Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Штатна структура

Рис.6. Характеристика персоналу організації за віком працюючих

Рис. 5. Характеристика персоналу організації за статтю.

Рис.4. Соціальна структура колективу

Таблиця.4. Рольова структура персоналу

Рольова структура

Рольова структура– характеризує колектив за участю в творчому процесі на виробництві, комунікаційними і поведінськими ролями, тобто їх розподілом між окремими працівниками.

Творчі ролі притаманні ентузіастам, винахідниками і організаторам і характеризують активну позицію у вирішенні проблемних ситуацій, пошуку альтернативних рішень і варіабельності мислення.

Комунікаційні ролі визначають зміст і рівень участі в інформаційному процесі, взаємодії в обміні інформацією в процесі прийняття управлінських рішень.

Поведінські і змістовні ролі – характеризують типові моделі поведінки людей на виробництві, в побуті, на відпочинку, роботі, в конфліктних ситуаціях і відіграють важливу роль в колективі.

Основними методами для визначення ролевої структури є соціально-психологічні методи, тестування, нагляд, аналіз біографічних і кадрових даних, матеріали атестації персоналу, результати проведення рольових ігор. Вміння керівника вірно використовувати рольову структуру в управлінні колективом сприяє підвищенню ефективності спільної діяльності колективу, зменшенню деструктивних і психологічних конфліктів, гнучкому застосуванню “мозкового штурму” при прийнятті складних рішень

В таблиці 4 наводяться найбільш характерні творчі, комунікативні і поведінські ролі з їх короткою характеристикою:

Назва ролі Зміст ролі
1. Творчі ролі
Генератор ідей Висуває принципові ідеї, визначає ключові проблеми, пропонує альтернативи рішень, визначає шляхи і засоби реалізації ідей
Компілятор ідей Доводить фундаментальні ідеї до прикладного рішення, має здібності поєднувати різні ідеї, розробляє технологію використання висунутих ідей на практиці
Ерудит Є носієм енциклопедичних знань по широкому колу проблем в минулому і сучасному
Експерт Володіє здібностями оцінити доцільність тої чи іншої ідеї і дати вірну відповідь при обговоренні
Ентузіаст Особистим прикладом заряджає групу вірою в успіх загальної справи, спонукає інших працювати добросовісно
Критик Критикує хід і результати роботи групи, дає критичну і досить часто негативну оцінку ідеям, що висуваються
Організатор Організує роботу групи, пов’язує в процесі “мозкового штурму «роботу окремих членів групи з позицій досягнення кінцевого результату
2. Комунікаційні ролі
Лідер Людина, яка має в групі особистий і професійний авторитет, має вплив на поведінку групи в цілому і окремих її членів
Діловиробник Виконує важливу рутинну роботу по фіксації ідей, довідок, думок і складанню підсумкового звіту групи
Зв’язківець Пов,язує на неформальній міжособовій основі членів групи, іноді конфліктуючих між собою, забезпечує зовнішні взаємозв,язки групи
“Сторож” Розподіляє і контролює потоки інформації, оцінюючи їх важливість або другорядність, доводить їх до лідера
Координатор Здійснює пов’язання дій окремих членів групи з точки зору досягнення кінцевої мети в контакті з лідером
Провідник Людина, яка гарно знає географію і історію району, структуру організації і забезпечує зв’язки групи з зовнішнім середовищем
3. Поведінські ролі
Оптиміст Завжди впевнений в успіху загальної справи, знаходить шляхи для виходу з кризових ситуацій, заражає своєю позитивною поведінкою членів групи
Нігіліст Завжди не впевнений в успіху загальної справи, має критичну точку зору, яка найчастіше відрізняється від загальноприйнятої, виглядає “чорною вороною”
Конформіст Дотримується загальноприйнятих норм поведінки, пасивно погоджується з рішенням групи, належить до “мовчазної більшості”
Догматик Дотримується відомих норм, стоїть до останнього на своєму, не погоджується з раціональним рішенням групи
Коментатор Фіксує і коментує події, які трапляються в житті людей, в світі, на роботі, в спорті і побуті
Кляузник Збирає і сприяє розповсюдженню чуток, часто не перевірених і невірних. У всьому вбачає особисту образу і готовий писати скарги у всі інстанції
3. Змістовні ролі
Борець за правду Є носієм суспільної моралі, філософії підприємства, прав людини. Може грати як прогресивну, так і консервативну роль
Суспільник Захоплюється громадською роботою, придумує і виконує “почини” і “заходи”в робочий час, до своїх обов,язків в робочий час ставиться посередньо
“Важлива птаха” Напускає на себе “загадковий” важний вигляд, даючи зрозуміти, що він багато знає і має “свою руку”
“Казанська сирота” Шукає співчуття у оточуючих, скаржиться на своє тяжке становище і нерозуміння в колективі і серед керівництва
“Єрш” Як правило знаходиться в роздратованому стані, відштовхуючи від себе друзів і наживаючи ворогів, конфліктує з керівництвом і колегами
“Собі на умі” Займається переважно особистими справами на роботі, використовуючи при цьому своє службове становище
“Ледар” Не проявляє ніякої активності в праці, займається другорядними справами (спить, читає газети, курить, ходить по відділам), веде пусті балачки
“Наполеон” Зухвала людина, як правило маленького зросту з великими амбіціями і манією геніальності, невизнаності, з бажанням зайняти керівне крісло, любить постійно розповідати про свої успіхи і досягнення

Соціальна структура

Соціальна структура –вона характеризує трудовий колектив підприємства як сукупність груп, які класифіковані за статтю, віком, національним і соціальним складом, рівнем освітою, сімейним станом.

Найбільш повною є соціальна структура колективу згрупована за 10 ознаками (Рис.4) і представлена за допомогою діаграм (Рис. 5. і 6).

На практиці управління перед проведенням радикальних перетворень (вибір керівника, акціонування, зміни в системі оплати праці і т.ін.) необхідно знати реальне співвідношення сил в колективі з позиції підготовленості до роботи в нових умовах. Для цього необхідно знати структуру колективу за такими ознаками як “прогресивність” і “мотивація”.

За ознакою “прогресивності” трудовий колектив можна розподілити на 3 основні частини:

- передова частина (“мотор”), в яку входять творчі особистості з ярко визначеною самомотивацією діяльності

- середня частина (“маховик”), в яку входять працелюбні і сумлінні працівники, мотивовані на матеріальне заохочення

- відстала частина (“корозія”), в яку входять порушники трудової дисципліни і ледарі, схильні до праці тільки під тиском адміністративного примушування

 
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 
 

Штатна структура визначає кількісно-професійний склад персоналу, розмір оплати праці і фонд заробітної плати працівників. Разом зі штатним розкладом складаються такі документи:

- фонд заробітної плати

- розрахунок чисельності персоналу

- штатний розклад підприємства

Вихідними даними для цього є:

- планові обсяги виробництва

- нормативи чисельності і заробітної плати

- схема організаційної структури управління

- типові штатні розклади

Розрахунок фонду заробітної плати дозволяє обгрунтувати витрати по заробітній платі як в абсолютній величині, так і у вигляді питомої ваги у вартості продукції. Розрахунок фонду заробітної плати проводиться за формулою:

Фзп = Нзп х Оп / 100 (грн)

Де: Фзп – фонд заробітної плати працівників, грн.

Нзп – норматив фонду заробіної плати у % до вартості продукції (робіт, послуг)

Оп – плановий обсяг випуску продукції, грн.

Важливе значення має точність нормативу заробітної плати у вартості продукції на який великий вплив має галузь народного господарства, тип виробництва і інші фактори. Рекомендують нижній і верхній кордон нормативів заробтної плати (в%) для різних типів підприємств в обсязі товарної продукції (виручки):

- промислові підприємства – 15-30

- будівельні підприємства – 20-35

- комерційні підприємства – 25-40

- заклади освіти – 30-50

- науково-консалтингові фірми – 40-60

Розрахунок чисельності персоналу проводиться длґ визначення загальної чисельності працівників підприємства згідно з галузевими нормативами чисельності працівників на 1 млн.грн. продукції залежно від обсягу її випуску:

Чп = Нп х Оп

Де: Чп – загальна чисельність працівників, чол.

Нп – норматив чисельності працівників на 1 млн.грн. продукції, чол..млн.грн

Оп – обсяг випуску продукції (виручка), млн.грн.

Чисельність управлінського персоналу розраховується за аналогічною формулою.

Розрахункові значення чисельності і фонду заробітної плати підприємства необхідно розділити між апаратом управління і виробничими підрозділами за допомогою коефіцієнта централізації:

Чуп = Кц х Чп

Фуп = Кц х Фзп

Наприклад:Планова виручка будівельного підприємства – 2000 млн.грн. Норматив фонду заробітної плати – 27%, коефіціент централізації – 0,3.

Фзп = 27 х 2000\ 100 = 540 млн.грн

Фуп = 0,3 х 540 = 162 млн.грн

 

Штатний розклад підприємства визначає склад структурних підрозділів, перелік посад працівників, місячні посадові оклади і персональні надбавки, а також загальну чисельність і фонд заробітної плати по апарату управління підприємством (табл.5.)


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 4. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. Атомно-кристалічна структура металів
 7. Базова алгоритмічна структура
 8. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 9. Безцехова виробнича структура.
 10. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок.
 11. Бухгалтерська оцінка капіталу банку. Структура капіталу
 12. Бюджетна структура
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функціональна структура | Концепції управління персоналом.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.