Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Адміністрування орендної плати за землю

 

 

1. Державним казначейством України для зарахування всіх платежів до бюджетів, у тому числі плати за землю, щорічно відкриваються рахунки в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (районів) та кодів класифікації доходів бюджету, на які платники плати за землю повинні перераховувати відповідні кошти. Інформація про реквізити рахунків доводиться органами державної податкової служби до платників податків шляхом розміщення на дошці податкових оголошень.

Юридичні особи самостійно розраховують суму податкового зобов'язання по земельному податку за рік на підставі даних державного земельного кадастру станом на 1 січня поточного року і подають до 1 лютого податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки. Річна сума земельного податку розбивається на 12 рівних часток і сплачується щомісяця (протягом ЗО днів, наступних за останнім днем звітного місяця), а землекористувачі-виробники товарної сільськогосподарської та рибної продукції сплачують податок два рази на рік рівними частками.

Звітність щодо земельного податку складається за формами та в порядку, затвердженими наказом Державної податкової адміні­страції України "Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби" від 26.10.2001 р. № 434 [14.3]. Склад звітних форм включає в себе:

1."Відомості про наявність документів на землю".

2."Звіт про пільги на земельний податок".

3."Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення".

4. "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку".

5. "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку".

6. "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів" .

7. "Податковий розрахунок земельного податку".
Узагальнюючим документом є "Податковий розрахунок земельного податку", а за допомогою додатків розшифровуються та уточнюються показники, що містяться в ньому.

У "Відомості про наявність документів на землю" наво­дяться дані державних актів на права власності чи користування щодо кожної земельної ділянки, а саме:

>кадастровий номер;

>місцезнаходження;

>цільове призначення;

>площа.

"Звіт про пільги на земельний податок" заповнюють лише ті платники земельного податку, які користуються пільгами. Слід мати на увазі, що у додатку 1 наводяться відомості про всі ділянки, які перебувають у розпорядженні платника податків, а у додатку 2 - лише про ті, на які встановлено пільгу.

Пільгові земельні ділянки групуються залежно від того, розташовані вони у межах чи поза межами населеного пункту; про них наводиться така інформація:

>назва документа, на підставі якого надано пільгу;

>дата прийняття документа;

>категорія земель, на яку надано пільгу;

>розмір пільги у відсотках до загальної суми податків;

>термін дії пільги;

>загальна площа земельної ділянки;

>нормативна грошова оцінка земельної ділянки;

>площа земельної ділянки, на яку надано пільгу;

>сума пільги.

"Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення" . У цьому документі земельні ділянки розподіляються за їх місцезнаходженням (у межах та за межами населених пунктів) і за видом сільсько­господарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження).

Ставки земельного податку з одного гектара сільськогоспо­дарських угідь (незалежно від того, де вони розташовані) встанов­лено у відсотках від їх нормативної грошової оцінки в таких розмірах:

>для ріллі, сіножатей, пасовищ - 0,1 %;

>для багаторічних насаджень - 0,03 %.

Сума земельного податку на земельні ділянки сільськогоспо­дарського призначення розраховується за формулами (14.1-14.3 ):

Псг = Псг.н- Р, (14.1)

де Псг - сума земельного податку на земельні ділянки сільсько­господарського призначення;

Псг.н - сума нарахованого податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

Рсг — сума пільги на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Псг.н = Sсг *Гоз *І *С, (14.2)

де Sсг — загальна площа земельної ділянки сільськогоспо­дарського призначення;

Гоз - нормативна грошова оцінка гектара ріллі, сіножатей, пасовищ, земель під багаторічними насадженнями;

I — коефіцієнт індексації (встановлюється щорічно в бюджеті України; на 2007 рік його величина дорівнює 3,1);

С - ставка податку (0,1 % - для ріллі, сіножатей, пасовищ; 0,03 % - для багаторічних насаджень).

Рсг = Sр *Гоз *І *С, (14.3)

де Sр — площа земельної ділянки, на яку надано пільгу.

"Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку"

Для земельних ділянок населених пунктів, яким встановлено нормативну грошову оцінку, ставка земельного податку становить 1 % від їх грошової оцінки.

Сума земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку, розраховується за таким алгоритмом (14.4—14.8 ):

Пнп.в = Пнп.вн Рнп.в, (14.4)

де Пнп.в - сума земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку;

Пнп.вн — сума нарахованого податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку;

Рнп.в — сума пільги на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку.

Пнп.вн = Пнп.вн.з+ Пнп.вн.о, (14.5)

де Пнп.вн.з - сума нарахованого податку на загальних підста­вах;

Пнп.вн.о - сума податку, нарахованого при здаванні земельної ділянки в оренду.

Пнп.вн.з = Sз *Цн * І *С *Кв, (14.6)

де Sз - площа земельної ділянки, що підлягає оподаткуванню на загальних підставах;

Цн — нормативна грошова оцінка 1 квадратного метра земельної ділянки;

I - коефіцієнт індексації (встановлюється щорічно в бюджеті України; на 2007 рік його величина дорівнює 3,1);

С - ставка податку (1% від нормативної грошової оцінки);

Кв - коефіцієнт використання земель (значення якого подано у табл. 14.1).

Таблиця 14.1


Пнп.вн.о = Sо *Цн *І *С *Кв, (14.7)

де So - площа земельної ділянки, що підлягає оподаткуванню при здаванні в оренду.

Рнп = Sр *Цн *І *С *Кв, (14.8)

де Sр - площа земельної ділянки, на яку надано пільгу. "Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку"

Сума земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку, розраховується за формулами (14.9- 14.11):.

Пнп.н = Пнп.нн - Рнп.н, (14.9)

де Пнп.н - сума земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку;

Пнп.нн - сума нарахованого податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку;

Рнп.н - сума пільги на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку;

Пнп.нн = Sн *С *І *Кк *Кл *Ко *Кв, (14.10)

де - площа земельної ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку;

С - ставка податку (значення якої наведено у табл. 14.2);

І - коефіцієнт індексації (встановлюється щорічно в бюджеті України; на 2007 рік його величина дорівнює 3,1);

Кк - курортний коефіцієнт (значення якого подано у табл. 14.3);

Кл - локальний коефіцієнт (диференціюються та затверд­жуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами, виходячи із середніх ставок податку, функціонального викорис­тання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше ніж удвічі від середніх ставок податку з урахуванням коефіцієнта індексації та курортного коефіцієнта);

Ко - коефіцієнт земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та історико-культурного призначення (значення якого подано у табл. 14.4);

Кв - коефіцієнт використання земель (відповідно до табл. 14.1).

 

Сума пільги на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку, розраховується таким чином:

Рнп.н = Sр *С *І *Кк *Кл *Ко *Кв, (14.11)

де Sр - площа земельної ділянки, на яку надано пільгу.

"Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів".


 

Податок на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів розраховується таким чином (14.12-14.14):

Пнсг = Пнсг.н - Рнсг, (14.12)

де Пнсг.н - сума земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

Пнсг.н — сума нарахованого податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

Рнсг — сума пільги на земельні ділянки несільськогоспо­дарського призначення за межами населених пунктів.

Пнсг.н = Sнсг *Гоз *I *С, (14.13)

де Sнсг - загальна площа земельної ділянки несільськогоспо­дарського призначення за межами населеного пункту;

Гоз — нормативна грошова оцінка гектара ріллі по області;

I— коефіцієнт індексації (встановлюється щорічно в бюджеті України; на 2007 рік його величина дорівнює 3,1);

С — ставка податку (значення якої подано у табл. 14.5)

 

 


До " Податкового розрахунку земельного податку" з відповід­них додатків платником податку переносяться підсумкові суми земельного податку (див. табл. 14.6).

У разі набуття права власності та/або права користування земельною ділянкою протягом року платник земельного податку подає "Податковий розрахунок земельного податку" разом із додатками 1—6 протягом місяця від дня виникнення такого права.


 

 

При зміні протягом року грошової оцінки землі, функціональ­ного використання землі, настання іншої зміни чи виявлення помилок, що змінюють суму земельного податку за звітний(і) місяць(і), платник податку подає новий "Податковий розрахунок земельного податку" (а також додатки 1—6) із виправленими показниками.

Нарахування громадянам сум земельного податку проводиться органами державної податкової служби (розрахунки здійснюються так, як показано вище), які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу; останній сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

 

2. Орендна плата за землю справляється у формах - грошовій, натуральній та відробітковій. Коли орендодавцем є недержавна особа, форма одержуваної нею орендної плати значення для оподаткування не має, оскільки орендодавець-власник сплачує земельний податок, а орендна плата є його доходом. У випадку передачі в оренду земель державної та комунальної власності орендна плата справляється винятково як грошова і набуває форми плати за землю. Обчислення її розміру здійснюється з урахуванням інфляції.

Річна орендна плата не може бути меншою за розмір земельного податку та перевищувати 10 відсотків нормативної грошової оцінки землі. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може встановлюватися більший розмір орендної плати.

При визнанні у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем плата за фактичний строк оренди не повертається.

Орендарі - юридичні особи - здійснюють платежі відповідно до укладених договорів оренди і щороку до 1 лютого повинні подавати до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Звітність щодо орендної плати складається за формами та в порядку, затвердженими наказом Державної податкової адміні­страції України "Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності" від 20.12.2005 р. № 588 [14.4]. Склад звітних форм включає в себе:

• форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

• "Відомості із договору оренди землі";

• "Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності".

Форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності такі:

> звітна податкова декларація — подається до 1 лютого поточного року за місцезнаходженням земельної ділянки з розбивкою річної суми орендної плати рівними частками за місяцями;

> нова звітна податкова декларація - подається з виправленими показниками до закінчення граничного строку звітної податкової декларації;

> податкова декларація за новоукладеними договорами — здається протягом місяця з дня виникнення права на нову земельну ділянку;


> уточнююча податкова декларація складається і подається разом зі звітною або новою звітною податковими деклараціями лише у випадку уточнення у складі таких податкових декларацій показників за відповідний податковий звітний період.

"Відомості із договору оренди землі" включають у себе "Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності", що не складається і до декларації не подається у випадку, якщо платником не здійснюються уточнення податкових зобов'язань.

У разі, якщо платник орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності має декілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради, по яких окремо укладені договори оренди землі, то ним може подаватися одна податкова декларація, яка відображає загальну суму орендної плати.

Нарахування громадянам орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами держав­ної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу; останній сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Запитання для самоконтролю

1.За якими формами проводиться розрахунок земельного податку?

2.Які існують ставки земельного податку на землі різного призначення?

3.Які застосовуються поправочні коефіцієнти при обчисленні земельного податку?

4.За якими формами проводиться розрахунок орендної плати за держані та комунальні землі?


Література

Основна

14.1.Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. № 2535-ХИ (у редакції Закону України від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 38. - Ст. 5601.

14.2.Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 25.12.2005 р. № 2505-ГУ // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 17. - Ст. 2672.

14.3.Форми Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби, затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 26.10.2001 р. № 434 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Ст. 2122.

14.4.Форма податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 20.12.2005 р. № 588 //Офіційний вісник України. - 2006. - № 1-2. - Ст. 54.


 


Читайте також:

 1. Авалювання векселів. Видача гарантій на забезпечення оплати векселів
 2. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту
 3. Адміністрування податків
 4. Адміністрування податків і зборів.
 5. Адміністрування податкового боргу
 6. Акордно-преміальна система оплати праці
 7. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 8. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 9. Аналіз оплати праці
 10. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 11. Аналіз фонду заробітної плати.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 14 | Лекція № 15

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.