Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Суть, мета та функції державного фінансового контролю

Тема 1. Суть, предмет і метод державного фінансового контролю

Контрольні запитання

1. Що прийнято розуміти під терміном 'software'?

2. На які рівні поділяється програмне забезпечення?

3. Сукупність програм якого рівня утворюють ядро операційної системи?

4. Які функції виконує ядро операційної системи?

5. Для чого призначені програми базового рівня?

6. Які класи програм службового рівня ви знаєте?

7. За допомогою програм якого класу можна здійснювати введення, редагування та оформлення текстових даних?

8. Які ви знаєте категорії графічних редакторів?

9. В яких випадках доцільно використовувати системи автоматизованого перекладу?

10. Що таке інтерпретатор та компілятор? Яка між ними різниця?

1. Суть, мета, завдання, функції державного фінансового контролю.

2. Предмет та об’єкти державного фінансового контролю.

3. Принципи організації і здійснення контролю.

4. Види і форми контролю.

5. Органи контролю та їх характеристика.

6. Метод і методичні прийоми і способи державного фінансового контролю.

 

Держава не може нормально функціонувати і розвиватися без чітко організованої системи контролю за виробництвом, розподілом і перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя в державі. Контроль є невід'ємним елементом надбудови суспільства, який зазнає серйозних змін у процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади.

Ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в державі значною мірою залежить від здійснення контролю за виконанням законів, рішень, розпоряджень, від належної організації їхнього виконання.

Контроль дисциплінує працівників апарату управління, дає можливість об'єктивно оцінювати рівень їхньої компетентності та відповідальності, сприяє поширенню позитивної практики роботи.

Поняття „контроль” використовується в науці тривалий час. На думку науковців сутність контролю повинна визначатися відповідно до його ролі в системі управління.

В широкому розумінні контроль необхідно розглядати як процес, який повинен забезпечити відповідність функціонування керованого об’єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне здійснення поставлених цілей.

Сутність контролюполягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на об’єкти управління, який передбачає систематичний нагляд, спостереження за їхньою діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їхнього виконання.

Фінансовий контроль ґрунтується на використанні контрольної функції фінансів і виступає як один із проявів її важливого значення в розширеному відтворенні. Фінансовий контроль являє собою діяльність державних і громадських органів, спрямовану на перевірку обґрунтованості процесів формування та раціонального використання коштів з метою установлення вірогідності, законності і доцільності операцій. Фінансовий контроль в основному реалізують державні органи, і він є невід’ємною частиною державного устрою, однією з найважливіших функцій управління.

Державний фінансовий контроль – різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного управління України та підвідомчими їм організаціями.

Державний фінансовий контроль — комплекс цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених законодавством України, з метою упередження, виявлення та припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об'єкті щодо його фінансово-господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, використання і відчуження державного майна, відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому числі бюджетного, законодавства.

До складу таких державних структур належать Рахункова палата, Державна фінансова інспекція України, Міністерство доходів і зборів України, органи банківського контролю, а також різноманітні державні підрозділи в межах їх повноважень, що здійснюють відомчий фінансовий контроль. Вищезазначені органи здійснюють оцінку реалізації державних програм і аспектів бюджетного процесу, а також нагляд і перевірки органів державної влади, підприємств, організацій і їх об’єднань.

Державний фінансовий контроль полягає також в установленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об'єкті, спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності під час формування, розподілу. володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що залишаються в суб’єкта фінансових правовідносин у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України.

Метою державного фінансового контролю є виявлення відхилень від прийнятих норм та стандартів, порушень принципів законності, ефективності і економії витрачання матеріальних ресурсів на найбільш ранній стадії для того, щоб мати можливість вжити коригувальних заходів, а в окремих випадках — притягти винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи щодо запобігання або скорочення подібних порушень у майбутньому.

Основною метою державного фінансового контролю є:

1) викриття на підконтрольних об'єктах порушень принципів законності, ефективності, доцільності й економії при формуванні та використанні державних фінансових і матеріальних ресурсів, відхилень від прийнятих норм, стандартів на якомога ранній стадії;

2) притягнення винних до відповідальності, забезпечений відшкодування заподіяних збитків;

3) ужиття заходів з метою запобігання таким порушенням у майбутньому.

Завданнями фінансового контролю є:

· забезпечення законності формування та ефективного використання фінансових ресурсів;

· запобігання прийняттю управлінських рішень, які можуть мати в майбутньому негативні наслідки для об’єкта фінансового контролю;

· нагляд за відповідністю об’єкта фінансового контролю прийнятим управлінським рішенням;

· аналіз виконання управлінських рішень, дослідження їх впливу на об’єкт фінансового контролю, виявлення і документальна фіксація фактів невиконання ( неналежного виконання) управлінських рішень, які мають або можуть мати в майбутньому негативні наслідки для об’єкта фінансового контролю;

· прийняття за результатами фінансового контролю управлінських рішень, спрямованих на усунення наслідків невиконання (неналежного виконання) або на удосконалення, скасування попередніх управлінських рішень та подальший контроль за їх виконанням.

Реалізація мети та завдань державного фінансового контролю досягається через виконання функцій.

Державний фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.

Основними функціями державного фінансового контролю є:

· спостереження і контролю за діяльністю та фактичним станом суб’єкта господарювання;

· пізнавальна – виявлення причин та доведення фактів, які негативно впливають на функціонування системи управління та упорядкування адміністративних відносин;

· інформаційно-аналітична – одержана під час проведення контролю інформація є підставою для прийняття адекватних управлінських рішень і проведення коригуючи дій, щоб забезпечити нормальне функціонування об’єкта перевірки;

· профілактична – виявлення фактів порушень законодавства та сприяння ліквідації явищ, які породжують безгосподарність підприємств та недотримання ними вимог чинних нормативних документів у майбутньому;

· мобілізуюча – при здійсненні контролю виявляють і недоліки, і позитивне у діяльності підприємств, які як позитивний досвід можуть використовуватись на інших підприємствах;

· культурна – виховання ощадливості при витрачанні матеріаль­них, трудових і фінансових ресурсів;

· перспективно-дійова – надання пропозицій для вжиття заходів із вдосконалення системи управління.

Однією з особливостей функції контролю є те, що вона, хоча і займає в управлінському процесі особливе місце, разом з тим нерозривно пов’язана із реалізацією інших функцій управління. Найбільш наближена функція контролю до функції обліку.

Без обліку, спостереження, виміру, реєстрації і систематизації суспільних явищ і процесів контроль неможливий. Облік є одним з найважливіших засобів отримання інформації і основою раціонального управління. Контрольні функції виконують усі елементи бухгалтерського обліку (документація та інвентаризація. Оцінка і калькуляція, система рахунків і подвійний запис, балансове узагальнення і звітність).

Функція контролю тісно пов’язана з функцією прийняття управлінських рішень. Це випливає з призначення контролю як джерела інформації, використання якого дозволяє зробити висновки про зміст управлінської роботи, її якість, результативність.

Фінансовий контроль – необхідний у будь-якій сфері суспільної діяльності, він потрібен для того, щоб забезпечити якісне прийняття рішень та їх виконання. Систематичний, якісний фінансовий контроль допомагає управлінню, а його відсутність або поверхневе проведення дає негативні наслідки.

Тісний зв’язок існує між функцією контролю і функцією аналізу. Попередній аналіз звітності та інших джерел інформації дозволяє правильно підібрати об’єкти і тематику ревізій і перевірок. Одночасно прийоми економічного аналізу широко використовуються в проведенні контрольних дій, особливо в комплексних ревізіях діяльності господарських органів для виявлення різних негативних явищ. Навіть приховані розкрадання і приписки звичайно відображаються на результатах фінансово – господарської діяльності та призводять до неузгодженості показників. Зробивши попередній аналіз звітності і записів в облікових реєстрах, можна відібрати первинні документи для детального їх вивчення в процесі ревізії, зосередити увагу на ймовірних фактах порушень і недоліків.

Функції фінансового контролю полягають у сприянні діяльності підприємств різних форм власності за допомогою економічних важелів і стимулів. Фінансовий контроль допомагає державі здійснювати безперервне спостереження і перевірку діяльності на об'єктах управління, виявляти причини порушення законодавства, керувати процесом розподілу й споживання суспільного продукту і використання фінансових ресурсів. Функції фінансового контролю визначаються інтересами суспільства.

Значення фінансового контролю:

1) утвердження законності й демократії в суспільстві;

2) запобігання правопорушенням і зловживанням;

3) виявляння порушень і відхилень від вимог чинного законодавства й обґрунтування рішень та дій для притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

4) захист і збереження власності.

Методологічна сутність фінансового контролю, як поняття зводиться до процесу перевірок за діяльністю об’єкта управління, з метою оцінки обґрун­тованості прийняття рішень і результатів їх виконання, а саме: вивчення фінансово-господарських операцій, перевірки правильності здійснення опера­цій та їх відображення в обліку, а також вжиття заходів для усунення порушень і попередження їх у подальшому процесі.

Фінансовий контроль як економічний процес включає такі елементи:

ü суб’єкт контролю;

ü об’єкт контролю,

ü предмет контролю,

ü принципи контролю,

ü методи контролю,

ü техніку контролю,

ü власне сам процес контролю,

ü прийняття рішень за результатами контроль.

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 4. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 7. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 8. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 9. Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
 10. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 11. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 12. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Предмет та об’єкти державного фінансового контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.