Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Правовий режим концесійної діяльності

Концесія -це діяльність вітчизняного або іноземного суб'єкта господарювання (концесіонера), спрямована на створення (будівницт­во) та/або управління (експлуатацію) об'єктом концесії відповідно до вимог закону та умов концесійного договору, укладеного на трива­лий строк уповноваженим органом державної влади чи органом міс­цевого самоврядування з метою задоволення суспільних потреб.

Правове регулювання концесійної діяльності здійснюється:

Господарським кодексом України (глава 40, статті 406—410, що визначають поняття та основні засади концесійної діяльності -статті 406-407, договірні засади здійснення концесійної діяльності -ст. 408, положення щодо припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію,- ст. 409, законодавство про концесії - ст. 410, гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання - ст. 418);

Законами України:

- від 16.07.1999 р. «Про концесії» (містить визначення застосо­вуваних в Законі термінів - ст. 1, положення щодо: принципів кон­цесійної діяльності - ст. 2, об'єктів концесії - ст. З, засад конце­сійної діяльності, в т. ч. обмеження,- статті 4-5, щодо концесійних конкурсів - статті 6-8 та договорів концесії, що укладаються за результатами їх проведення,- статті 9-16, прав та обов'язків сторін концесійного договору - статті 17-25, статистичної звітності у сфері концесійної діяльності - статті 26-27);

від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво та експлуата­цію автомобільних доріг» (містить спеціальні положення щодо цього виду концесійної діяльності з вищезгаданих питань);

від 16.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» (ви­значає концесійний договір як один з основних видів договорів у сфері іноземного інвестування - ст. 22);

Постанова Кабінету Міністрів України:

від 18.01.2000 р. № 72 «Про реєстр концесійних договорів»;

від 12.04.2000 р. № 643 «Про затвердження Типового кон­цесійного договору»;

від 12.04.2000 р. № 642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних до­говорів на об'єкти права державної та комунальної власності, що надаються у концесію»;

від 12.04.2000 р. № 639 «Про затвердження Методики розра­хунків концесійних платежів»;

від 13.07.2000 р. № 1114 «Про затвердження Порядку визна­чення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання».

Концесійна діяльність в Україні базується на таких засадах:

· поєднання державного регулювання концесійної діяльності і договірних засад її здійснення (на підставі концесійного дого­вору);

· вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;

· комплексне та оплатне використання об'єкта концесії, участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінан­суванні об'єктів концесії соціального призначення;

· взаємна вигода сторін у концесійному договорі, розподіл ри­зиків між сторонами концесійного договору;

· державне гарантування інвестицій концесіонерів;

· стабільність умов концесійних договорів;

· забезпечення прав та законних інтересів споживачів продук­ції (послуг), що надаються концесіонерами.

Ознаки концесійної діяльності:

І. Здійснюється на базі об'єктів права державної чи комуналь­ної власності відповідно до передбаченого ч. 4 ст. З Закону «Про концесії» переліку, до складу якого включено:

• майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечують ком­плексне надання послуг у визначених законом сферах діяльності;

об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єк­ти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для на­дання послуг по задоволенню громадських потреб у визначених законом сферах діяльності;

спеціально збудовані об'єкти відповідно до умов концесій­ного договору для задоволення громадських потреб у визначених законом сферах діяльності.

II.Змістом концесійної діяльності є підприємницька діяльність (крім тих її видів, які відповідно до законодавства можуть здійс­нюватися виключно державними підприємствами і об'єднаннями)
у таких сферах господарювання:

· водопостачання, відведення та очищення стічних вод;

· надання послуг міським громадським транспортом;

· збирання та утилізація сміття;

· надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;

· будівництво та експлуатація автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд;

· будівництво та експлуатація шляхів сполучення;

· будівництво та експлуатація вантажних і пасажирських портів;

· будівництво та експлуатація аеропортів;

· надання послуг у сфері кабельного телебачення;

· надання послуг зв'язку;

· надання поштових послуг;

· транспортування та розподіл природного газу;

· виробництво та (або) транспортування електроенергії;

· громадське харчування;

· будівництво жилих будинків;

· надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;

· використання об'єктів соціально-культурного призначення;

· створення комунальних служб паркування автомобілів;

· надання ритуальних послуг;

· і будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії.

III.Договірні засади здійснення концесійної діяльності згідно з укладеним та зареєстрованим в установленому порядку конце­сійним договором, відповідно до якого уповноважений орган ви­
конавчої влади чи орган місцевого самоврядування {концесієдаввць) надає на платній та строковій основі (терміном від 10 до 50 років) суб'єкту підприємницької діяльності {концесіонеру) право створити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до закону з метою задоволення суспільних потреб; істотні умови договору: сторони договору; види діяльності, ро­боти, послуги, які здійснюються за умовами договору; об'єкт концесії (склад і вартість майна або технічні і фінансові умови створення об'єкта концесії"); умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності; пе­релік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари (роботи, послуги); строк дії договору кон­цесії, умови найму, використання праці працівників - громадян України; умови використання вітчизняних технологій, техніки, сировини, матеріалів; умови та обсяги поліпшення об'єкта кон­цесії та порядок компенсації зазначених поліпшень; умови, роз­мір і порядок внесення концесійних платежів; порядок викорис­тання амортизаційних відрахувань; відновлення об'єкта концесії та умови його повернення; відповідальність за виконання сторо­нами зобов'язань; страхування концесіонером об'єктів, взятих у концесію; порядок продовження і припинення дії договору; по­рядок вирішення спорів між сторонами.

IV. Конкурентні засади визначення претендента на укладення договору концесії відповідно до визначеної Законом «Про концесії» (статті 6-8) процедури, яка складається з таких етапів:

· затвердження переліку конкретних об'єктів, які за результа­тами проведеного конкурсу на договірних засадах надаватимуться в концесію (щодо об'єктів права державної власності - здійсню­ється Кабінетом Міністрів України, комунальної власності - ви­ключно на пленарних засіданнях відповідних рад);

· організація та проведення концесієдавцем концесійного кон­курсу з урахуванням певного рівня публічних інтересів (загально­державних інтересів - щодо об'єктів права державної власності, регіональних/територіальної громади - щодо об'єктів права кому­нальної власності) і максимального забезпечення інтересів спожи­вачів товарів (робіт, послуг);

· прийняття концесієдавцем за результатами проведеного кон­курсу (на підставі висновків конкурсної комісії) рішення про пе­реможця концесійного конкурсу та укладення з ним концесійногодоговору.

V. Реєстрація концесійних договорів, що здійснюється в обо­в'язковому порядку, якщо об'єктом концесії є об'єкт права державної власності або об'єкт права комунальної власності (орган, уповноважений укласти концесійний договір, повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна України, який веде реєстр таких договорів відповідно до постанови Кабі­нету Міністрів України від 18.01.2000 р. № 72 «Про реєстр кон­цесійних договорів»).

VI. Виконання сторонами договірних зобов'язань відповідно до закріплених за ними прав та обов'язків, основні з яких закріп­лені в Закону «Про концесії» (статті 17-18):


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 3. Q6 розраховують тільки при нестаціонарному режимі
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 7. Автоматизація метрологічної діяльності
 8. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Адміністративний устрій та окупаційний режим в Україні під час війни 1941-1945 рр
 10. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 11. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 12. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
Переглядів: 723

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду. | КОНЦЕСІОНЕР

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.