Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Написання та оформлення контрольної роботи

Визначення та структура варіанту контрольної роботи

Місце, значення і мета контрольної роботи у вивченні дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень”.

Контрольна робота є однією з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Вона підбиває підсумки у вивчені теоретичного курсу і виконанні індивідуального завдання з дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень”.

Місце контрольної роботи у навчальному процесі визначається тим, що вона є його важливою частиною, складовим елементом навчальної програми, розширює економічне мислення майбутнього спеціаліста (менеджера, бухгалтера, фінансиста, тощо).

Значення контрольної роботи полягає у тому, що:

☻ по-перше, вона залучає студентів до самостійної творчої роботи з економічною літературою, привчає знаходити у ній основні положення, що відносяться до вибраної проблеми, підібрати, опрацювати і проаналізувати конкретний матеріал і на його основі робити правильні висновки;

☻ по-друге, допомагає студенту чітко, послідовно і економічно грамотно висловлювати свої думки при аналізі теоретичних проблем і навчитися творчо застосовувати економічну думку, ув’язувати її з практикою;

☻ по-третє, контрольна робота закріплює і поглиблює теоретичні знання студентів з економічної історії та історії економічних учень, що необхідно буде дипломованому спеціалісту у його трудовій діяльності.

Мета контрольної роботи полягає у поглибленому вивчені однієї із структурних складових дисципліни, які актуальні для соціально-економічного життя суспільства, мають велике теоретичне значення для вирішення практичних задач реформування економічної системи України в соціальне ринкове господарство, а також набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки.

Виконання контрольної роботи включає такі етапи: визначення варіанту завдання розробленого кафедрою, складання плану із теоретичних питань, підбір літературних джерел, консультація з викладачем, передача роботи методисту ІЗДН для реєстрації і рецензування на кафедру та захист роботи на семінарі.

Перший етап виконання контрольної роботи – вибір варіанту. Студенти виконують контрольну роботу відповідно до одного з 10 варіантів завдань за остаточною цифрою номеру залікової книжки (див. пункт 5). Кожен варіант завдань на контрольну роботу формують чотири теоретичних питання (два з економічної історії і два з історії економічних учень), завдання інтелектуального тренінгу та питання тестів відповідних тем з дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень”.

Структура кожного з 10 варіантів завдань на контрольну роботу наведено у пункті 6.

Роботи, виконані з порушенням даної вимоги, або з варіантів, що не узгоджені з провідним викладачем кафедри по даному курсу, а також подані не вчасно, не рецензуються і не зараховуються.

Вибираючи варіант контрольної роботи, студент має врахувати: її наукову та практичну значущість, а також наявність необхідних матеріалів, що стосуються варіанту роботи.

Після вибору варіанту контрольної роботи і приступаючи до її написання, студент повинен обов’язково врахувати певні особливості. По-перше, детально ознайомитися із змістом навчальної програми тих тем курсу дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень”, які формують даний варіант завдань на контрольну роботу (див. пункт 3) і, по-друге, добір і засвоєння студентом рекомендованої основної і додаткової навчальної літератури.

Підготовку до написання контрольної роботи доцільно починати з літератури, що пропонується у навчально-методичному комплексі, а потім підібрати літературні джерела, що знаходяться у бібліотеці НАУ чи інших інститутах та організаціях, користуючись предметним та алфавітним каталогами, довідковими джерелами.

Без ознайомлення з науковими джерелами, а заодно і різними школами, течіями, поглядами на ту чи іншу проблему, фактичними та документальними даними, які характеризують господарський розвиток певної країни на тому чи іншому етапі, вияснити закономірності цього розвитку, причини та наслідки економічних змін, основних положень неможливо.

Приступаючи до опрацювання наукової літератури та інших джерел, студент повинен усвідомити, яка інформація йому потрібна. Для цього дуже важливо мати попереднє загальне уявлення про основний зміст роботи, без чого неможливо обмежити коло літературних джерел.

Важливим моментом опрацювання літературних джерел є вміння записувати інформацію. Найбільш розповсюдженими є дві форми запису і збереження матеріалу – конспектування і ведення картотеки. Вони не виключають, а в певній мірі доповнюють одна одну.

Коли студент в достатній мірі зібрав і вивчив матеріал з відповідного завдання, то приступає до його систематизації і розробки плану роботи. План складається по кожному з чотирьох теоретичних питань завдання. План – це основа роботи, і від того, як він складений, буде залежати рівень всієї письмової роботи. План роботи тісно ув’язується із її структурою. Традиційно план включає: вступ, кілька логічно пов’язаних між собою питань, висновки та літературні джерела, що використовувались під час її написання. Зразки планів контрольної роботи наводяться у Додатку 2.

Уважно перечитуючи свій конспект або записи, студент розділяє матеріал у тій послідовності, яка здається йому найбільш стрункою і доцільною. Одночасно, студент фіксує власні думки, які він вважає необхідними викласти у тексті контрольної роботи.

Після того коли підібрана і вивчена література, складений план, підібраний і відповідним чином опрацьований конкретний матеріал, можна приступити до написання контрольної роботи. Це досить трудомісткий і відповідальний етап, оскільки саме тут студент повинен проявити вміння самостійно думати, аналізувати дані, робити узагальнення, висновки і конкретні пропозиції для, по-перше, набуття практики господарювання і розвитку економічної думки, і по-друге – повноти розкриття всіх поставлених у плані роботи питань. Саме ці критерії – самостійність і повнота розкриття якісної і кількісної сторін питань теми визначають загальну оцінку контрольної роботи, що можливо лише при ґрунтовному вивченні оцінок та поглядів на тому чи іншому етапі історичного розвитку.

Зміст роботи повинен відповідати питанням теми і викладатися у логічній послідовності.

Особливістю написання контрольної роботи є те, що у ній необхідно врахувати ті соціально-економічні зміни, які відбуваються у суспільстві на сучасному етапі розвитку, нові підходи до висвітлення тих чи інших подій та явищ, нові їх оцінки, теоретичні розробки і особливо стосовно економічної історії та історії економічних учень України.

У роботі не може бути повторень і надмірного цитування. Цитати мають бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел.

Посилання на цитовані джерела оформляють у певному порядку: для книг – вказується їх автор (автори), повна назва, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, номер сторінки; для журналів – автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет – автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.

Приклад цитування: “Закон Сея” означає вислів: “Товари купуються за товари, а гроші для угоди повинні обмінюватись лише з яким-небудь товаром”[1].

Або: “Інституціоналізм – один із напрямів сучасної економічної думки, об’єктами дослідження якого є певні інститути (корпорація, держава, профспілки), а також правові, психологічні та морально-етичні аспекти (звичаї, навички, інстинкти та ін.)[2].

Виконання контрольної роботи слід розпочати послідовно з формулювання усіх трьох завдань відповідного варіанту контрольної роботи, а після чого: 1) розкрити зміст усіх чотирьох теоретичних питань; 2) дати визначення (поняття) вказаних у завданні категорій; 3) відповісти на питання тестів.

При цьому, розкриття теоретичних питань повинно здійснюватись у відповідності із складеним планом.

Контрольна робота повинна бути написана зрозумілою мовою (якщо рукописний текст – розбірливо і читабельно), без повторень, скорочень, суперечностей між окремими положеннями, не допускаються різного роду вставки, закреслення.

Важливе значення має правильне оформлення контрольної роботи. На титульній сторінці (Додаток 1) необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету (ІЗДН), номер варіанту, групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На другій сторінці дається план першого теоретичного питання, на наступних розкривається зміст плану, тощо.

Наприкінці (після текстової частини) контрольної роботи слід скласти список використаної літератури. Його необхідно скласти у певному порядку:

спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, а потім – загальна та спеціальна література в алфавітному порядку.

Загальний обсяг роботи повинен становити 20-24 сторінки шкільного зошиту або 10-15 сторінок аркушу А4. Контрольна робота має бути зброшурована. На кожній сторінці слід залишати поля з лівого боку (4см), на яких рецензент робитиме зауваження чи позначки. Всі сторінки слід пронумерувати арабськими цифрами, крім титульної.

Контрольна робота має бути виконана і подана для реєстрації методисту ІЗДН не пізніше зазначеної у навчальному плані дати.

Контрольна робота без плану, списку використаної літератури, оформлена неохайно або без дотримання методичних вимог, повертається для доопрацювання і не зараховується. Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 8. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 9. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 10. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 11. Алгоритм роботи прозорого моста
 12. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методичні вказівки ДО виконання контрольних робіт | Варіант 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.