Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ВИДИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Ім. Олеся Гончара

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Ім. Олеся Гончара

Кафедра англійської філології

Кафедра германської філології

Кафедра романської філології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ

Дніпропетровськ

У методичних рекомендаціях подано відомості, необхідні для підготовки, написання, оформлення та захисту студентських наукових робіт за напрямом 6.020303 Філологія (англійська, німецька, французька) та спеціальністю 7/8.02030302 Мова і література (англійська, німецька, французька) за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Адресовані студентам факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 3–5 курсів та студентам-магістрам.

 

 

Темплан 20 , поз.

 

 

Методичні рекомендації для виконання

Дипломних і курсових робіт

Студентами романо-германського відділення

 

 

Укладачі: докт. філол. наук, проф. А. М. Приходько

канд. філол. наук, доц. І. С. Кірковська

канд. філол. наук, доц. А. І. Анісімова

 

 

Редактор

Техредактор

Коректор

 

Підписано до друку 5.05.13 Формат 60×84 / 16. Папір друкарський. Друк плоский. Ум. друк. арк. 6, 7. Ум. фарбовідб. 6, 7 . Обл.-вид. арк. 5, 9 . Тираж 100 пр. Зам. №

 

 


Вступ

 

Однією з пріоритетних складових навчання у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара є науково-дослідницька робота студентів. Вона передбачена навчальним планом на всіх напрямах та спеціальностях університету. Освіта через науку – принцип, який послідовно реалізується у процесі навчання студентів в університеті.

Значну частину науково-дослідницької роботи студента становлять його наукові пошуки з теми курсової або дипломної роботи, які вивершуються узагальненням першого дослідницького досвіду, свідчать про можливість долучення студента до подальшої наукової діяльності.

Мета пропонованого методичного посібника – допомогти студентам в організації та проведенні наукових досліджень, результати яких захищаються у вигляді курсових (3 курс та 1 семестр магістратури) та дипломних робіт (4 курс бакалавр, 5 курс спеціаліст та 3 семестр магістратури).

У посібнику акцентовано на вимогах до наукових студентських робіт різних кваліфікаційних рівнів та подано рекомендації щодо їх написання та захисту.

Дипломна (курсова) робота – це індивідуальне наукове дослідження студента, яке виконується під керівництвом та постійним контролем наукового керівника. Метою дипломної (курсової) роботи є поглибити теоретичні знання студента, набуті під час навчання в університеті, розвивати його вміння синтезувати та систематизувати теоретичні положення й втілювати їх у практику аналізу мовного матеріалу. Визначаючи вимоги до дипломної (курсової) роботи, потрібно враховувати її головне завдання, а саме: формування у студентів вміння здійснювати наукове дослідження та викладати його результати у вигляді завершеної наукової праці.

 

ВИДИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Курсова робота – перший студентський досвід у наукових пошуках. Це форма поточної атестації студентів, метою якої є виявити та розвинути рівень самостійної наукової діяльності автора: вміння самостійно здобувати та творчо опрацьовувати наукові знання.

Мета створення курсової роботи не в добросовісному відтворенні матеріалу прослуханих теоретичних курсів або опрацьованих навчальних посібників, а в поглибленій творчій розробці питань, що входять до загальнонаукової проблеми. Не претендуючи, як правило, на значне наукове відкриття, курсова робота є школою, що формує у студента навички самостійної дослідницької роботи: вміння добирати фахову літературу з досліджуваного питання й ретельно опрацьовувати її, аналізувати конкретний мовний матеріал, систематизувати та узагальнювати факти мови.

Виконання курсової роботи сприяє поглибленню знань, отриманих із лекційних курсів, засвоєнню дослідницьких методик, формуванню навичок роботи з науковою літературою.

Перший досвід створення курсової роботи з основної іноземної мови студенти романо-германського відділення отримують на 3 курсі. На першому році навчання в магістратурі вони готують курсову роботу значно більшу за обсягом. Таку роботу можна вважати підготовчим етапом виконання дипломної роботи магістра в кінці півторарічного терміну навчання.

У зв’язку з переходом на євростандарти освіти навчальними планами спеціальності «Мова і література (англійська, німецька, французька)» передбачено написання дипломних робіт різних кваліфікаційних рівнів. Після чотирьох років навчання випускники університету захищають дипломну роботу кваліфікаційного рівня «бакалавр», а п’ятий (шостий) курс завершується захистом дипломної роботи кваліфікаційного рівня «спеціаліст» («магістр»).

Дипломні роботи різних кваліфікаційних рівнів відрізняються ступенем наукової новизни, теоретичною та практичною значущістю результатів дослідження, а також обсягом завдань, що розв’язуються, та фактичним матеріалом.

Дипломна робота за ОКР бакалавра – кваліфікаційна навчально-дослідницька випускна робота, виконуючи яку студент повинен продемонструвати знання лінгвістичної теорії, вміння ставити й самостійно виконувати дослідницькі завдання, здатність логічно й послідовно класифікувати й описувати фактичний матеріал, робити узагальнення результатів проведеного аналізу та загальні висновки з дослідження. Дипломна робота за ОКР бакалавра може бути продовженням наукових пошуків, що проводяться у процесі виконання курсової роботи, однак обсяг досліджень повинен бути істотно розширений і поглиблений.

Дипломна робота за ОКР спеціаліста – кваліфікаційна навчально-дослідницька випускна робота, яка є самостійним дослідженням конкретної наукової проблеми, виконаним із застосуванням сучасних наукових методик, що містить глибокі узагальнення, висновки й конкретні рекомендації.

Дипломна робота за ОКР магістра – кваліфікаційна навчально-дослідницька випускна робота, у якій автор розв’язує ті чи ті проблеми наукового характеру шляхом самостійних досліджень. Магістерська дипломна робота – це перший крок до науково-педагогічної та науково-дослідницької діяльності.

Дипломна робота будь-якого рівня є підсумком кількох років навчання й наукових пошуків випускника. Саме вона демонструє фахові знання та вміння, набуті студентом під час написання курсових робіт, підготовки рефератів, доповідей на конференції та публікацій матеріалів досліджень тощо за весь період навчання в університеті.

Дипломні (курсові) роботи залежно від змісту зазвичай поділяють на два типи: реферативні та дослідницькі.

У реферативній роботі на базі критичного осмислення та оцінки наукової літератури, поглибленого вивчення певних питань, порівняння та коментування висловлювань різних учених студенти роблять теоретичні узагальнення. Наукові роботи такого типу демонструють уміння студентів виділяти головні питання в досліджуваній темі та відокремлювати їх від другорядних, навчають самостійно вирішувати поставлені питання. Потрібно пам’ятати, що в реферативних роботах не можна обмежуватися простим переказом прочитаного. Вони обов’язково повинні містити критичну оцінку викладеного, особисті судження, підкріплені певними висновками, поясненнями, прикладами. Реферативний виклад повинен поєднуватися з рецензуванням.

Дослідницька робота є самостійним науковим дослідженням актуальних проблем, пов’язаних із функціонуванням мови, і передбачає систематизацію й аналіз як фахової літератури за обраною темою, так і емпіричного матеріалу, отримання нових даних, що характеризують сучасні процеси в різних сферах використання мови, різноманітні прояви внутрішніх закономірностей її розвитку. Роботи дослідницького характеру вимагають від студента вміння спостерігати факти мови, аналізувати їх та відповідним чином тлумачити, робити відповідні висновки й узагальнення. Написання дослідницької наукової роботи особливий сенс має для студентів, які бажають вступити до аспірантури та присвятити себе науковій діяльності.

Дослідницькі роботи також неоднорідні. У деяких із них аналізується фактичний матеріал, що дозволяє зробити науково переконливі висновки. Це – аналітичні роботи. В низці робіт велику цінність та наукову значущість можуть мати самі мовні факти, зібрані автором. Ці факти, накопичуючись кількісно та якісно, як складова входять до ширшого обсягу конкретного емпіричного матеріалу, який у подальшому може слугувати базою для серйозних наукових узагальнень. Такі роботи умовно називають описовими.

Перераховані різновиди дипломних робіт «у чистому вигляді» трапляються рідко. Частіше – це різноманітні комбінації реферативного, аналітичного та описового елементів. Так у реферативних роботах можуть подаватися особисті спостереження автора, що наводяться для підтвердження або спростування головних і другорядних теоретичних положень. У будь-якій дослідницькій роботі обов’язковою є реферативна частина (її називають історією, або теорією питання), тобто теоретичне обґрунтування вибору теми, аргументація точки зору, якої дотримується автор дипломної (курсової) роботи тощо. Обсяг цієї частини буває різним, але в середньому – це одна п’ята обсягу роботи.


Читайте також:

 1. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
 2. А а) робітники
 3. А) Заробітна плата її форми та системи.
 4. А) Заробітна плата, її форми та системи.
 5. Автоматизація проектних робіт
 6. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
 7. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 8. Аналіз сучасного стану зайнятості і безробіття в Україні.
 9. Аналіз фонду заробітної плати.
 10. Аналіз якості продукції та робіт
 11. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
 12. Аналізуючи малюнок, зробіть висновок, яке твердження правильне.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організаційна структура на другому етапі реформування - після утворення АТ «Укрзалізниці» | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.