Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Нова економічна політика в Україні

Становище України на початку 20-х років було надзви-
чайно важким. Українські землі знову потрапили під іно-
земне панування. На основній їх частині була утворена
Українська РСР, народ якої пережив небачені в історії люд-
ства страхіття тоталітарного режиму. Було створено апа-
рат насильства у вигляді ЧК ("чрезвьічайная комиссия"),
будувалися концентраційні табори. Велася безкомпроміс-
на боротьба з "контрреволюцією". У 1920 p. Л. Троцький


пропонував всю країну перетворити на гігантський кон-
центраційний табір, створивши "трудові армії", в яких ко-
жен повинен був вважати себе солдатом праці. Репресивна
машина почала застосовуватися повним ходом проти се-
лянства.

Така антинародна політика, а також літня засуха 1920 p.
довели економіку України до катастрофи. Почався голод.
Міські робітники, денний пайок хліба яких не перевищу-
вав 100 г, змушені були оголошувати страйки. На початку
1921 p. вони спалахнули в Катеринославі, Харкові, інших
містах України. Проти продрозверстки збройне виступило
селянство. Цей рух поширився на Донеччині, Кременеччині,
Полтавщині, Катеринославщині. Офіційна пропаганда нази-
вала селянські виступи "куркульським саботажем", "полі-
тичним бандитизмом". Очолив боротьбу проти цього "банди-
тизму" голова Раднаркому УРСР Г. X. Раковський і коман-
дуючий збройними силами України М. Ф. Фрунзе. Приду-
шували повсталих селян регулярні армії В. К. Блюхера,
П. Ю. Дибенка, І. Н. Дубового, Г. І. Котовського, О. Я. Пархо-
менка, численні загони ЧК тощо. Так мстила радянська
влада тим, хто відкидав грабіжницьку продрозверстку. Від
голоду, який охопив в 1921 p. південні губернії України,
загинуло близько 1 млн чол.

Політика "воєнного комунізму", яка історично була пер-
шою формою командно-адміністративної системи, призве-
ла більшовицьку Росію, а отже, і Україну до катастрофи.

Невдоволення широких верств населення країни, особли-
во сільського, економічною політикою більшовиків і приму-
сило В. І. Леніна визнати повний крах політики "воєнного
комунізм" і перейти до нової економічної політики (непу).

Запровадження непу повинно було врятувати економі-
ку країни від повного розвалу. Головна увага в новій еко-
номічній політиці приділялася заходам щодо піднесення
продуктивності сільського господарства на основі заінтере-
сованості селянина в своїй праці. З цією метою в країні
запроваджувався натуральний податок, значно менший від


продрозверстки, розміри якого доводилися до селянина на-
весні (перед посівною), хоча ці розміри протягом року мог-
ли збільшуватися. Всі надлишки зерна після внесення по-
датку залишалися селянинові, якими він міг вільно розпо-
ряджатися.

Натуральний податок розглядався як частина відраху-
вань від виробленої продукції з урахуванням розмірів уро-
жаю, матеріального становища, кількості членів сім'ї та
інших показників, що характеризували господарство. Бідні
селяни повністю звільнялися від податку. На 1923—1924 pp.
і на наступні роки був запроваджений єдиний сільськогоспо-
дарський податок, який замінив численні натуральні подат-
ки. Після проведення грошової реформи (1924 p.), яка зміц-
нила грошову систему, податок сплачували в основному
грошима.

Для реалізації надлишкової продукції, що залишалась
у селян, необхідно було відновити вільну торгівлю, яка була
заборонена в період "воєнного комунізму".

Перехід до свободи "обороту" було зроблено, хоча ко-
мандні важелі економіки (важка промисловість, банки, транс-
порт, зовнішня торгівля) залишались у віданні держави.

Відновлення торгівлі в країні давало змогу оживити
господарство, дістати продукти харчування і сировину, не-
обхідну для відбудови промисловості.

Щоб зберегти владу в своїх руках, більшовики змушені
були піти на поступки селянству, відмовитися від продроз-
верстки і перейти до натурального, а згодом до грошового
податку, дозволивши вільну роздрібну торгівлю, дати змогу
громадянам виявити певну особисту ініціативу. Здійснен-
ня нової економічної політики почалося в надзвичайно
несприятливих умовах. Нестача палива призводила до за-
гострення транспортної кризи, викликаної цілковитою зно-
шеністю вагонів і паровозів. У містах з'явилося багато без-
робітдих. У країні панував голод.

Рішення про перехід до нової економічної політики дали
ефект не відразу. Проте країна повільно почала виходити з


економічної кризи. Поступово ліквідовувалися дефіцит,
"підпільна торгівля", "тіньова економіка" тощо. З 1921 p.
вільна торгівля знову почала виконувати органічно прита-
манну їй функцію наочного і безстороннього "зважувача"
всіх товарів, що надійшли на ринок, за їхньою ціною для
споживача.

4 грудня 1921 p. було прийнято Декрет про денаціона-
лізацію дрібних ремісничих майстерень, а також середніх
підприємств, їх повернули колишнім власникам. З 1921—
1922 pp. було дозволено оренду засобів виробництва (при-
міщень та цілих підприємств в торгівлі й промисловості,
землі й техніки — в сільському господарстві). Понад тре-
тину всієї кількості промислових підприємств (переважно
дрібних і середніх) було здано в оренду, з них більшу поло-
вину одержали приватні особи (серед них і колишні влас-
ники). Частину підприємств, в основному харчової промис-
ловості, взяли в оренду кооперативи. В Україні в оренду
організаціям (кооперативам, артілям), приватним особам,
не виключаючи і колишніх власників, було здано 5,2 тис.
підприємств — більше половини всієї кількості. Було зроб-
лено спроби залучити іноземний капітал. Виникли концесії
(оренда державних підприємств зарубіжними підприємця-
ми). Утворювалися й змішані підприємства із залученням
коштів держави та іноземних фірм. Однак слід підкресли-
ти, що значного розвитку ці концесії не одержали. При-
ватні підприємці (особливо іноземні концесіонери), як пра-
вило, не виявляли бажання вкладати кошти у відбудову і
розвиток промислових підприємств на території більшо-
вицької Росії, в тому числі України.

Політика непу не була прийнята однозначно і схвально
керівними діячами компартії України. В окремих з них
збереглася ностальгія за системою і методами "воєнного
комунізму". Так, в постанові лютневого пленуму ЦК ВКП(б)
у 1921 p. йшлося про недоцільність для України заміни
продрозверстки продподатком (очолював тоді компартію
України В. Молотов).


Незважаючи на цю постанову, нова економічна політи-
ка почала запроваджуватися і в Україні. Для забезпечення
селян посівним матеріалом, робочою худобою, реманентом
у 1922 p. було створено акціонерне товариство "Село-допо-
мога", а 6 лютого 1923 p. утворено Всеукраїнську спілку
сільськогосподарських кооперативів "Сільський господар",
яка здійснювала всі позиково-продовольчі операції на селі.

Протягом 1921—1922 pp. посівні площі дещо збільшили-
ся порівняно з роками продрозверстки, хоча у цілому стано-
вище залишалося ще важким. Починаючи з 1923 p. селяни
освоїли землі, націоналізовані ще Центральною Радою (кож-
ний селянин одержав ділянку, яку міг обробити силами влас-
ної сім'ї). Площа ділянки в малоземельних районах була
меншою, в багатоземельних — більшою. Загалом українські
селяни мали в своєму користуванні 31 млн десятин землі,
що становило 92 % земельного фонду республіки.

Працюючи в нових умовах, селяни України почали швид-
ко підвищувати продуктивність праці в своїх господарствах.
У 1927 p. в Україні обробляли на 10 % більше землі, ніж у
1913 p., а виробництво зерна д осягло довоєнного рівня, хоча
урожайність залишалася невисокою. Причинами низьких
урожаїв були відстала культура землеробства, екстенсивне
рільництво. Товарність рільництва також була невисокою
внаслідок того, що більшовицька влада знищила високото-
варні поміщицькі та міцні (куркульські) селянські госпо-
дарства, які в основному постачали на ринок велику кіль-
кість зерна.

Неп сприяв розвитку кооперації. Вона почала відро-
джуватися як розгалужена система самодіяльних господар-
ських організацій. Поширився добровільний кооператив-
ний рух, розгорталася діяльність промислової, споживчої,
сільськогосподарської, кредитної кооперації.

В Україні формувалась єдина система кооперації, яка
об'єднувала всі споживчі товариства в містах і селах. Ве-
ликих успіхів досягла кооперація в справі заготівлі та збу-
ту продукції.

617


У жовтні 1921 p. з єдиної системи споживчої коопе-
рації відокремилася сільськогосподарська кооперація, в якій
було створено машинно-тракторні, тваринницькі, насіннєві,
цукробурякові, меліоративні та інші товариства.

Після ліквідації непу діяльність кооперації була різко
обмежена. Споживчій кооперації була відведена роль орга-
нізатора торгівлі, громадського харчування на селі, а діяль-
ність її повністю контролювалася партійно-державним
апаратом.

У роки непу було частково відбудовано шахти Донбасу.
У 1925/26 господарському році видобуто майже 20 млн т
вугілля, що становило 78 % довоєнного рівня. Почалася
відбудова металургійних заводів. У квітні 1925 p. запра-
цював Дніпровський металургійний завод, а у вересні —
Петровський завод. Йшло будівництво Штерівської та Чу-
гуївської ДРЕС, Дніпровської ГЕС. Видавали продукцію
заводи сільськогосподарського машинобудування.

Кращих результатів, ніж у важкій промисловості, було
досягнуто у легкій і харчовій, які уже в 1926 p. перевищи-
ли довоєнний рівень випуску продукції. Так, шкіряна про-
мисловість давала виробів в 1,5 раза більше, ніж до війни,
текстильна — на 24 %, цукрова — на ЗО %. Успішно розви-
валися м'ясна і хлібопекарська галузі.

Отже, як видно із наведених даних, в умовах непу довоєн-
ного рівня досягло виробництво предметів споживання, яке
перебувало в руках так званих непманів, дрібних підпри-
ємців, проте відставала більшість галузей важкої промисло-
вості, що були під контролем держави.

Досить швидко відбудовувався транспорт і налагоджу-
валась його робота. Переборювалась інфляція, зміцнювалася
грошова система. Велика мережа бірж, ярмарків, різноманіт-
них торгових підприємств встановлювала зв'язок державної
промисловості з селянством. Було відкрито ряд банків —
Банк споживчої кооперації, Торгово-промисловий банк та ін.

Важливе значення для відбудови народного господар-
ства, оздоровлення фінансів і ліквідації бюджетного дефі-


циту мала грошова реформа, проведена в 1922 p. Суть її
полягала в тому, що на основі закону від 11 жовтня 1922 p.
в країні були випущені десятикарбованцеві банкноти-
червінці, які прирівнювалися до десятикарбованцевої ста-
рої золотої -монети (уряд тодішньої Української РСР нія-
кої самостійної грошово-фінансової політики не проводив).
Червінці випускалися не для покриття бюджетного дефі-
циту, а для забезпечення потреб нормального господарсько-
го обігу, обслуговування клієнтури банку.

Протягом 1923 p. першого кварталу 1924 p. в обігу пе-
ребували як нові стійкі червінці, так і старі грошові знаки,
купівельна спроможність яких знижувалася. Поступово
старі знаки витіснялися з обігу, зміцнювалася роль червін-
ця. Однак таке одночасне перебування в обігу різних гро-
шових знаків негативно впливало на господарське життя
СРСР, у тому числі України. Повністю грошова реформа
була завершена в 1924 p. В обіг були випущені, крім
червінців, так звані казначейські білети вартістю 1, 2 і
5 крб. Співвідношення між казначейськими білетами і чер-
вінцями було встановлено на твердому паритеті: 1 черві-
нець дорівнював 10 крб. в казначейських білетах. Старі
грошові знаки більше не випускали, а ті, що перебували ще
в обігу, було вилучено викупом їх за курсом 1 крб. казначей-
ського білета за 50 тис. крб. грошових знаків старого зразка.

Однак і другий ленінський експеримент — неп — в
Україні, як і в СРСР в цілому, не було завершено. Напри-
кінці 20-х років Сталін поклав край новій економічній полі-
тиці. Безпосереднім приводом до демонтажу непу стала
хлібозаготівельна криза 1927—1928 pp. У січні 1928 p.
почали застосовувати адміністративний тиск на тих селян,
які не бажали продавати "надлишки" зерна державі за
низькими закупівельними цінами, їх оголошували курку-
лями, притягували до суду, звинувачуючи в спекуляції, а
хліб конфісковували. Це нагадувало продрозверстку.

Неп було остаточно відкинуто. Зміна політики потребу-
вала застосування інших методів управління економікою.


Неп з його спрямованістю на госпрозрахунок, матеріальні
стимули, розвиток ініціативи й ентузіазму людей підміняв-
ся командно-адміністративною системою керівництва.


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 3. Аграрна політика
 4. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 5. Аграрні відносини в Україні у ХVІ - перш. пол. ХVІІІст.
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Адміністративне судочинство в Україні
 10. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
 11. АКТИВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
 12. Активна і пасивна державна політика.
Переглядів: 710

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічне становище України в 1914 — 1921рр. | Індустріалізація та колективізація: позитивні і негативні наслідки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.