Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СХЕМИ ЦИФРОВИХ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

Логічні елементи призначені для виконання логічних операцій в цифро­вою інформацією за двійковим способом зображення дискретних сигналів. Виключно важливою обставиною при проектуванні логічних вузлів є те, що зв'язок логічного елемента з попереднім та наступним елементами здійснюється без застосування реактивних компонентів, що дозволяє виготовляти логічні мікросхеми лише в інтегральному виконанні.

Логічні мікросхеми реалізуються на ключах різних типів: діодних, транзи­сторних, діодно–транзисторних та ін. При цьому транзисторні ключі виконують на біполярних транзисторах n–p–n–типу з напругою жив­лення ЕС > 0. Тому дискретні сигнали в логічних мікросхемах мають пози­тивну полярність. Наприклад, транзистор закритий – високий позитивний рівень напруги на колекторі (логічна 1), транзистор повністю відкритий ­низький рівень напруги на колекторі (логічний 0). Для розгляду процесів у логічних елементах вважатимемо, що низький рівень напруги сигналу дорів­нює нулю, а час переходу транзистора з одного стану у другий достатньо малий.

Рис. 9.3

Залежно від типу компонентів, які використовують для побудови схем логічних елементів, розрізняють чотири основних типи логіки: діодно–­транзисторна логіка ДТЛ, транзистор на логіка з резистивним зв'язком РТЛ, транзисторно–транзисторна логіка ТТЛ, транзисторна логіка ТЛ.

Логічний елемент HІ. Логічну функцію НІ реалізують логічні елементи HІ, схеми яких містять ключі з одним входом йодним виходом (рис. 9.3, а). Аналіз роботи такого ключа приведений в п. 8.2.

Логічний елемент НІ реалізує функцію (9.2). За відсутністю на вході х сигна­лу (за наявністю логічного 0) транзистор закритий і на виході у високий рі­вень напруги (логічна 1, рис. 9.3, б). З подачею до входу схеми х позитивно­го імпульсу (високого рівня напруги – логічної 1) транзистор відкривається (насичується), й на виході з’являється негативний імпульс (низький рівень напруги UСнас≈ 0 , тобто у = 0 . Для схеми HІ таблиця справжності має простий вигляд рис. 9.3, в).Таким чином, виконується операція інверсії (логічного заперечення), тому елемент НІ часто називають логічним інвертором.

Логічний елемент АБО. Логічну функцію АБО (див. рівність (9.3)) реалізує логічний елемент АБО, схема якого виконується на основі ключів з двома або більше входами йодним виходом. Принцип роботи такої схеми полягає в тому, що вихідний сигнал у дорівнює логічній 1, якщо хоча б один з вхідних сигналів (або декілька сигналів) хідорівнює 1, у противному разі на виході логічний 0.

Рис. 9.4

На рис. 9.4, а показана найпростіша схема логічного елемента АБО на два входи з двома діодними ключами VD1 та VD2. У початковому стані діо­ди VD1 та VD2 закриті невеликою напругою зміщення +Е, прикладеною до катодів, і сигнал на виході має низький рівень (дорівнює логічному 0). З по­дачею на один або декілька входів позитивної напруги, що перевищує рівень +Е, діоди відкриваються, вхідні сигнали (одна або декілька логічних 1) пере­даються до виходу, і на виході з’являється логічна 1. До діодів, для яких вхі­дний сигнал дорівнює нулю (логічний 0), прикладена зворотна напруга, і вони залишаються в закритому стані.

Часто інтегральні схеми елементів АБО виготовляють на транзисторах. Розглянемо роботу транзисторної схеми АБО на два входи (ТЛ) з паралель­ним ввімкненням транзисторів VT1 та VT2 на загальне емітерне наванта­ження (рис. 9.4, б). Такі схеми АБО використані з мікросхемах 137–ї та 138–ї серій.

У початковому стані обидва транзистори закриті негативним зміщенням на бази від джерела ЕВ. Оскільки емітерний повторювач (транзистори VT1 та VT2 ввімкнені за схемою із ЗК) не підсилює напругу й не повертає фази вхідного сигналу, після подачі до будь–якого зі входів хіпозитивного потенціалу (логічної 1) відповідний транзистор відкривається, і вихід у набуває такого самого потенціалу (логічна 1) того самого рівня.

Часові діаграми напруг на входах х та виході у схеми АБО, а також табли­ця істинності показані відповідно на рис. 9.5, а, б.

Логічний елемент І. Логічна схема на основі ключів з двома або більше входами йодним виходом виконує операцію логічного множення (див. рівняння (9.4)), якщо сигнал зі значенням 1 з'являється на виході лише тоді, коли на всі входи одночасно подають сигнали логічної 1; у противному разі (навіть за наявності на входах одного 0) вихідний сигнал відсутній (дорівнює логічному 0). Часові діаграми й таблиця істинності дво­входового елемента І показані на рис. 9.6, а, б.

Інтегральну логічну схему І звичайно виконують на діодах. Для компенса­ції деякого послаблення сигналу або розв'язки з навантаженням на виході такої схеми часто вмикають транзистор (ДТЛ). Схема логічного елемента І на три входи з можливістю розширення по І (можна підключити до вільного четвертого входу ще один діод паралельно іншим діодам) показана на рис. 9.7. Діодний логічний елемент І являє собою послідовний діодний ключ з т входами (див. п. 8.5.)

Якщо на всіх входах схеми низький потенціал (логічний 0), то всі діоди відкриті. При цьому через резистори R1, R2 та діоди протікають струми від джерела живлення ЕС,замикаючись через входи джерел вхідних сигналів. Оскільки сумарний опір R1+R2набагато більший за опір діодів, зміщених у прямому напрямі, напруга на виході діодів (вивід бази транзистора), а також на виході транзистора (вивід емітера) близька до нуля (логічний 0).

Після надходження до одного зі входів високого потенціалу U > ЕС (логічна 1) відповідний діод закривається. Однак інші діоди відкриті, а тому на виході схеми зберігається нульовий потенціал (діоди ввімкнені паралельно). Коли на всіх входах з'явиться напруга логічної 1, всі діоди закриваються, струми діодів через опір R1+R2дорівнюють нулю, й напруга на виході діодів (отже, на виході схеми) стрибком досягає значення, що дорівнює + ЕС (логічна 1).

Якщо логічний елемент 1 має кількість входів більшу за кількість вхідних сигналів, то невикористані входи необхідно з'єднати з "+" джерела живлення. Діоди цих входів будуть завжди в закритому стані, що зменшує ймовірність проходження завад на виході схеми І від наведень.

Логічний елемент І–HІ. Цей логічний елемент виконує функцію нега­тивного логічного добутку вхідних сигналів (див. рівняння (9.5)). Це означає, що на виході логічного елемента І–НІ сигнал відсутній (логічний 0) лише тоді, коли сигнали одночасно надходять до всіх входів. В інших випадках на виході є сигнал, що відповідає логічній 1.Часові діаграми й таблиця істинності для двовходового логічного елемента І–HІ показані на рис. 9.8, а, б.

Інтегральні логічні схеми І–HІ виконують за типами ДТЛ (рис.9.9, а)та ТТЛ (рис. 9.9, б).

У першій схемі з трьома входами й розширенням по І (мікросхема К109ЛБ1А) операцію І здійснюють діодна частина (діоди VDІ–VD3) з рези­сторами R1,R2 та транзистор VT1 (повний аналог мікросхеми на рис. 9.7), Підсилювальний каскад (інвертор на транзисторі VT2) здійснює операцію HІ. Діод VD5, що зв'язує діодну частину з інвертором, служить для надійного закривання транзистора VT2, потенціал бази якого нижчий за потенціал точ­ки А на величину прямого спаду напруги на діоді.

Якщо до всіх входів надходять низькі рівні напруг (логічні 0), то діоди VD1– VD3 відкриті й забезпечують потенціал точки А близький до нуля (див. рис. 9.7). Транзистор VT2 надійно закритий діодом VD5, і на­пруга на колекторі (на виході схеми) дорівнює С2 (логічна 1). Логічна 1 на виході зберігатиметься доти, поки до всіх входів не надійдуть сигнали висо­кого рівня (логічна 1). В цьому випадку діоди VD1– VD3 закриються, поте­нціал точки А збільшиться до + ЕС1, а транзистор VT2 ввійде в режим насичення з низькою напругою на колекторі (логічний 0). Це відповідає логічній операції І–НІ.

Більшою швидкодією характеризується схема типу ТТЛ (мікросхема 134ЛА2А, в якій операцію І реалізує багатоемітерний транзистор VT1, а операцію НІ ­складний інвертор на транзисторах УТ2– VT4. Зависоких рівнів напруги на всіх входах схеми (логічна 1) всі переходи емітер–база багатоемітерного транзистора зміщуються в зворотному напрямі (закриті), а перехід база–колектор за рахунок напруги джерела ЕС – в прямому. Струм колекторного переходу транзистора VT1, що протікає через перехід емітер–база транзистора VT2, вводить останній у режим насичення. Завдяки цьому транзистор VT3 закритий низь­кою за рівнем напругою на колекторі насиченого транзистора VT2, а транзи­стор VT4 насичений внаслідок високого потенціалу в точці А на його вході.

Це забезпечує майже нульовий рівень напруги на виході схеми (логічний 0), тобто здійснення логічно) операції І–HІ. Якщо хоча б до одного входу схе­ми надійде сигнал логічного 0 (низький рівень напруги), то транзистор VT2 ввійде в режим відсічки, транзистор VT3 відкриється високою напругою на колекто­рі. VT3 в цьому випадку працює як емітерний повторювач.

Логічний елемент АБО–НІ.Логічна схема на основі ключів з двома або більше входами йодним виходом виконує функцію заперечення логіч­ного додавання (див. рівняння (9.6)), якщо вхідним сигналом, що дорівню­ють одиниці, відповідає логічний О на виході, а за нульових сигналів на всіх входах вихідний сигнал 1. Логічний елемент АБО–НІ працює як логічний елемент НІ з декількома входами. Часові діаграми і таблиця істинності схеми АБО–НІ на два входи зображена на рис. 9.10, а, б.

Схема логічного елемента АБО–НІ на транзисторах на чотири входи (один елемент мікросхеми 115ЛЕ2), що виконана за типом ТЛ, показана на рис. 9.11. За низького рівня напруги на входах (логічний 0) транзистори за­криті й на виході логічна 1 (UСЕвідс≈ +ЕС), Якщо хоча б до одного із входів прикласти високий рівень напруги, що відповідає логічній одиниці, то відпо­відний до цього входу транзистор ввійде в режим насичення, й потенціал колекторів всіх транзисторів (вихід схеми) зменшиться майже до 0 (логічний 0). Таким чином, реалізується логічна операція АБО–НІ.

При компонуванні цифрових інтегральних мікросхем на друкованих пла­тах необхідно особливу увагу приділяти застосуванню засобів захисту від впливу статичних та імпульсних завад. Найбільш чутли­вими до дії завад е мікросхеми, що мають низький перепад логічних рівнів Щоб забезпечити високу надійність цифрової апаратури, необхідно раціона­льно розмістити корпуси мікросхем на друкованих платах, застосувати засо­би розв'язки уколах напруг живлення, екранізувати кола зв'язку між окреми­ми елементами або вузлами.


Читайте також:

 1. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 2. V. Етичні правила психологічних досліджень
 3. VІ. Структурно-логічні схеми
 4. XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 7. Автомобільні ваги із застосуванням цифрових датчиків
 8. Алгоритми та блок-схеми
 9. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 10. Антенатальна профілактика стоматологічних захворювань
 11. Блоки схеми алгоритму
 12. Будова атомів хімічних елементів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕM | ТРИГЕРИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.