Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охоро1

ни праці;

♦ вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медич1

Ного огляду, навчання, інструктажу чи не мають допуску до відповід1

них робіт або не виконують вимог НПАОП;

♦ зупиняти роботу у разі виявлення порушень, які створюють

загрозу життю або здоров’ю працюючих;

♦ надсилати роботодавцю подання про притягнення до відпові1

Дальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише робото1

Давець.

З метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішен1

Ні будь1яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

За рішенням трудового колективу на підприємстві може створювати1

Ся комісія з питань охорони праці.

Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персо1

Нальний склад, строк повноважень приймається трудовим колекти1

Вом на загальних зборах (конференції) які затверджують Положення

Про комісію з питань охорони праці підприємства. Комісія формуєть1

Ся на засадах рівного представництва осіб від роботодавця та трудово1

Го колективу. До складу Комісії від роботодавця включаються спеціа1

Лісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, юридичної та інших служб

Підприємства, від трудового колективу рекомендуються працівники

Усіх професій, уповноважені трудових колективів з питань охорони

Праці, представники профспілки (профспілок).

Основними завданнями комісії є захист законних прав та інтересів

Працівників у сфері охорони праці, узгодження, шляхом двосторонніх

Консультацій, позицій сторін у вирішенні практичних питань у сфері

Охорони праці з метою забезпечення поєднання інтересів держави,

Роботодавця та трудового колективу, кожного працівника, запобіган1

Ня конфліктам.

Члени комісії виконують свої обов’язки, як правило, на громадських

Засадах. При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання

Вони можуть звільнятися від основної роботи на передбачений колек1

Тивним договором термін із збереженням за ними середнього заробітку.

Рішення комісії оформляються протоколами і мають рекоменда1

Ційний характер, впроваджуються в життя наказами роботодавця.

При незгоді роботодавця з рекомендаціями Комісії він дає аргументо1

Вану відповідь. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою

Роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці

Забезпечення безпечних і здорових умов праці на виробництві


Читайте також:

 1. H) Орган з питань конкуренції
 2. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО
 3. V. Пояснення нового матеріалу
 4. V.Пояснення нового матеріалу
 5. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 6. Аналітична обробка інформації вузлами інформаційно-аналітичної функціональної підсистеми МОЗ України і питань НС.
 7. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 8. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти
 9. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.
 10. Види запитань.
 11. Види інструктажів з питань охорони праці
 12. Види навчання з питань охорони праці
Переглядів: 339

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за | Неможливе без знання і виконання працівниками всіх вимог НПАОП,

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.