Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про діловодство, документ

Тема 1. Поняття про діловодство, документ. Особливості сучасного діловодства. Класифікація документів

 

Діловодство в роботі підприємств, установ та організацій займає одне із провідних місць в системі управління. Це пов′язане з тим, що без документування управлінських дій, без контактів з іншими партнерами (підприємствами, організаціями, установами, фірмами) не існувало б жодного підприємства.

Діловодство – це управлінська діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами в установі, що виникли під час та у процесі проведення виробничих дій.

Документування й організацію роботи з документами, тобто весь процес з часу створення документа й до його знищення чи передачі на зберігання до архіву забезпечує діловодство (справочинство) як галузь діяльності, основними елементами якого є письмові документи.

Термін «діловодство (справочинство)» в усному мовленні з'явився приблизно в ХVІІ ст. й означає сам процес вирішення справи — «діло (справу) вирішувати». Так як у ході вирішення будь-якого питання виникали документи, щоб закріпити досягнуту домовленість, прийняте рішення, уже в ХVІ ст. вживається слово діло як «зібрання документів, що відносяться до будь-якого питання». Вперше в цьому понятті слово «діло (справа)» зафіксовано в документах у 1584 році.

Отже, діловодство (справочинство) — це галузь ведення службових і ділових документів, яка полягає в документуванні відповідної діяльності та документообігу, тобто русі документів всередині установи, має переважно службовий характер. Відносини, що складаються під час діловодства, становлять сферу дії так званого службово-виконавчого права. Від правильної організації діловодства багато в чому залежить успіх діяльності органів державної влади, а також суб'єктів господарської діяльності.

В усі часи діловодство становило важливу ділянку державної діяльності. У кожній країні вироблялися свої специфічні форми і назви діловодних служб та посад, форми державного діловодства, стиль діловодства і навіть ділова мова.

Діловодство в установах може бути частково або повністю централізоване. Його ведення покладається на спеціальні служби — управління справами, канцелярії чи секретаріати. Загальне керівництво роботою служб діловодства здійснюється керівниками установ, на яких покладається у межах наданих їм прав ряд обов'язків і які відповідають за організацію діловодства в установі.

Загальні правила діловодства охоплюють документування управлінської діяльності установ, яка здійснюється шляхом видання розпорядчих документів відповідно до актів законодавства.

Діловодство включає правила складання текстів та оформлення службових документів встановленої форми на бланках установи (крім деяких внутрішніх документів) за відповідними вимогами до тексту документа, який повинен мати обов'язкові реквізити.

Окремий порядок і правила ведення встановлені для діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації. За окремим порядком здійснюється діловодство для документів, що містять державну чи комерційну таємницю, яка охороняється законом. Цей порядок визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

Організація діловодства умовно ділиться на дві частини:

• забезпечення своєчасного і якісного створення документів (документування);

• організація роботи з документами: одержання — передача, обробка, облік, реєстрація, контроль, зберігання, підготовка до архіву, знищення.

Документування – це процес створення документів, а документаційне забезпечення управління - це технологічний цикл комплексу робіт з готовими документами (що надійшли в установу, створені і функціонують в ній, та ті, що направляються в інші установи).

Є багато визначень терміну “документ”. Так в Законі України “Про інформацію” надається таке визначення: документ – це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві.

Документ – це результат свідомого відображення інформації про події, об’єктивної дійсності різними способами, з метою передачі цієї інформації у часі і просторі.

Документ – це матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу (ДСТУ-27-32-94 “Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення).

Управлінський документ містить інформацію, що виникла і використовується у сфері управління.

Інформація – це дані (статистичні), технологічні, комерційні, тощо. Інформація повинна бути достовірною, своєчасною, адресною.

Найважливішими носіями інформації, особливо в діловій сфері, є багаточисельні форми та види документів. Але в зв’язку з розвитком сучасних інформаційних технологій роботи з документами та із значним збільшенням обсягів інформації оформлення її на паперових носіях значно зменшилась. З’явився новий термін - електронний документ.

Електронний документ - документ, інформацію в якому зафіксовано у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документу.

Діловодство є важливою складовою роботи кожної установи, у процесі якого беруть участь усі працівники установи: одні створюють документи, інші забезпечують їх передачу, другі керуються цими документами у своїй практичній діяльності.

Особливості сучасного діловодства полягають насамперед у переведенні його на державну мову, широкому застосуванні комп'ютерних систем оброблення та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі.

Документ — основний вид писемного ділового мовлення. Він фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність та об'єктивність.

Значення документа та діловодства для суспільства полягає передусім у тому, що з їх допомогою відображаються взаємовідносини, які виникають у процесі фіксування відносин службового та приватного характеру між юридичними або фізичними особами в повсякденному житті.

Особливо велике значення має діловодство в здійсненні дієвого контролю за виконанням рішень, оскільки видати наказ чи винести резолюцію — це лише перша стадія керівництва. Перевірка ж виконання є головною ланкою в організації роботи будь-якої установи чи закладу. Добре налагоджена організація діловодства передбачає відповідний контроль за виконанням прийнятих рішень. Це одночасно дає змогу виявити допущені помилки, уникнути їх у майбутньому та надає роботі апарату управління конкретності й оперативності.

У зв'язку з цим документи перетворюються на незамінні довідники, а з плином часу набувають науково-історичної цінності та стають джерелом знань.

Узагальнивши все сказане, можна зробити деякі висновки.

1. Документи мають державне значення, відображаючи суспільні відносини, характер державного ладу та державну політику в різних її проявах, суть взаємовідносин владних інституцій з територіальними спільнотами громадян.

2. Документи мають юридичне значення,фіксуючи підвалини правових відносин фізичних та юридичних осіб і регулюючи їхні дії.

3. Документи мають соціально-психологічне значення,відіграючи роль суспільно-стабілізуючого чинника, закріплюючи у людини розуміння наявності сталих загальноприйнятих норм суспільної поведінки.

Тепер, коли перед державою та суспільством постало багато нових завдань і значно зріс обсяг інформації, стали більш жорсткими й вимоги до якості документів, термінів їх виконання та доведення до виконавців. Тому найважливішим напрямом поліпшення діловодства є повна автоматизація та комп'ютеризація ділових процесів, застосування новітніх засобів та технологій. Це допоможе зекономити час та зусилля на малопродуктивну ручну працю, пошуки необхідних матеріалів.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. WEB-документи та CGI-інтерфейси
 5. А/. Поняття про судовий процес.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Активні HTML -документы
 10. Аналіз документів
 11. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Закон Ома для участка цепи. | Види документів за ознаками класифікації та групами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.