Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація показників якості продукції

Для оцінки якості продукції установлено такі показники якості усіх видів продукції:

- призначення;

- надійності та довговічності;

- ремонтної спроможності та схоронності;

- ергономічні та естетичні;

- технологічності конструкцій

- транспортабельності, стійкості до середовища та впливу на нього;

- економічні;

- стандартизації та уніфікації;

- патентоспроможності;

- однорідності.

Показники призначенняхарактеризують властивості виробів, що забезпечують виконання основних функцій. До них відносять основні параметри виробів, що відображають рівень їх якості за призначенням (продуктивність, вантажопідіймальність, швидко­дію тощо), а також корисний ефект від їх експлуатації у заданих умовах.

Добирають показники призначення виробів з урахуванням мети їх використання (експлуатації), параметрів для порівняльної оцін­ки, умов використання, транспортування, збереження тощо. Чимало показників призначення, що є обов'язковими для од­них виробів, можуть бути непотрібними для інших.

За призначенням виробів їх показники якості також поділя­ють на класифікаційні, структурні та показники технічної доско­налості. Класифікаційні показники характеризують відношення виробів до заданої класифікаційної групи відповідно до прийнятої схеми їх класифікації. Наприклад, для метало­різальних верстатів — точність оброблення, швидкість обертання шпинделя, висота його центрів, відстань між ними, потужність двигуна; для транспортерів і конвеєрів — вантажопідіймальна сила, швидкість руху, допускні габарити та маса вантажу; для засобів вимірювання та контролю — точність, діапазони вимірювання тощо.

Структурні показникиякості характеризують конструкцію виробу, склад комплектувальних частин, характер і способи з'єд­нань між окремими частинами.

Показники технічної досконалостіхарактеризують рівень ви­користання для побудови виробів сучасних досягнень науки та техніки, технічну та економічну ефективність прийнятих конс­трукторських і технологічних рішень. Наприклад, для багатьох виробів машинобудування такими показниками можуть бути рі­вень використання засобів механізації та автоматизації праці, за­собів обчислювальної, електронної, сенсорної техніки. Порівняння якості виробів за показниками призначення роблять тільки для однотипних виробів і за однаковими показниками їх якості.

Надійністюназивають властивість виробів зберігати у часі та заданих допускних межах всіх параметрів їх якості відповідно до заданих умов їх використання, ремонту, зберігання та транспор­тування. Іншими словами, надійність — це такі показники якості виробів, як безвідмовність у виконанні функцій, ремонтопридат­ність, у разі необхідності усунення причин тимчасової втрати за­даної якості виробів, і схоронність протягом заданого часу.

Довговічністю називають проміжок часу, у якому вироби спроможні виконувати задані функції у межах допускних відхилень в умовах належного їх технічного обслуговування та ремонту. Після цього подальше використання їх неможливе через зниження якості, безпеки праці, технічну чи економічну недоцільність.

Показники ремонтної спроможностіхарактеризують власти­вості виробів, які полягають у придатності до знаходження та уникнення причин відмов у роботі, а також — в усуванні їх нас­лідків шляхом належного технічного обслуговування та ремонту (заміни чи відновлення спрацьованих частин, додаткового регу­лювання та налагодження).

За показники ремонтної спроможності переважно приймають ймовірність відновлення виробу у заданий термін часу або серед­ній час відновлення працездатності. На ремонтопридатність впли­вають конструктивні особливості виробів та їх складових частин; доступність до місць обслуговування, налагодження, регулюван­ня; наявність і повнота виконання вимог інструкцій з викорис­тання та ремонту виробів, графіків технічного обслуговування; кваліфікація та дисциплінованість кадрів тощо. Ремонтна спро­можність виробів залежить від технологічності їх конструкцій, кількості та якості складових частин, використаних для їх побудови.

Показники схоронностівиробів характеризують їх властивос­ті безперервно до моменту використання зберігати задані показ­ники якості у заданих умовах використання протягом заданого періоду часу. Основним показником схоронності виробів є серед­ній термін їх зберігання, за який приймають календарний термін зберігання та транспортування виробів у заданих умовах, протя­гом і після якого якість виробів залишається у заданих межах.

Ергономічні показникиякості виробів характеризують взаємо­зв'язок людини, виробу та навколишнього середовища з ураху­ванням вимог людини до виробів і навколишнього середовища. Вимоги людини до виробів визначаються її фізичним станом і фі­зіологічними потребами, серед яких антропометричні характерис­тики людини (форма та розміри тіла у різних робочих позах, ди­наміка їх зміни); характеристики активності людини (сила, швид­кість, економічність її рухів тощо); можливості та особливості функціонування органів сприймання, пам'яті та мислення люди­ни; вплив середовища на ефективність діяльності людини; рівень її кваліфікації тощо.

Естетичні показники якості виробів характеризують інформаційну виразність, раціональність розмірів, кольорів, якість поверхонь, цілісність композиції, досконалість форми виробів тощо.

Показники технологічності конструкцій виробів характеризують ефективність конструкторських і технологічних рішень, прийнятих і реалізованих під час проектування, виготовлення та використання виробів. До показників технологічності конструкцій виробів належать трудомісткість виготовлення, технологічна вартість, питома трудомісткість виготовлення та використання, питома технологічна вартість, питома матеріаломісткість, питома енергоємність, коефіцієнт використання матеріалу, коефіцієнти уніфікації, стандартизації тощо.

Показники транспортабельностіхарактеризують властивос­ті виробів, які сприяють їх транспортуванню. Показниками транс­портабельності можуть бути витрати праці та матеріалів для підготовлення виробів до транспортування, самого процесу транспор­тування та підготовлення виробів після нього. Всі витрати беруть відносно одиниці маси виробу чи одиниці шляху транспортуван­ня. Що менші ці показники, то вища транспортабельність виро­бу.

Показники стійкості виробівдо впливу на них зовнішнього середовища характеризують їх здатність зберігати задані власти­вості під час дії на них зовнішніх факторів (температури, атмос­ферного тиску, вологи, вібрацій, ударів, шумів, електричних і магнітних полів тощо).

Показники впливу виробів на довкілляхарактеризують рівень шкідливих викидів, що виникають під час їх використання, збе­рігання чи транспортування. Наприклад, для автомобілів показни­ком впливу є вміст оксиду вуглецю у викидних газах їхніх двигунів.

Показники безпеки виробівхарактеризують рівень їх безпеки для людей та близьких до них об'єктів під час використання, транспортування та зберігання.

Економічні показникиякості виробів характеризують власти­вості продукції, що відображають її досконалість за рівнем вико­ристання окремих витрат відносно основних параметрів виробів. До них належать показники економного використання сировини, матеріалів, енергії, палива, трудових ресурсів. Їх переважно ви­ражають за допомогою коефіцієнтів використання матеріаліьно-трудових ресурсів на одиницю продукції. В них враховують не тільки кількість основних ресурсів, витрачених для виготовлення продукції, а й витрати для використання, ремонту, транспорту­вання, зберігання продукції тощо. До уваги беруть не тільки вар­тість чи ціну матеріально-трудових ресурсів, а й їх дефіцитність в Україні та відношення до обороноздатності держави.

Показники стандартизації та уніфікації виробівхарактери­зують ступінь використання у виробах відповідно стандартних чи уніфікованих складових частин, якими можуть бути деталі, вуз­ли, агрегати тощо. Для однозначності розрахунків показників стан­дартизації та уніфікації до стандартних відносять вироби, виготовлені за державними стандартами, до уніфікованих – вироби, які використовують не тільки у заданому складнішому виробі, але й у інших виробах, що виготовляються промисловістю, а до оригінальних – вироби, які розроблені та використовуються тільки для заданих виробів.

 

Показники патентоспроможностіхарактеризують ступінь оновлення технічних рішень у виробі, їх патентний захист і змогу реалізації виробів на ринках світу. До факторів, які визначай патентоспроможність виробів, належать:

- показник рівня використання винаходу;

- показник патентного захисту виробу;

- показник патентної чистоти виробу.

Показники однорідності виробів характеризують стабільність їх основних параметрів у серійному виробництві. Більшість параметрів виробів є функціями випадкових факторів, що впливають на них. Добре налагоджене виробниче устаткування, однорідна сировина, якісні матеріали, комплектувальні вироби за умов стабільних величин впливових факторів забезпечують отримання якісних та однорідних виробів.

Для наочності та зручності у табл. 1.1 наведені дані щодо відношення груп показників якості для різних груп промислової продукції.

Таблиця 1.1.

Групи показників якості промислової продукції

Умовні позначення: знак "+" означає, що група показників якості належить до відповідної групи продукції, знак "-" свідчить, що не належить, а знак (+) означає, що група показників якості має часткове відношення до відповідних груп продукції.

 

 

1.7. Визначення рівня якості продукції

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
 5. А) Ризик непотрібності виробленої продукції
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти прийняття продукції за якістю і кількістю
 9. Алгоритм розрахунку основних фінансових показників (коефіцієнтів)
 10. Аналіз асортименту і структури продукції
 11. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 12. Аналіз виробництва продукції рослинництва.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація промислової продукції | Методи визначення значень показників якості продукції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.