Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Обсяг, що планується, і структура виробництва

Таблиця 2.1.

Характеристика сучасного обсягу попиту (продажів) на про­дукцію (послуги) на внутрішньому ринку (у натуральних одиницях виміру)

  ВИД РИНКУ Роки звітного періоду
200_ 200_ 200_
Загальний обсяг попиту (продажу) У тому числі того, що задовольняється Загальний обсяг попиту (продажу) У тому числі того, що задовольняється Загальний обсяг попиту (продажу) У тому числі того, задовольняється
за раху- нок віт- чизняно- го вироб- ника за раху- нок імпорту за раху- нок віт- чизняно- го вироб- ника за ра- хунок імпорту за раху- нок віт- чизняно- го вироб- ника за раху- нок
Регіональний (область у якій передбачається реалізація інвестиційного проекту)                  
Національний (у цілому по Україні)                  

Розрахунки диференціюються в розрізі окремих регіональних ринків (якщо реалізація продукції, чи (послуг), передбачається за межами даного ринку). Результати цього прогнозу та­кож показують у бізнес-плані в табличній формі (у спрощеному вигляді ця форма наведена в таблиці 2.2).

Таблиця 2.2.

Прогноз можливого обсягу продажу продукції (послуг) у ме­жах інвестиційного проекту, що розглядається, на наступні п'ять років (у натуральних одиницях виміру)

РЕГІОНИ ПРОДАЖУ Роки прогнозованого періоду
200_ 200_ 200_ 200_ 200_
1. Область, у якій перед­бачається реалізація інве­стиційного проекту 2. Області України З. Країни СНД 4.Зарубіжні держави (перерахувати)          
У цілому по всіх регіонах          

У процесі аналізу ринку особливу увагу слід приділити оцінюванню рівній і динаміки цін на продукцію (послуги). Таке оцінювання виробляється по внутрішньому ринку України в зіставленні з рівнем світовихцін на аналогічну продукцію (особ­ливу рольвідіграє вивчення світових цін по продукцію, що про­гнозується продавати на зовнішніх ринках). За результатами оцінювання виявлених тенденцій складається прогноз динаміки рівня цінна продукцію на майбутнє. Для того щоб вилучити вплив фактор інфляції в Україні, прогнозований рівень цін на внутрішньому ринку виражається в доларах США (перерахуван­ня цін здійснюєтьсяза курсом національного банку на момент по­дачі бізнес-плану). Результати оцінювання сучасного і прогнозо­ваного рівнів цін на продукцію (послуг) показують за формою (табл. 2.3).

 

Таблиця 2.3.

Характеристика сучасного і прогнозованого рівнів цін на про­дукцію (послуги) на внутрішньому і зовнішньому ринках (за одиницю)

 

 

Вид ринку Сучасний рі­вень цін Прогнозований рівень цін за роками, долари США
    У гри. у дол. США 199_ 199_ 199_ 199_ 199_
Внутрішній (середній рівень цін на ринку Украї­ни) Зовнішній (се­редній рівень світових цін)              

Аналіз ринку завершується оцінюванням сучасного і про­гнозованого рівнів конкуренції на внутрішньому ринку (насамперед на ринку регіону, в якому реалізується інвес­тиційний проект). У процесі такого оцінювання розглядаються кількість підприємств, що випускають аналогічну продукцію чи роблять аналогічну послугу; частка основних підприємств в об­сязі продажу у регіоні (Україні); прогнозовану появу на ринку но­вих підприємств-конкурентів.

У разі необхідності в даному розділі можна відбити й інші показники, що характеризують сучасний стан і перспективи роз­витку ринку даної продукції (послуги).

Обсяги, що плануються, і структура виробництва продукції (послуг, що надаються) є основою характеристики подальшої ви­робничої діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації.

У процесі розроблення цього розділу бізнес-плану на пер­шому етапі базується загальний обсяг намічуваного випуску про­дукції (надання послуг) у середньому за рік при виході об'єкта, що інвестується, на проектну потужність.

На другому етапі аналогічні розрахунки проводять в розрізі окремих асортиментних груп продукції (різновидів послуг). І на­решті, на третьому стані результати проведених розрахунків дифе­ренціюються за окремими роками майбутнього п'ятилітнього періоду, оскільки передбачається, що в міру освоєння проекту його виробнича потужність зростатиме за рахунок реалізації окремих ре­зервів. Обсяги, що плануються, і структура виробництва продукції (надання послуг) розраховуються за трьома одиницями виміру:

— кількістю одиниць (або в інших натуральних одиницях виміру);

— національною валютою (у базисних цінах на момент надання бізнес-плану, скоригованих з урахуванням індексу цін без фактора інфляції);

— доларами США (також з урахуванням прогнозу динаміки цін).

Результати приведених розрахунків представляються в бізнес-плані за формою, приведеної в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

 

 

Асортиментні групи продукції Одиниці виміру Прогнозований рівень цін за роками
200... 200.. 200...

Забезпеченість випуску продукції (послуг) основними ресурсами. Для України найбільший інтерес представляє забез­печеність виробництва сировиною та енергоносіями. Результати в бізнес-плані подаються за формою (табл. 2.5).

Наступним питанням, що розглядається в цьому розділі, є за­безпеченість випуску продукції (послуг) сучасним обладнанням. Його слід розглядати у прямому зв'язку з технологією виробництва продукції або послуги, яку намічено використати. Тут також указується, чи є в ініціатора інвестиційного проекту необхідне устаткування, чи його слід придбати в Україні або за кордоном.

Таблиця 25.

Забезпеченість виробництва сировиною та матеріалами

 

  Ресурси   Одиниці виміру Серед­ньорічні потреби Обсяг надходжень
з регіону інших регіонів країни СНД інших країн
Сировинні ресурси            
Матеріали            
Енергетичні ресурси            

Серед факторів виробництва розглядається також забезпе­ченість випуску продукції (послуг) відповідними виробничими будівлями (приміщеннями) та об'єктами виробничої інфраструк­тури. При цьому вказується, чи наявні в повному обсязі вироб­ничі приміщення, чи необхідно їх розширити, придбати або збудувати нові. В останніх трьох випадках вказуються необхідні площі або обсяги.

Забезпеченість проекту необхідними кадрами. Важливу роль у системі факторів виробництва, що розглядаються, відіграє аналіз забезпеченості випуску продукції (послуги) кадрами відповідної кваліфікації. Іноді характер розташування об'єкта, що розгля­дається, створює серйозні проблеми щодо залучення кадрів не тільки спеціалістів, а й відповідних робочих професій. Враховуючи важливість цього фактора в ефективності подальшої експлуатації об'єкта, а відповідно — і в строках повернення коштів, що інвесту­ються, проробленню і висвітленню цього питання в бізнес-плані повинно бути приділено велику увагу (табл. 2.6).

    Категорії праців­ників Необ­хідна кіль­-кість праців­ників Можливість задо­волення потреби в працівниках у на­селеному пункті за місцем розта­шування об'єкта Можливість підготовки необхідних працівників на місці ( в насе­леному пунк­ті) Потреба в залу­ченні працівни­ків відповідної кваліфікації з інших населених пунктів
Робітники - усього у т.ч. високої кваліфі­кації        
Молодший об­слуговуючий персонал        
Спеціалісти інженерно-керівного складу        
Спеціалісти ви­щої кваліфікації        
Керівники        
Усього        

 

Стратегію маркетингу розроблюють як самостійнийрозділ бізнес-плану в таких випадках:

а) при виході на ринок з принципово новим видом продук­ції (послуг);

б) при впровадженні на інші регіональні ринки (ринки інших регіонів України; країн СНД, інших держав);

в) при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку (ринку послуг) даного регіону.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 5. Автоматизація виробництва
 6. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 7. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 8. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 9. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 10. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 11. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 12. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні.
Переглядів: 336

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ | Забезпеченість проекту необхідними кадрами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.