Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Питання ДЛЯ самоконтролю знань

План

ЛЕКЦІЯ № 6

Питання ДЛЯ самоконтролю знань

1. Сформулюйте основну мету аналізу роздрібного товарообігу.

2. Назвіть задачі аналізу роздрібного товарообігу.

3. Охарактеризуйте блок-схему аналізу товарообігу.

4. Визначте напрямок аналізу роздрібного товарообігу.

5. Назвіть джерела інформації, які використовуються в аналізі.

6. Дайте визначення очікуваного товарообігу.

7. Охарактеризуйте методи визначення очікуваного товарообігу.

8. Назвіть методику визначення основних показників оцінки товарообігу.

9. Визначте індекс цін, виходячи з його обсягів надходження товарів і середніх цін. Дайте йому характеристику.

 

Завдання для індивідуальної роботи студентів

 

1. Визначити виконання плану товарообігу підприємства за квартал, якщо:

 

- план товарообігу на квартал – 80,0 тис. грн.,

у тому числі на грудень місяць – 30,5 тис. грн.;

 

- фактичний товарообіг двох місяців

(жовтень, листопад) склав - 50,3 тис. грн.

За результатами розрахунків зробити висновки.

 

2. Визначити очікуване виконання плану товарообігу підприємства за рік у сумі та %, якщо:

 

- товарообіг плановий річний – 540,0 тис. грн.,

у тому числі план на ІV квартал – 196,5 тис. грн.

 

- товарообіг фактичний за 9-ть місяців складає – 345,0 тис. грн.

 

Відомі, що в ІV кварталі, за рахунок передсвяткових заходів, передбачається підвищення середньоденного продажу товарів на 4,5% порівняно з планом. За результатами розрахунків зробити висновки.

 

3. Визначити очікуваний товарообіг підприємства.

Припустимо, що до прогнозування роздрібного товарообігу приступили у жовтні.

3. Товарообіг плановий на поточний рік 435,9тис.грн.

у тому числі: на дев’ять місяців 333,0тис.грн.

на IVквартал 102,9тис.грн.

4. Товарообіг фактичний за дев’ять місяців 351,0тис.грн.

 

По наявним даним про товарні запаси, очікуване надходження товарів та купівельний попит населення можна припустити, що відсоток виконання плану товарообігу у поточного року буде таким же, як і за дев’ять попередніх місяців.

 

ТЕМА «Аналіз роздрібного товарообігу»

 

1. Визначення загального обсягу товарообігу підприємства та оцінка ступеня виконання плану.

2. Аналіз динаміки роздрібного товарообігу.

3. Аналіз асортиментної структури товарообігу.

4. Оцінка чинників, які впливають на зміну обсягу реалізації товарів.

 

Роздрібний товарообіг – один з головних показників роботи торгових підприємств, який визначає усі сторони господарської діяльністю. Він впливає на витрати, прибуток, рентабельність, фінансовий стан підприємства і т.д. Оскільки товарообіг є важливим показником, який характеризує торгівельну діяльність, то систематичний його аналіз має велике значення у роботі підприємства.

Аналіз роздрібного товарообігу служить передумовою його прогнозування на майбутній період та визначення рентабельності підприємства, його фінансового стану. Від повноти і глибини аналізу, від правильності зроблених висновків про роботу залежить точність, економічна обґрунтованість наступних прогнозних розрахунків. Необхідність всебічного аналізу роздрібного товарообігу обумовлюється і тим, що будучи одним з основних показників роботи підприємства, він характеризує обсяг його діяльності. Обсяг продажу товарів впливає майже на всі кількісні і якісні показники діяльності підприємства.

Так, збільшення обсягів роздрібного товарообігу сприяє зниженню умов операційних витрат, зростанню прибутку, стійкості фінансового стану підприємства.

Аналіз роздрібного товарообігу проводиться по кожному торговому підприємству, а також по відділам та підвідділам кожного торгового підприємства. Крім того, дається не тільки загальна оцінка виконання плану за рік, але й по кварталам, місяцям. Це допомагає встановити, як ритмічно виконується план реалізації, як рівномірно задовольняється попит покупців на товари. Для оцінки виконання планового завдання використовуються показники розглянуті у попередній лекції. Характер і повнота виконання аналітичних показників залежить від цілей аналізу, величини підприємства і складності асортименту.

Аналіз обсягу і структури товарообігу підприємства припускає проведення наступної аналітичної роботи:

Таблиця 1 Послідовність та етапи аналізу товарообігу підприємства

Визначення загального обсягу товарообігу й аналізу ступені виконання плану
Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
Аналіз асортиментної структури товарообігу
Аналіз складу товарообігу по його окремим видам
Аналіз ритмічності та сезонності реалізації товарів
Кількісна оцінка факторів, що обумовлює зміну обсягу товарообігу

I етапвизначення загального товарообігу підприємства за звітний період і оцінка ступені виконання плану товарообігу.

На цьому етапі аналізу визначають загальний обсяг реалізації товарів та платних послуг у вартісному вимірі, а по деяким товарним групам і видам товарів – також у натуральному вимірі. Оцінка ступені виконання плану товарообігу здійснюється шляхом оцінки абсолютного та відносного відхилення у зв’язку з негативними впливом чинників, не врахованих у процесі планування.

При оцінці виконання прогнозованого обсягу роздрібного товарообігу необхідно приймати до уваги зміну цін, яка могла відбутися за аналізуємий період. Зниження чи збільшення цін на реалізовані товари суттєво впливає на розмір роздрібного товарообігу та спотворює показник реального виконання прогнозуємого обсягу продаж. Отже, якщо протягом аналізуємого періоду змінились роздрібні ціни на товари, то товарообіг аналізується не тільки у фактичних, але й у співставних цінах.

Приклад 1. Проаналізувати роздрібний товарообіг підприємства щодо загального обсягу, у процесі аналізу визначити ступінь виконання плану товарообігу за рік і по кварталам у фактичних та співставних цінах. Зробити висновок з указівкою на причини відхилення фактичного товарообігу від прогнозуємого.

 

Таблиця 2 Аналіз роздрібного товарообігу за загальним обсягом

№ п/п квартали Товарообіг, звітний рік Індекс цін, % Товарообіг порівн.(у переліку на індекс цін), тис. грн % викон. тов-гу у факт. цінах % викон. тов-гу у порівн. цінах
План Факт
Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн. Питома вага, %
I II III IV 1372,5 1080,0 1125,0 922,5 30,5 24,0 25,0 20,5 854,0 828,5 1144,9 1398,9 20,2 19,6 27,1 33,1 104,5 - 101,4 106,0 817,2 828,5 1129,1 1319,7 62,2 76,7 101,8 151,6 59,5 76,7 100,4 143,1
Ітого 4500,0 100,0 4226,3 100,0 - 4094,5 93,9 91,0

 

1. Визначаємо товарообіг річний за планом та фактичний.

2. Визначаємо питому вагу кожного кварталу у річному товарообігу

Питома вага Iкв.(пл) % = % = 30,5 %

 

Питома вага Iкв.(ф) % = % = 20,2%

(по іншим кварталам питома вага знаходиться відповідно)

3. Визначаємо товарообіг у співставних цінах

Т (пор.)Iкв. = % = % = 817,2 тис. грн.

4. Визначаємо товарообіг у співставних цінах за рік.

5. Визначаємо відсоток виконання товарообігу у фактичних цінах щодо кожного кварталу і в цілому за рік

%вик.Iкв. (ф) = % = % = 62,2%

 

%вик. річ(ф) = % = % = 93,9%

6. Визначаємо відсоток виконання товарообігу у співставних цінах щодо кожного кварталу і в цілому за рік

%вик. Iкв. (співст.) = = = 59,5%

 

%вик. річ(співст.) = = = 91,0%

Отримані у результаті розрахунків дані свідчать про те, що товарообіг у фактичних цінах у цілому по підприємству недовиконаний на 6,1% (93,9-100), що у сумі складає 273,7тис.грн. (4226,3 – 4500,0). Такий результат отримано за рахунок значного перевиконання товарообігу четвертого кварталу. Так, у першому кварталі товарообіг виконано на 62,2%, а у другому – на 76,7%, у результаті підприємство недоодержало 770,0тис. грн. Виконання планового завдання у третьому і четвертому кварталах склало 101,8% й 151,6% відповідно. За рахунок перевиконання товарообігу у третьому кварталі на 1,8% і значного перевиконання товарообігу у четвертому кварталі на51,6% підприємство отримало понад запланованої суми 496,3 тис. грн. У результаті в цілому по підприємству відсоток виконання плану складає 93,9%, а сума недовиконання 273,7 (496,3 – 770,0)тис. гр.

Аналіз даних показав, що у звітному році змінилась доля кожного кварталу у річному товарообігу. Так питома вага I і IIкварталів зменшилася. Причому, незначна зміна відбулася лише у III кварталі (+2,1%). Найбільшу питому вагу у фактичному обсязі реалізації займає IV квартал – 33,1%. Створену ситуацію можна пояснити недостатньо обґрунтованим плануванням обсягів реалізації. Також, слід зазначити украй нерівномірне виконання товарообігу кожного кварталу. Цифри варіюють від 19,6% (другий квартал) до 33,1% (четвертий квартал).

Важливим моментом в аналізі роздрібного товарообігу є забезпечення одного з основних принципів економічного аналізу – принцип відповідності. Тому, враховуючи інфляційні процеси у сучасній економіці, необхідно проводити аналіз у співставних цінах. Так як у звітному періоді було підвищення цін на товари, про що свідчить індекс цін, необхідно перерахувати фактичний товарообіг з урахуванням індексу кожного кварталу. Розрахунки показують, що товарообіг у співставних цінах виконано лише на 91,0%, що на 2,9% нижче товарообігу у фактичних цінах. Можна зробити висновок, що тільки у четвертому кварталі підприємство збільшило товарообіг за рахунок збільшення обсягів реалізації товарів (їх кількості). У третьому кварталі перевиконання 1,4% отримано за рахунок збільшення цін на товари і тільки 0,4% - у результаті збільшення фізичного обсягу продаж, а у перших двох кварталах товарообіг недовиконаний на 40,5% й 23,3% відповідно.

II етапаналіз динаміки загального товарообігу протягом визначеного аналітичного періоду (поквартально, протягом року чи за 2-3 роки).

Для дослідження зміни динаміки обсягу товарообігу підприємства будується відповідний, динамічний ряд товарообігу. Приведення фактичного товарообігу у порівнянний вид здійснюється за цінами реалізації товарів. Середній індекс зміни цін розраховується підприємством з урахуванням структури товарообігу і інформації про зміну цін реалізації на окремі товари. На основі збудованого динамічного ряду відповідного товарообігу визначаються абсолютні зміни в обсязі реалізації товарів, а також темпи росту та приросту щодо відношення до попереднього та базового періоду.

Таблиця 3 Аналіз динаміки роздрібного товарообігу по звітним періодам

Звітний період Факт. за попередній рік, тис. грн. Звітний рік, тис. грн. Відхилення від попереднього року, тис. грн. Темп зміни, %
Січень 621,4 192,7 -428,7 31,0
Лютий 401,3 294,1 -107,2 73,3
Березень 430,6 367,2 -63,4 85,3
1 квартал 1453,3 854,0 -599,3 58,8
Квітень 320,1 281,3 -38,8 87,9
Травень 380,4 261,2 -119,2 68,?
Червень 314,5 286,0 -28,5 90,0
2 квартал 1015,0 828,5 -186,5 81,7
1 півріччя 2468,3 1682,5 -785,8 68,2
Липень 380,1 361,3 -18,8 95,1
Серпень 340,6 431,1 +90,5 126,6
Вересень 381,7 352,5 -29,2 92,4
3 квартал 1102,4 1144,9 +42,5 103,9
9 місяців 3570,7 2827,4 -743,3 79,2
Жовтень 280,8 401,4 +130,5 148,2
Листопад 296,1 421,7 +125,6 142,5
Грудень 352,3 575,9 +223,6 163,5
4 квартал 919,2 1398,9 +479,7 152,8
2 півріччя 2021,6 2543,8 +522,2 125,8
Рік 4489,9 4226,3 -263,6 94,1

 

Інформація, яка приведена у таблиці свідчить про те, що у звітному році підприємство реалізувало товарів на суму 4226,3 тис. грн., що нижче рівня попереднього року на 263,6 тис. грн. або темп зниження склав 5,9% (100% - 94,1%).

Найбільш вагомі відхилення від попереднього року склали 428,7 тис. грн.; 119,2 тис. грн., 107,2 тис. грн. відповідно. Слід зазначити, що обсяг продаж значно нижче рівня попереднього року у першому кварталі – 599,3 тис. грн., та у другому – 186,5 тис. грн. У цілому за перше півріччя звітного року підприємство досягнуло лише 68,2% рівня попереднього року. Третій квартал звітного року характеризується позитивними зрушеннями у динаміці – +42,5 тис. грн. Це стало можливим лише завдяки значному перевищенню обсягів продажу у звітному році у порівнянні з місяцем серпнем попереднього року. Ріст товарообігу можна пояснити підвищенням купівельного попиту (унаслідок грамотно організованої рекламної компанії, ефективної цінової політики та проведення ярмарок-продаж) у звітному році в канун передшкільного періоду (+90,5 тис. грн. від фактичного значення попереднього періоду). В четвертому кварталі звітного року ріст реалізації відмічено у всіх місяцях у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Темп зміни склав 152,8%. Таким чином, друге півріччя підприємство відмітило збільшенням обсягів продаж на 522,2 тис. грн., що у відсотковому відношенні склало 125,8% рівня попереднього року. Проте ріст обсягу реалізації у другому півріччі звітного року не зміг перекрити негативні показники першого півріччя, в результаті підприємство зуміло реалізувати населенню лише 94,1% товарів, які були продані у попередньому році.

Даному торговому підприємству у своїй подальшій діяльності необхідно виявити внутрішні резерви підприємства щодо збільшення обсягів реалізації товарів, а саме:

- розробити рекламні заходи та за рахунок ефективної торгової реклами залучити покупців;

- більше уваги приділяти вивченню купівельного попиту на реалізовані товари, у результаті чого, забезпечити відповідність закуплених товарів купівельному попиту;

- удосконалювати форми і методи обслуговування покупців;

- здійснювати ефективну маркетингову політику за такими питаннями як: вивчення кон’юнктури ринку, проведення і мотивацію покупців, організація товароруху та взаємодія з постачальниками та ін.;

- збільшувати обсяги товарообігу у результаті проведення ефективної цінової політики.

III етапаналіз асортиментної структури товарообігу підприємства.

На цьому етапі аналітичної роботи вивчаються темпи росту і приросту, абсолютна зміна обсягу товарообігу за окремими товарними групами (видам та різновидам товарів), визначається питома вага окремих товарних груп у загальному обсязі товарообігу. Використання у процесі проведення цієї роботи інформації, яка приведена у кон’юнктурних оглядах (дослідженнях ринку відповідних товарів) дає можливість визначити об’єктивні (зміни обсягів та структури торгової пропозиції, податкового регулювання і т.д.) та суб’єктивні (недоліків організації закупівель і продажу товарів, прорахунки у плануванні, нерозторопність персоналу і т.д.) причини зміни асортиментної структури товарообігу підприємства та обсягу реалізації товарів.

IV етап – аналіз складу товарообігу підприємства у залежності від кінцевих споживачів, форм та строків розрахунків, характеристика реалізуючих товарів, організаційних форм та методів торгівлі і т.д.

Дослідження складу товарообігу проводиться за звітний період і в динаміці, та припускає визначення головних закономірностей розвитку окремих видів товарообігу – реалізацію товарів населенню, дрібногуртовий продаж з терміновою оплатою та в кредит, з оплатою за готівку та по безготівковому розрахунку і т.д. Для проведення дослідження розраховують та зіставляють між собою обсяги реалізації товарів за окремими видами товарообігу, темпи їх росту і приросту, питома вага у загальному обсязі товарообігу.

V етапаналіз обсягів реалізації товарів щоквартально та щомісячно, дослідження ритмічності роботи та сезонності реалізації товарів та визначення чинників, які їх обслуговують.

Для проведення цього аналізу розраховують показники, які характеризують ритмічність реалізації товарів (середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації).

Дослідження цих показників дає можливість установити ступінь рівномірності продажу товарів по місяцям та кварталам, відкрити особливості торгівлі та попиту на товари, які реалізує підприємство. Чим важливіше показники, тим не ритмічніше процес реалізації товарів на даному підприємстві.

VI етапвивчення чинників, які впливають на обсяг та структуру товарообігу у звітному періоді.

З цією метою дається кількісна оцінка впливу чинників внутрішнього порядку (зв’язаних з товарними ресурсами,; чисельністю робітників, організацією та продуктивністю праці; з використанням основних засобів) і досліджується характер впливу чинників зовнішньої середи (попит споживачів на товари, пропозиція товарів на ринку, ціни на товари, діяльності конкурентів на споживчому ринку, рівень життя та реальні грошові доходи населення, що обслуговується, соціально-демографічні чинники і т.д.).

Кількісна оцінка впливу окремих чинників проводиться використовуючи метод ланцюгових підстановок та індексний метод на основі моделей зв’язку чинників та обсягу товарообігу підприємства, метод прямого розрахунку, спосіб різниць.

Методом ланцюгової підстановки чи спосібом різниць можна підрахувати, у якій мірі вплинули на обсяг роздрібного товарообігу зміни чисельності робітників та продуктивності їх праці. Розрахунок впливу вказаних чинників на обсяг роздрібного продажу товарів розглянемо на наступному прикладі.

 

Таблиця 4 Аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарообігу

Показники Одиниця вимірювання Роки Відхилення (+, –) Звітний рік до попереднього, %
минулий (0) звітний (1)
Товарообіг (Т) Середньооблікова чисельність робітників (Ч) Товарообіг на 1 працівника (Пп) тис. грн. чол.     тис. грн. 4489,9     69,075 4226,3     70,438 -263,6 -5     1,363 94,1 92,3     102,0

Для визначення впливу на обсяг товарообігу середньо облікової чисельності робітників та продуктивності праці необхідно використовувати спосіб ланцюгових підстановок:((0) – це минулий рік; (1) – це звітний рік)

1) усі показники попереднього року

Т0 = Ч0 * Пп0 = 65 * 69,075 = 4489,9тис.грн.

 

2) середньооблікова чисельність робітників звітного року, середньорічний товарообіг на одного працівника (виробітку) попереднього року

Тскор. = Ч1 * Пп0 = 60 * 69,075 = 4144,5тис.грн.

 

3) усі показники звітного року Т1 = Ч1 * Пп1 = 60 * 70,438 = 4226,3тис.грн.

 

Визначаємо вплив чинників на обсяг товарообігу підприємства:

 

1) у результаті зменшення середньооблікової чисельності працівників товарообіг зменшився Тскор. - Т0 = 4144,5 – 4489,9 = -345,4тис.грн.

 

2) у результаті підвищення продуктивності праці одного працівника товарообіг збільшився Т1 – Тскор. = 4226,3 – 4144,5 = +81,8 тис.грн.

 

Загальне відхилення: - 345,4 + 81,8 = -263,6 тис.грн.

Такий же результат отримаємо, використовуючи спосіб різниць:

1) вплив середньооблікової чисельності робітників на товарообіг

ΔЧ * В0 = -5 * 69,075 = -345,4тис.грн.

2) вплив середньорічного товарообігу на одного працівника (виробітку)

ΔВ * Ч1 = +1,363 * 60 = +81,8тис.грн.

Розрахунок впливу трудових факторів на обсяг товарообігу можна розрахувати також інтегральним методом:

1) вплив середньорічної чисельності робітників

ΔЧВ0 + = -5 * 69,075 + = -348,8тис.грн.

2) вплив середньорічного товарообігу на одного працівника (виробітку)

Ч0ΔВ + = 65 * 1,363 + = +85,2тис.грн.

Інтегральний метод дозволяє отримати більш точнішу оцінку впливу факторів у порівнянні з методом ланцюгових підстановок та способом різниць.

Аналітична робота завершується висновками про підсумки та перспективи росту загального обсягу товарообігу та зміни структури реалізації товарів. Висновки, узагальнення мають важливе значення для розробки прогнозу товарообігу. Слід підкреслити, що аналіз товарообігу використовується не тільки для розробки прогнозу, але і як діючий засіб господарського керування, за допомогою якого відбувається контроль за ходом реалізації товарів, та розробляються заходи, щодо забезпечення успішного росту товарообігу.

 

Література:Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. с. 281-286

Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. с. 6-9

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли. с. 9-24

1. Розкрийте значення аналізу роздрібного товарообігу торгівельного підприємства.

2. Назвіть етапи аналізу роздрібного товарообігу, їх послідовність.

3. Охарактеризуйте перший етап аналізу роздрібного товарообігу.

4. Назвіть методику визначення основних показників, необхідних для аналізу роздрібного товарообігу.

5. Охарактеризуйте другий етап аналізу роздрібного товарообігу.

6. Охарактеризуйте наступні етапи аналізу роздрібного товарообігу та методичним підходам щодо їх здійснення.

7. Вплив яких основних чинників розраховується при аналізі роздрібного товарообігу?

8. Які способи економічного аналізу використовуються при розрахунку впливу окремих чинників на обсяг роздрібного товарообігу?


Читайте також:

 1. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 2. III. Актуалізація набутих знань
 3. III. Контроль знань
 4. IV. Закріплення й узагальнення знань
 5. IV. Питання самоконтролю.
 6. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 7. IІ. Актуалізація опорних знань учнів.
 8. V. Закріплення знань
 9. V. Засвоєння знань
 10. V. Питання для самоконтолю
 11. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 12. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА «Організація і інформаційне забезпечення | ЛЕКЦІЯ № 7

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.