Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Варіант 1

Тести

1. Основною історичною передумовою формування марксизму було:

а) завершення промислового перевороту;

б) встановлення класичної форми фабричної системи;

в) вдосконалення розвитку продуктивних сил;

г) капіталізм показав суперечливий характер свого розвитку.

2. За визнанням К. Маркса, як вчений він методологічно сфор-мувався із трьох наукових джерел:

а) теорії меркантилізму;

б) англійської політичної економії;

в) німецької історичної школи;

г) німецької класичної філософії;

д) французького утопічного соціалізму;

е) неокласичної економічної теорії.

3. У методології дослідження К. Маркса центральне місце посідає концепція про:

а) додаткову вартість;

б) становище робітничого класу;

в) суспільну власність;

г) базис і надбудову.

4. Якими із перелічених варіантів положень керується
К. Маркс якщо припустити, що додаткова вартість створюється:

а) працею, капіталом і землею;

б) постійним капіталом;

в) неоплаченою працею продуктивних робітників;

г) працею додатково найманих працівників;

д) всім авансованим капіталом.

5. Виходячи із теоретичного надбання К. Маркса проаналізуйте, що створює конкретна праця?

а) вартість;

б) споживну вартість;

в) переносить вартість засобів виробництва на готовий продукт;

г) додаткову вартість;

д) прибуток;

е) підприємницький дохід;

є) корисність.

6. Що, на вашу думку, є характерною ознакою нинішнього економічного становища України?

а) істотне зростання темпів приватизації;

б) створення відповідних законодавчих засад для ліквідації державної монополії щодо власності на землю;

в) відносна фінансова стабілізація;

г) впровадження монетаристських методів керівництва економікою.

7. На початку 90-х років ряд українських учених Ю. Пахомов, І. Лукінов та ін. наполягали на зміні підходів до визначення ролі політекономії в соціально-економічних перетвореннях. Визначити у чому їх суть?

а) повинна досліджувати виробничі відносини у взаємозв’язку з продуктивними силами та з надбудовою;

б) повинна вказувати на негативні наслідки адміністративного впливу на ціни;

в) повинна звертати увагу на можливість кризи збуту за умов монополізації торгівлі;

г) повинна розробити теоретичні підходи до використання ринкових форм господарювання за умов соціалізму.

8. Виділіть найважливіші проблеми сучасного розвитку України:

а) вибір правильного напряму соціально-економічного розвитку;

б) реструктуризація економіки;

в) вибір пріоритетів на шляху до втілення обраної моделі ринкової економіки;

г) створення нових інститутів ринку;

д) все вище вказане вірно.

9. Що, на вашу думку, є основним завданням в умовах переходу до соціально-орієнтованої економіки?

а) добитися поєднання мікроефективності з макростабілізацією;

б) реформування грошово-кредитної системи;

в) збільшення темпів економічного розвитку;

г) регулювання ціноутворення.

10. Для підтримки соціальних програм в Україні необхідно:

а) розширити соціальне забезпечення за місцем роботи;

б) координувати стратегічні економічні рішення;

в) проводити антиінфляційну індексацію соціальних витрат;

г) сковувати пропозицію робочої сили.

Література: [1, c. 54-84, 122-130, 218-233]; [2, с. 15-24, 86-94, 107-114, 125-137]; [3, с. 23-29, 149-268]; [4]; [5, с. 3-4, 14-18, 56-112, 163-168]; [6, с. 4-49, 444-491]; [7, с. 9-13, 52-171, 463-574, 697-720]; [8, с. 11-37, 211-226, 281-310, 337-352, 481-564, 661-707]; [9, с. 7-27, 75-94, 110-137, 312-329, 653-687]; [10, с. 5-11, 86-96, 107-119, 279-292, 302-382]; [11, с. 90-103, 197-232]; [12, с. 4-10, 75-84, 107-112, 163-170]; [13, с. 15-41, 269-290, 362-397, 605-633, 1067-1240]; [14, с. 3-13, 89-139, 175-215, 293-337, 454-497]; [15, с. 5-9, 74-86, 121-140, 173-202, 259-285, 301-305]; [16, с. 3-10, 73-87, 88-172, 188-206]; [17, c. 15-18, 60-78, 94-107, 151-171, 217-235]; [18, с. 5-6, 44-78, 158-186]; [19, с. 9-14, 164-236, 303-317, 431-462]; [20, с. 9-21, 104-129, 161-183, 280-308, 389-395, 399-422]; [21, с. 3-20, 107-208, 439-446]; [22, с. 5-6, 151-206, 292-307]; [23, с. 1-12, 80-118, 127-136, 214-261, 300-321]; [24, с. 8-16, 99-118, 121-138, 145-154, 350-421, 457-466]; [25, с. 7-12, 76-110, 190-198].

Теоретичні питання

1. Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби.

2. Особливості розвитку меркантилізму в українській соціально-економічній думці кінця XVII - початку XVIIІ ст.

3. Завершення формування світового господарства та його вплив на економіку провідних країн Європи і США у першій третині XX ст.

4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Посткейнсіанствто.

Розкрити зміст категорій і понять

Акціонерне товариство; економічна криза; додаткова вартість; капітал; теорія відтворення; теорія цінності; економічна система; соціально справедливе суспільство; трансформація капіталізму; картелізована економіка; теорія “ультраімперіалізму”; демократичний соціалізм.

Тести

1. Що є предметом дослідження дисципліни “Економічна
історія та історія економічних учень”?

а) історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних ідей і концепцій, що домінують у суспільстві в певний історичний період характерних для різних економічних систем;

б) дослідження особливостей розвитку світової економічної науки;

в) аналіз і висвітлення теоретичної спадщини економічної науки і моделей ринкової економіки;

г) зародження економічної думки і розвиток національних господарств.

2. Практичне значення “Економічної історії та історії економічних учень” полягає у тому, що:

а) сучасна економічна теорія як певний симбіоз різних еконо-мічних концепцій становить основу економічної політики;

б) можна визначити модуль побудови ринкової економіки;

в) допомагає вирішити проблеми, що виникають в економіці;

г) координує діяльність різних суб’єктів економіки.

3. Який підхід до періодизації дисципліни використовується при її вивченні у навчальних закладах?

а) оснований на вивченні розвитку відносин обміну діяльністю і її результатами;

б) оснований на технологічному підході до можливостей задоволення потреб;

в) оснований на аналізі зміни формацій;

г) цивілізаційний, оснований на поступальному розвитку суспільства.

4. Якщо економічні узагальнення основуються на фактах, то такий метод аналізу називається:

а) основним;

б) гіпотетичним;

в) логічним;

г) наукової абстракції;

д) аналітичним;

е) дедуктивним;

є) індуктивним.

5. Економічна модель є:

а) інструментом для економічних прогнозів;

б) комплексом економічних принципів;

в) відображенням того, як функціонує економіка і її конкретні сфери;

г) тим конкретним якісним і кількісним рівнем розвитку економіки, до якого слід прямувати.

6. Важливу роль у підготовці промислового перевороту у Німеччині відіграла:

а) реформа по звільненню селян в сільському господарстві від кріпосної залежності і перехід на капіталістичний шлях розвитку;

б) будівництво залізничних доріг;

в) часткова ліквідація економічної роздробленості шляхом створення Митного союзу;

г) кредитна система і мобілізація капіталів.

7. У своїх працях Ф. Ліст стверджував, що система А. Сміта і його послідовників була:

а) “системою національної економіки”;

б) “системою приватної економіки”;

в) “системою державної економіки”;

г) “системою індустріальної економіки”.

8. На якій стадії економічного розвитку за Ф. Лістом треба застосовувати політику протекціонізму?

а) скотарській;

б) аграрно-землеробський;

в) аграрно-промисловій;

г) найвищого розвитку промисловості і індустріалізації.

9. Яка з нижче вказаних цих фаз в історії господарського розвитку за Б. Гільдебрандом, є зайвою?

а) натуральне господарство;

б) грошове господарство;

в) товарне господарство;

г) кредитне господарство.

10. Історична школа Німеччини розглядає в якості предмету економічного аналізу:

а) сферу виробництва;

б) сферу виробництва і сферу обігу;

в) економічні і неекономічні фактори;

г) сільське господарство;

д) економічні закони і продуктивні сили.

Література: [1, с. 9-30, 63-66, 113-121, 172-184]; [2, с. 15-57, 96-105, 116-119, 261-273, 293-305]; [3, с. 23-29 546-559, 584-624,]; [4]; [5, с. 14-74, 103-111]; [6, с. 40-132]; [7, с. 9-12, 14-171, 183-207]; [8, с. 11-157, 277-281, 332-337, 353-373, 572-615]; [9, с. 12-41, 138-159, 359-383, 479-566]; [10, с. 11-40,120-128, 176-223]; [11, с. 15-58, 234-249]; [12, с. 11-33, 81-85, 105-107, 147-161, 225-254]; [13, с. 19-165, 308-322, 407-483, 823-934]; [14, с. 30-54, 140-152, 216-237, 338-370, 498-529]; [15, с. 5-46, 98-103, 114-115, 203-226]; [16, с. 3-84, 138-145, 207-253]; [17, с. 15-42, 79-86, 108-120, 180-195, 236-245]; [18, с. 5-14, 47-51, 110-129]; [19, с. 9-148, 168-236, 247-287]; [20, с. 9-49, 131-137, 184-202, 250-279]; [21, с. 3-144, 222-308]; [22, с. 5-129]; [23, с. 9-40, 119-126, 178-196]; [24, с. 8-56, 119-120, 139-144, 247-290]; [25, с. 7-29, 112-133, 143-149, 213-224].


Читайте також:

 1. II варіант
 2. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 3. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 4. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 5. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 6. Варіант
 7. Варіант 1
 8. Варіант 1
 9. ВАРІАНТ 1
 10. Варіант 1
 11. Варіант 1
Переглядів: 892

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Варіант 3

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.076 сек.