Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА «Організація і інформаційне забезпечення

ЛЕКЦІЯ № 5

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Розкрити значення аналізу випуску продукції.

2. Сформулювати задачі аналізу випуску продукції.

3. Охарактеризувати інформаційне забезпечення аналізу випуску продукції.

4. Дати характеристику факторам, що впливають на виконання плану і динаміку показників підприємства.

5. Визначити методи економічного аналізу, які можна використовувати під час аналізу випуску продукції.

 

1.Проаналізувати виконання плану щодо випуску страв

Показники Усього за рік, тис.страв В тому числі по кварталах
I II III IV
Випуск страв за планом Очікуване виконання % виконання 433,5 436,5 100,9 102,5 123,0 123,0 120,5 119,9 89,1 91,1

 

 

2. Проаналізувати виконання виробничої програми за звітний період.

показники Минулий рік Поточний рік Очик. викон. в% минул.рік
план Очик. викон. % викон.
1. Випуск прод. власн.виробництва тис грн.. в т.ч. 729,8 705,4 744,8    
- обідня продукція 616,7     616,8    
-інша продук. власн. виробн . 113,1 118,6      
2.Питома вага обід. продукції,%          
3.Випуск страв, тис.шт.   493,4 522,7    
4. Середня ціна одної страви,грн..коп..          

 

 

3.Визначити очікуваний випуск обідньої продукції за звітний рік по кафе і порівняти з планом, якщо відомо, що у звітному році харчувалися в середньому в день 134 чоловік. Кількість страв, що приходяться на одного споживача 2,5. Кількість робочих днів в кафе 365. Плановий випуск страв 124,3 тис. страв. Із загального випуску страв планувалося: перших – 30%, других – 40 %, солодких – 18 %, холодних – 12 %. Питома вага випуску страв в очікуємому періоді не зміниться.

 

аналізу товарообігу»

План

1. Мета та задачі аналізу роздрібного товарообігу.

2. Напрямок та інформаційна база аналізу товарообігу.

3. Методика визначення очікуваного товарообігу.

 

Реалізація - необхідна стадія кругообігу коштів підприємства, коли відбувається зміна їх товарної форми на грошову, з метою подальшого виробничого споживання, або для безпосереднього задоволення попиту населення.

Вивчення існуючих тенденцій і можливостей підприємства щодо реалізації товарів, визначення чинників, що позитивно і негативно впливають на обсяг товарообігу підприємства, досягаються в процесі аналізу обсягу і структури товарообігу підприємства.

 

Мета аналізу роздрібного товарообігу - об'єктивна оцінка обсягу реалізації, виконання тенденцій і резервів розвитку реалізації товарів для оформлення оптимального його значення і задоволення постійно зростаючих потреб населення.

Реалізація поставленої мети досягається шляхом рішення задач, що стоять перед аналізом роздрібного товарообігу:

 

- об'єктивно оцінити виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу, ритмічність і сезонність реалізації товарів:

 

- визначити і виміряти вплив факторів на обсяг роздрібної реалізації (своєчасність постачання товарів, наявність необхідних товарних запасів, вивчення купівельного попиту, удосконалювання організаційних форм і форм продажу, підвищення продуктивність праці та ін.);

 

- вишукати можливості, резерви росту реалізації товарів, виявити шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази торгівлі, товарних і трудових ресурсів;

 

- розробити оптимальні, економічно обґрунтовані управлінські рішення по розвитку товарообігу підприємства.

 

Комплексний підхід до вивчення роздрібного товарообігу відображає блок-схема аналізу, представлена нижче.

 

 

Економічна сутність реалізації товарів
   
Значення аналізу роздрібної реалізації товарів та послуг
   
Мета і задачі аналізу роздрібної реалізації товарів
   
Інформаційне забезпечення аналізу реалізації товарів
   
Система загальнооціночних показників
   
Напрямки аналізу роздрібної реалізації товарів

 

 
 
Узагальнення результатів аналізу підготовки управлінського рішення

 


Аналіз роздрібної реалізації здійснюється за наступними напрямками:

Загальна оцінка стану та структури:

- по затвердженій номенклатурі;

- по груповому асортименту;

- по повному асортименту;

- за складом (напрямами реалізації);

- у розрізі структурних підрозділів підприємства.

Аналіз динаміки роздрібної реалізації здійснюється:

- по роками;

- по місяцям та кварталам;

- за рівномірністю виконання плану;

- по порівняної роздрібній мережі.

Факторний аналіз:

- чинники, пов’язані з товарними ресурсами;

- трудові фактори;

- чинники, пов’язані з використанням основних фондів.

Виявлення тенденцій та прогноз можливостей розвитку обсягів реалізації:

- критичне значення обсягів реалізації товарів;

- розробка моделі масового обслуговування.

Узагальнення результатів аналізу:

- оцінка ефективності застосовуваної стратегії керування;

- виявлення резервів росту.

Розробка стратегії управління підприємством.

Здійснення комплексного, всебічного, об’єктивного аналізу стану та динаміки роздрібного товарообігу неможливе без відповідного інформаційного забезпечення. Усі джерела інформації, які використовуються у аналізі можливо згрупувати у наступні блоки:

Блок нормативно-довідкової інформації, представлений інструктивними матеріалами про різні нормативи – обороту на 1 квадратний метр, на душу населення, а також відомості довідкового характеру, необхідні для об’єктивної оцінки динаміки обсягу товарообігу – індекси роздрібних цін на товари і др.

Блок планової інформації, що міститься у бізнес-плані підприємства чи плані економічного розвитку, включає дані про обсяг товарообігу, який планується на перспективу.

Блок фактографічної інформації – містить дані поточного бухгалтерського обліку, звітності й позаоблікову інформацію. До облікової інформації відносять дані звітів матеріально-відповідальних осіб, первинні й зведенні бухгалтерські документи, бухгалтерські регістри по рахункам „Товари”, „Доходи від реалізації”, „Каса”, касові документи.

Звітна інформація представлена формами:

- статистичної звітності – форма №3-торг „Звіт про продаж та залишки товарів” (указується реалізація товарів у розрізі товарних груп); форма №1-ПВ „Звіт про працю” (використовується для зміни впливу трудових чинників на обсяг продажу);

- фінансова звітність – форма №2 „Звіт про фінансові результати”, де вказується обсяг товарообігу по строкам 010 „Доход від реалізації товарів” та 035 „Чистий доход від реалізації товарів” (без ПДВ та АЗ).

 

Позаоблікова інформація міститься у актах перевірок, протоколах зборів, аудиторських висновках і т.п.

Для проведення аналізу недостатньо тільки якісного інформаційного забезпечення. Необхідна система аналітичних показників, які характеризують с різних сторін стан та розвиток товарообігу.

Аналіз загального обсягу товарообігу починається з встановлення ступені виконання торговим підприємством річного плану шляхом порівняння очікуваного товарообігу за поточний рік з товарообігом за планом.

Встановлення на основі такого порівняння відсотку виконання річного плану є важливим вихідним показником для оцінки роботи підприємства.

У зв’язку з тим, що до прогнозування товарообігу приступають у той час коли звітний рік ще не закінчився і немає даних про фактичний обсяг роздрібного товарообігу за весь аналізуємий період, визначають очікуване виконання плану роздрібного товарообігу, надходження товарів, а також очікувані товарні запаси на кінець аналізуємого періоду.

Під очікуваним товарообігом розуміється найбільш можливий обсяг реалізації товарів до кінця поточного року.

Існує декілька способів розрахунку очікуваних показників, вибір яких залежить від конкретних умов. Очікуваний товарообіг визначають як у загальному обсязі, так і, щодо кожної групи товарів.

Приклад 1. Розглянемо визначення очікуваного товарообігу.

 

Припустимо, що до прогнозування роздрібного товарообігу приступили у жовтні.

1. Товарообіг плановий на поточний рік 290,6тис.грн.

у тому числі: на дев’ять місяців 222,0тис.грн.

на IVквартал 68,6тис.грн.

2. Товарообіг фактичний за дев’ять місяців 234,0тис.грн.

По наявним даним про товарні запаси, очікуване надходження товарів та купівельний попит населення можна припустити, що відсоток виконання плану товарообігу у поточного року буде таким же, як і за дев’ять попередніх місяців.

 

- Тому визначаємо відсоток виконання плану товарообігу за дев’ять місяців.

%вик.(9міс) = = = 105,4%

- Таким чином очікуваний товарообіг у IVкварталі буде складати

Точ.IVкв = Тпл.IVкв * (%вик.(9міс))/100 = (68,6*105,4)/100 = 72,3тис.грн.

- І останньою дією визначаємо очікуваний товарообіг за рік

Точ.(річ) =Тф(9міс) + Точ.(IVкв) = 234,0 +72,3 = 306,3тис.грн.

Таблиця 2 Методика визначення основних показників

№ п/п Найменування показників Алгоритм розрахунку Значення показників
Відсоток виконання плану роздрібного товарообігу %вик = Відносний показник, який характеризує ступінь виконання плану товарообігу
Відхилення від плану товарообігу ΔТ = Тф – Тпл Абсолютний показник, який характеризує збільшення (зменшення) обсягів реалізації товарів
Структура товарообігу, питома вага окремих груп товарів у обсязі Пит.вага(гр)= Визначається для аналізу товарообігу за окремими товарними групами
Товарообіг у співставних цінах Тспівст = Товарообіг фактичний перераховується з урахуванням росту цін на товари
Відсоток виконання у співставних цінах %вик(співст) = Відносний показник відображає темпи роста товарообігу у співставних цінах
Темп приросту товарообігу Δt = %вик – 100% Відносний показник, відображає приріст (зниження) товарообігу у звітному періоді
Темп зміни товарообігу ТЗ(%) = Відносний показник відображає зміну товарообігу у динаміці(рост чи зниження товарообігу поточного року у порівнянні з фактичними показниками відповідного періоду минулого року)

Якщо з даних про товарні запаси, надходження товарів, купівельний попит буде випливати, що фактичний обсяг товарообігу у IVкварталі буде дорівнювати плановому, то очікуваний обсяг товарообігу за рік визначається складанням фактичного обсягу товарообігу за дев’ять місяців з плановим його обсягом у IVкварталі. У нашому прикладі він складає 234,0 + 68,6 = 302,6тис.грн.

Очікуваний обсяг товарообігу у IVкварталі визначається і по сформованій питомій вазі обороту цього кварталу у річному обсязі роздрібного товарообігу за останні 2-3 роки.

Визначення очікуваного обсягу товарообігу є важливою частиною роботи щодо прогнозування роздрібного товарообігу.

Важливим моментом аналізу товарообігу є вивчення його динаміки. Для чого розраховують середньорічні темпи товарообігу. Темп росту товарообігу, розрахований на підставі порівняння товарообігу у цінах відповідних років, не характеризує повною мірою дійсного росту обсягу товарообігу (росту його фізичного обсягу). На ряду з зіставленням обороту у склавшихся цінах необхідно проаналізувати суму товарообігу у порівняльних незмінних цінах, використовуючи при цьому індекси цін.

Індекс ціни можна розрахувати виходячи з обсягів надходження товарів і середніх цін. Для цього необхідно обсяги надходження кожного товару даної товарної групи у натуральному вимірі за звітний місяць помножити на ціни, за якими товар реалізувався у звітному місяці, а потім ці ж обсяги помножити на ціни, за якими товар продавався у попередньому місяці. Розділивши суму надходжень усіх товарів цієї товарної групи у цінах звітного місяця на суму продаж (товарообігу) у цінах попереднього місяця і помножити на 100%, отримаємо індекс цін даної групи, який можна використовувати замість обласних індексів.

 

Література: Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. с. 281-286

Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. с. 6-9

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли. с. 9-24


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 5. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 6. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 7. Апаратне забезпечення USB
 8. Апаратне забезпечення мереж
 9. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
 10. Біохімічний контроль за розвитком систем енергозабезпечення
 11. Будинків іспоруді забезпечення нормальних умов їх будівництва й експлуатації
 12. Бухгалтерський облік як інформаційне джерело системи управління суб’єктом господарювання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Продуктовий баланс по підприємству харчування в діючих цінах, тис. грн.. | Питання ДЛЯ самоконтролю знань

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.