Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття господарського обліку та його види.

Тема 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці.

Модуль 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.
 2. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання.
 3. Поняття господарського обліку та його види.
 4. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

 

 

Облік – це діяльність по збору, опрацюванню і передачі інформації користувачам за потребою або відповідно до встановлених на державному рівні нормативних актів.

Як кожна діяльність, облік здійснюється послідовно і відповідно до чітко виділених етапів:

ü спостереження за окремою господарською операцією з метою констатації факту її повного завершення;

ü вимірювання фактів та явищ господарської діяльності за кількісними і якісними характеристиками;

ü регістрація або фіксація побаченого і поміряного факту чи явища господарської діяльності шляхом здійснення запису про господарську операцію, що відбулася на будь-яких видах носіїв інформації цифрових, паперових, магнітних;

ü групування і систематизація передбачає розподіл одержаної інформації за видами об'єктів обліку з метою її детальної оцінки, оперативного контролю та аналізу;

ü узагальнення і формування звітів для передачі їх користувачам.

Господарський облік – це це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою виявлення відхилень у реалізації планів виробничо-господарської діяльності підприємства та їхнього усунення.

Метою господарського обліку є відображення фактів господарської діяльності, фіксування надання відповідної повної і правдивої інформації для контролю за господарською діяльністю і прийняття управлінських рішень.

Господарський облік історично зумовлений; виник і розвивався разом із господарською діяльністю людини. У XV ст. з'явилися перші друковані праці з правил ведення обліку, автором однієї з яких був Лука Пачолі (1445-1515), відомий як родоначальник бухгалтерії. Його книга "Трактат про рахунки і записи" є першою працею з бухгалтерського обліку. Із розвитком продуктивних сил і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях облік адаптувався до вимог суспільства і в результаті сформувався як прикладна економічна наука.

В Україні господарський облік поділяють на 3 види (рис. 1): оперативний, статистичний, бухгалтерський, кожен з яких має свої завдання, об’єкти обліку, способи одержання й обробки інформації, функції.

 

Рис. 1

Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси. При цьому кількісні аспекти статистика досліджує в нерозривному зв'язку з якісним змістом у конкретних умовах місця і часу. Статистика застосовує різні вимірники і властиві їй способи спостереження (масові та вибіркові), систему показників (абсолютні, відносні та середні величини).

Дані статистичного обліку застосовують для макроекономічного аналізу й управління, тому оперативний і бухгалтерський облік підпорядковують завданням державної статистики.

Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою управління ними в міру їх здійснення. Він тісно пов'язаний з контролем, не має певної системи документації, використовує всі вимірники, забезпечує оперативність одержання інформації.

Бухгалтерський облік відображає господарську діяльність підприємств, організацій і установ. Він охоплює всі засоби господарства, джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності.

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Таке визначення дано в Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.

Бухгалтерський облік у свою чергу поділяється на фінансовий та управлінський. (рис. 3)

У країнах з розвиненою ринковою економікою бухгалтерський облік методологічно й організаційно поділяється на фінансовий та управлінський. Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією різних користувачів.

Фінансовий облік –це сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства в цілому та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавства і стандартів обліку. Ведення фінансового обліку є обов’язковим для всіх підприємств.

Функції фінансового обліку:

а) суцільне, повне і безперервне відображення всіх господарських операцій за звітний період;

б) складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності;

в) надання необхідної та достовірної інформації користувачам.

Управлінський облік –це сукупність методів та процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.

Синонім управлінського обліку внутрішній облік, внутрішньогосподарський облік, виробничий облік.

Управлінський облік це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб в інформації керівників усього підприємства та його структурних підрозділів.

Порівняльну характеристику фінансового і управлінського обліку наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

Ознака Фінансовий облік Управлінський облік
Головні користувачі інформації Менеджери підприємств і зовнішні користувачі Менеджери різних рівнів підприємства
Регламентація Нормативні акти Жодної регламентації
Використання вимірників Єдиний грошовий вимірник Різні вимірники, в т.ч. якісні показники
Об’єкт аналізу Підприємство в цілому Структурні підрозділи
Періодичність складання Регулярно (квартал, рік) Звітний інтервал (оператив­на інформація)
Ціль Оцінка минулого Прогноз на майбутнє
Відкритість даних Більшість даних доступні всім Комерційна таємниця
Приклад Облік активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів Облік складових собівартос­ті тощо

 

Залежно від засобів, які використовуються суб'єктом господарювання, джерел їх формування та процесів, а також показників, що характеризують його діяльність, кількісні облікові вимірники поділяють на види: натуральні, трудові та вартісні (рис. 1.2).

Рис. 2

 

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль за виконанням приписів | Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти. Методи бухгалтерського обліку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.