Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА: НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Методичні рекомендації:

Нормування праці покликане вирішувати важливі соціально-економічні завдання:

§ забезпечувати науково обґрунтовану базу внутрішньозаводського планування й організації праці;

§ сприяти виявленню й використанню резервів росту продуктивності праці й зниження собівартості продукції;

§ стимулювати ріст кваліфікації працівників на основі наукового узагальнення й масового поширення передового виробничого досвіду;

§ сприяти вдосконалюванню оплати праці, установленню більше повної відповідності між мірою праці й розміром винагороди за працю.

Величина витрат праці на виконання конкретної роботи залежить від трудового процесу, у ході якого вона виконується. Тому для того, щоб норми праці активно сприяли його продуктивності, вони повинні встановлюватися на раціонально спроектований для конкретних організаційно-технічних умов трудовий процес, що складається з рухів, дій, прийомів і комплексів прийомів.

По кожному із цих елементів трудового процесу встановлюється нормований час його виконання.

Щоб методи нормування праці в народному господарстві були єдині, необхідна єдина класифікація - поділ по категоріях - витрат робочого часу. Вона повинна бути основою для вивчення фактичних витрат робочого часу, зіставлення й аналізу результатів спостережень із метою виявлення резервів підвищення продуктивності праці, визначення тривалості виконання елементів трудового процесу й встановлення норм.

Класифікацію витрат робочого часу стосовно до всіх галузей народного господарства України наведена в таблиці.

 

 

Умовні позначки Найменування груп і категорій витрат робочого часу і їхній опис
Час роботи
пз Час підготовчо-заключної роботи - затрачається робітником на підготовку до роботи, на первісне ознайомлення з роботою й на виконання дій, пов'язаних з її закінченням: одержання наряду, технічної документації, ознайомлення із кресленням, одержання інструктажу майстра, налагодження верстата, установка й зняття пристосування, здача роботи й ін.
ОП Час оперативної роботи затрачається на здійснення основної мети операції й повторюється з кожною одиницею виробу. В умовах виконання технологічних процесів обробки оперативний час складається з основного й допоміжного.
О Протягом часу основної (технологічної) роботи здійснюється зміна форми, розмірів, зовнішнього вигляду, взаємного розташування частин, структури й властивостей предмета праці, передбачена технологічним процесом. Прикладом основного часу може служити час, затрачуване безпосередньо на різання металів, на штампування, зварювання, зборку, загартування, відпустку, плавку, травлення, фарбування й т.п. Основний час може бути машинно-автоматичним, машинно-ручним і ручним.
Д Час допоміжної роботи затрачається на різні прийоми, що забезпечують виконання основної роботи й повторюються або з кожним предметом праці, або через певне їхнє число: наприклад, установка й зняття деталі з верстата або декількох деталей на оправлення, керування верстатом (пуск і зупинка верстата, підведення інструмента, включення й вимикання подачі), проміри деталі.
ОРМ Час обслуговування робочого місця затрачається на догляд за робочим місцем і на підтримку його в робочому стані протягом зміни. Час обслуговування робочого місця й технологічних процесів обробки ділиться на час технічного й організаційного обслуговування робочого місця. Час технічного обслуговування затрачається на догляд за робочим місцем при виконанні основної (технологічної) роботи: наприклад, час на зміну інструмента, що затупився, на регулювання й підналагодження верстата в процесі роботи, на виправлення інструмента, змітання стружки в процесі роботи. Час організаційного обслуговування затрачається на догляд за робочим місцем протягом всієї робочої зміни, але переважно на початку й наприкінці робочого дня: наприклад, час на розкладку й збирання інструмента на початку й наприкінці зміни, на чищення й змащення верстата, на огляд устаткування.
Час перерв
пт Час перерв, установлених технологією і організацією виробничого процесу
Закінчення таблиці
ВПО Час перерв на відпочинок і особисті потреби
пПд Перерви, викликані порушенням трудової дисципліни працівником
пнВ Час перерв, викликаних порушенням нормального плину виробничого процесу - ставляться різні простої по технічним (поломка механізмів, відсутність різного виду енергії й т.д.) і по організаційних причинах (несвоєчасна подача матеріалу, інструмента, відсутність роботи й т.д.)

 

При нормуванні праці використаються наступні види норм: норма часу, норма часу обслуговування, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності, нормоване завдання, норма керованості.

Норма часу - кількість робочого часу, необхідне для виготовлення одиниці продукції або виконання обсягу роботи в певних організаційно-технічних умовах. Вона використається, якщо протягом робочої зміни виконуються різні операції (роботи). Широко застосовується в механічних цехах в умовах дрібносерійного й одиничного виробництва, коли, наприклад, токар протягом робочої зміни обробляє різні деталі. Норма часу обслуговування є різновид норми часу. Це час, установлений для обслуговування одиниці встаткування, виробничих площ і .інших виробничих одиниць при певних організаційно-технічних умовах. У практиці нормування поряд із цими нормами застосовуються також норми, похідні від них.

Норма виробітку - установлений обсяг роботи (кількість одиниць продукції), що працівник, або група працівників (зокрема, бригада) відповідної кваліфікації зобов'язані виконати в одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах. Норма виробітку застосовується в тих випадках, коли протягом зміни виконується та сама частина роботи (операція), і визначається як частка від розподілу фонду робочого часу на норму часу.

Норма обслуговування - кількість виробничих об'єктів (одиниць устаткування, робочих місць, об'єктів і т.д.), які працівники або група працівників (зокрема бригада) відповідної кваліфікації зобов'язані обслужити протягом одиниці робочого часу в певних організаційно-технічних умовах. Норма обслуговування застосовується найчастіше при нормуванні праці працівників, зайнятих обслуговуванням автоматизованих і апаратурних виробничих процесів, а також праці допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням робочих місць, ремонтом устаткування й т.д. Наприклад, нормою обслуговування робітників, зайнятих прибиранням виробничих приміщень, є встановлена кількість квадратних метрів прибираємої площі.

Норма обслуговування розраховується на основі норми часу на обслуговування одиниці встаткування, робочого місця й т.д. і визначається як частка від розподілу фонду робочого часу на норму часу на обслуговування одиниці встаткування (робочого місця).

Норма чисельності - установлена кількість працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідне для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. Наприклад, чисельність комірників і транспортних робітників у дрібносерійному виробництві.

Нормоване завдання - установлений обсяг роботи, що працівник або група працівників (зокрема бригада) зобов'язані виконати за певний період у конкретних організаційно-технічних умовах.

Норма керованості - установлене число працівників, якими повинен керувати один керівник.

Норми праці встановлюються на окрему операцію (операційна норма) і взаємозалежну групу операцій, закінчений комплекс робіт (укрупнена, комплексна норма). Ступінь диференціації норм визначається типом і масштабом виробництва, особливостями випускає продукції, формами організації праці.

Праця працівників повинна нормуватися в основному по технічно обґрунтованих нормах. В основі розрахунку всіх норм витрат живої праці лежить норма часу, що складається із двох основних частин:

§ норми підготовчо-заключного часу, установлюваної на партію деталей або на зміну;

§ норми штучного часу, установлюваної на одиницю продукції.

Норма часу обчислюється в людино-хвилинах або людино-годинах і складається з наступних категорій витрат робочого часу:

tшт. = Тпз + То + Тд + Торм + Твпо + Тпт, (3.1)

де Тпз — підготовчо-заключний час; То — основний час; Тд — допоміжний час; Торм — час обслуговування робочого місця; Твпо — час на відпочинок і особисті потреби; Тпт — час непереборних перерв, передбачених технологією й організацією виробничого процесу.

Технічна норма часу розраховується або на одиницю продукції й називається нормою штучного часу (Тшт) або на партію деталей і називається нормою на партію (Тпар).

Норма штучного часу - це необхідні витрати часу на виконання одиниці (операції, штуки й т.д.) роботи, встановлювані без підготовчо-заключного часу:

Тшт = Топ + Торм + Твпо + Тпт, (3.2)

Таким чином, технічна норма часу може бути представлена як сума норми підготовчо-заключного часу й норми штучного:

tшт. = Тпз + Тшт, (3.3)

Позначимо норматив на організаційне обслуговування робочого місця (β), на технічне обслуговування робочого місця (а), на відпочинок і особисті потреби (γ), норматив часу непереборних перерв (z). У цьому випадку формула штучного часу здобуває наступний вид:

; (3.4)

; (3.5)

В умовах одиничного й серійного виробництва час на обслуговування робочого місця, регламентований відпочинок і особисті потреби, час непереборних перерв визначаються у відсотках від оперативного часу. Тоді

; (3.6)

Позначивши суму нормативів на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби й на час непереборних перерв через K = a + β + γ + z одержимо

Тшт = Топ × , (3.7)

Однак варто мати на увазі, що в різних типах виробництва за винятком масового й крупносерійного крім норми штучного часу (Тшт) нормується ще й норма підготовчо-заключного часу (Тпз). Для калькуляції планових і проектних розрахунків необхідно знати штучно-калькуляційний час (tшт.к), що визначається з рівності (3.8) і являє собою штучний час із часток підготовчо-заключного часу, що доводиться на одну деталь.

tшт. = Тшт + , (3.8)

де Р - кількість деталей у партії, шт.

У деяких випадках, наприклад у серійному виробництві, потрібно розрахувати норму часу на обробку партії деталей (Тпарт) по даній операції. Норма часу на їхнє виготовлення являє собою суму підготовчо-заключного часу (Тпз) і добутку штучного часу (Тшт) на число деталей у партії (Р).

Тпарт = Тпз + (Тшт × Р), (3.9)

Норма виробітку (Нвир) визначається на основі норми часу й виміряється в натуральних або умовно-натуральних показниках (кількість виробів, метрів тканини, тонн продукції, кілометрів пробігу й т.п.). У загальному виді Нвир можна одержати за формулою

Нвир = Д × ЧР / Т , (3.10)

де Д - період, на який установлюється норма виробітку, (година/зміна, доба, місяць); ЧР - число робітників, що беруть участь в виконанні роботи; Т - норма часу на одиницю роботи, чол.-хв, чол.-годин.

Оскільки в більшості випадків норма виробітку встановлюється на зміну, можна скористатися формулою.

Нв = tзм / tшт. , (3.11)

де tзм — фонд змінного часу одного або групи робітників, що беруть участь у виконанні роботи.

Розглянемо способи вивчення витрат робочого часу відповідно до викладеної класифікації. Результати такого вивчення дозволяють визначити рівень раціональності використання робочого часу, одержати вихідні дані, на підставі яких розробляються нормативи й установлюються норми часу.

Розрізняють наступні основні способи вивчення витрат робочого часу: фотографія робочого часу, хронометраж, фотохронометраж. Така робота проводиться методами безпосередніх вимірів і моментних спостережень.

Методом безпосередніх вимірів фіксується повністю час на виконання операції або її елементів, зміни або її частини. У результаті можна одержати дані про фактичні витрати робочого часу за весь період вивчення, а також найбільш повно досліджувати процес праці й використання встаткування.

Однак проведення спостережень і обробка отриманих даних досить трудомісткі, і тому один спостерігач може вивчити витрати часу одного робітника або одночасно невеликої групи робітників.

Методом моментних спостережень, заснованому на теорії імовірності, фіксується не час, а число моментів тих або інших категорій витрат часу спостережуваних виконавців або встаткування. Цей метод широко застосовується при вивченні великої кількості робочих місць, коли досить знати середні витрати часу й не потрібна детальна структура цих витрат.

Хронометраж - це метод вивчення витрат робочого часу, що використається для встановлення норм часу.

Порядок проведення хронометражу:

1) Спостереження з використанням секундоміра;

2) Заповнення спостережливого аркуша хронометражу;

3) Складання хронометражних рядів;

4) Приведення хронометражних рядів до стійкості;

5) Розрахунок середньої тривалості кожного елемента з використанням стійких хронометражних рядів;

6) Визначення оперативного часу на операцію;

7) Розрахунок норм часу.

Після складання хронометражних рядів їх перевіряють на стійкість за допомогою коефіцієнта стійкості, що розраховується за формулою:

(3.12)

Кст.факт. ≤ Кст.норм. - хронометражний ряд стійкий.

Кст.факт. > Кст.норм. - хронометражний ряд не стійкий.

Якщо хронометражний ряд не стійкий, то з нього виключається максимальне значення й розраховується коефіцієнта стійкості нового хронометражного ряду, у якому на одне значення менше. Це повторюється доти, поки хронометражний ряд буде стійким.

Фотографія робочого часу - це метод вивчення витрат робочого часу, що використається для аналізу використання робочого часу.

Порядок проведення фотографії робочого часу:

1) Спостереження з використанням наручного годинника;

2) Заповнення спостережливого аркуша фотографії робочого часу;

3) Класифікація витрат робочого часу;

4) Відомість однойменних витрат робочого часу;

5) Складання фактичного балансу робочого часу;

6) Порівняння й аналіз невідповідності фактичного балансу робочого часу з нормативним;

7) Розрахунок основних показників використання робочого часу;

8) Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання робочого часу.

До основних показників використання робочого часу відносяться:

1) Коефіцієнт використання робочого часу, що розраховується за формулою:

. (3.13)

2) Коефіцієнт втрат робочого часу по організаційно-технічних причинах, що розраховується за формулою:

. (3.14)

3) Коефіцієнт втрат робочого часу у зв'язку з порушенням трудової дисципліни, що розраховується за формулою:

. (3.15)

Вихідні данні та постановка задачі:

Задача 3.1:

На підставі вимірів поточного часу, занесених у хронокарту, обчислити тривалість кожного елемента операції. Очистити хроноряди від помилкових значень, проаналізувати їхню стійкість, визначити оперативний час на виконання операції, штучну й штучно-калькуляційну норму часу на операцію, а також норму виробітку за зміну, якщо норматив часу на відпочинок і особисті потреби й обслуговування робочого місця дорівнює 8%, а підготовчо-заключний час на 10 деталей становить 5 хвилин.

 

 

Нормативні коефіцієнти стійкості хронорядів по елементах

Елементи операції Кст.норм.
1. Встановити деталь у патроні 2,8
2. Включити верстат, підвести різець 3,0
3. Обточити деталь на один прохід 1,8
4. Відвести різець, виключити верстат 3,0
5. Зняти деталь і відкласти 2,5

 

Спостережливий аркуш хронометражу

Елементи операції Фіксажні крапки (початкова - дотик руки до заготовки) Номер спостереження
Кінцевий час
1. Взяти заготовку, встановити й закріпити в патроні Щиглик кнопки включення 10 с. 2 хв. 21 с. 4 хв. 25 с. 8 хв. 04 с. 10 хв. 46 с. 1 13 хв. 10 с. 18 хв. 07 с. 20 хв. 56 с. 23 хв. 47 с. 26 хв. 12 с.
2. Включити верстат, підвести різець Поява стружки 14 с. 2 хв. 24 с. 4 хв. 29 с. 8 хв. 09 с. 10 хв. 49 с. 13 хв. 16 с. 18 хв. 17 с. 21 хв. 01 с. 23 хв. 50 с. 26 хв. 18 с.
3. Обточити деталь на один прохід Закінчення сходу стружки 2 хв. 01 с. 4 хв. 08 с. 6 хв. 27 с. 10 хв. 09 с. 12 хв. 51 с. 17 хв. 42 с. 2 20 хв. 34 с. 23 хв. 21 с. 25 хв. 44 с. 28 хв. 30 с.
4. Відвести різець, виключити верстат, зупинити обертання Звук дотику ключа до патрону 2 хв. 04 с. 4 хв. 12 с. 6 хв. 31 с. 10 хв. 15 с. 12 хв. 55 с. 17 хв. 45 с. 20 хв. 39 с. 23 хв. 25 с. 25 хв. 48 с. 28 хв. 37 с.
5. Розкріпити, зняти й відкласти деталь Звук дотику деталі до тари 2 хв. 10 с. 4 хв. 17 с. 6 хв. 37 с. 10 хв. 22 с. 13 хв. 01 с. 17 хв. 54 с. 20 хв. 44 с. 23 хв. 33 с. 26 хв. 03 с. 3 28 хв. 43 с.
Відсутність на робочому місці - - - - - - - - - - 31 хв. 15 с.
Стороння розмова - - - 7 хв. 52 с. -   - - - - -

 

1 При закріпленні деталі ключ упав на підлогу

2 Спадання напруги в мережі

3 Впала деталь

 

Задача 3.2:

Визначити коефіцієнт використання робочого часу, коефіцієнт втрат робочого часу по організаційно-технічних причинах, коефіцієнт втрат робочого часу у зв'язку з порушенням трудової дисципліни, а також можливий ріст продуктивності праці при частковому (на 70%) і повнім усуненні втрат робочого часу. Скласти баланс робочого часу й розрахувати максимально можливий ріст продуктивності праці при усуненні всіх втрат і зайвих витрат робочого часу. Розробити заходи щодо поліпшення використання робочого часу.

Спостережливий аркуш індивідуальної фотографії робочого часу

№ п/п Найменування витрат часу Поточний час, год. - хв. Тривалість, у хв. Індекс
  Початок спостереження 8 – 00    
Прихід на робоче місце 8 – 03    
Одержання завдання й креслення 8 – 10    
Ознайомлення із завданням і кресленням 8 – 12    
Одержання заготовок і інструменту 8 – 20    
Установка різального інструменту 8 – 23    
Оперативна робота 9 – 03    
Зміна інструменту 9 – 05    
Огляд і змащення верстата 9 – 12    
Відпочинок 9 – 20    
Оперативна робота 10 – 07    
Розмова з товаришем (особиста) 10 – 10    
Відхід по особистим потребам 10 – 18    
Оперативна робота 11 – 10    
Простой (закінчилася заготовка) 11 – 40    
Розмова з майстром про роботу 11 – 45    
Одержання нового завдання 11 – 55    
Відхід на обід 12 – 00    
Прихід з обіду 13 – 02    
Переустановка різального інструменту 13 – 05    
Одержання матеріалу 13 – 10    
Оперативна робота 14 – 15    
Відпочинок 14 – 20    
Оперативна робота 15 – 06    
Простой (несправність верстата) 15 – 28    
Оперативна робота 15 – 59    
Відпочинок 16 – 10    
Оперативна робота 16 – 35    
Закінчення таблиці
Здача виробів ВТК 16 – 40    
Прибирання робочого місця 16 – 50    
Прибирання інструмента в шафу 16 – 54    
Стороння розмова з товаришем і відхід з роботи 17 – 00    
  Усього:  

 

Обідня перерва з 12-00 до 13-00.

 

Нормативні витрати часу

Індекси витрат робочого часу Витрати робочого часу, хв.
ПЗ
ОП
ОРМ
ВПО
Разом:

 

tзм = 480 хв. = 8 годин.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. TEMA 13. МОТИВАЦІЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 3. VII. Правила техніки безпеки і гігієни праці.
 4. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту
 5. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 6. Автоматизовані робочі місця облікового працівника
 7. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 8. Адаптація працівників.
 9. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 10. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників
 11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 12. Акордно-преміальна система оплати праці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.