Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Складання графіка ППР обладнання.

На основі даних підприємства щодо норм міжремонтних періодів та простою в ремонтах визначається кількість капітальних, та поточних ремонтів за ремонтний цикл:

 

; (5.1)

(5.2)

 

(5.3)

 

де – міжремонтні періоди капітального та поточного ремонтів, год.

Кількість капітальних і поточних ремонтів за рік:

 

(5.4)

(5.5)

(5.6)

 

де – кількість одиниць однотипного обладнання, од;

– коефіцієнт екстенсивності, долі одиниць:

(5.7)

 

де – ефективний фонд часу роботи обладнання протягом року, год;

– календарний фонд робочого часу, год.

Річний ефективний фонд часу роботи обладнання:

 

, (5.8)

 

де – номінальній фонд часу роботи обладнання, год;

– сумарна тривалість планово-попереджувальних ремонтів та технологічних зупинок протягом року, що не перекриваються зупинками на

 

вихідні, святкові дні та неробочі зміни, год.

. , (5.9)

де – час простою у капітальному і поточному ремонті, год.

 

 

       
   
 
 


Річний простій в ап-парато-годинах

 
Умовне позначення ремонтів за місяцями       П
      П
      П
      П
      П
      П
      П
      П
      П
      П
      П  
      К
Нормативи ППР в аппарато-годинах Дата остан-нього кап. ремон-ту   01.01.01
Час простою в ремонтах, год tК
tc  
tП
Час роботи між ремонтами, год ЦК
Цс
ЦП
    Назва облад-нання   Каландр

 

5.2.2. Розрахунок чисельності ремонтного персоналу.

Річна трудомісткість за капітальним та поточним ремонтами:

 

 

(5.10)

 

 

(5.11)

 

 

(5.12)

 

 

де: – трудомісткість капітального та поточного ремонтів, люд-год;

– кількість капітального та поточного ремонтів за рік для N одиниць однотипного обладнання, од.

 

Річна трудомісткість ремонтних робіт

 

Таблиця 5.2.

  Обладнання і вид ремонтних робіт Кількість n ремонтів для N одиниць однотипного обладнання, од.   Трудомісткість ремонту, люд-год. Річна нормативна трудомісткість ремонтних робіт, люд-год.
4-х валковий S-подібний каландр -поточний -середній -капітальний     0,16 0,16        
Всього за рік 11,32

 

Потрібна кількість робітників для виконання планових ремонтів:

 

, (5.13)

 

 

де – ефективний фонд часу одного робітника за рік, год;

g – коефіцієнт перевиконання норм, долі одиниць.

 

 

Баланс робочого часу середньооблікового робітника за рік

 
 


Таблиця 5.3.

  Показники Фонд часу
у днях у годинах у %
Календарний фонд часу (Тк)
Вихідні дні (Тв) - - -
Святкові дні (Тсв) - - -
Номінальний фонд часу (Тн)
Неявки (Няв) -чергові та додаткові відпуски; -захворювання; -виконання держобов’язків; -інше Всього неявок       6,7 0,83 0,28 0,56 8,3
Ефективний фонд часу (Теф) 91,7

 

Розрахунок потрібної кількості чергових слюсарів для міжремонтного обслуговування обладнання в зміну виконується за формулою:

 

, (5.14)

 

де – сума ремонтних одиниць обладнання, що обслуговується, од;

– норма міжремонтного обслуговування на одного робітника в зміну.

Наявна чисельність чергових слюсарів на добу розраховується за формулою:

(5.15)

де К – кількість робочих змін на добу.

Розрахунок штатної чисельності робітників:

 

(5.16)

де – чисельність робітників на підміну в вихідні дні, що дорівнює наявній чисельності робітників у зміну для безперервного виробництва, чол.

Облікова чисельність робітників дорівнює:

 

, (5.17)

де – коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової

. (5.18)

 

Чисельність ремонтного персоналу

Таблиця 5.4.

Робітники Професії Загальна чисельність
Слюсарі Станочники Інші
Денні
Чергові
Всього (Чяв)
Підміна (Чпід)
Штатна чисельність (Чшт)
Облікова чисельність (Чобл)

 

5.2.3. Розрахунок заробітної плати промислово-виробничого персоналу ремонтної служби.

 

Тарифний фонд для погодинних робітників:

– для слюсарів 5-го розряду:

 

, (5.19)

де – годинна тарифна ставка, грн.

– для станочників 5-го розряду:

– для електриків 5-го розряду:

 

Премія складає:

– для слюсарів 5-го розряду:

(5.20)

– для станочників 5-го розряду:

П=29040·0,3=8712(грн)

– для електриків 5-го розряду:

П=27720·0,3=8316(грн)

 

Доплата за роботу в нічний час:

, (5.21)

де – загальна чисельність робітників, залучених до роботи в нічні зміни, чол;

– кількість нічних годин;

– коефіцієнт доплат у нічні зміни.

Доплата за роботу у святкові дні:

. (5.22)

 

       
 
   
 


Річний фонд заро-бітної плати, грн.

117135
Додаткова заробітна плата, грн.   Держ-обов’-язки
  Відпуст-ка
  Основна заробітна плата, грн.     Всього
  Доплати Свят.
Нічн.
  Пре-мія
  За тари-фом
ТЕф або ТЕ    
  Годин-на тариф-на ставка 6,5 5,5 6,25 5,25 ---
  Роз-ряд ---
    Облі-кова чисельність
  Професія Слюсарі Станоч-ники Елект-рики Разом

 

Всього, фонд оплати праці  
Додаткова заробітна плата, грн.   Разом    
Держ обов’-язки    
Від-пустка    
Основна заробітна плата, грн.   Разом    
Доплати Свят.   –   –
Нічні   –   –
Пре-мія    
За тари-фом    
  Час робо-ти, міс.     ---
  Місяч-ний оклад, грн.    
  Загаль-на кіль-кість, люд.    
  Посада Начальник цеху Май-стер Зам. Начальника цеху Всього

 

5.2.4. Складання кошторису витрат на ремонтні роботи

 

Кошторис витрат на ремонт обладнання

Таблиця 5.7.

Статті витрат Сума витрат на весь ремонт
1. Основні матеріали
2. Заробітна плата основна та додаткова ремонтних робітників
3. Відрахування на соц. страхування 164267,8
4. Цехові витрати
5. Загальнозаводські витрати 1619915,8
Всього 3239831,6

 

 

Річні витрати основних фондів матеріалів на ремонти розраховується за формулою:

 

(5.23)

 

де l – коефіцієнт, який враховує річні витрати матеріалів на огляди та міжремонтні обслуговування, долі одиниць;

Нi – витрати матеріалів на капітальний ремонт одиниці обладнання, грн;

– сума ремонтних одиниць обладнання, що підлягають капіталь-ному, поточному ремонту в поточному році відповідно, шт;

а – коефіцієнт, який характеризує співвідношення між кількістю матеріалу, що витрачається у поточному та капітальному ремонтах.

Кількість обладнання на ремонтній базі:

 

(5.24)

 

де – ефективний фонд часу роботи обладнання на ремонтній базі;

 

(5.25)

 

де – номінальний фонд часу роботи обладнання, год;

– простої обладнання в ремонті за рік, год.

– коефіцієнт завантаження обладнання, долі одиниць.

В залежності від кількості розрахованих верстатів та норм площі на

один верстат визначається площа ремонтної бази:

 

, (5.26)

 

 

де Hs – норма площі на один верстат, м2.

 

 

Річні амортизаційні відрахування по РМЦ

 

Таблиця 5.8.

  Види основних фондів Вартість основних фондів Норма амортизації, % Річні амортизаційні відрахування
1. Будівлі
2. Машини та обладнання
3. Інше
Всього --- ---

 

 

Енерговитрати по ремонтній базі складаються з витрат на силову енергію та енергію на освітлення ремонтної бази.

Витрати на силову енергію:

 

 

, (5.27)

 

 

де – потужність електродвигуна, кВт;

– ефективний фонд часу роботи обладнання, год;

– коефіцієнт одночасної роботи, долі одиниць;

– коефіцієнт завантаження обладнання, долі одиниць;

– ККД електродвигунів, долі одиниць;

– коефіцієнт, який враховує втрати у мережі, долі одиниць;

– вартість 1кВт-год електроенергії, грн.

Витрати на освітлення:

 

 

, (5.28)

 

де – норма освітлення на 1м2 площі, Вт;

– час освітлення, год;

– площа ремонтної бази, м2.

 

Цехові витрати по РМЦ

 

Таблиця 5.9.

Статті витрат Сума витрат
1. Енерговитрати
2. Заробітна плата основна та додаткова ІТР, службовців і МОП
3. Відрахування на соц. страхування
4. Амортизаційні відрахування
5. Інші
Разом

 

5.3. Обґрунтування доцільності ремонтних робіт

 

Техніко-економічні показники РМЦ

 

Таблиця 5.10.

Найменування показника Одиниці вимірювання Значення показника
1. Річна программа тис.грн.
2. Кількість ремонтних одиниць од.
3. Загальна річна трудомісткість ремонтних робіт люд-год
4. Загальна площа ремонтної бази м2
5. Кількість верстатів на рембазі од.
6. Річний фонд зарплати ПВП тис.грн.
7. Сумарні витрати на ремонти за рік тис.грн.

 

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
 3. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
 4. Аналіз використання обладнання.
 5. Асимптоти графіка функції
 6. Асимптоти графіка функції
 7. Безпечність обладнання, технологічного процесу та вимоги безпеки щодо розташування виробничного обладнання.
 8. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 9. Векторна графіка
 10. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
 11. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 12. Вибір типу обмотки і складання схеми.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управління механічною службою підприємства та основні функції структурних підрозділів | Обґрунтування необхідності модернізації обладнання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.