Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Магістерська робота повинна містити:

ü Титульний аркуш;

ü Зміст;

ü Перелік умовних позначень (при необхідності);

ü Вступ;

ü Основну частину;

ü Загальні висновки;

ü Список використаних джерел;

ü Додатки (при необхідності).

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Титульний аркуш магістерської роботи

Титульний аркуш наукової роботи містить:

· найменування вищого навчального закладу, де виконана магістерська робота;

· назва магістерської роботи; індекс УДК;

· прізвище, ім'я, по батькові автора; група, курс, спеціальність;

· науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта;

· місто і рік.

Зміст

Зміст подають на початку наукової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в науковій роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Вступ

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета магістерської роботи й завдання, вказується предмет та об'єкт дослідження, визначаються методи дослідження. У вступі варто вказати апробацію дослідження, структуру роботи та перелік ключових термінів. Рекомендований обсяг вступу - 2-3 сторінки.

Загальну характеристику магістерської роботи подають в рекомендованій ниже послідовності.

Актуальність теми дослідження:Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) стисло і конкретно обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Рекомендований обсяг – 0, 7 – 1 сторінка тексту.

Мета і завдання дослідження:Формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета розкриває зміст тематики дослідження; не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає послідовне виконання відповідних завдань, як:

· вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми дослідження;

· всебічне вивчення практики, при потребі проведення експерименту з даної проблеми, накопичення даних, аналіз і систематизація їх, математичне опрацювання, виявлення типового стану, недоліків, упущень, вивчення передового досвіду;

· обґрунтування системи заходів щодо вирішення проблеми, розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці відповідних установ і організацій.

 

Завдання дослідження будуються у відповідній логічній послідовності відповідно до змісту магістерської роботи. Рекомендована кількість завдань для магістерської роботи – шість.

Об’єкт, предмет дослідження:

Об 'єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістра, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи, визначеної на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження: Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.

Метод теоретичного дослідження - це сукупність прийомів та операцій, при допомозі і через яких здійснюється та чи інша конкретна практична або теоретична діяльність. Перераховувати методи треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. I. Аналіз контрольної роботи.
 3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 9. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 10. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 11. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 12. ISO 15504. Призначення і структура стандарту
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Практичне значення одержаних результатів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.