Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ

Показники оборотності показують скільки разів на рік (або за аналізований період) «обертаються» ті чи інші активи підприємства. Зворотна величина, помножена на 360 днів (або кількість днів в аналізованому періоді), вказує на тривалість одного обігу цих активів.

Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового становища підприємства, оскільки швидкість обігу коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обігу коштів відбиває за інших рівних умов підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.

У практиці найчастіше виконують розрахунки оборотності коштів, вкладених у запаси товарно-матеріальних цінностей, які використовуються покупцями продукції, підприємствами в порядку їх комерційного кредитування. Значний інтерес становить вимір ступеня навантаження іншої частини використовуваних коштів, вкладених у нерухоме майно. Визначений інтерес становить і відповідь на питання, наскільки інтенсивно використовується вся сума капіталів, авансованих у підприємство, у зіставленні із загальним обігом з продаж.

Усі названі показники розраховуються у вигляді відносних показників. Однак показникам оборотності обігових коштів властиве й присвоєння натуральних вимірників. Їх можна вимірити числом обігів за визначений період часу або тривалістю одного обігу. І це цілком зрозуміло, оскільки по закінченні терміну обігу вся сума коштів, що брали участь у ньому, повертається підприємству.

Ті капітали, стосовно до яких визначається ступінь їх навантаження, за звітний період повністю не перетворюються в готівку, оскільки неодноразово беруть участь у циклі виробництва продукції та її продажу.
Тому показники навантаження капіталу легше витлумачити як відносні величини, хоча при зіставленні показників при їх обчисленні їм можна дати й відповідне тлумачення. Так, при зіставленні виторгу від продажу з цими капіталами розраховується кількість грошових одиниць виторгу, що припадає на одну грошову одиницю використаного капіталу.

Найбільш поширеним є коефіцієнт оборотності активів. Цей показник слід розглядати тільки з якісними характеристиками підприємства: значна оборотність активів може спостерігатися не тільки в силу ефективного використання активів, але й у зв’язку з відсутністю вкладень на розвиток виробничих потужностей.

чистий обсяг реалізації
Коефіцієнт оборотності активів = –––––––––––––––––––––––––––––
середньорічна вартість активів

Співвідношення суми продажів (виторгу від реалізації) до всього підсумку коштів характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх утворення, тобто показує, скільки разів за рік (аналізований період) відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутків, чи скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова одиниця активів. Цей показник варіюється залежно від галузі, відбиваючи особливості виробничого процесу.

При зіставленні коефіцієнта оборотності активів різних організацій або одного підприємства за різні роки необхідно перевірити однаковість оцінок середньорічної суми активів. Крім того, необхідно зробити виправлення на спосіб оцінки амортизації, оскільки за інших рівних умов коефіцієнт оборотності активів буде вищим при прискореному нарахуванні зносу на основні кошти.

Аналогічним є коефіцієнт оборотності власного капіталу.

Коефіцієнт чистий обсяг реалізації
оборотності = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
власного капіталу середньорічна вартість власного капіталу

Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує різні аспекти діяльності: з фінансової точки зору він визначає швидкість обігу власного капіталу, з економічної — активність коштів, якими ризикує акціонер. Якщо коефіцієнт занадто високий, що означає значне переви­щення рівня продаж над вкладеним капіталом, то це спричиняє збіль­шення кредитних ресурсів і можливість досягнення тієї межі, коли кредитори більше беруть участь у справі, ніж власники. У цьому випадку співвідношення зобов’язань до власного капіталу збільшується, знижуєть­ся безпека кредиторів, і компанія може мати серйозні труднощі, пов’язані зі зменшенням доходів або загальною тенденцією зниження цін. Низький коефіцієнт навпаки означає бездіяльність частини власних коштів. У цьому випадку коефіцієнт вказує на необхідність вкладення власних коштів до іншого, більш відповідного цим умовам, джерела доходу.

Необхідно звернути увагу на вплив швидкості зростання оборотності на зменшення ризику в залученні позикових коштів. Тобто чим вище оборотність, тим більше може перевищувати критичне значення коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів без істотної зміни фінансової автономності підприємства. У цьому випадку доцільно зіставити зростання коефіцієнта оборотності з вартістю зростання дисконтної ставки відсотка, а також із зростанням коефіцієнта маневреності, що розраховується як частка від розподілу власних обігових коштів на всю суму джерел власних коштів.

Наступним показником є коефіцієнт оборотності інвестованого капіталу.

Коефіцієнт чистий обсяг реалізації
оборотності = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
інвестованого середньорічна вартість власного капіталу +
капіталу довгострокові зобов’язання

Ці показники поєднує те, що в їх знаменниках враховуються як обігові, так і позаобігові активи, і насамперед основні кошти. Як відомо, останні за звітний період цілком не перетворюються в готівку, оскільки неодноразово беруть участь у циклі виробництва продукції та її продажу. Тому за цими показниками неправомірно розраховувати тривалість одного обігу в днях. Як було зазначено раніше, при розрахунку коефіцієнтів оборотності слід мати на увазі те, що мова йде про ступінь їх навантаження або про кількість грошей, отриманих у результаті реалізації, що припадають на один карбованець використаного капіталу.

Необхідно провести розрахунок коефіцієнтів оборотності окремо за основними коштами (той же показник ступеня навантаження) і за окремими складовими обігових коштів.

Коефіцієнт чистий обсяг реалізації
оборотності = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
основних коштів середньорічна вартість нерухомого майна

Показник фондовіддачі характеризує оборотність іммобілізованих засобів. Підвищення фондовіддачі може бути досягнуто як за рахунок відносно невисокої питомої ваги матеріальних позаобігових активів, так і за рахунок їх високого технічного рівня. Зрозуміло, його величина залежить від галузі та її капіталонасиченості. Однак загальні закономірності такі, що чим вищий коефіцієнт, тим нижче витрати звітного року.

Не менший інтерес становлять показники оборотності обігових коштів і їх складових: матеріально-виробничих запасів і дебіторської заборгованості.

Показник оборотності поточних активів розраховується формулою

Коефіцієнт чистий обсяг реалізації
оборотності = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
поточних активів середньорічна вартість поточних активів

Тривалість обігу в днях буде розрахована в такий спосіб:

Тривалість обігу = 360 / оборотність активів

Оскільки виробничі запаси враховуються за вартістю їх придбання, то для розрахунку коефіцієнта оборотності запасів використовується не виторг від реалізації, а собівартість реалізованої продукції.

Коефіцієнт собівартість реалізованої продукції
оборотності = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
запасів середньорічна вартість запасів

Цей показник може бути також виражений у днях. Сума днів, протягом яких оплачуються рахунки і реалізуються матеріально-виробничі запаси, характеризує тривалість циклу, протягом якого матеріально-виробничі запаси перетворюються в наявні кошти. Прискорення оборотності, що досягається за рахунок скорочення часу виробництва й обігу, робить позитивний ефект на результати діяльності підприємства.

Чим скоріше обігові кошти обертаються в процесі функціонування підприємства, тим менше їх треба буде при такому обсязі виробництва. Різні галузі мають різну оборотність, тому її доцільно порівнювати із середньогалузевою. Уповільнення обігу в серійному виробництві свідчить зазвичай про труднощі в реалізації продукції.

Заключним етапом аналізу оборотності поточних активів повинна стати оцінка відповідності умов отримання та надання кредиту. Як було з’ясовано раніше, діяльність будь-якого підприємства пов’язана з придбанням матеріалів, продукції, споживанням різного роду послуг. У тому випадку, якщо розрахунки за продукцію або зроблені послуги вироб­ляються на умовах подальшої оплати, можна говорити про отримання підприємством кредиту від своїх постачальників і підрядчиків. Водночас саме підприємство виступає кредитором своїх покупців і замовників, а також постачальників у частині виданих їм авансів під майбутнє постачання продукції. Тому від того, наскільки відповідають терміни наданого підприємству кредиту загальним умовам його виробничої і фінансової діяльності (тривалості перебування матеріалів у запасах, періоду їх перетворення в готову продукцію, терміну погашення дебітор­ської заборгованості), залежить фінансове благополуччя підприємства.

Значний інтерес становить коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності обсяг реалізації
дебіторської заборгованості = ––––––––––––––––––––––––––––––
за рахунками дебіторів середньорічна величина сальдо
за рахунками дебіторів

Тривалість обігу, необхідного для одержання підприємством боргів за реалізовану продукцію (цей показник називається коефіцієнтом оборотності товарного кредиту), визначається як величина зворотна показникові обігу дебіторської заборгованості, помножена на 360 днів:

Коефіцієнт середньорічна величина сальдо за рахунками дебіторів
оборотності = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
товарного кредиту обсяг реалізації х 360

При аналізі необхідно звернути увагу на величину сумнівної дебіторської заборгованості. Зростання цього показника свідчить про зниження ліквідності.

Для того, щоб навчитися керувати процесом зміни дебіторської заборгованості, необхідно:

– контролювати стан розрахунків з покупцями за відстроченими (простроченими) заборгованостями;

– по можливості орієнтуватися на більше число покупців з метою зменшення ризику несплати одним чи декількома великими покупцями;

– стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської за боргова­ності: значне перевищення дебіторської і кредиторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить не обхід­ним залучення дорогих кредитів банків і позик;

– використовувати спосіб надання знижок при достроковому погашенні заборгованості.

В умовах інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство-виробник реально одержує лише частину вартості реалізованої продукції. Тому виникає необхідність оцінити можливість надання знижки при достроковому погашенні заборгованості.

Рентабельність роботи підприємства визначається прибутком, який воно одержує. Показники рентабельності показують наскільки ефективно підприємство використовує свої засоби з метою одержання прибутку. Існують дві групи коефіцієнтів рентабельності: рентабельність капіталу і рентабельність продажів.


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Аналіз оборотності засобів
 6. Аналіз оборотності оборотних коштів.
 7. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 8. Аналітичні показники ряду динаміки.
 9. Аналітичні показники ряду динаміки.
 10. Базисні показники
 11. Вартісні показники обсягу виробництва.
 12. Вартісні показники продукції сільського господарства




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу | Коефіцієнти рентабельності продажів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.