Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальні гарантії прав працівників на охорону праці

 

Законодавство України встановлює загальні гарантії права на безпечні і нешкідливі умови праці, що надаються всім працівникам, а також передбачає спеціальні гарантії для певних категорій працівників, що зумовлено підвищеними вимогами охорони їх здоров’я. До таких категорій належать працівники, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах праці, неповнолітні особи, жінки, особи з пониженою працездатністю тощо.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону праці», умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні. Тому у разі включення до його змісту умов, які погіршують правове становище працівників порівняно із зако­нодавством про охорону праці, вони визнаються недійсними.

Важливою гарантією охорони праці є надання працівнику інфор­мації про умови праці на підприємстві і, зокрема, на робочому місці. Крім загальних питань з охорони праці, роботодавець зобов'яза­ний проінформувати громадянина про наявні на майбутньому ро­бочому місці шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які ще не усунено. Водночас роботодавець повинен повідомити майбутньо­го працівника про можливі шкідливі, негативні наслідки впливу виробничих факторів на його здоров'я та ознайомити його з пра­вом на відповідні пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

Гарантією права на безпечні і нешкідливі умови праці є вико­нання працівниками лише тих робіт, які не протипоказані їм за ста­ном здоров'я, що забезпечується встановленням законодавчих об­межень при укладенні трудових договорів і переведенні працівників на легшу роботу.

Законодавством України передбачено гарантії у випадках виник­нення загрози життю і здоров'ю працівників, не створення робото­давцями відповідних умов праці, що забезпечують їх безпеку та гігієну. До таких належать:

üправо працівника відмовитися від виконання роботи уразі виник­нення виробничої ситуації, що загрожує життю і здоров'ю;

üправо працівника розірвати трудовий договір з власної ініціати­ви;

üвстановлення юридичної відповідальності роботодавця за пору­шення законодавства про охорону праці.

У випадку невиконання роботодавцем зобов'язань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, порушення законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань пра­цівник має право розірвати трудовий договір з власної ініціативи. Роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у строк, визначений працівником. Оскільки звільнення працівника на цій підставі відбувається не з його провини, то працівникові виплачується вихі­дна допомога. Розмір вихідної допомоги визначається у колектив­ному договорі, але у будь-якому випадку не може бути менший тримісячного заробітку працівника. У трудову книжку вноситься запис про підставу та причини звільнення працівника.

Однією з гарантій, що забезпечує право працівника на безпечні і нешкідливі умови праці, є встановлення юридичної відповідальності за порушення нормативно-правових актів з охорони праці, створен­ня перешкод для діяльності посадових осіб органів державного на­гляду за охороною праці, представників професійних спілок, найма­них працівників. У разі вчинення цих правопорушень настає адмі­ністративна, кримінальна, цивільно-правова відповідальність, відповідальність за трудовим правом. Законодавство України про охорону праці передбачає також сплату роботодавцями штрафних санкцій. Слід зазначити, що штрафи, застосовані до підприємств, установ, організацій, скеровуються до Державного бюджету України.

Важливою гарантією, що встановлена у Законі України «Про охо­рону праці», є запровадження соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань, яким кардинально змінено основи захищеності працівників на виробництві. 23 вересня 1999 р. В Україні прийнято Закон «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Ним визначено систему, принципи та види соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, суб’єкти та об'єкти страхування, порядок відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я.

На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. Роботодавець зобов'язаний організувати комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці. Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється.Роботодавець повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок.На роботах, зв'язаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби. На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти. На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування. Роботодавець зобов'язаний безплатно постачати працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою. Цехи і виробничі ділянки, де організовується постачання газованою солоною водою, визначаються органами санітарного нагляду за погодженням з роботодавцем.Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Роботодавець зобов'язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників, а також за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 3. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 4. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 5. Адаптація працівників.
 6. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 8. Акти з охорони праці в організації.
 9. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 10. Алкоголізм і безпека праці.
 11. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 12. Аналіз і оцінка стану охорони праці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Охорона праці та її правове забезпечення | Особливості правового регулювання праці жінок

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.