Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Питання ДЛЯ самоконтролю знань

План

ЛЕКЦІЯ № 13

ТЕМА «Аналіз прибутку підприємства»

 

 

1. Мета та задачі аналізу фінансового результату діяльності підприємства.

2. Методика аналізу прибутку підприємства.

3. Методика розрахунку впливу факторів на величину прибутку підприємства.

 

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. Тому пошук резервів збільшення прибутку і рентабельності є однією з основних задач у будь-якій сфері бізнесу.

Для виявлення резервів зростання прибутку, оптимізації його величини, установлення, оцінки і кількісного виміру причин прибутку, що викликали зміну, використовується інструментарій економічного аналізу.

Мета внутрішнього аналізу фінансових результатів полягає в забезпеченні процесу управління своєчасною і якісною аналітичною інформацією про доходи і витрати, прибуток і рентабельність для вироблення і прийняття грамотних, обґрунтованих аналітичними розрахунками рішень. Саме цей вид аналізу відіграє вирішальну роль у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства. Саме внутрішній аналіз дозволяє вивчити механізм досягнення підприємством максимального прибутку.

Метою зовнішнього аналізу, проведеного банками, фондовими біржами, аудиторськими фірмами є оцінка рентабельності роботи підприємства його життєздатності й ефективності використання капіталу.

Відповідно до мети, перед аналізом фінансових результатів стоять наступні задачі:

- вивчити систему формування планових показників прибутку і рентабельності підприємства для того, щоб оцінити обґрунтованість планового завдання і сприяти удосконаленню планування;

- вивчити складові і дати оцінку динаміці фінансових результатів;

- визначати і кількісно виміряти вплив факторів на фінансові результати;

- вивчити резерви збільшення суми прибутку (подолання збитковості – якщо це має місце в діяльності підприємства) і рентабельності.;

- розробити заходи щодо залучення резервів росту високих фінансових результатів і ефективності використання усіх видів засобів підприємства в перспективі;

- вивчити напрямки використання прибутку і оцінити чи забезпечене фінансування за рахунок власних коштів розвитку господарської діяльності.

З усього спектра перерахованих задач випливає, що однією з основних задач аналізу фінансових результатів є оцінка господарської діяльності з погляду максимізації прибутку і виявлення резервів її росту, який можна використовувати в поточній діяльності або в перспективі.

Рішення задач аналізу фінансових результатів залежить багато в чому від якісного інформаційного забезпечення. Воно містить у собі планову, нормативно-довідкову і фактографічну інформацію.

Планова інформація про фінансові результати в розрізі всіх складових утримується в бізнес плані підприємства.

Нормативно-довідкова інформація приведена в законодавчих актах, що стосуються економічних питань (наприклад Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», П(С)БО).

Формування прибутку від усієї фінансово-господарської діяльності підприємства відображається у формі №2 «Звіт про фінансові результати».

Для оцінки фінансового результату й ефективності господарської діяльності використовують систему абсолютних і відносних аналітичних показників – показників прибутку і показників рентабельності.

Об’єктом особливої уваги на будь-якому підприємстві є прибуток від основної діяльності, тому що її величина складає основну частину прибутку від звичайної діяльності підприємства.

У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації товарів і визначаються фактори, що впливають на зміну її суми. Аналітична оцінка виконання планового завдання, динаміки прибутку і рентабельності проводиться для того, щоб визначити якою мірою підприємство виконало встановлене завдання прибутку і рентабельності, на скільки фактичні фінансові результати відхиляються від заданих обсягів і, які тенденції розвитку цих показників.

Усі показники прибутку розраховуються в цілому по підприємству, по структурних підрозділах і узагальнюються в аналітичних таблицях, на основі інформації яких роблять висновок про виконання плану і динаміки прибутку та рентабельності.

Наступний етап аналізу прибутку і рентабельності – вивчення впливу факторів на їхню зміну, а саме: обсягу товарообігу, рівня валового прибутку, рівня витрат, продуктивності праці, цін на товари і послуги, ефективності використання основних фондів та ін.

Обсяг реалізації продукції впливає на суму прибутку в тому випадку, якщо росте обсяг продажу. Збільшення реалізації рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку, і навпаки.

Витрати підприємства знаходяться в зворотньопропорційній залежності: зниження витрат приводить до відповідного росту суми прибутку, і навпаки.

Враховуючи, що прибуток від основної операційної діяльності складає основну частку всього прибутку підприємства, основний акцент буде зроблений на аналіз саме цього виду прибутку.

При наявності розподілу загальних витрат на постійні та змінні витрати проводиться маржинальний аналіз прибутку; факторна модель прибутку має вигляд:

П = .,

де Рвт змін. – рівень змінних витрат; Вт пост - витрати постійні.

Розглянемо приклад факторного аналізу прибутку від основної операційної діяльності за даними, приведеними у таблиці 1.

  Показники Умовне позначення Базисний період Звітний період Відхилення (+;-) Темп змін, %
Роздрібний товарообіг, тис. грн.. Т 1549,4 1339,9 -209,5 86,5
Валовий прибуток, тис. грн.. ВП 199,8 202,1 +2,3 101,2
Рівень валового прибутку ,% Рвп 12,89 15,08 +2,19 117,0
Перемінні витрати, тис. грн.. Вт(змін) 108,5 103,4 -5,1 95,3
Рівень змінних витрат, % Рвт (змін) 7,0 7,72 +0,72 110,3
Маржинальний дохід, тис.грн. (ВП-Вт змін.) МД 91,3 98,7 +7,4 108,1
Рівень маржинального доходу, % Рмд 5,89 7,37 +1,48 125,1
Постійні витрати, тис. грн. Вт(пост) 68,3 69,7 1,4 102,1
Прибуток від операційної діяльності, тис грн. П(від операц. ) 23,0 29,0 +6,0 111,5
Рівень прибутку % (рентабельність продажу) Рп. 1,48 2,16 +0,68 145,9

 

Із зіставлення відхилення і темпів зміни показників, які являються факторами прибутку, випливає, що на підвищення величини маржинального доходу і прибутку позитивно вплинуло збільшення валового прибутку, яке отримане внаслідок росту його середнього рівня.

Для кількісного виміру впливу факторів на прибуток використовуємо спосіб абсолютних різниць:

- вплив товарообігу:

ΔП(Т)=ΔТ×(РВП(0)-РВт змін. (0))= ΔТ х Рмд.(0):100%;

ΔП(Т)= тис.грн.

- вплив рівня валового прибутку

ΔП(РВП)= Т(1) ×(ΔРВП) : 100%;

ΔП(РВП)= +29,34 тис.грн.

-вплив змінних витрат (оцінюється по рівню):

ΔП(РВт змін.)= Т(1) × (Δ Рвт змін.) : 100%;

ΔП(РВт змін.)=тис. грн.

-вплив постійних витрат (приймається в розмірі абсолютного відхилення зі зворотним знаком):

ΔП (Вт пост) = - Δ Вт пост.;

ΔП (Вт пост) = -1,4 тис. грн.

 

Загальний вплив величини валового прибутку на зміну прибутку на 6,0 тис. грн.(29,0-23,0) перевищує негативний вплив інших факторів.

Сила впливу товарообігу на прибуток оцінюється за допомогою розрахунку ефекту операційного важеля, що показує, на скількох процентних пунктів збільшується прибуток при зміні виторгу на один процент ний пункт. Таким чином, операційний важіль дорівнює відношенню маржинального доходу до прибутку.

 

ЕОВ = МД : П, де ЕОВ - ефект операційного важеля

 

У нашому прикладі сила впливу товарообігу складає 3,96 (91,3 : 23,0). Отриманий результат показує, що при збільшенні товарообігу на один процентний пункт прибуток зростає на 3,96%. Темп приросту товарообігу склав – 13,5 %, прибуток під впливом цього фактора повинен знизитися на

-13,5 × 3,96 = -53,46%.

Зміна прибутку під впливом обсягу продажів складає 23,0× (-53,46) / 100 =

-12,29 тис. грн.. Отриманий результат тотожний результату, розрахованому методом абсолютних різниць ( незначне відхилення пояснюється погрішністю при округлені даних).

Розглянутий метод розрахунку впливу товарообігу на прибуток дозволяє оцінити зміну прибутку у результаті зміни обсягу реалізації товарів при незмінному співвідношенні змінних і постійних витрат як за звітний період так і при складанні бюджету по прибутку на плануємий період. За допомогою операційного важеля оцінюється «чутливість» прибутку до зміни товарообігу. Чим вище значення операційного важеля, тим вище «чутливість», тобто тим більший приріст прибутку забезпечує один відсоток приросту товарообігу. У той же час операційний важіль являється одним з показників підприємницького ризику. Чим вище значення важеля, тим вище ступінь підприємницького ризику, так як при високому значенні операційного важеля зниження обсягу продаж на один відсоток, приводить до багаторазового зниження прибутку.

Величина операційного важеля залежить від співвідношення змінних і постійних витрат. Чим вище доля постійних витрат, тим більше різниця між маржинальним доходом і прибутком, тим відповідно вище співвідношення між цими показниками. Таким чином, підприємство, що має в складі свого майна високу долю основних фондів, з експлуатацією і утриманням яких позв’язані в основному постійні витрати, підверджено високому підприємницькому ризику. Причому, чим ближче до межі беззбитковості працює підприємство, тим значніше буде вплив зміни обсягу продаж на прибуток, що викликає необхідність постійного контролю за масштабом діяльності підприємства.

Для розрахунку межі беззбитковості обсягу товарообігу в торгівлі ( межа критичного обсягу продажу), коли діяльність підприємства не приносить ні прибутку, ні збитків, використовується методика:

 

Тбезб.= Вт пост. : (РВП- РВт змін.) ×100%

 

З поняттям «беззбитковий обсяг» тісно пов’язане поняття «запас фінансової стійкості». Запас фінансової стійкості (зона безпеки) являє собою різницю між фактичним і беззбитковим обсягами. Розглянемо порядок розрахунку показників на прикладі (таблиця 2)

 

Показники Умовне позначення Базисний період Звітний період Відхилення (+;-)
Роздрібний товарообіг, тис грн.. Т 1549,4 1339,9 -209,5
Валовий прибуток, тис. грн.. ВП 199,8 202,1 +2,3
Рівень валового прибутку, % РВП 12,89 15,08 +2,19
Змінні витрати, тис. грн. Вт (змін) 108,5 103,4 -5,1
Рівень змінних витрат, % РВт (змін) 7,0 7,72 +0,72
Постійні витрати, тис. грн.. Вт (пост) 68,3 69,7 +1,4
Критичний обсяг продажу, тис. грн. Тбезб. 1159,59 947,0 -212,59
Запас фінансової стійкості, тис. грн. ЗФС 389,81 392,9 3,09

 

Запас фінансової стійкості у підприємства виріс на 3,09 тис. грн.. при зниженні обсягу продажу на 209,5 тис. грн.. Цей факт обумовлений значним підвищенням рівня валового прибутку (на 2,19%) на фоні незначного росту величини постійних витрат (+1,4 тис. грн.)

Використовуючи факторний аналіз (метод ланцюгової підстановки), визначимо вплив кожного фактора на зміну беззбиткового обсягу продажу:

1). Тбезб(О) = 1159,59 тис. грн.

2). Тбезб. = 69,7 : (12,80 – 7,0) × 100% = 1183,36 тис.грн.

ΔТбезб(Вт пост) = 1183,36 - 1159,59 = +23,77 тис. грн..

3). Тбезб.(1) = 947,0 тис.грн.

ΔТбезб(Рмд) = 947,0 - 1183,36 = -236,36 тис. грн.

 

Загальний вплив: 23,77 + (-236,36) = -212,59 тис. грн. Зниження межі критичного обсягу продажу пояснюється підвищенням долі маржинального доходу в ціні товару.

Якщо на підприємстві відсутній окремий облік постійних і змінних витрат, то розрахунок впливу факторів на прибуток від операційної діяльності проводиться по наступних факторних моделях:

- для розрахунку впливу товарообігу:

ΔП(Т) = ΔТ × Рр. (0) : 100%

- для розрахунку впливу рівня валового прибутку:

ΔП(РВП) = Т(1) × (ΔРВП) : 100%

- для розрахунку впливу рівня витрат:

ΔП(РВт) = - (Т(1) × (ΔРВт)) : 100%

 

Великий вплив на прибуток підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки здійснює зміна роздрібних цін на товари і послуги.

Зі збільшенням роздрібних цін росте товарообіг, а відповідно, і прибуток підприємства. Вплив цінового фактора на прибуток вимірюється прийомом абсолютних різниць. При цьому, зміну товарообігу за рахунок підвищення або зниження цін, множать на базисний рівень прибутку від операційної діяльності (плановий або рівень минулого року).

 

ΔП(ц) = ΔТ(ц) × Рр.(о) :1 00:

ΔТ(ц) = Тфакт – Тнапівст.;

Тнапівст. = Тфакт : Іцін х 100%

 

Якщо припустити, що в звітному році ціни були підвищені в середньому на 4%, то товарообіг у напівставних цінах складе 1288,36 тис. грн.(1339,9 : 1,04). Тоді величина прибутку за рахунок цього фактора виросте на 0,76 тис. грн. (1339,9 = 1288,36 × 1,48). А негативна роль товарообігу в сумі прибутку пояснюється зниженням кількості проданих товарів, внаслідок підвищення рівня торговельної надбавки.

Істотний вплив на прибуток оказує продуктивність праці, в результаті росту якої забезпечується збільшення товарообігу, а значить і прибутку. Для визначення впливу цього фактору на прибуток необхідно приріст товарообігу за рахунок продуктивності праці помножити на базисний рівень прибутку від операційної діяльності:

ΔП(продукт) = ΔТ(продукт) × Рр.(0) : 100%

Аналогічно розраховується і вплив на прибуток ефективності використання основних засобів – фондовіддачі. Для цього приріст товарообігу за рахунок цього фактора необхідно помножити на базисний рівень продажів:

ΔП(Фв) = ΔТ(Фв) × Рр.(0) : 100%

Важливим аспектом аналізу в сучасних умовах є оцінка впливу інфляції на кінцевий фінансовий результат, так як остання спотворює реальну вартість капіталу, його активів і зобов’язань.

В умовах прояву інфляційних процесів форма №2 «Звіт про фінансові результати» (так само, як і інші форми фінансової звітності) виявляється джерелом необ’єктивної інформації, так як різні показники звітності втрачають свою вартість з різними темпами. І підприємство, у майні якого пре вуалює величина грошових коштів і дебіторської заборгованості, виявляється в досить скрутному положенні, так як виплата фіксованої суми в майбутньому, у зв’язку з інфляцією, не відповідає реальній величині заборгованості і веде до збитків на суму зниження купівельної спроможності грошей.

Для виживання підприємства в умовах інфляції адміністрація повинна вирішити питання про зміну роздрібних цін на товари. Важливим аспектом цього питання являється визначення порогу рентабельності, тобто визначення моменту, починаючи з якого доходи підприємства цілком покривають його витрати. Необхідною умовою такого аналізу є розподіл витрат на змінні і постійні.

Кожне підприємство повинне оцінити, який мінімально необхідний обсяг товарообігу дозволяє забезпечити відшкодування витрат і роботу без збитків, не забезпечує одержання прибутку і не має збитків.

 

 

Література:Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. с. 84-104.

Кравченко Л.И. Анализ хозяйствен. деятельн. в торговле. с. 272-292

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли:с. 129-149.

 

1. Сформулюйте мету внутрішнього та зовнішнього аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

2. Які задачі стоять перед аналізом фінансових результатів, відповідно до його мети?

3. Сформулюйте одну з основних задач аналізу фінансових результатів.

4. Назвіть методику визначення абсолютних та відносних показників.

5. Назвіть послідовність аналізу прибутку підприємства.

6. Вплив яких факторів визначається для кількісного виміру прибутку та за допомогою якого способу.

7. Назвіть методику визначення впливу окремих факторів на прибуток підприємства.

8. Розкрийте сутність «ефекту операційного важеля» та методику його визначення.


Читайте також:

 1. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 2. III. Актуалізація набутих знань
 3. III. Контроль знань
 4. IV. Закріплення й узагальнення знань
 5. IV. Питання самоконтролю.
 6. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 7. IІ. Актуалізація опорних знань учнів.
 8. V. Закріплення знань
 9. V. Засвоєння знань
 10. V. Питання для самоконтолю
 11. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 12. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахувати вплив зміни структури товарообігу на рівень і суму валового прибутку, використовуючи спосіб відсоткових чисел. За результатами розрахунків зробити висновок. | Завдання для самостійної роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.