Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема. Основні поняття хімії.

Лекція 1

Мета лекції:

Ознайомлення з основними поняттями хімії: хімічний елемент, атом, молекула, іони електрони, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, моль, молярний об’єм.

Матеріал лекції сприяє формуванню наступних компетенцій: загально-наукові компетентності КЗН-4 (Базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін); Інструментальні компетентності КІ-5 (Усне і письмове спілкування рідною мовою); Системні компетентності (застосувати свої знання на практиці) КС-1

В процесі вивчення основних понять хімії курсант повинен отримати:

Знання, про:

- Будову атома;

- які іони утворюються при приєднанні і віддачі електронів;

- що таке хімічна реакція;

- що таке термохімічні рівняння;

- що характеризує порядковий номер елемента;

- знає визначення відносної атомної маси елемента;

- визначення відносної молекулярної маси речовини;

- визначення моль;

- визначення молярної маси , молярного об’єму газів;

- що таке ендо і екзотермічні реакції.

 

План лекції:

- Визначення хімії як науки;

- Поняття хімічний елемент, відносна атомна, відносна молекулярна маса;

- Моль, молярна маса, молярний об’єм;

- Поняття про еквівалент;

- Типи хімічних реакцій;

- Екзо і ендотермічні рівняння;

- Хімічні сполуки і суміші.

 

Хімія – це наука, яка вивчає склад, будову, властивості та перетворення речовин.

Неможливо уявити собі жодну галузь, де б не використовувалися поняття та закони хімії.

Сьогодні ми з вами і повторимо основні поняття і закони хімії.

Вперше визначення хімії як науки дав М.В.Ломоносов. І саме він вперше запропонував використовувати в хімії атомно-молекулярне вчення. В подальшому положення, висловлені Ломоносовим, неодноразово повторювалися і доповнювалися, і лише в 19 столітті АМУ затвердилося безперечно. Були прийняті поняття молекула та атом.

Атомнайменша хімічно неподільна електронейтральна частинка матерії, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів і є носієм хімічних властивостей елемента.

Молекула – найменша частинка речовини, яка має сталий склад і зберігає її хімічні властивості.

З точки зору АМУ кожен окремий вид атомів називається хімічним елементом.

Ознакою, яка відрізняє один атом від іншого, є заряд ядра атома. Саме тому більш повне визначення хімічного елементу буде таке:

Хімічний елемент – це різновид атомів з однаковим протонним числом (заряд ядра атома).

Маси атомів надзвичайно малі, і використовувати ці числа при розрахунках дуже незручно. Тому використовують відносні значення мас атомів. За одиницю відносної атомної маси прийнята а.о.м, яка дорівнює 1/12 частини маси атома ізотопу Карбону 12С.

Відносна атомна (молекулярна) маса Ar (Mr) – значення маси атома (молекули), виражене в атомних одиницях маси. 1 атомна одиниця маси /а.о.м./ дорівнює 1/12 частини маси атома ізотопу Карбону 12С і становить 1,66 · 10–24 г.

Відносна атомна маса показує, в скільки разів маса атома даного елементу більше за 1/12 частини маси атома ізотопу Карбону 12С.

Значення Ar наводяться в періодичній системі Д.І. Мендєлєєва.

Чому в періодичній системі наводяться дробні вирази відносних атомних мас?

Ізотопи – це різновид атомів з одноковим протонним числом, але різною відносною атомною масою.

наприклад:

Ar (Х) = Σ (0р1 + 0n1)

8O16 8O17 8O18

Ізотопи всіх елементів не відрізняються між собою за властивостями. Винятком є ізотопи Гідрогену: 1Н1 1Д2 1Т3

Властивості елементів, утворених цими сполуками, відрізняються між собою. Наприклад, проста вода має температуру замерзання 0 оС, важка вода (з дейтерієм) - –3 оС, відповідно температури кипіння цих сполук складають 100 оС та 103 оС.

Молекулярна маса конкретної речовини дорівнює сумі відносних атомних мас атомів усіх елементів, що входять до складу молекули, з урахуванням їх індексів.

Мr (Н2О)=2Ar (Н) + Ar(О)

Моль – це одиниця кількості речовини (входять до системи СІ) – це така кількість речовини, що містить 6,02 · 1023 структурних одиниць (атомів, молекул, йонів, електронів і т. ін.).

Число 6,02 · 1023 називають сталою Авогадро.

Na=6,02 · 1023 моль –1

Маса 1 моль даної речовини називається її молярною масою. Вона вимірюється в г/моль і позначається буквою «М». Молярну масу знаходять, як відношення маси речовини до її кількості:

, г/моль.

Молярна маса дорівнює чисельно відносній молекулярній масі речовини.

Наприклад, молярна маса сульфатної кислоти М(Н2SO4) = 98 г/моль.

Об’єм 1 моль газоподібної речовини називається молярним об’ємом.

Хімічні елементи взаємодіють один з одним в певних співвідношеннях. Наприклад, один моль атомів Гідрогену (1,0079 г) може взаємодіяти лише з одним молем атомів Хлору (35,453 г). ці масові кількості рівноцінні або еквівалентні між собою.

Еквівалент (Е) – масова кількість речовини, що взаємодіє з одним атомом чи йоном Гідрогену чи заміщає таку його кількість у хімічних реакціях. Еквівалент речовини залежить від того, в якій конкретно реакції бере участь ця речовина.

Масу 1 моль еквівалентів речовини називають молярною масою еквівалентів речовини (М1/z).

NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

 

Молярні маси еквівалентів простих речовинрозраховують за формулою:

М1/z = , (г/моль), де В – валентність елемента за формулою.

Наприклад: М1/z2) = 1 г/моль, М1/z2) = 8 г/моль.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 5. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 6. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Агроценоз як система.
 9. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 10. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 11. Адміністративні правовідносини: поняття, ознаки,
 12. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Что наблюдается? | Молярні маси еквівалентів складних речовин.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.