Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теоретичні відомості

Контакт двох домішкових напівпровідників з провідністю різних типів називають електронно-дірковим переходомабо p-n-переходом. На властивостях таких переходів ґрунтується принцип дії великої кількості напівпровідникових приладів, які широко застосовують в обчислювальній електроніці, електро- і радіотехніці.

Комбінація двох близько розташованих p-n-переходів в одному кристалі напівпровідника називається площинним напівпровідниковим тріодом(англійська назва транзистор, а точніше біполярний транзистор). Транзистор може підсилювати і генерувати електричні сигнали і виконує низку інших функцій.

Розрізняють два види площинних біполярних транзисторів: p-n-p-типу і n-p-n-типу, що відрізняються послідовністю чергування в монокристалі напівпровідникових областей з різним типом провідності.

Розглянемо будову транзистора на прикладі p-n-p-транзистора (рисунок 58.1). База Б – середня частина транзистора – має електропровідність n-типу. Емітер Е і колектор К – області з електропровідністю р-типу, які оточують базу.

Найбільше широко розповсюдженими методами виготовлення транзисторів є вплавлення, дифузія, вирощування з розплаву (із зміною концентрації домішок у розплаві в процесі росту) та епітаксійне нарощування. Метод дифузії дозволяє отримати транзистори з найбільш вузькою базою. Істотною особливістю приладів, виготовлених таким способом, а також вирощування з розплаву, є те, що в них колекторна область слабко легована, тобто в ній концентрація дірок менша, ніж концентрація електронів у базі, тоді як у сплавних транзисторах колектор значно сильніше легований, ніж база. Що стосується емітерної області, то вона завжди сильно легована. Це є істотною умовою ефективності транзистора як підсилювача.

Основними носіями струму в емітері і колекторі є дірки, а в базі – електрони. До р-n-переходу (емітер-база) підведено напругу U в прохідному напрямку. До р-n-перехіду (база-колектор) підведено напругу U1 (U1 > U) в запірному напрямку. Це приводить до зменшення потенціального бар’єру на першому переході і збільшення на другому.

Під дією напруги U з емітера в базу через p-n-перехід проходить потік дірок, що створює струм емітера Іе. Дірки, що потрапили в базу, дифундують через неї у всі напрямки і частина з них рекомбінує з основними носіями заряду в базі – електронами, а інші переходять у колектор, створюючи колекторний струм.

Концентрація вільних дірок у емітері значно більша, ніж концентрація вільних електронів у базі. Завдяки цьому струм емітера визначається потоком дірок з емітера в базу. Потік електронів з бази в емітер створює дуже невеликий струм бази Іб. Ширина бази в транзисторі звичайно невелика (кілька десятків мікрон), і більшість дірок (95–98%), що потрапили у базу, доходять до колекторного переходу, тому струм колектора майже дорівнює струму емітера

Ік = (0,95–0,98) Іе. (58.1)

Отже, відбувається явище інжекції дірок з емітера у колектор через базу. За відсутності емітерного струму Ік буде незначний. Він тоді визначається концентрацією електронів у р-області колектора.

Тепер розглянемо різні схеми включення. На схемі із спільним емітером (рисунок 58.1, а) виділяють вхідне і вихідне коло. На вхід подається змінна напруга. Вхідне коло містить також джерело постійної напруги. У вихідному колі включено резистор , з якого знімають вихідну пульсуючу напругу. Також воно містить джерело постійної напруги, яка більша, ніж у вхідному колі. У цьому випадку транзистор підсилює силу струму і напругу (застосовується найчастіше).

Розглянемо схему із спільною базою – рисунок 58.1, б. використовується у високочастотних підсилювачах. Якщо на емітер подати змінну напругу Uе, то емітерний і колекторний струми будуть також змінюватися. Зміна сили струму емітера Іе зумовить зміну сили струму колектора Ік. Величина

(58.2)

називається коефіцієнтом підсилення струму у схемі зі спільною базою. З (58.1) випливає, що в цій схемі підсилення сили струму отримати неможливо ( 1). Але можна отримати підсилення напруги та потужності. Справді, за зміни напруги на емітері на UE струм емітера Іе змінюється таким чином

Іе= Ue/Re-б, (58.3)

де Re-б – опір р-n-переходу емітер-база. За таких умов змінюється і напруга на колекторному р-n-переході

Uк= Ік Rб-к, (58.4)

де Rб-к – опір p-n-переходу база-колектор.

Оскільки Ік Іе (1), то Ік Іе. Звідси маємо

Uк Ue Rб-к/Re-б. (58.5)

Тепер можна записати

KU = Uк/ Ue Rб-к/Re-б. (58.6)

Через те, що на емітерний перехід подається напруга в прямому напрямку, а на колекторний перехід – у зворотному, маємо Rб-к >> Re-б, тому KU >> 1.

KU називають коефіцієнтом підсилення напруги. Аналогічно можна довести, що коефіцієнт підсилення потужності KP у включенні транзистора за схемою зі спільною базою дорівнює

. (58.7)

Таким чином, транзистор, в даній схемі, може підсилювати як напругу так і потужність. Збільшення потужності відбувається за рахунок джерела струму в колі колектора.

Коли транзистор ввімкнений за схемою зі спільним емітером (рисунок 58.1, а), на емітерний перехід подається пряма напруга, а на колекторний – зворотна. Тому головний спад напруги припадає на колекторний перехід. Струм у колекторі, як і в схемі зі спільною базою, визначається кількістю дірок, які переходять з емітера через базу в колектор. Але потік дірок з емітера регулюється напругою джерела, яка змінює потенціал поля емітер-база. Більша частина дірок, які перейшли в базу з емітера, переходить в колектор і тільки незначна частина переходить в електричне коло бази, створюючи невеликий струм бази Іб ( Іб << Ік).

У розглянутому випадку коефіцієнт підсилення струму

. (58.8)

Коефіцієнт підсилення напруги

KU = Uк/ Ue = Rб-к/Re-б>>1, (58.9)

а коефіцієнт підсилення потужності

. (58.10)

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 4. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 5. Білковий обмін: загальні відомості
 6. Біографічні відомості
 7. Боротьба з проявами національної самосвідомості
 8. Вальниці ковзання. Загальні відомості
 9. Види правосвідомості
 10. Виникнення і розвиток свідомості у людини.
 11. Виникнення людської свідомості. Мова і свідомість.
 12. Від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охоро1
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
У вікні програми “Crocodile Physics“ скласти електричну схему, як показано на рисунку 56.2. | Послідовність виконання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.