Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.

Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах

У ВЕЗ встановлюється спеціальний режим господарювання, якому притаманна сукупність певних ознак, зокрема:

І. Юридична підстава встановлення - загальні закони (статті 401-404 ГК України та Закон України від 13 жовтня 1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», спеціальний закон (про створення конкретної ВЕЗ, що визначає її параметри, зміст спеціального режиму господарювання на території ВЕЗ), низка підзаконних нормативно-пра­вових актів, що конкретизують зміст цього режиму.

Ш. Особливість режиму господарювання, що встановлюється ін­дивідуально для конкретної ВЕЗ та передбачає (може передбачати):

по-перше, створення сприятливих умов для господарювання для певних груп суб'єктів (суб'єктів господарювання ВЕЗ) шляхом встановлення:

а) пільг - митних (пільги у сплаті ввізного мита,податку на додану вартість та сплаті акцизного збору), податкових(в оподаткуванні прибутку, звільненні від оподаткування інвести­цій, а також від сплати низки платежів: плати за землю, зборів до Державного інноваційного фонду, збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття);

б) гарантій захисту майно­вих інтересів цих суб'єктів: загальні для інвесторів та спеціальні -для суб'єктів ВЕЗ (а) стабілізаційна гарантія від змін законодавства протягом функціонування конкретної ВЕЗ;

в) гарантія забезпечення інтересів суб'єктів ВЕЗ у разі її ліквідації протягом встановленого строку реалізації інвестиційного проекту;

г) гарантія розгляду спорів між органами управління ВЕЗ, суб'єктами ВЕЗ та ліквіда­ційною комісією, пов'язаних з ліквідацією ВЕЗ в судах України, а спорів за участю іноземних суб'єктів господарювання - у судах за погодженням сторін, у т. ч. за кордоном);

по-друге, обмеження для суб'єктів ВЕЗ (встановлюються з метою захисту публічних інтересів) у формі: а) заборон, що мо­жуть встановлюватися для суб'єктів конкретної ВЕЗ (наприклад,заборони грального бізнесу та створення казино, інших гральних домів, як це передбачено ст. 11 Закону України від 21 грудня 2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та у спеціальну економічну зону «Порт
Крим» в Автономній Республіці Крим»; б) встановленням спеціа­льних господарсько-правових санкцій (у формі, наприклад, позба­влення наданих пільг у разі порушення суб'єктом ВЕЗ умов їх на­дання; тимчасового припинення господарської діяльності суб'єкта ВЕЗ у разі порушення ним законодавства України, установчих до­кументів, договору щодо умов реалізації інвестиційного проекту; скасування наданих дозволів; розірвання договору; скасування ре­єстрації суб'єкта ВЕЗ);

IV. Спеціальний порядок управління ВЕЗ, що здійснюється за допомогою системи органів - місцевої державної адміністрації, ор­гану місцевого самоврядування та спеціально створеного органу/органів з розмежуванням компетенції між ними, а також пе­редбачає контроль за дотриманням суб'єктами ВЕЗ вимог чинного законодавства, установчих документів та укладених договорів (конт­рактів) на реалізацію інвестиційних проектів на території конкрет­ної ВЕЗ; виконання контрольних функцій здійснюється зазначени­ми органами, а також уповноваженими державними органами від­повідно до чинного законодавства (в т. ч. Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 184 «Про Порядок про­ведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності» та Розпорядження Президента України від 16 січня 2002 р. «Про Комісію з перевірки додержання законодавства про здійснення імпортних операцій суб'єктами спеціальних (вільних) економічних зон та суб'єктами пріоритетного розвитку, на яких запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності»).

V. Спеціальний порядок набуття статусу суб'єкта господа­рювання ВЕЗ (спеціальний порядок легітимації). Цього статусу можуть набуту лише суб'єкти господарювання, створені та/або зареєстровані відповідно до загального порядку. Спеціальний по­рядок легітимації передбачає: 1) затвердження поданого заявни-ком-суб'єктом господарювання інвестиційного проекту відповідно до встановлених для конкретної ВЕЗ вимог (відповідність проекту пріоритетним напрямам розвитку економіки регіону та вимогам до мінімальної вартості, наявність позитивного висновку інвестицій­ної експертизи) та порядку (встановлюється для певної ВЕЗ; на­приклад, постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1999 р. № 1860 «Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних про­ектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони «Славутич»); 2) укладення органом управління ВЕЗ з суб'єктом господарювання договору на реалізацію затвердженого інвестицій­ного проекту на підставі Типового договору (затверджений поста­новою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвес­тиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціаль­ній (вільній) економічній зоні»); 3) реєстрація заявника, який уклав такий договір, як суб'єкта господарювання певної ВЕЗ (здійснюєть­ся органом господарського розвитку та управління конкретної ВЕЗ за умови дотримання заявником встановлених вимог, після чого йому (заявникові) видається свідоцтво про реєстрацію суб'єкта ВЕЗ - основної підстави для надання передбачених законом пільг для суб'єктів конкретної ВЕЗ).

VI. Регулювання відносин між органом управління ВЕЗ та суб'єктом ВЕЗактами законодавства конкретної ВЕЗ та укладеним між ними договором (контрактом) на реалізацію інвестиційного проекту на території конкретної ВЕЗ (предметом договору є реалі­зація належним чином затвердженого інвестиційного проекту, ос­новними зобов'язаннями сторін: Інвестора - щодо реалізації на власний ризик і під власну відповідальність інвестиційного проек­ту з дотриманням встановлених законодавством вимог та умов до­говору; Органу управління - щодо забезпечення передбачених чинним законодавством та договором умов для реалізації інвести­ційного проекту; у разі порушення сторонами договірних зобо­в'язань можливе застосування передбачених законом та договором господарсько-правових санкцій у формі відшкодування збитків, штрафних санкцій, оперативно-господарських санкцій (у т. ч. розі­рвання договору) і навіть адміністративно-господарських (зокре­ма, тимчасове зупинення діяльності суб'єкта ВЕЗ, скасування на­даних йому дозволів, скасування реєстрації суб'єкта ВЕЗ).

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. Ocнoвнi визначення здоров'я
 4. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 5. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 6. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 9. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 10. Біостратиграфічні методи визначення віку порід
 11. Біуретовий метод визначення білків
Переглядів: 1425

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управління спеціальними (вільними) економічними зонами | Правовий режим концесійної діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.