Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Варіант 1

Тести

Розкрити зміст категорій і понять

Варіант 0

Зміст завдання дО виконання контрольної роботи

Варіанти завдань на контрольну роботу

Рецензія і захист контрольної роботи

Контрольну роботу рецензує викладач дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень” або інший викладач кафедри згідно з педагогічним навантаженням. Головне призначення рецензії – надати допомогу студенту у самостійній роботі при вивченні дисципліни, порекомендувати конкретні методичні поради по усуненню недоліків і подальшому поглибленню знань.

Контрольна робота, перевірена викладачем, повертається студенту.

Студент заочного відділення на подану контрольну роботу повинен отримати письмову рецензію викладача кафедри, у якій дається загальна оцінка роботи – “зараховано”, “не зараховано” – і вказуються її позитивні якості та недоліки. Студенту необхідно уважно прочитати рецензію, для того, щоби подивитись на свою роботу критичним поглядом спеціаліста, обміркувати всі зауваження пов’язані зі змістом, оформленням роботи, ознайомитися з помітками на полях. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Захист контрольної роботи – завершальний етап з даної форми вивчення дисципліни. Під час підготовки до захисту роботи студенту необхідно усунути помилки, неточності і недоліки, вивчити додаткові джерела, указані в рецензії, обдумати написане для того, щоб показати готовність пояснити наведені положення.

Захист відбувається у присутності викладача і студентів групи. На захисті студент у короткому змісті повинен показати глибокі знання і розуміння питань конкретної теми, добре володіти матеріалом, дає відповіді на запитання студентів і викладача.

Якщо робота виконана з порушенням вимог, не зараховується, то з врахуванням зауважень вона повертається для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає текст і рецензію на перший варіант. Повторне рецензування здійснює то й же викладач, який рецензував контрольну роботу першого разу.

Дату і час захисту контрольної роботи встановлює методист відповідної спеціальності заочного відділення. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Здати екзамен з дисципліни “Економічна історія та історія економічних учень” студент може тільки після захисту контрольної роботи і одержання заліку, який заноситься в екзаменаційну відомість і залікову книжку.


№ варіанта Теоретичні питання Інтелектуальний тренінг Тести
  до теми
1, 11 4, 14 7, 17
2, 12 5, 15 8, 1
3, 13 6, 16 9, 2
4, 14 7, 17 10, 3
5, 15 8, 1 11, 4
6, 16 9, 2 12, 5
7, 17 10, 3 13, 6
8, 1 11, 4 14, 7
9, 2 12, 5 15, 8
10, 3 13, 6 16, 9

Теоретичні питання

1. Значення економічної історії та історії економічних учень для оволодіння культурою економічного мислення.

2. Еволюція розвитку і типи організації суспільства.

3. Початок індустріалізації та створення матеріально-технічних передумов для розвитку економіки в Україні у другій половині XIX ст.

4. Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду.

Промисловий переворот; індустріалізація; “закон народонаселення” Т. Мальтуса; “закон Сея”; теорія “послуг” та “економічних гармоній” Ф.Бастіа; фінансовий капітал; промисловий капітал; інституціоналізм; теорія соціальних конфліктів; індустріальне суспільство; інформаційне суспільство.

1. Основною історичною передумовою формування марксизму було:

а) завершення промислового перевороту;

б) встановлення класичної форми фабричної системи;

в) вдосконалення розвитку продуктивних сил;

г) капіталізм показав суперечливий характер свого розвитку.

2. За визнанням К. Маркса, як вчений він методологічно сфор-мувався із трьох наукових джерел:

а) теорії меркантилізму;

б) англійської політичної економії;

в) німецької історичної школи;

г) німецької класичної філософії;

д) французького утопічного соціалізму;

е) неокласичної економічної теорії.

3. У методології дослідження К. Маркса центральне місце посідає концепція про:

а) додаткову вартість;

б) становище робітничого класу;

в) суспільну власність;

г) базис і надбудову.

4. Якими із перелічених варіантів положень керується
К. Маркс якщо припустити, що додаткова вартість створюється:

а) працею, капіталом і землею;

б) постійним капіталом;

в) неоплаченою працею продуктивних робітників;

г) працею додатково найманих працівників;

д) всім авансованим капіталом.

5. Виходячи із теоретичного надбання К. Маркса проаналізуйте, що створює конкретна праця?

а) вартість;

б) споживну вартість;

в) переносить вартість засобів виробництва на готовий продукт;

г) додаткову вартість;

д) прибуток;

е) підприємницький дохід;

є) корисність.

6. Що, на вашу думку, є характерною ознакою нинішнього економічного становища України?

а) істотне зростання темпів приватизації;

б) створення відповідних законодавчих засад для ліквідації державної монополії щодо власності на землю;

в) відносна фінансова стабілізація;

г) впровадження монетаристських методів керівництва економікою.

7. На початку 90-х років ряд українських учених Ю. Пахомов, І. Лукінов та ін. наполягали на зміні підходів до визначення ролі політекономії в соціально-економічних перетвореннях. Визначити у чому їх суть?

а) повинна досліджувати виробничі відносини у взаємозв’язку з продуктивними силами та з надбудовою;

б) повинна вказувати на негативні наслідки адміністративного впливу на ціни;

в) повинна звертати увагу на можливість кризи збуту за умов монополізації торгівлі;

г) повинна розробити теоретичні підходи до використання ринкових форм господарювання за умов соціалізму.

8. Виділіть найважливіші проблеми сучасного розвитку України:

а) вибір правильного напряму соціально-економічного розвитку;

б) реструктуризація економіки;

в) вибір пріоритетів на шляху до втілення обраної моделі ринкової економіки;

г) створення нових інститутів ринку;

д) все вище вказане вірно.

9. Що, на вашу думку, є основним завданням в умовах переходу до соціально-орієнтованої економіки?

а) добитися поєднання мікроефективності з макростабілізацією;

б) реформування грошово-кредитної системи;

в) збільшення темпів економічного розвитку;

г) регулювання ціноутворення.

10. Для підтримки соціальних програм в Україні необхідно:

а) розширити соціальне забезпечення за місцем роботи;

б) координувати стратегічні економічні рішення;

в) проводити антиінфляційну індексацію соціальних витрат;

г) сковувати пропозицію робочої сили.

Література: [1, c. 54-84, 122-130, 218-233]; [2, с. 15-24, 86-94, 107-114, 125-137]; [3, с. 23-29, 149-268]; [4]; [5, с. 3-4, 14-18, 56-112, 163-168]; [6, с. 4-49, 444-491]; [7, с. 9-13, 52-171, 463-574, 697-720]; [8, с. 11-37, 211-226, 281-310, 337-352, 481-564, 661-707]; [9, с. 7-27, 75-94, 110-137, 312-329, 653-687]; [10, с. 5-11, 86-96, 107-119, 279-292, 302-382]; [11, с. 90-103, 197-232]; [12, с. 4-10, 75-84, 107-112, 163-170]; [13, с. 15-41, 269-290, 362-397, 605-633, 1067-1240]; [14, с. 3-13, 89-139, 175-215, 293-337, 454-497]; [15, с. 5-9, 74-86, 121-140, 173-202, 259-285, 301-305]; [16, с. 3-10, 73-87, 88-172, 188-206]; [17, c. 15-18, 60-78, 94-107, 151-171, 217-235]; [18, с. 5-6, 44-78, 158-186]; [19, с. 9-14, 164-236, 303-317, 431-462]; [20, с. 9-21, 104-129, 161-183, 280-308, 389-395, 399-422]; [21, с. 3-20, 107-208, 439-446]; [22, с. 5-6, 151-206, 292-307]; [23, с. 1-12, 80-118, 127-136, 214-261, 300-321]; [24, с. 8-16, 99-118, 121-138, 145-154, 350-421, 457-466]; [25, с. 7-12, 76-110, 190-198].

Теоретичні питання

1. Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби.

2. Особливості розвитку меркантилізму в українській соціально-економічній думці кінця XVII - початку XVIIІ ст.

3. Завершення формування світового господарства та його вплив на економіку провідних країн Європи і США у першій третині XX ст.

4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Посткейнсіанствто.


Читайте також:

 1. II варіант
 2. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 3. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 4. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 5. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 6. Варіант
 7. Варіант 1
 8. ВАРІАНТ 1
 9. Варіант 1
 10. Варіант 1
 11. Варіант 1
Переглядів: 864

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Написання та оформлення контрольної роботи | Варіант 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.