Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Завдання для самостійної роботи

Тести

 

1. Найбільшу питому вагу в загальному прибутку торговельного підприємства складає:

А) прибуток від фінансової діяльності;

Б) прибуток від іншої операційної діяльності;

В) прибуток від основної операційної діяльності;

Г) правильної відповіді немає.

 

2. До видів прибутку, у відповідності до П(С)БО, не відноситься:

А) прибуток від звичайної діяльності;

Б) прибуток від реалізації майна підприємства;

В) прибуток від основної операційної діяльності;

Г) правильної відповіді немає.

 

3. Основним джерелом формування прибутку в торгівлі виступають:

а) оптимальні товарні запаси підприємства;

б) реалізовані торговельні надбавки;

в) власні оборотні кошти підприємства;

г) амортизаційні відрахування.

 

4. До умов зростання прибутку підприємства відноситься:

а) розумне використання коштів одержаних від економії витрат;

б) підвищення рівня витрат підприємства;

в) збільшення собівартості реалізованих товарів;

г) зниження рівня торговельної надбавки.

5. До показників оцінки прибутку підприємства відносяться:

а) чистий дохід підприємства;

б) критичний обсяг доходу підприємства;

в) рентабельність підприємства;

г) правильної відповіді немає.

 

6. Фінансовим результатом діяльності підприємства не являється:

а) прибуток від операційної діяльності;

б) прибуток від звичайної діяльності;

в) валовий прибуток підприємства;

г) чистий прибуток підприємства.

 

7. Прибуток від операційної діяльності визначається згідно із методикою:

а) П= ∑ЧОД + ∑ А- ∑В-∑В;

б) П= ∑ЧОД - ∑ А+ ∑В+∑В;

в) П= ∑ЧДкр. - ∑ А- ∑В-∑В;

г) П= ∑ЧОД - ∑ А- ∑В-∑В

 

8. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається:

а) П;

б) П;

в) ПД;

г) П;

 

9. Який із перелічених чинників ( при інших рівних умовах) приведе до збільшення прибутку підприємств:

а). збільшення норм амортизаційних відрахувань;

б). збільшення рівня фонду оплати праці;

в). збільшення рівня валового прибутку;

г). збільшення ставки податку на прибуток

 

10. Який із перелічених чинників ( при інших рівних умовах) приведе до зменшення прибутку підприємств:

а). зменшення норм амортизаційних відрахувань;

б). зменшення рівня фонду оплати праці;

в). зменшення рівня валового прибутку;

г). зменшення ставки податку на прибуток

 

11. Рентабельність підприємства буде збільшуватися (при інших рівних умовах):

а) при підвищенні обсягу чистого прибутку підприємства;

б) при зниженні продуктивності праці;

в) при збільшенні середньомісячної заробітної плати;

г) при збільшенні середньорічної вартості основних фондів.

 

12. Від розміру прибутку і рівня рентабельності підприємства залежить процес формування і поповнення:

а) власних оборотних коштів підприємства;

б) суми фонду оплати праці підприємства;

в) суми фонду підтримки населення;

г) правильної відповіді немає.

 

13. При наявності розподілу загальних витрат на постійні та змінні витрати проводиться:

а) фінансовий аналіз прибутку;

б) маржинальних аналіз прибутку;

в) факторний аналіз прибутку;

г) правильної відповіді немає.

 

14. Маржинальний дохід визначається згідно із методикою:

а) валовий прибуток – витрати підприємства (змінні);

б) валовий прибуток – витрати підприємства (постійні);

в) чистий дохід - собівартість реалізованих товарів;

г) чистий дохід - витрати підприємства (постійні).

 

15. Сила впливу товарообігу на прибуток оцінюється за допомогою розрахунку:

а) маржинального доходу підприємства;

б) критичного обсягу продажу;

в) ефекту операційного важеля;

г) рентабельності підприємства.

 

16. Ефект операційного важеля розраховується згідно із методикою:

а) маржинальний дохід поділити на обсяг продажу;

б) торговельний дохід поділити на прибуток підприємства;

в) маржинальний дохід поділити на прибуток підприємства;

г) правильної відповіді немає.

 

17. Для розрахунку межі беззбитковості обсягу товарообігу використовується наступна методика:

а) Тбезб. = Вт змін. : (РВП – РВт пост.) х 100%;

б) Тбезб. = Вт пост. : (РВП – РВт змін.) х 100%;

в) Тбезб. = Вт пост. : (РВт змін. - РВП ) х 100%;

г) Тбезб. = ВП : (РВП – РВт змін.) х 100%;

 

18. Запас фінансової стійкості являє собою різницю між:

а) фактичним і плановим обсягами;

б) фактичним і скоригованим обсягами;

в) фактичним і беззбитковим обсягами;

г) скоригованим і фактичним обсягами.

 

19. Для розрахунку впливу обсягу товарообігу на прибуток підприємства використовується наступна факторна модель:

а) ΔП(Т) = ΔТ × Рр. (1) : 100%;

б) ΔП(Т) = Тф × Рр. (0) : 100%;

в) ΔП(Т) = ΔТ × Рр. (0) : 100%;

г) ΔП(Т) = Тф × Рр. (1) : 100%

 

20. Для розрахунку впливу рівня валового прибутку на прибуток підприємства використовується наступна факторна модель:

а) ΔП(РВП) = Т(ф) × (ΔРВП) : 100%;

б) ΔП(РВП) = Т(пл..) × (ΔРВП) : 100%;

в) ΔП(РВП) = Т(1) × (ΔРВП) : 100%;

г) ΔП(РВП) = Т(0) × (ΔРВП) : 100%

 

21. Для розрахунку впливу рівня витрат на прибуток підприємства використовується наступна факторна модель:

а) ΔП(РВт) = - (Т(1) × (РВт пл.)) : 100%;

б) ΔП(РВт) = - (Т(1) × (РВт ф)) : 100%;

в) ΔП(РВт) = - (Т(1) × (ΔРВт)) : 100%;

г) ΔП(РВт) = - (Т(0) × (ΔРВт)) : 100%

 

22. Запас фінансової стійкості підприємства визначається згідно із методикою:

а) ЗФС = ЧДфакт – ЧДплан;

б) ЗФС = ЧДфакт – ЧДкритич.;

в) ЗФС = ЧДкритич. - ЧДфакт ;

г) ЗФС = ЧДплан - ЧДфакт ;

 

1.Проаналізувати чистий прибуток підприємства, визначити вплив окремих чинників на формування прибутку. За результатами розрахунків зробити висновок та запропонувати заходи щодо підвищення розміру прибутку.

№ п/п Показники План Факт
1. 2. 3. 4.   Дохід (виручка) від реалізації товарів, тис. грн Собівартість реалізованих товарів, тис. грн. Інші операційні доходи, тис. грн.. Витрати підприємства, тис. грн. (без собівартості) 130,6 73,5 8,5 30,0 135,2 74,8 8,5 30,4

2. На підставі даних першого завдання визначити критичний обсяг операційного доходу і запасу фінансової міцності підприємства. Розрахувати, на скільки відсотків може скоротитися чистий операційний дохід не завдаючи збитків підприємству, якщо доля витрат умовно-постійних буде складати –10,5 %.

За результатами розрахунку зробити висновок.

 

4.Проаналізувати чистий прибуток підприємства, визначити вплив окремих чинників на формування прибутку різними способами. За результатами розрахунку зробити висновок та запропонувати заходи щодо підвищення рентабельності підприємства.

 

№ п/п Показники Минулий рік Звітний рік
1.   2. 3. 4. 5. 6. 7.   8. Чистий дохід від реалізації товарів, тис.грн. Товарів закуплено на суму, тис.грн.. Витрати на доставку товарів, тис.грн Адміністративні витрати, % Витрати на збут, %. Інші операційні витрати, тис. грн. Дохід отриманий від інвестицій в дочірні підприємства, тис. грн. Фінансові витрати, тис. грн.   120,8 80,0 2,7 10,0 12,5 -   12,3 8,3   127,5 82,0 2,8 12,5 14,4     10,5 8,5

 

 

5.Проаналізувати чистий прибуток підприємства, визначити вплив окремих чинників на формування прибутку. За результатами розрахунку зробити висновок та запропонувати заходи щодо підвищення рентабельності підприємства.

 

№ п/п Показники Минулий рік Звітний рік
1. 2. 3. 4. 5. 6.   7.     Дохід від реалізації товарів, тис.грн. Чистий дохід, тис.грн. Адміністративні витрати, тис.грн. Витрати на збут, тис.грн. Інші операційні витрати, тис. грн. Дохід від фінансової діяльності підприємства, тис. грн. Фінансові витрати, тис. грн. 322,0 80,5 27,0 33,0 4,4 6,5   4,8 325,1 82,9 26,6 33,4 4,4 6,5   4,7

 

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. V. Завдання.
 8. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 9. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 10. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 11. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 12. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання ДЛЯ самоконтролю знань | Поняття пункту пропуску та зони митного контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.