Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Методичні рекомендації

Рекомендована література

Теми доповідей

План

Та в роки Першої світової війни

Україна під владою Російської та Австрійської імперій

(ХІХ – початок ХХ ст.)

1. Політичне та соціально-економічне становище Наддніпрянської України та західноукраїнських земель у першій половині ХІХ ст.

2. Ліберальні реформи 1860-1870-х рр., їх реалізація в Україні та соціально-політичні наслідки.

3. Індустріалізація в Україні у другій половині ХІХ ст.

4. Періодизація та основні етапи українського національного руху ХІХ ст.

5. Геополітичне та соціально-економічне становище України на початку ХХ ст. Утворення та діяльність політичних партій в Україні.

6. Україна у Першій світовій війні.

1. Декабристський рух в Україні.

2. Кирило-Мефодіївське товариство.

3. Розвиток української культури у першій половині XIX ст.

4. Українське суспільство під час Кримської війни.

5. Суспільно-політичні течії другої половини XIX ст. на західноукраїнських землях.

6. Громадсько-політична діяльність М.П. Драгоманова.

7. Розвиток української культури у другій половині XIX ст.

8. Перші українські політичні партії.

Словник:буржуазія, Валуєвський циркуляр, військові поселення, громади, еміграція, емський указ, земство, імміграція, імперія, інтелігенція, капіталізм, колонізація, колонія, масонство, народництво, національна свідомість, національне відродження, політична партія, промисловий переворот, революція, русифікація, урбанізація, федерація,

1. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVII – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – 448 с.

2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

3. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь,1993. – 288 с.

4. Історія України: Курс лекцій: У 2-х т., Т. 1. – Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. / Л.Г. Мельник, О.І. Гурій та ін. – К.: Либідь, 1991.

5. Історія України: нове бачення: У 2-х т. / За ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т.1.

6. Литвин В. М. Історія України: підручник. — 4-те, доопр. та допов. вид. - К. : Наукова думка, 2010. - 829с.

7. Новітня історія України (1900 –2000 рр.): Підручник /А.Г. Слюсаренко, В.Г. Гусев, В.Г. Дрожжин та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

8. Павко А. І. Історія України (1900- лютий 1917 р.): Навч. посібник для студ. вузів. - К. : Іван Федоров, 1997. - 184 с.

9. Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) / НАН України Ін-т історії України. – К., 2003. – 338 с.

10. Сарбей В. Г. Національне відродження України. – Україна крізь віки. - Т. 9. - К., 1999.

Розгляд першого питання варто розпочати з аналізу політичного становища та особливостей територіально-адміністративного устрою українських земель у складі Російської та Австрійської імперій. Проаналізуйте вплив російсько-французької війни 1812 року на суспільно-політичні процеси, охарактеризуйте діяльність масонських і декабристських організацій. Висвітлюючи економічні процеси в Наддніпрянській Україні потрібно зазначити, що збереження феодально-кріпосницької системи гальмувало поступальний розвиток економіки. Для сільського господарства першої половини ХІХ ст. була характерною товаризація селянських і поміщицьких господарств, регіональні особливості розвитку аграрного сектору, механізація праці у окремих селянських господарствах. У промисловості розпочався промисловий переворот, збільшення кількості промислових підприємств, наявність різних типів промислового виробництва (кріпосницька і капіталістична мануфактури, кустарне виробництво). Необхідно охарактеризувати особливості торгівлі та транспортної системи. Проаналізуйте соціальну структуру та етнічний склад населення.

Аналізуючи ліберальні реформи 1860-1870-х років ХІХ ст. слід вказати на причини їх впровадження (економічна відсталість Росії, поразка в Кримській війні, селянські виступи, вплив європейської революції 1848-49 років). Охарактеризуйте особливості проведення селянської реформи 1861 року та її наслідки. Розкрийте зміст та значення земської, судової, міської, військової, цензурної, освітньої та фінансової реформ. Потрібно зазначити, що проведені реформи прискорили процес соціально-економічного та політичного розвитку країни, водночас нерівноправність різних суспільних прошарків у результаті проведених перетворень так і не була цілком ліквідована.

Розпочати розгляд третього питання потрібно із зазначення причин утвердження механізмів ринкової економіки та особливостей розвитку промисловості в Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях. Необхідно вказати на такі особливості як: поява робочої сили, завершення промислового перевороту, появу нових галузей промисловості, формування основних машинобудівних центрів, концентрація промислового виробництва, поява перших монопольних об’єднань, залучення іноземних інвестицій, нерівномірне розміщення промислових підприємств, збереження за Україною ролі сировинного придатку. Охарактеризуйте розвиток кредитно-банківської системи, торгівлі, міст, зміни у транспортній системі пов’язані з будівництвом залізниць. Розкрийте особливості розвитку аграрного сектору після скасування кріпацтва. Зазначте про поєднання двох систем господарювання – відробіткової та фермерської, спеціалізацію регіонів, соціальну диференціацію селянства, основні причини та напрямки еміграції українців.

У четвертому питанні потрібно розкрити особливості українського національного відродження в Наддніпрянській Україні та західноукраїнських землях, вказати на відмінності у періодизації етапів. Врахуйте, що носіями українського національного відродження в Західній Україні переважно були вихідці з греко-католицького духовенства, а в Наддніпрянській Україні – представники інтелігенції, студенти та викладачі. Проаналізуйте діяльність “Руської трійці” та здобутки і розвиток українського національно-визвольного руху під час революції 1848-49 років у Австрії. Розкрийте зміст трьох етапів українського національного руху. Вкажіть на причини його виникнення, мету та основні форми вияву. Проаналізуйте програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства, роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні, створення та діяльність громад, наукову та громадську діяльність Михайла Драгоманова, діяльність “Братства тарасівців” та інших студентських гуртків. Висвітліть боротьбу царизму проти українського національного руху, проаналізуйте зміст Валуєвського циркуляру та Емського указу.

У ХХ століття Україна увійшла поділеною між двома імперіями. Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризувався якісними змінами у економічному розвитку. Порівняйте розвиток промисловості та сільського господарства українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Зазначте як вплинула світова економічна криза 1900-1903 років на економіку України. Охарактеризуйте політичне життя в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст., утворення та діяльність українських, загальноросійських, польських та єврейських партій в Україні. Яким чином російська революція 1905-1907 рр. позначилися в Україні? Якими стали здобутки українського національного руху (Поява української преси, створення “Просвіт” та українських клубів, Українська думська громада у І та ІІ Державних думах та її діяльність)? Розкрийте основні риси суспільно-політичного життя в Україні після революції 1905-1907 рр. й проведення столипінської аграрної реформи в Україні, її економічні та політичні наслідки.

З'ясуйте причини і характер Першої світової війни. Якими були плани воюючих держав щодо українських земель? Зверніть увагу, що українці у Першій світовій війні перебуваючи у складі як Російської армії 3,5-4 млн. чоловік та й у австро-угорської (близько 300 тисяч) змушені були відстоювати чужі для них інтереси й для України ця війна стала ще й братовбивчою. Охарактеризуйте хід воєнних дій у 1914-1916 рр. Яким був бойовий шлях легіону Українських січових стрільців (УСС). Дайте оцінку українському національному рухові у роки війни та ставлення воюючих держав до нього. Як вплинула війна на господарство й населення України?


Читайте також:

 1. Головні етапи кількісного аналізу та оцінювання ризику. Методичні підходи до визначення ризику.
 2. Деякі рекомендації щодо правил поведінки в умовах небезпеки землетрусу
 3. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при зсувах та селях
 4. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при зсувах та селях
 5. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при пожежах
 6. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при пожежах
 7. Додаткові методичні прийоми вивчення вищої нервової діяльності.
 8. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
 9. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
 10. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 11. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю
 12. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків
Переглядів: 755

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
У 1668-1669 роках гетьману Петрові Дорошенку вдалося знову об’єднати Правобережну і Лівобережну Україну під свою булаву. | Політика індустріалізації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.