Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теми курсових робіт

 

Тема 1: Предмет і метод політичної економії

План

1 Предмет політичної економії.

2 Методи політичної економії.

3 Функції політичної економії.

4 Роль політичної економії в сучасному світі та її зв'язок з іншими науками. Необхідність політекономічних досліджень в Україні на сучасному етапі розвитку.

 

Тема 2: Економічні потреби та виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

План

1 Виробничі можливості суспільства. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей.

2 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб.

3 Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом.

4 Основні шляхи розширення межі виробничих можливостей економіки України.

 

Тема 3: Форми організації суспільного виробництва

План

1 Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства.

2 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і його властивості.

3 Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності.

4 Напрями та проблеми еволюції форм товарного виробництва в Україні.

 

Тема 4: Витрати виробництва і прибуток

План

1 Витрати виробництва, їх сутність і види.

2 Вартість товару і його ціна.

3 Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку.

4 Основні шляхи підвищення прибутковості українських підприємств.

Тема 5: Ринок: сутність, функції та моделі

План

1 Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.

2 Ринок і його сутність. Попит і пропозиція.

3 Еластичність попиту та пропозиції на індивідуальних ринках.

4 Проблеми формування та розвитку ринкових відносин в Україні.

 

Тема 6: Класифікація ринків та загальні ознаки їх функціонування

План

1 Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання.

2 Ринки виробничих ресурсів: попит і пропозиція.

3 Ринок капіталів.

4 Основні проблеми функціонування ринків в Україні.

 

Тема 7: Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу

План

1 Ринкова інфраструктура.

2 Позичковий капітал і процент.

3 Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток.

4 Проблеми формування інфраструктури ринку і капіталу сфери обігу в Україні.

 

Тема 8: Домогосподарства в системі економічних відносин

План

1 Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин.

2 Доходи домогосподарств та їх розподіл.

3 Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств.

4 Основні тенденції зміни ролі домогосподарств в економічній системі України.

 

Тема 9: Підприємство та підприємництво

План

1 Підприємство як суб’єкт ринкової економіки.

2 Капітал підприємства і його кругообіг. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства.

3 Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці.

4 Основні проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні.

 

Тема 10: Підприємництво в аграрній сфері

План

1 Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу.

2 Земельна рента та її форми.

3 Розвиток підприємництва в сільському господарстві.

4 Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень в сучасних умовах України.

 

Тема 11: Держава та її економічні функції

План

1 Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку.

2 Еволюція економічної діяльності держави.

3 Економічні функції держави.

4 Ринок і держава: реалії України.

 

Тема 12: Форми суспільного продукту в процесі відтворення

План

1 Сутність і види економічного відтворення.

2 Суспільний продукт і його форми.

3 Методи розрахунку суспільного продукту.

4 Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів в Україні.

 

Тема 13: Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи

План

1 Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність та етапи розвитку.

2 Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму.

3 Економічна система монополістичного капіталізму.

4 Фінансово-монополістичний капітал та фінансово-монополістична олігархія в Україні.

 

Тема 14: Соціалістична економічна система та її еволюція

План

1 Економічна система соціалізму: теорія і практика.

2 Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму».

3 Механізм функціонування «державного соціалізму». Історичні перспективи соціалізму.

4 Перспективи побудови моделі «державного соціалізму» в Україні.

 

Тема 15: Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

План

1 Зміст, типи і чинники перехідної економіки.

2 Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.

3 Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки. Уроки для України.

4 Формування сучасних ринкових відносин та ринкової інфраструктури в Україні.

 

Тема 16: Власність: суть, шляхи плюралістичного становлення в Україні

План

1 Суть власності.

2 Суб'єкти і об'єкти власності.

3 Форми власності та їх еволюція.

4 Розвиток форм власності на Україні.

 

Тема 17: Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

План

1 Суть та джерела виробництва національного доходу.

2 Розподіл, перерозподіл, споживання та нагромадження національного доходу.

3 Методи вимірювання національного доходу.

4 Тенденція рівня виробництва та споживання національного доходу на сучасному етапі.

 

 

Тема 18: Економічна система: суть, структура та класифікація

План

1 Суть та структурні елементи економічної системи.

2 Класифікація економічних систем: досучасні та сучасні.

3 Основні тенденції розвитку економічних систем сучасності.

4 Формування основних елементів ринкової економіки в Україні: проблеми і перспективи.

 

Тема 19: Ринкова економіка та механізм її функціонування

План

1 Суть ринкової економіки.

2 Основні моделі ринкових економічних систем:

2.1 Класична модель ринкової економіки (США);

2.2 Шведська модель "держави добробуту";

2.3 Соціально-ринкове господарство ФРН.

2.4 Змішана модель ринкової економіки (Японія).

2.5 Планово-регульована ринкова економіка (Китай).

3 Основні механізми функціонування ринкової економіки.

4 Особливості становлення ринкової економіки України.

 

Тема 20: Національний ринок та його рівновага

План

1 Суть, структура та основні функції ринку.

2 Ринкова інфраструктура.

3 Механізми встановлення рівноваги національного ринку в Україні.

 

Тема 21: Ринок праці і механізм його функціонування

План

1 Суть ринку праці та його структура.

2 Особливості становлення та функціонування ринку праці.

3 Біржа праці та її функції.

4 Стан та тенденції розвитку ринку праці на Україні на сучасному етапі.

 

Тема 22: Зайнятість та безробіття: основні проблеми регулювання

1 Зайнятість та безробіття: суть, причини та види.

2 Методи регулювання зайнятості.

3 Економічні та соціальні втрати від безробіття.

4 Основні причини існування безробіття в Україні та шляхи його подолання.

 

Тема 23: Ринок цінних паперів: суть та механізм функціонування

План

1 Економічний зміст цінних паперів.

2 Види цінних паперів.

3 Структура ринку цінних паперів. Фондова біржа.

4 Ринок цінних паперів на Україні: сучасний стан та тенденції розвитку.

 

Тема 24: Біржа: суть, основні напрями діяльності

План

1 Суть та основні функції бірж.

2 Види та механізм діяльності бірж (з практики функціонування загальновизнаних бірж світу).

3 Біржа на Україні: становлення, проблеми та шляхи вдосконалення діяльності.

 

Тема 25: Акціонерні товариства: суть та механізм функціонування

План

1 З історії становлення та розвитку акціонерних товариств.

2 Суть, економічна необхідність та організаційні основи діяльності акціонерних товариств.

3 Механізм функціонування акціонерних товариств.

4 Становлення та діяльність акціонерних товариств на Україні.

 

Тема 26: Банки і банківська система суспільства

План

1 Суть, види банків та їх основні функції.

2 Основні види банківських операцій.

2.1 Операції по залученню вкладів і депозитів.

2.2 Кредитні операції.

2.3 Факторингові операції.

2.4 Лізингові операції.

3 Банківська система України на сучасному етапі економічного розвитку.

 

Тема 27: Фінансова система та фінансова політика держави

План

1 Суть, види фінансів та принципи побудови фінансової системи держави.

2 Бюджет як основний фінансовий документ держави.

3 Основні напрями фінансової політики держави.

4 Проблеми та шляхи забезпечення фінансової стабілізації на Україні.

 

Тема 28: Державний бюджет

План

1 Суть державного бюджету та його структура.

2 Основні джерела формування державного бюджету.

3 Бюджетний дефіцит та державний борг: суть, причини та шляхи вирішення.

4 Проблеми формування державного бюджету України на сучасному етапі.

 

Тема 29: Грошовий обіг: суть, закони грошового обігу та основні тенденції

План

1 Історія виникнення та еволюції грошей.

2 Суть, структура та закони грошового обігу.

3 Основні тенденції грошового обігу в сучасному світі.

4 Умови стабілізації та регулювання грошового обігу в Україні

 

Тема 30: Грошово-кредитна політика держави

План

1 Суть грошово-кредитної політики держави.

2 Основні механізми здійснення грошово-кредитного регулювання економіки.

3 Грошово - кредитна політика в Україні: особливості становлення, розвиток та сучасний стан.

Тема 31: Фіскальна політика держави

План

1 Фіскальна політика: суть, необхідність та завдання.

2 Дискреційна фіскальна політика.

3 Недискреційна фіскальна політика (вмонтовані стабілізатори).

4 Сучасна фіскальна політика української держави.

 

Тема 32: Податки і податкова система держави

План

1 Суть, функції та основні принципи оподаткування та податкової політики.

2 Основні види податків держави. Податкове законодавство.

3 Податкова система та податкова політика на Україні.

 

Тема 33: Соціальна політика держави в ринковій економіці

План

1 Суть та основні принципи соціальної політики держави в ринковій економіці.

2 Основні напрями соціального захисту населення в умовах ринку (соціальне страхування, соціальна допомога, регулювання та індексація доходів).

3 Сучасна соціальна політика української держави.

 

Тема 34: Монополія і конкуренція в господарській системі

План

1 Основні причини виникнення та історичний розвиток монополій і конкуренції в господарському житті суспільства.

2 Основні форми, види та типи функціонування монополій. Монополія як крайня форма недосконалої конкуренції.

3 Конкуренція - цивілізована форма боротьби за існування та підвищення ефективності виробництва.

4 Монополія і конкуренція в господарській системі України.

 

Тема 35: Інфляція: суть, причини та антиінфляційні заходи держави

План

1 Інфляція в системі господарського механізму.

1.1 З історії виникнення інфляції.

1.2 Суть, причини, види та механізм дії інфляції.

1.3 Соціально-економічні наслідки інфляції.

2 Державна система антиінфляційних заходів.

2.1 Адаптаційна та компромісна політики.

2.2 Кейнсіанська та монетаристська політики.

3 Особливості інфляції та антиінфляційних заходів на Україні на сучасному етапі.

 

Тема 36: Основні форми і методи державного регулювання економіки

План

1 Економічна роль держави.

2 Необхідність, суть та основні функції державного регулювання економіки.

3 Основні форми і методи державного регулювання економіки.

4 Механізм державного впливу та регулювання економіки України в перехідний період до ринку.

 

Тема 37: Економічний ріст та його типи. Сучасні моделі економічного росту

План

1 Суть та визначення економічного росту.

2 Типи, темпи та фактори економічного росту

3 Сучасні моделі прогнозування економічного росту та їх характеристика.

4 Динаміка економічного розвитку України в 90-х роках ХХ століття - на початку ХХІ століття.

 

Тема 38: Циклічні коливання в економіці

План

1 Теоретичні погляди на природу економічних циклів.

2 Суть промислового циклу та його фази.

3 «Довгі хвилі» в економіці.

4. Прогноз циклічного розвитку економіки України в XXI столітті.

Тема 39: Світова економіка та її проблеми

План

1 Характеристика сучасного світового господарства.

1.1 Світове господарство як економічна категорія.

1.2 Міжнародна економічна інтеграція і її форми.

1.3 Міжнародний розподіл праці.

2 Основні проблеми світової економіки на .сучасному етапі.

3 Проблеми та перспективи інтеграції України в світове господарство.

 

Тема 40: Міжнародна торгівля: суть, практика та основні напрями розвитку

План

1 Зовнішня торгівля як предмет зовнішньоекономічної інтеграції країн.

2 Основні напрями зовнішньоекономічної торгівлі. Торговий і платіжний баланс країни.

3 Теорії абсолютної та порівняльної переваг. Вигоди від зовнішньої торгівлі.

4 Розвиток зовнішньоторгових відносин України на сучасному етапі.

 

Тема 41: Торговельна політика держави

1 Торговельна політика, її суть та роль в процесах економічної інтеграції держави.

2 Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

3 Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

4 Торговельна політика України на сучасному етапі.

 

Тема 42: Міжнародна валютна система та валютний курс

План

1 Суть національних та світових валютних систем.

2 Еволюція міжнародної валютної системи.

2.1 Система золотого стандарту.

2.2 Бреттон-Вудська валютна система.

2.3 Ямайська валютна система.

2.4 Європейська валютна система.

3 Валютний курс.

3.1 Суть валютних курсів.

3.2 Функції валютного курсу.

3.3 Фіксовані та плаваючі валютні курси.

4 Міжнародні валютно - кредитні організації.

 

Тема 43: Тіньова економіка: суть, причини та механізм функціонування

План

1 Суть тіньової економіки і її структура.

2 Причини виникнення, механізм функціонування та основні методи нейтралізації тіньової економіки.

3 Особливості тіньової економіки Україні на сучасному етапі.

 

Тема 44: Економічні аспекти глобальних проблем сучасності

План

1 Причини та суть глобальних економічних проблем.

2 Основні сучасні світові економічні проблеми та їх характеристика.

3 Можливі шляхи розв'язання економічних глобальних проблем сьогодення.

 

Тема 45: Кейнсіанська модель макроекономічного регулювання

План

1 Кейнсіанська теорія понизу і пропозиції.

2 Кейнсіанська теорія зайнятості і проценту.

3 Кейнс і кейнсіанці про механізми макроекономічного регулювання в умовах кризових явищ.

4 Можливості застосування кейнсіанської теорії в практиці реформування економіки України.

 

Тема 46: Монетаризм: суть та основні напрями монетарної політики держави

План

1 Суть, цілі та об'єкти монетарної політики.

2 Основні регулюючі механізми монетарної політики держави.

3 Макроекономічні наслідки монетарної політики.

4 Застосування монетарної політики в практиці реформування економіки України.

 

Тема 47: Теорія і практика формування ринкової економіки в країнах Східної Європи

План

1 Причини переходу країн Східної Європи від планово-розподільчої до ринкової економіки.

2 Основні напрями, специфіка та наслідки економічних реформ в країнах Східної Європи.

3 Можливість використання досвіду ринкових реформ країн Східної Європи на Україні.

 

Тема 48: Державне регулювання підприємництва

План

1 Підприємництво та управління державною власністю.

2 Приватизація і роздержавлення.

3 Державна підтримка малого та середнього бізнесу.

4 Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні на сучасному етапі.

 

Тема 49: Макроекономічна модель сукупного попиту та сукупної пропозиції.

План

1 Сукупний попит, його цінові та нецінові фактори.

2 Сукупна пропозиція в короткостроковому та довгостроковому періодах.

3 Рівновага сукупного попиту та пропозиції.

4 Проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в Україні на сучасному етапі.

 

 

Тема 50: Економічна безпека держави.

План

1 Економічна безпека, її суть та значення.

2 Види економічної безпеки держави.

2.1 Фінансова безпека держави.

2.2 Енергетична безпека держави.

2.3 Техніко-технологічна безпека держави.

2.4 Продовольча безпека держави.

3 Основні шляхи забезпечення економічної безпеки України

 

 

Тема 51: Інноваційний розвиток економіки

План

1 Суть, значення та структура інноваційної діяльності.

2 Організаційно-економічні особливості розвитку інноваційного бізнесу. Технопарки, бізнес-інкубатори, малі інноваційні фірми.

3 Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України.

 

Тема 52: Банкрутство та санація підприємств.

1 Банкрутство підприємств як невід'ємний елемнт ринкової економіки.

2 Санація підприємств: економічна суть та механізм застосування.

3 Стан банкрутства та перспективи застосування санаційних заходів на підприємствах Івано-Франківської області.

 

Тема 53: Регулювання регіонального розвитку

1 Суть та значення регіональної економіки. Становлення системи регіонального управління.

2 Економічні основи розвитку регіонів (областей).

2.1 Вплив податкової системи на регіональний розвиток.

2.2 Фомування та використання фінансових ресурсів регіону

2.3 Взаємодія області з іншими територіями в економічній сфері.

3 Організаційно-економічні проблеми розвитку Івано-Франківської області

 

 

Тема 54: Регулювання інвестиційного розвитку.

1 Суть та види інвестицій.

2 Вплив інвестицій на динаміку основних макроекономічних показників.

3 Визначення ефективності інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки.

4 Характеристика інвестиційних процесів та основних напрямів інвестиційної політики в Україні.

 

 

Тема 55: Державне регулювання основних сфер господарської діяльності.

1 Суть державного регулювання економіки, його об'єкти, суб'єкти та основні інструменти.

2 Особливості державного регулювання окремих сфер господарської діяльності.

2.1 Державне регулювання промислового виробництва.

2.2 Державне регулювання агропромислового комплексу.

2.3 Державне регулювання транспорту, капітального будівництва та інших сфер економіки.

3 Проблеми державного регулювання основних сфер господарювання в Україні та основні шляхи їх вирішення.

 


7 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Читайте також:

 1. III. Основні обов'язки робітників та службовців
 2. IV. ВИБІР КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 3. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ
 4. VII. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
 5. А а) робітники
 6. А) Графік руху робітників.
 7. А) Заробітна плата її форми та системи.
 8. А) Заробітна плата, її форми та системи.
 9. А.2.3. Розрахунок загальної трудомісткості робіт по ТО і ПР автомобілів
 10. А.2.4.. Розподіл трудомісткості ТО і ПР по видах робіт СТОА
 11. А.2.6. Розрахунок кількості робітників
 12. Автоматизація проектних робіт
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дидактичне забезпечен | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.