Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розробка заходів щодо використання резервів росту гуртової реалізації

Узагальнення результатів аналізу

 
 


Аналіз гуртового товарообігу проводять за наступними напрямками:

Аналіз виконання плану і динаміки:

û за загальним обсягом товарообігу (валовому);

û за звітним періодам;

û за видам і формам товарообігу;

û за структурними підрозділами;

û за асортиментом;

û за напрямами реалізації;

û за рівномірністю відвантаження;

û за забезпеченням виконання плану роздрібного товарообігу.

Аналіз впливу факторів на величину гуртового товарообігу:

û факторів, пов’язанні з товарними ресурсами;

û трудові фактори;

û фактори, пов’язанні з використанням матеріально-технічної бази підприємства.

Узагальнення результатів аналізу:

û оцінка ефективності управління;

û виявлення й узагальнення резервів росту.

Розробка заходів щодо дослідження резервів.

Інформаційною базою аналізу гуртового товарообігу є показники бухгалтерської, фінансової і статистичної звітності; дані поточного бухгалтерського обліку (синтетичного й аналітичного обліку руху товарів на складах організації); матеріали вибіркових досліджень і ін.

Інформаційне забезпечення - сукупність інформаційних ресурсів, що характеризують об'єкт аналізу і необхідних для досягнення поставлених цілей.

Інформаційне забезпечення аналізу гуртового товарообігу складається з:

· нормативно-довідкової інформації - документів нормативного, правового і довідкового характеру, що стосується оптової реалізації:

- нормативи товарних запасів по складах, товарним групам;

- ліміт товарного залишку по складу;

- договору постачання товарів за асортиментом;

- договори, контракти на постачання товарів покупцям.

· планової інформації - сукупність планових(прогнозних) показників про майбутні процеси, явища й очікувані результати:

· план оптового товарообігу(по видах товароруху);

- план постачання товарів на експорт;

- план постачання товарів торгуючим організаціям;

- план постачання товарів оптовій базі;

- дані бізнес-плану;

- інформація плану соціального й економічного розвитку оптової бази.

- фактографічна інформація - система облікової, звітної і внеоблікової інформації про факти фінансово-господарської діяльності оптової бази:

- звіти матеріально-відповідальних осіб;

- первинні і зведені бухгалтерські документи про надходження, відвантаження і продаж товарів;

- бухгалтерські регістри по рахунках "Товари", "Розрахунки з постачальниками";

- зведення про псування, бій, брухт товарів, інвентаризаційні описи;

- порівнювальні відомості, акти переоцінок;

- дані аналітичного обліку про стан розрахунків з постачальниками;

- бухгалтерський баланс - форма №1;

- звіт про фінансові результати - форма №2;

- форма №1-торг - "Звіт про товарообіг, продаж і залишки товарів";

- форма №3-торг - "Звіт про продаж і залишки товарів у торговій мережі суспільного харчування";

- форма №1-зб (оптово-споживчі товари) - "Звіт про постачання споживчих товарів для продажу населенню";

- форма №1-ПВ - "Звіт про працю";

- форма №3-ПВ - "Звіт про використання робочого часу";

- огляд кон'юнктури ринку товарів;

- зведення про штрафні санкції і якість товарів;

- звіти про вироблювану продукцію промислових підприємств;

- висновок аудитора, акти ревізій, перевірок;

- протоколи зборів.

Аналіз гуртового товарообігу проводиться у визначеній послідовності: дається загальна оцінка виконання прогнозованих показників; виявляється динаміка продажу товарів; вивчається товарообіг по напрямках реалізації, формам продажу і товарній структурі, визначаються фактори, що впливають на нього і виявляються резерви його збільшення.

Виконання прогнозованих показників продажу товарів дає загальну первісну оцінку роботи гуртової організації. Робити остаточні види на його основі не можна. Це важливий показник, але він підлягає деталізації, при якій аналізується виконання прогнозних показників по основних його доданках.

Продаж товарів здійснюється в багато міст і регіонів і тому необхідний аналіз виконання прогнозованих показників обсягу реалізації в територіальному розрізі, а також по одноміських і іногородніх покупцях.

Аналіз гуртового товарообігу по формах вантажопотоків припускає вивчення його з підрозділом на складський і транзитний. Аналіз діяльності гуртових торгових організацій направляється насамперед на те, щоб установити ступінь виконання прогнозованих показників по обсязі продажів не тільки в цілому, але й окремо по складському і транзитному обігу(за участю організації в розрахунках і без її участі), а також розробити заходи, спрямовані на економічно обґрунтоване рішення питання про співвідношення складського і транзитного обігу. Питома вага складського і транзитного товарообігу по окремих товарах і товарних групах неоднакова. Складський обіг характеризується завезенням товарів на склади гуртових організацій. Це пов'язано з необхідністю перетворення товарних вантажопотоків, розподілу великих партій товарів, отриманих від виробника між багатьма роздрібними організаціями.

Співвідношення складського і транзитного обсягів товарообігу залежить від асортименту товарів, умов транспортування і їх збереження. Так, товари нескладного асортименту, які не потребують попередньої підсортировки, звичайно реалізуються покупцям транзитом, а товари складного асортименту, які вимагають попередньої підсортировки (по видам, моделям, фасонам, розмірам, цінам і ін.), - зі складу.

Транзитний обіг скорочує витрати гуртових організацій на транспортування і збереження товарів, зменшує потребу у власних оборотних коштах і в кредитах банку і т.д.

Оскільки продаж товарів покупцям в гуртовій торгівлі здійснюється на основі ув'язнених з ними договорів постачання, то аналіз товарообігу може проводитися в асортиментному розрізі (виконання договорів постачання, обчислюються темпи росту і приросту окремих товарних груп, виявляється питома вага кожної товарної групи в загальному обсязі товарообігу). Невиконання продажу товарів по асортименту одночасно означає невиконання договорів, укладених з покупцями, що спричиняє стягнення штрафних санкцій. Аналіз зазначених показників здійснюється не тільки за рік, але і по кварталам, місяцям. При цьому обчислюються питома вага кожного місяця, кварталу в загальному обсязі товарообігу за рік. При аналізі товарообігу по товарах і товарних групах визначається питома вага кожної товарної групи в загальному обсязі продажів.

На гуртовий товарообіг, як і на роздрібний, впливають велика кількість факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. До зовнішніх факторів не залежним від діяльності гуртової організації відносяться: стан економіки країни; обсяг і структура виробництва продукції; розміщення виробництва, його віддаленість від гуртової організації; соціальний стан населення країни; ступінь інфляції і т.д. Внутрішні фактори, що залежать від роботи організації, можна підрозділити на три основні групи:

Ø забезпеченість товарними ресурсами і їх використання;

Ø забезпеченість основними категоріями працівників і стан продуктивності праці;

Ø розвиток матеріально-технічної бази гуртових організацій і ефективність її використання.

Фактори, пов'язані з товарним забезпеченням, впливають на обсяг гуртового продажу через зміну величин, надходження товарів, їхнього іншого вибуття(крім реалізації, утрати, нестачі, псування, переоцінки і т.д.), запасів на початок і кінець звітного періоду. Розрахунок впливу зазначених факторів на товарообіг здійснюється способами ланцюгової підстановки чи способом різниць виходячи з формули товарного балансу:

Зп + Н = Р + Зк, где

Зп - залишки товарів на початок періоду;

Н - надходження товарів;

Зк - запаси товарів на кінець періоду;

Р - обсяг гуртового товарообігу(реалізація).

 

Розрахунок впливу факторів, пов'язаних з товарними ресурсами на товарообіг розраховується методом прямого розрахунку:

 

Т = Зп + Н – Зк

ΔТ(Зп) = Зп(ф) – Зп(пл);

ΔТ(Н) = Н(ф) – Н(пл);

ΔТ(Зк) = -(Зк(ф) – Зк(пл)).

 

Друга група факторів включає:

- укомплектованість штату в цілому і певними категоріями працівників;

- раціональне використання календарного фонду робочого часу;

- ефективність праці (продуктивність);

- застосування передових форм організації праці;

- рівень підготовки кадрів, загальні умови праці і побуту працівників.

 

Факторні моделі:

Т = Ч * Пріч, де

Ч - середньооблікова чисельність працівників;

Пріч - продуктивність праці річна.

 

Т = Ч * Д * Пдн, де

Д - кількість відпрацьованих днів;

Пдн - продуктивність праці денна.

 

Т = Ч * Д * t * Пгод, де

t - тривалість робочого дня, година;

Пгод - продуктивність праці середньогодинна.

Т = Ч * dскл * Пскл, де

Ч - чисельність працівників;

Пскл - продуктивність праці працівників складу;

dскл - частка працівників складу в загальній чисельності.

 

Розрахунок впливу факторів, пов'язаних із трудовими ресурсами,

на гуртову реалізацію:

· спосіб різниць: Т = Ч * Пгод

- вплив чисельності працівників

ΔТ(Ч) = (Чф - Чпл)*Ппл

- вплив продуктивності праці

ΔТ(П) = Чф * (Пф - Ппл)

· інтегральний спосіб

- вплив чисельності працівників

ΔТ(Ч) = ΔЧ * Ппл + ΔЧΔП/2

 

- вплив продуктивності праці

Т(П) = Чпл * ΔП + ΔЧΔП/2

 

До третьої групи факторів відносяться:

- виконання плану розвитку складської мережі;

- режим роботи гуртового підприємства;

- забезпеченість основними фондами і складською площею;

- ефективне використання основних фондів і складської площі;

- ефективне використання робочих місць і робочого часу.

Основними складовими, від яких залежить обсяг гуртового товарообігу, є надходження і товарні запаси. Зі збільшенням розміру надходження товарів і запасу товарів на початок періоду збільшується обсяг їх продажу і навпаки. Ріст вибуття товарів і їх запасів на кінець періоду супроводжується зменшенням гуртового товарообігу. Визначивши вплив складових товарного балансу на гуртовий товарообіг, необхідно зробити більш детальний аналіз кожного з них.

 

Література:Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. с. 316-327

Кравченко Л.И. Анализ хоз. деятельности в торговле с. 121-136

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли. с. 20-34


Читайте також:

 1. А середній коефіцієнт росту в такому випадку визначається як
 2. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 3. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 4. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 5. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 6. Аналіз використання капіталу.
 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 8. Аналіз використання матеріальних ресурсів.
 9. Аналіз використання обладнання.
 10. Аналіз використання прибутку та резервів його зростання
 11. Аналіз використання робочого часу на підприємстві
 12. Аналіз використання фонду робочого часу.
Переглядів: 827

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз впливу факторів на зміну сумми гуртової реалізації | Питання ДЛЯ самоконтролю знань

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.