Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Підбір насосів для насосних станцій та визначення їх типу.

 

1. Розрахунок насосної станції першого підйому

 

Насосна станція першого підйому працює в рівномірному режимі та подає воду від джерела водопостачання через очисні споруди до резервуарів чистої води. При цьому за добу насоси повинні подати 100% води (Qрозр.). Тобто кожен час насоси подають 100/24 4,17%. Режим роботи НС-І під час пожежі не змінюється.

Для вибору насосів необхідно знати їх розрахункові параметри: розрахункову витрату води QНС-І та розрахунковий напір ННС-І.

Розрахункові витрати для насосів насосної станції першого підйому визначаються:

, м3/год, (2.30)

 

де 4,17 – щогодинна подача води насосами, %.

 

Напір насосів насосної станції першого підйому повинен забезпечити подачу води по водоводам від НС-І до НС-ІІ. Тобто під час розрахунку враховуються тільки втрати напору в водоводах та різниця відміток встановлення НС-І та НС-ІІ:

, м, (2.31)

 

де - втрати напору в водоводах, що з’єднають насосні станції, м;

- геодезична відмітка встановлення насосної станції першого підйому (визначаються за генеральним планом), м;

- геодезична відмітка встановлення насосної станції другого підйому (визначаються за генеральним планом), м.

Кількість ліній водоводів необхідно приймати з урахуванням категорії системи водопостачання. Бажано прокладати водоводи в дві лінії, при цьому кожна розраховується на пропуск 70% розрахункової кількості води. Втрати напору в водоводах визначаються

 


(2.32)

 

де А – питомий опір труб водоводу (додаток 8), приймається в залежності від діаметру труб водоводу , м;

- витрати води водоводу, л/с;

- довжина водоводу між насосними станціями (за вихідними даними), м;

v – швидкість руху води в трубах водоводів, приймається в інтервалі
0,7 – 1,2 м/с.

 

Насоси насосних станцій підключаються між собою за паралельною схемою. Кожен з насосів повинен створювати розрахунковий напір, а загальна подача насосів приймається як сума подачі кожного. Параметри типових насосів надані у додатку 9.

Кількість резервних насосів визначається залежно від кількості робочих за додатком 10 або табл. 32 [4].

 

Таблиця 2.6.

Вибір насосів насосної станції першого підйому

 

Група насосів Розрахункові параметри насосів Прийняті насоси та їх параметри Кількість
Витрати, м3/год Напір, м Марка насоса Витрати, м3/год Напір, м

 

До таблиці 2.6 колонки 1 заносяться всі групи насосів:

- робочі,

- резервні.

Колонки 2 та 3 для робочої групи насосів заповнюються за результатами розрахунків (колонка 2 – результат, одержаний за формулою 2.30; колонка 3 – результат, одержаний за формулою 2.31). Для резервної групи насосів колонки 2 та 3 не заповнюються.

Колонки 4, 5 та 6 заповнюються за допомогою додатку 9 та 10. При цьому необхідно враховувати, що насоси працюють паралельно, тобто підбір насосів здійснюється за необхідним напором, а подача необхідної кількості води забезпечується встановленням в насосній станції декількох насосів.

До колонки 7 заносять необхідну кількість насосів кожної групи, що зможе забезпечити необхідну подачу води.

 

 

2. Розрахунок насосної станції другого підйому

 

Насосні станції другого підйому, як правило, працюють в ступеневому режимі, тобто насоси однієї групи подають воду цілодобово, а в години, коли потрібно збільшити кількість води, що подається в мережу, включаються до роботи насоси іншої ступені. Бажано прийняти роботу станції двоступеневою.

Режим роботи насосної станції другого підйому приймають із умови максимального наближення до графіку водоспоживання, який будується за результатами таблиці 2.2, колонка 10 (рис. 2.1).

Водоспоживання у системах водопостачання дуже нерівномірне, тому, якщо прийняти режим включення насосів в відповідності до режиму водоспоживання, то знадобиться дуже часто вмикати та вимикати насосні агрегати, що ускладніть експлуатацію насосної станції та швидко виведе з ладу її обладнання.

Насосна станція другого підйому працює наступним чином:

- до пожежі вона подає воду до водонапірної башти в кількості, необхідній всім водоспоживачам населеного пункту та виробничого підприємства;

- при пожежі вона подає воду безпосередньо в мережу, в обхід водонапірної башти, кількістю, необхідній всім водоспоживачам населеного пункту, виробничого підприємства та пожежогасіння.

Подача насосами та тривалість роботи кожної ступені залежить від графіка водоспоживання. При цьому необхідно досягти того, щоб графік подачі води насосами максимально наближався до графіка водоспоживання (щоб регулюючий об’єм та відповідно вартість водонапірної башти були мінімальними). При цьому необхідно виконання умови, що сумарний час роботи насосів повинен складати 24 години, а сумарна кількість води, що подається насосами насосної станції за цей час повинна бути 100 %.

Бажано, щоб співвідношення кількості води, що подається насосною станцією під час роботи першої ступені до кількості води, що подається насосною станцією під час роботи другої ступені було приблизно як 1:2 (наприклад насоси першої ступені подають 2,5 % від добового водоспоживання, а насоси другої ступені – 5 %). Це необхідно для того, щоб була можливість встановити в насосній станції всі насоси (кожної ступені) однакової марки.

За одержаними результатами будується графік роботи насосної станції другого підйому (рис. 2.4), на якому по осі абсцис відкладаються години доби (від 0 до 24 годин), а по осі ординат – Рі - відсоток подачі води насосами. Графік будується сумісно з графіком добового водоспоживання.

 
 

Рис. 2.4 - Приклад графіку нерівномірності водоспоживання та режиму роботи насосної станції ІІ підйому

 

Насосна станція другого підйому до пожежі подає воду до водонапірної башти, а під час гасіння пожежі – до диктуючої точки.

Розрахунковий напір насосів для насосної станції другого підйому визначається:

- до пожежі

, м, (2.33)

де - висота водонапірної башти, що прийнята за типовим проектом (додаток 6), м;

- висота баку водонапірної башти (формула 2.27), м;

- геодезична відмітка встановлення водонапірної башти (визначаються за генеральним планом), м;

- геодезична відмітка встановлення насосної станції другого підйому (визначаються за генеральним планом), м.

- втрати напору в частині мережі між НС-ІІ та водонапірною баштою, м.

Втрати напору в частині мережі між НС-ІІ та водонапірною баштою визначаються:

 

, м, (2.34)

 

де А – питомий опір труб цієї частини мережі (додаток 8), приймається в залежності від їх діаметру , м;

- витрати води, л/с;

- максимальна подача насосної станції другого підйому, л/с;

Рmax - подача води насосами того ступеня, що подає максимальну кількість води в % від добової розрахункової витрати води ;

- довжина частини мережі між насосною станцією та водонапірною баштою (за вихідними даними), м;

v – швидкість руху води в трубах частини мережі між насосною станцією та водонапірною баштою, приймається в інтервалі 0,7 – 1,2 м/с.

 


- при пожежі

 

, м, (2.35)

 

де - втрати напору в водопровідної мережі при її роботі під час пожежі, м;

- вільний напір на пожежному гідранті, встановленому в диктуючій точці, м;

- геодезична відмітка диктуючої точки (визначаються за генеральним планом), м.

Примітка. При розрахунку ННС-ІІ необхідно враховувати, що її значення залежить від . При одержанні ННС-ІІ³100 м, необхідно збільшити , що зменшить , та відповідно ННС-ІІ..

 

Визначається тип насосної станції другого підйому:

- при - насосна станція проектується за принципом низького тиску, тобто до пожежі насосна станція забезпечує подачу води на потреби всіх водоспоживачів при звичайному режимі роботи (до пожежі) з необхідним при цьому тиском, а під час пожежі в насосній станції додатково включаються пожежні насоси, які забезпечують подачу лише пожежних витрат води з тиском звичайного режиму роботи;

- при - насосна станція проектується за принципом високого тиску, тобто до пожежі насосна станція забезпечує подачу води на потреби всіх водоспоживачів при звичайному режимі роботи (до пожежі) з необхідним при цьому тиском, а під час пожежі в насосній станції всі насоси звичайного режиму відключаються, а замість них в роботу включаються пожежні насоси, які забезпечують подачу пожежних витрат води та всіх витрат звичайного режиму з тиском який необхідний при пожежі.

 

Розрахункові витрати насосів насосної станції другого підйому визначаються для двох режимів роботи мережі:

- до пожежі:

- для першій ступені витрати води визначаються за формулою:

 

, м3/год, (2.36)

 

де Рmin - подача води насосами першої ступені, які працюють цілодобово, % від розрахункової добової витрати води;

- для другої ступені витрати води визначаються за формулою:

 

, м3/год, (2.37)

 

де Рmах - подача води другою ступінню насосної станції, що забезпечує подачу води у години максимального водоспоживання, % від розрахункової добової витрати води;

- при пожежівитрати води визначаються в залежності від того, якого типу проектується насосна станція – високого або низького тиску.

Для насосних станцій низького тиску витрати визначаються:

 

, м3/год, (2.38)

 

де - пожежні витрати води, л/с;

Для насосних станцій високого тиску витрати визначаються:

 

, м3/год. (2.39)

 

Кількість резервних насосів, що встановлюється в насосній станції визначається за [4] п. 7.3, таблиця 32, або додатком 10.

Прийняті насоси, їх характеристики та кількість заносяться до таблиці (однакова форма з таблицею 2.6). Але при цьому необхідно звернути увагу на наступне:

- до колонки 1 (табл. 2.6) в окремі рядки заносяться:

- робочі насоси:

- господарчо-питні насоси першої ступені;

- господарчо-питні насоси другої ступені,

- пожежні насоси,

- резервні насоси.

Колонки 2 та 3 для робочої групи насосів заповнюються за результатами розрахунків. Для резервної групи насосів колонки 2 та 3 не заповнюються.

Колонки 4, 5 та 6 заповнюються за допомогою додатку 9 та 10. При цьому необхідно враховувати, що насоси працюють паралельно, тобто підбір насосів здійснюється за необхідним напором, а подача необхідної кількості води забезпечується встановленням в насосній станції декількох насосів.

До колонки 7 заносять необхідну кількість насосів кожної групи, що зможе забезпечити необхідну подачу води.

 

Визначається кількість всмоктувальних та напірних трубопроводів, місця встановлення запірно-регулюючої арматури, необхідність заглиблення насосів з урахуванням встановлення під залив. Підбираються розміри приміщень насосної станції за вимогами розділу 12 [4].

 


Читайте також:

 1. A.3.2. ЗБЛАЧХ третього типу, послідовний коректуючий пристрій диференціально-інтегруючого типу.
 2. A.3.3. ЗБЛАЧХ третього типу, послідовний коректуючий пристрій інтегро-диференціюючого типу.
 3. CMM. Визначення моделі зрілості.
 4. I визначення впливу окремих факторів
 5. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 6. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 9. А. Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження.
 10. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 11. А.1.1. ЗБЛАЧХ третього типу, послідовний коректуючий пристрій диференціально-інтегруючого типу.
 12. А.1.2. ЗБЛАЧХ третього типу, послідовний коректуючий пристрій інтегро-диференціюючого типу.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розрахунок резервуарів чистої води | Висновки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.