Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Продуктовий баланс по підприємству харчування в діючих цінах, тис. грн..

План

ЛЕКЦІЯ № 4

Теми рефератів

План семінарського заняття

 

1. Сутність, види та задачі економічного аналізу.

2. Прийоми та способи економічного аналізу.

3. Характерні особливості методу економічного аналізу та основні елементи методики комплексного економічного аналізу.

4. Поняття, типи та задачі факторного аналізу.

1. Аналіз як метод пізнання реальної дійсності.

2. Види та напрямки економічного аналізу.

3. Роль аналізу в управлінні виробництвом і підвищенні його ефективності.

4. Історія становлення та розвитку економічного аналізу.

5. Прийоми та способи економічного аналізу.

6. Методика факторного аналізу та його характеристика.

Питання для самоконтролю

- види та напрямки економічного аналізу;

- роль аналізу в управлінні виробництвом та підвищенні його ефективності;

- класифікація способів економічного аналізу та їх характеристика;

- поняття фактору в аналізі;

- типи та задачі факторного аналізу;

Рекомендована література

 

1. Мних Є.В. Економічний аналіз с. 8-22, с. 54-73

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности с. 7-11, 27-36, 38-50.

3. Сухарев П.Н. Теоретичні основи економічного аналізу с. 3-15, 35-43.

ТЕМА «АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ»

 

1. Значення, задачі та інформація забезпечення аналізу випуску продукції.

2. Аналіз товарообігу та випуску власної продукції.

3. Аналіз впливу чинників.

 

Суспільне харчування являється однією з головних галузей сфери обігу та виконує основну соціально-економічну задачу розвитку нашого рівня життя населення. Рішення цієї основної економічної та соціальної задачі здійснюються шляхом розвитку роздрібного товарообігу. Товарообіг підприємства харчування являється, складовою частиною роздрібного товарообігу держави, від його розвитку багато в чому залежить благополуччя населення. Суспільне харчування сьогодні досягло визначених успіхів в підвищенні товарообігу та випуску власної продукції. Однак його стан та розвиток не відповідають сучасним потребам (низька культура обслуговування споживачів і якість виготовленої продукції, висока її вартість). На багатьох підприємствах незадовільно використовуються матеріально-технічна база, товари, трудові та фінансові ресурси.

У зв’язку з цим головною задачею аналізу підприємства харчування являється виявлення вивчення та мобілізації резервів підвищення якості обслуговування покупців, ефективності праці шляхом усунення недоліків в господарюванні, поліпшення використання економічного потенціалу, досягнення найкращих результатів при найменших витратах праці та коштів.

Виробничо-торгівельна діяльність підприємств харчування характеризується, перш за все, показниками товарообігу та випуском власної продукції.

Аналіз товарообігу та випуску власної продукції проводять за даними виробничо-торгівельного плану, бізнес-плану, бухгалтерської та статистичної звітності поточного обліку, контрольних перевірок та інших джерел інформації.

Якщо протягом досліджуваного періоду змінилися роздрібні ціни та націнки, а значить і ціна продажу, то аналіз товарообігу та випуску власної продукції повинен проводитися, як в діючих так і в напівставних цінах.

Аналіз товарообігу підприємства харчування проводять за його загальним обсягом та складом. Товарообіг підприємства харчування включає роздрібний продаж власної продукції і покупних товарів та гуртову реалізацію напівфабрикатів, кулінарних, кондитерських виробів та іншої продукції власного виробництва.

Для оцінки виконання плану та динаміки товарообігу складемо таблицю.

 

 


Інформація про склад товарообігу підприємства ресторанного господарства, тис. грн.

Показники   Фактична за минулий рік Звітний рік Відхилення У % в минулому році
План Фактична % виконання плану від плану від минулого року
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % у сумі по вагомій вазі, % у сумі по вагомій вазі, %
1.Роздрібний товарообіг: а) у існуючи цінах б) у порівнювальних цінах         94,3 94,3     х     94,4 х         93,8 93,8     102,0 ―     +84 ―     – 0,6 ―     +890 +40     – 0,5 – 0,5     126,5 101,2
2. В тому числі роздрібна реалізація власної продукції: а) у існуючих цінах б) у порівнювальних цінах     72,8 72,8   х   73,0 х     73,4 73,4   103,2 ―   +102 ―     + 0,4 ―   +730 +65   + 0,6 + 0,6   128,2 102,5
3. Оптова реалізація власної продукції а) у існуючих цінах б) у порівнювальних цінах           5,7 5,7     х       5,6 х         6,2 6,2     112,5 ―     +31 ―       + 0,6 ―     +77 +21     + 0,5 +0,5     138,1 110,4
4. Загальний об’єм товарообігу а) у існуючих цінах б) у порівнювальних цінах             х     х             102,6 ―       +115 ―     ― ―     +967 +61     ― ―     127,2 101,7
5. Реалізація продукції власного товару а) у існуючих цінах б) у порівнювальних цінах         78,5 78,5     х     76,8 х         79,6 79,6     103,8 ―     +133 ―     + 1,0 ―     +807 +86     + 1,1 + 1,1     128,9 103,1

План по загальному об’єму товарообігу підприємства харчування перевиконаний на 2,6%, що складає 115 тис. грн., у тому числі по роздрібному товарообіг – 2,0% (84 тис. грн.). Реалізація продукції власного виробництва порівняно з планом зросла на 3,8% чи на 133 тис. грн. Високими темпами росте товарообіг в діючих цінах і в динаміці. На розвиток товарообігу великий вплив чинить підвищення продажних цін. Середній індекс продажних цін на продукцію власного виробництва і покупні товари в звітному році до минулого склав 1,25 рази. Фактичний товарообіг звітного року в зіставних цінах дорівнює 3621 тис. грн. (4527 : 1.25). Таким чином, за рахунок цінового фактора товарообіг підприємства харчування збільшився на 906 тис. грн. (4527-3621), що складає 25,4% до фактичного товарообігу минулого року (906 : 3560 × 100). Темпи приросту товарообігу в зіставних цінах минулого року склали 1,7 %; у сумі його об’єм виріс в динаміці на 61 тис. грн. За аналогією перераховують товарообіг у порівняльні ціни по окремих його видах.

Важливим показником, який характеризує виробничо-торгову діяльність підприємств харчування, є частка в товарообізі продукції власного виробництва. Збільшення питомої ваги власної продукції в товарообізі позитивно характеризує їхню господарську діяльність. По підприємству, яке аналізуємо, питома вага продукції власного виробництва у валовому товарообізі зросла порівняно з планом і в динаміці відповідно на 1,0 % і на 1,1 %, що з позитивної сторони характеризує його виробничо-торгову діяльність.

Частка продукції власного виробництва в товарообізі підприємств харчування різного типу не однакова. Особливо виска питома вага власної продукції в товарообізі фабрик-кухонь і інших підприємств – заготівельних, столових при промислових підприємствах, установах і навчальних закладах. Значно нижча вона в ресторанах, кафе, барах, буфетах і загальнодоступних їдальнях, що потрібно враховувати при порівняльному аналізі виробничо-торгової діяльності підприємств харчування.

Аналіз динаміки товарообігу повинен проводитися не тільки в порівнянні з даними минулого року, але і с показниками за ряд попередніх років діючих та напівставних цінах. Аналіз виконання плану та динаміки товарообігу проводять також по місяцях, кварталах та за більш короткі проміжки часу. Це допомагає встановити, як розвивається товарообіг та задовольняється попит споживачів. Якщо в окремі періоди план не виконується то з'ясовують причину та визначають втрачений товарообіг.

Особливої уваги надають дослідженню виконання плану та динаміки роздрібного товарообігу, який є основною складовою загального обсягу товарообігу підприємства харчування. Роздрібний товарообіг аналізують, поділяючи його на реалізацію продукції власного виробництва та продаж покупних товарів. Окремо виділяють дрібно гуртовий відпуск власної продукції та покупних товарів.

 


Інформація про виконання плану роздрібного товарообігу підприємств харчування в діючих цінах, тис. грн.

Склад роздрібного товарообігу Фактично за минулий рік Звітний рік Відхилення В % до минулого року
план фактично % виконання плану від плану від минулого року
сума питома вага, % сума питома вага, % сума питома вага, % в сумі по питомій вазі, % в сумі по питомій вазі, %
Реалізація продукції власного виробництва   Продаж покупних товарів         77,2     22,8         77,4     22,6         78,2     21,8   103,2     98,1   +102     -18   +0,8     -0,8   +730     +160   +1,0     -1,0   128,2     120,9
Всього роздрібний товарообіг   В тому числі дрібнооптовий відпуск товарів         6,1         6,0         5,9   102,0   100,4   +84   +1   -   -0,1   +890   +47   -   0,2   126,5   123,0

 

План роздрібного товарообігу підприємства харчування виконало по загальному його об'ємі і по реалізації власної продукції. Недовиконаний план продажу покупних товарів і втрата товарообігу у зв’язку з цим склала 18 тис. грн.. Знизилася частка в роздрібному товарообізі порівняно з планом і в динаміці продажу покупних товарів, що зазвичай з позитивної сторони характеризує виробничу-торгівельну діяльність підприємства харчування. Продаж покупних товарів повинен доповнювати реалізації власної продукції. Тому, вивчаючи виконання плану і динаміку продажу покупних товарів, необхідно встановити як вони забезпечують зростання реалізації висланої продукції і більш якісне обслуговування покупців.

Виробництво та реалізація власної продукції взаємопов’язані їх аналіз повинен проводитися комплексно. Вироблено підприємствами загального харчування власну продукцію поділяють на обідню (основну) та іншу. Щоденна продукція охоплює випуск перших, других, третіх (солодких блюд, холодних і гарячих закусок). По виду використаної сировини на виробництво других блюд їх поділяють на м’ясні, рибні, овочеві, круп’яні, борошняні та молочні. До іншої власної продукції відносять випуск полуфабрикатів, кулінарних, кондитерських і борошняних виробів, гарячих напоїв і іншої продукції, яка підлягає кулінарній обробці. Асортимент і якість продукції власного виробництва повинні відповідати вимогам повноцінного харчування та раціонального режиму прийому їжі. Ці вимоги необхідно враховувати підчас оцінювання виробничої діяльності підприємств харчування.

Основне місце в виробничій програмі підприємств займає випуск обідньої продукції. Вивчити асортимент обідньої продукції можна за даними вибраними із поточного рахунку та первинних документах. На підприємства харчування не рідкі випадки, коли темпи росту випуску власної продукції у вартісному виражені значно випереджають темпи збільшення виробництва обідньої продукції в блюдах. Таке становище пояснюється перш за все тим, що підприємство намагалося розвивати виробництва за рахунок випуску дорогих видів власної продукції із м’яса, птиці, дорогих сортів риби і ін. У зв’язку з цим необхідно вивчити випуск перших і других блюд, холодних і гарячих закусок, полуфабрикатів, кулінарних і кондитерських видів у асортиментному розрізу, а також вирахувати й проаналізувати середню продажну ціну одного блюда. Середню продажну ціну визначають відношенням вартості обідньої продукції до кількості випущених блюд. Якщо відхилення від плану чи в динаміці по середній продажній ціні помножити на фактичну випущену блюд за звітній період, вимірюємо вплив цінового фактора на вартість випуску обідньої продукції.

Важливе питання аналізу – вивчення якості й комплексності випуску продукції. Якість продукції власного виробництва характеризується перш за все його калорійністю (енергетичною цінністю), поживною повноцінністю, різноманітністю асортименту, комплексністю обідньої продукції.

Якість продукції власного виробництва в більшості залежить від якості використовуваної сировини й полуфабрикатів, дотримання норм їх закладання, виконання правил, технології виробництва їжі, кваліфікації поварів запровадження новітнього обладнання машин і т. д.

Виконання плану і динаміка показників виробничо-торгівельної діяльності підприємств харчування залежить від 3 груп факторів:

— забезпечення товарними ресурсами правильність їх розподілу і ефективність використання;

— забезпечення трудовими ресурсами, ефективність використання робочого часу, продуктивності праці робітник громадського харчування

— стану, розвитку і використання матеріально технічної база підприємств харчування.

Головний фактор успішного розвитку товарообігу й випуску власної продукції – забезпечення й раціональність використання товарних ресурсів. Аналіз товарних ресурсів на підприємстві харчування зазвичай починають із складання та вивчення продуктового (товарного) балансу. Перш за все з’ясовують, як товарні ресурси забезпечували успішний розвиток товарообігу й випуску власної продукції. Товарообіг підприємства харчування залежить від надходження сировини й покупних товарів і стану товарних запасів. На його об’єм впливає недостача продуктів. Ця залежність може бути виражена формулою продуктового балансу:

Зп. + Н = Р + В + Зк ,

де Зп.товарні запаси на початок періоду, який вивчаємо;

Н– надходження сировини, полуфабрикатів і покупних товарів;

Р –реалізація продукції власного виробництва і покупних товарів;

В – інші витрати продуктів;

Зктоварні запаси на кінець періоду, який аналізується.

Вплив показників товарного балансу на розвиток товарообігу можна визначити, використавши таку формулу:

Р = Зп. + Н – В - Зк.

Відповідно на виконання плану і динаміку товарообігу позитивний вплив чинять підвищені товарні запаси на початок періоду, яки вивчається і ріст надходжень продуктів та негативне – збільшення іншого вибиття продуктів і підвищення запасів сировини та покупних товарів на кінець продукту. Так як товарообіг планують, враховують і аналізують у продажних цінах, то всі інші показники включають і продуктовий баланс в аналогічній оцінці. Дані продуктового балансу вивчають по підприємству харчування в цілому, так як відсутня необхідна інформація для його складання в асортиментному розрізі.

 


 

Показник Факт. За минулий рік Звітній рік Відхилення Вплинули
План Факт від плану від минулого року на виконання плану товарообігу на динаміку товарообігу
Залишки сировини, полуфабрикати та покупних товарів на початок року Надходження сировини, напівфабрикатів і покупних товарів Інші використана сировина і покупних товарів Залишки сировини, полуфабрикатів і покупних товарів на кінець року Загальний об’єм товарообігу Інше вибуття продукти в % до об’єму їх надходження Інше вибуття продукти в % до об’єму товарообігу           2,595   2,697           0,225   0,227           0,982   0,994   –14   + 147   +35   –17 +115   +0,757   +0,767   +44   +883   –51   +11 +967   –1,613   –1,703   –14   +147   –35   +17 +115   х   х   +44   +883   +51   –11 +967   х   х

 

 


Підприємство харчування перевиконало план товарообігу за рахунок перевиконання плану надходження сировини, напівфабрикатів і покупних товарів і занижених товарних залишків на кінець року. Можливості росту товарообігу зменшилося у зв’язку з збільшенням іншого вибуття продуктів і заниженими товарними запасами на початок року. В динаміці всі показники продуктового балансу, крім товарних запасів на кінець року, позитивно вплинули на розвиток товарообігу. Для оцінки ефективності використання товарних ресурсів визначають та вивчають частку іншого вибуття сировини і покупних товарів у загальному обсязі їх надходження та товарообігу. Частка вибуття інших продуктів у їх загальному обсязі надходження і в товарообігу значно зросла порівняно з планом, що з негативної сторони характеризує ефективність використання сировини та покупних товарів. Одночасно в динаміці вона знизилося більше ніж в два рази.

 

 

Література: Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. с. 438-456

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. с. 97-104


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.
 3. Аваріїз витоком сильнодіючих отруйних речовин.
 4. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 5. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 6. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 7. Аналіз ліквідності балансу
 8. Баланс (початковий)
 9. Баланс азоту
 10. Баланс банку.
 11. Баланс борошна
 12. Баланс грошових надходжень
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання ДЛЯ самоконтролю знань | ТЕМА «Організація і інформаційне забезпечення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.