Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Діти з порушеннями (вадами) психофізичного розвитку

— діти, що мають фізичні і (або) психічні порушення, які відо­бражаються на усьому психофізичному розвитку дитини і пере­шкоджають засвоєнню нею соціокультурного досвіду без спеці­ально створених умов.

У якості синонімів використовують: діти, що потребують корекції психофізичного розвитку; аномальні діти; діти з особ­ливими освітніми потребами; неповносправні діти.

Корекція— система педагогічних, психологічних і медич­них заходів, спрямованих на послаблення і (або) подолання вад психофізичного розвитку розумово відсталих учнів у процесі на­вчання і виховання з метою максимально можливого розвитку їхньої особистості.

У вузькому розумінні цей термін означає поліпшення, ви­правлення вади (від лат. correctio).

Корекційна робота— це діяльність, спрямована на поліп­шення процесів розвитку і соціалізації дитини, послаблення або подолання її психофізичних вад у процесі навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку її особистості та під­готовки до самостійного життя.

Інтеграція— включення дитини з вадами психофізичного розвитку в середовище здорових людей у процесі навчання, ви­ховання, праці, проведення вільного часу.

Інклюзія— це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Головний принцип інклю­зії: «Рівні можливості для кожного*.

Інклюзивна освіта- це система освітніх послуг, що ґрун­тується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу.

Реабілітація(згідно визначенню Комітету експертів ВОЗ) - застосування цілого комплексу заходів медичного, соціально­го, освітнього та професійного характеру з метою підготовки або перепідготовки індивідуума до найвищого рівня його функціо­нальних здібностей. 26


Загальні питання корекційної педагогіки та спеціальної психологи

Термін "реабілітація" є похідним від терміну "абілітація".Стосовно дітеіі раннього віку з відхиленнями у розвитку доціль­но використовувати термін "абілітація", оскільки у ранньому віці мова йде не про відновлення здібностей, а про первинне їх формування.

Абілітація— первинне формування функцій і здібностей у дітей раннього віку з проблемами розвитку за рахунок створення спеціальних умов.

Соціальна адаптація— пристосування учня до умов життя і праці.

Корекційна освіта— освіта у спеціальних закладах (шко­ли, класи, реабілітаційні центри), яка надається фахівцями і містить навчальний, виховний і корекційний компоненти.

Спеціальні умови для одержання освіти (спеціальні освіт­ні умови)— умови навчання (виховання), в тому числі спеці­альні освітні програми і методи навчання, індивідуальні ТЗН і середовище життєдіяльності, а також педагогічні, медичні, со­ціальні та інші послуги, без яких є неможливим (ускладненим) засвоєння загальноосвітніх і професійних освітніх програм осо­бами з порушеннями психофізичного розвитку.

Спеціальний (корекційний) освітній заклад- освітній заклад, створений для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

2. Галузі корекційної педагогіки

Корекційна педагогіка є самостійною галуззю у системі пе­дагогічних наук.

Корекційна педагогіка є педагогічною наукою, користуєть­ся її термінологією, має із загальною педагогікою спільний пред­мет (виховання і розвиток особистості) і єдину мету. Водночас корекційна педагогіка - це самостійна наука, яка має свою кон­цепцію, розв'язує певні завдання і поділяється на галузі, кожна з яких спрямована на роботу з людьми з певними порушеннями розвитку. Галузями корекційної педагогіки традиційно є:

S сурдопедагогіка вивчає питання виховання і навчання дітей з порушеннями слуху;

•/ тифлопедагогіка питання виховання і навчання ді­тей з порушеннями зору;


Модуль I

s олігофренопедагогіка — питання виховання і навчання

дітей з порушеннями інтелекту;

■S логопедія та логодидактика - питання вивчення та виправлення порушень мовлення у дітей та дорослих, особливості навчання й виховання дітей-логопатів. У сучасній корекційній педагогіці як самостійні теорії й пе­дагогічні системи спеціальної корекційно-реабілітаціиної освіти виокремились такі галузі (виділено пописано В. М. Синьовим) [6.С.17]:

S навчання і виховання дітей із затримкою психічного

розвитку;

S навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

S навчання, виховання і корекція розвитку дітей з емо­ційними порушеннями (зокрема, при аутизмі та аутис-тичних рисах особистості);

S навчання і виховання дітей із складними, комплексни­ми порушеннями розвитку; S навчання і виховання дітей із вираженою девіантною

поведінкою.

Сучасні галузі корекційної педагогіки України є на часі в стадії становлення.


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 5. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 6. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 7. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 8. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 9. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 10. Аналіз динаміки розвитку фабрик програм
 11. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки | Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.