Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Перелік і характеристика використовуваних приладів та перевірка регулятора

Схема перевірки регулятора

Перелік і характеристика використовуваних приладів

Схема перевірки регулятора

 

 

Схема підключення показана на рисунку.

Гнізда для підключення магазинів опору та вихідних пристроїв виведені на лицьовій панелі щита. Нумерація гнізд відповідає нумерації комутаційних затискачів на колодці, яка розміщена на задній стінці приладу Р 25.2.2. Крім того, до клемної колодки підключаються світлосигнальні лампочки, що сигналізують спрацювання регулюючого приладу в напрямку «Більше» (лампа HL1) чи «Менше» (НL2).

 

Для перевірки і налагодження регулюючого приладу використовуються такі прилади та апаратура (рисунок 5.1): два магазини опорів типу МСР-60, або їм подібні; прилад регулюючий Р 25.2.2, вольтметр універсальний В7-26; секундомір електричний типу ПВ-53Щ.

Прилади регулюючі Р25 призначені для застосування в системах автоматичного регулювання та керування технологічними процесами і виконують такі функції :

- алгебраїчне додавання сигналів, що надходять від датчиків з не уніфікованими (природними) електричними вихідними сигналами, а також коригуючих сигналів постійного струму або напруги;

- ввід інформації про задане значення регульованого параметра;

- формування та підсилення сигналу непогодження;

- формування на виході електричних імпульсів постійного або змінного струму для керування виконавчим механізмом (ВМ) з постійною швидкістю переміщення;

- формування спільно з ВМ постійної швидкості ПІД - закону регулювання;

- демпфування сигналу непогодження;

- ручне керування ВМ;

- індикацію положення ВМ та непогодження (для деяких виконань приладу).

Залежно від виду приєднуваних до приладу датчиків (виду та номінального діапазону зміни вхідних сигналів) існують такі модифікації приладів (таблиця 5.1).

 

 

Примітки:

1. У приладів всіх модифікацій є додатковий вхід 0...10В змінного струму (частотою 50 Гц) — від датчиків положення ВМ.

2. Прилади мають додаткові входи для підключення уніфікованих електричних сигналів 0-5 мА, 0-20 мА, 0-10В, призначених для вводу коригуючих сигналів.

Модифікації регулюючих приладів Р 25

 

Модифікація приладу Вид та номінальний діапазон зміни вхідних сигналів Вид та кількість приєднуваних датчиків
      Сигнал змінного струму частотою 50 Гц від 0 до 0,5 В (зміна взаємо-індуктивності від 0 до 10 мГн)   Зміна активного опору на 46 Ом.     Зміна ЕРС від 0 до 60 мВ. Від одного до трьох диференційно-трансформатор-них датчиків     Один або два термоперетво-рювачі опору градуювань 50П та 50М; 100П та 100М Один термоелек-тричний перетворювач градуювань ХК68, ХА68, ПП68, ПР-30/668

Залежно від наявності вмонтованих індикаторів непогодження та положення ВМ прилади всіх модифікацій випускаються в таких виконаннях:

1 — без індикаторів;

2 — з індикаторами непогодження та положення ВМ;

3 — з індикатором непогодження;

4 — з індикатором положення.

Основні характеристики приладів Р25:

1. живлення приладів - від однофазної мережі змінного струму 220 В. Вихідні сигнали:

а) імпульси напруги постійного пульсуючого струму середнього значення 24 В;

б) зміна стану безконтактних ключів, які допускають комутацію змінного стуму частотою 50 та 60 Гц або пульсуючого постійного струму з амплітудним значенням до 1А за діючого значення струму 0,1 — 0,5 А та діючого значення зовнішнього джерела живлення вихідних мереж до 250 В.

2. Діапазони зміни:

- коефіцієнта пропорційності Кп63 (призначеного для встановлення часу повного ходу ВМ Твм= 63 с) від 0,6 ± 0,2 до 20 ± 8;

- постійної часу інтегрування Ти від 5 ± 2 до 500 + 200 с;

- постійної часу демпфірування Тдф від 0 до 10-4+12 с;

- тривалості інтегральних імпульсів вихідного сигналу від 0,1-0,02+0,15 до 1 с;

- зони нечутливості ∆ у відсотках від номінального діапазону зміни вхідного сигналу для приладу Р25.2 від 0,5 ± 0,3 до 5 ± 2;

- сигналу коректора у відсотках від номінального діапазону зміни вхідного сигналу для приладу Р25.2 від - 50 ± 25 до + 50 ± 25;

- сигналу завдання у відсотках від номінального діапазону зміни вхідного сигналу для приладу Р25.2 від -7,5±2,5 до +7,5+2,5.

3. Конструктивно прилад (див. стенд) складається із зварного металевого каркаса з передньою панеллю. Каркас об'єднує два субблоки Р011 та Р012, кожний з яких включає в себе електронну схему, змонтовану на друкованій платі, рамку та штепсельний роз’їм для комутації. На передній панелі каркаса розміщені органи керування: задатчик, перемикач роду керування „А”-„Р” (автоматичне - ручне) та перемикач „Р” для керування в ручному режимі (▲ - більше, ▼ - менше).

На субблоці Р011 містяться такі органи керування, налагодження та контролю:

- два світлодіоди, які показують напрямок дії приладу (▲ — більше, ▼ — менше);

- перемикач режиму роботи приладу (ПІ — пропорційно-інтегральний; трипозиційний);

- потенціометр ЗОНА - для зміни зони нечутливості приладу;

- потенціометр ІМПУЛЬС - для зміни тривалості включень у пульсуючому режимі;

- потенціометр Кп63 - для зміни коефіцієнта пропорційності;

- потенціометр та перемикач Ти - для зміни часу інтегрування;

- потенціометр ДЕМПФЕР - для зміни постійної часу демпферування;

- гніздо „ε” - для контролю сигналу непогодження;

- гніздо „ОС” — для контролю сигналу зворотного зв'язку;

- гніздо „ОТ” - загальна точка субблока.

На субблоці Р012 розміщені:

- три потенціометри «К1», «К2» та «КЗ» - для зміни масштабного коефіцієнта передачі по відповідному каналу (в приладі Р25.2 використовуються тільки потенціометри «К2» та «КЗ»);

- потенціометр КОРЕКТОР (внутрішній широкодіапазонний задатчик), який дає можливість збалансовувати субблок за будь-якого заданого значення сигналу (регульованого параметра);

- два субблоки (Р011 та Р012) та трансформатор живлення (Тр), крім того, на схемі показані всі елементи, що встановлюються на каркасі та спеціальній додатковій платі.

У прямокутниках на схемі вказані номери комутаційних затискачів на задній стінці приладу відповідно до їх нумерації на рисунку 5.1.

Вимірювальний субблок Р012 виконує функції додавання сигналів від датчиків, введення сигналу завдання, перетворення сигналу датчика положення ВМ у сигнал постійного струму та формування стабілізованої постійної напруги живлення.

Обидва термоперетворювачі опору (ТО) вмикаються в мостові схеми субблока Р012 за трипровідною схемою. Мости живляться від стабілізатора напруги 8 В постійного струму. Вихідний сигнал моста ТС1 подається на вузол масштабування «К2». Вихід моста ТС2 підключений на зовнішній клемник приладу і може бути поданий на вузол масштабування «КЗ» за допомогою перемички між клемами 15-19 приладу (див. рисунок 5.1). На вузол «КЗ» можуть бути подані також коригуючі сигнали постійного струму.

Сигнали, що знімаються з вузлів «К2» «КЗ», сумуються один з одним та вихідним сигналом моста задатчика і коректора. Сигнал непогодження підсилюється підсилювачем постійного струму і надходить на вхід субблока Р011.

Статична характеристика субблока Р012 у приладі Р25.2 має вигляд, В:

 

E= (K2 X2 + K3 Х3 + Хкор + Xзд)10, (5.1)

 

де, Е - вихідний сигнал субблока;

Х2 - сигнал термоперетворювача ТС1;

Х3 - сигнал, що подається на вузол «КЗ» (сигнал ТС2 або один з сигналів 0-5 мА, 0-20 мА, 0-10 В постійного струму);

Хкор - сигнал коректора;

Хзд - сигнал задатчика; К2, КЗ — масштабні коефіцієнти, що змінюються в діапазоні від 0 до 1.

При цьому всі сигнали в правій частині рівняння (5.1) виражені в частках номінального діапазону відповідного вхідного сигналу та вважаються додатними (від'ємними); якщо їх дія викликає збільшення (зменшення) вихідного сигналу Е субблоку, приймається напруга 10 В постійного струму.

Субблок Р011 застосовується у всіх модифікаціях приладів Р25 і виконує функції демпфування вхідного сигналу, формування закону регулювання та комутації вихідних каналів.

Основою його схеми (рисунок 5.2) є релейний елемент у прямому каналі та аперіодична ланка в ланцюзі від'ємного зворотного зв'язку (33).

Прямий канал субблока містить:

- пристрій демпфування;

- суматор прямого каналу ∑;

- трипозиційний релейний підсилювач з регульованою зоною нечутливості І.

Рисунок 5.2 – Схема субблоку Р011

Ланцюг від'ємного 33 містить:

- інвертор вихідного сигналу трипозиційного реле У;

- пристрій зворотного зв'язку (аперіодична ланка) ПЗЗ;

- пристрій «Імпульс» для зміни тривалості вмикань ВМ;

- орган вимкнення сигналу від'ємного 33, який дає змогу перевести субблок у режим трипозиційного релейного елемента.

Пристрій демпферування призначений для фільтрації високочастотних перешкод і в динамічному розумінні є аперіодичною ланкою. Постійна часу ланки змінюється потенціометром «Демпфер» на лицьовій панелі.

На підсумовуючому підсилювачі відбувається алгебраїчне додавання вхідного сигналу (після демпфірування) з сигналами головного від'ємного 33, що надходять від ПЗЗ, і додаткового 33 від пристрою «Імпульс».

Залежно від знака вихідної напруги підсумовуючого підсилювача вмикається один з тригерів підсилювача І. Зона нечутливості тригерів змінюється зміною замикаючої напруги, яка знімається з потенціометра «Зона» (виведений на лицьову панель).

Поява сигналу на виході релейного підсилювача спричиняє до спрацювання відповідного транзистора в блокінг-генераторі (блокінг-генератор на схемі не показано). При цьому на виході блокінг-генератора з'являються імпульси прямокутної напруги, що надходять на відповідну обмотку трансформатора. Імпульси напруги на вторинній обмотці трансформатора спричиняють ввімкненню тиристорного безконтактного ключа «Більше» або «Менше». Трансформатори служать для гальванічного розділення вхідних та вихідних ланцюгів приладу.

Сигнал з виходу релейного підсилювача І надходить також на підсилювач У, який інвертує даний сигнал. Частина напруги з виходу цього підсилювача, що визначається положенням потенціометра «Кп63» (на лицьовій панелі), який змінює коефіцієнт пропорційності регулятора, надходить на вхід ПЗЗ. Напруга на виході ПЗЗ повільно зростає, і заряджає конденсатор у ланцюгу 33 даного підсилювача. Резистори в ланцюзі 33 підсилювача, зображені на схемі поряд з перемикачем «КЗ», при цьому вимкнені (пристрій для їх вимкнення на схемі не показано).

Сигнал, що наростає на виході ПЗЗ, надходить на вхід підсумовуючого підсилювача, компенсуючи вхідний сигнал. Таким чином, вводиться від'ємний 33 для формування П-складової закону регулювання.

Якщо сигнал на виході підсумовуючого підсилювача не перевищує зони нечутливості релейного підсилювача, сигнал на виході останнього дорівнює нулю. При цьому вимикаються тиристорні ключі на виході приладу і починає розряджатися конденсатор ПЗЗ.

Розряд конденсатора здійснюється через опори R або R1, що підключилися. Таким чином, ланцюги заряду та розряду конденсатора незалежні, що дає можливість здійснювати незалежне регулювання коефіцієнта пропорційності Кп і часу інтегрування Ти.

Під час розряду конденсатора ПЗЗ являє собою аперіодичну ланку, постійна часу якої може змінюватись плавно з допомогою потенціометра Ти або ступінчасто перемикачем «КЗ», що міститься на лицьовій панелі. Розрядний струм конденсатора, що протікає через відповідні опори, утворює на вході підсумовуючого підсилювача сигнал додатного зворотного зв'язку 33, що спричиняє новому спрацюванню релейного підсилювача, включення того самого ключа «Більше» або «Менше», появу сигналу в колі 33. Подібні цикли повторюються до тих пір, поки сигнал непогодження не стане меншим за зону нечутливості релейного елемента.

Зміна положення рукоятки потенціометра «Імпульс» на лицьовій панелі субблока призводить до зміни сигналу додаткового додатного зворотного зв'язку 33, а за рахунок цього - до зміни тривалості вмикань регулятора в пульсуючому режимі. Зменшення тривалості імпульсів підвищує точність роботи регулятора, оскільки в пульсуючому режимі його рівняння найбільш близьке до рівняння ідеального ПІ-регулятора. Але при цьому збільшується кількість вмикань. Збільшення тривалості імпульсів може призвести до зниження стійкості системи регулювання за рахунок вибігів у ВМ.

Передавальна функція субблока разом з ВМ постійної швидкості з достатньою точністю визначається таким виразом:

 

W (p) == (1+), (5.2)

 

де Yвм - переміщення вала ВМ;

Тдф - стала часу демпфування.

 

Коефіцієнт передачі при цьому визначається із відношення

 

Кп = ,

 

де Твм - дійсний час повного переміщення вала ВМ, с.

 

Докладні принципові електричні схеми субблоків Р012 та Р011 наведені в довіднику

 

Лекція №24

Тема 6.3 Ремонт, наладка, повірка та експлуатація електричних регуляторів РС29.

[4]c. 127 -139
 

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. IV. Перевірка розв’язання і відповідь
 5. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО
 6. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 7. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 8. Автокореляційна характеристика системи
 9. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 10. Аналітична перевірка звітності
 11. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
 12. Архітектура СЕП та характеристика АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.