Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні принципи державної політики і державні гарантії щодо безробіття

Державна полiтика України зайнятостi населення базується на таких принципах:

- забезпечення рiвних можливостей усiм громадянам, незалежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової та нацiональної належностi, статi, вiку, полiтичних переконань, ставлення до релiгiї, в реалiзацiї права на вiльний вибiр виду дiяльностi вiдповiдно до здiбностей та професiйної пiдготовки з урахуванням особистих iнтересiв i суспiльних потреб;

- сприяння забезпеченню ефективної зайнятостi, запобiганню безробiттю, створенню нових робочих мiсць та умов для розвитку пiдприємництва;

- координацiї дiяльностi у сферi зайнятостi з iншими напрямами економiчної i соцiальної полiтики на основi державної та регiональних програм зайнятостi;

- спiвробiтництва професiйних спiлок, асоцiацiй (спiлок) пiдприємцiв, власникiв пiдприємств, установ, органiзацiй або уповноважених ними органiв у взаємодiї з органами державного управлiння в розробцi, реалiзацiї та контролi за виконанням заходiв щодо забезпечення зайнятостi населення;

- мiжнародного спiвробiтництва у вирiшеннi проблем зайнятостi населення, включаючи працю громадян України за кордоном та iноземних громадян в Українi.

Держава гарантує працездатному населенню у працездатному вiцi в Українi:

а) добровiльнiсть працi, вибiр або змiну професiї та виду дiяльностi;

б) захист вiд необгрунтованої вiдмови у прийняттi на роботу i незаконного звiльнення, а також сприяння у збереженнi роботи;

в) безплатне сприяння у пiдборi пiдходящої роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiйної пiдготовки, освiти, з урахуванням суспiльних потреб, всiма доступними засобами, включаючи професiйну орiєнтацiю i перепiдготовку;

г) компенсацiю матерiальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в iншу мiсцевiсть;

д) виплату вихiдної допомоги працiвникам, якi втратили постiйну роботу на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, у випадках i на умовах, передбачених чинним законодавством;

е) безплатне навчання безробiтних нових професiй, перепiдготовку в навчальних закладах або в системi державної служби зайнятостi з виплатою матерiальної допомоги;

є) виплату безробiтним в установленому порядку допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги членам сiм'ї, якi перебувають на їх утриманнi, та iнших видiв допомоги;

ж) включення перiоду перепiдготовки та навчання нових професiй, участi в оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги по безробiттю до загального трудового стажу, а також до безперервного трудового стажу;

з) надання роботи за фахом на перiод не менше трьох рокiв молодим спецiалiстам - випускникам державних навчальних закладiв держави, ранiше заявлених пiдприємствами, установами, органiзацiями.

Державнi органи забезпечують публiкацiю статистичних даних та iнформацiйних матерiалiв про пропозицiї та попит на робочу силу, можливостi працевлаштування, професiйної пiдготовки i перепiдготовки, професiйної орiєнтацiї i соцiально-трудової реабiлiтацiї.

Держава забезпечує надання додаткових гарантiй щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному вiцi, якi потребують соцiального захисту i не здатнi на рiвних конкурувати на ринку працi, у тому числi:

а) жiнкам, якi мають дiтей вiком до шести рокiв;

б) одиноким матерям, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв або дiтей-iнвалiдiв;

в) молодi, яка закiнчила або припинила навчання у середнiх загальноосвiтнiх школах, професiйно-технiчних закладах освiти, звiльнилася зi строкової вiйськової або альтернативної (невiйськової) служби i якiй надається перше робоче мiсце, дiтям (сиротам), якi залишилися без пiклування батькiв, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять рокiв i якi за згодою одного iз батькiв або особи, яка їх замiнює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

г) особам передпенсiйного вiку (чоловiкам по досягненнi 58 рокiв, жiнкам - 53 рокiв);

д) особам, звiльненим пiсля вiдбуття покарання або примусового лiкування.

Для працевлаштування зазначених у пунктi 1 статтi 4 Закону України "Про зайнятість населення" (далі Закон) категорiй громадян мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних рад за поданням центрiв зайнятостi бронюють на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, незалежно вiд форм власностi, з чисельнiстю понад 20 чоловiк до 5 процентiв загальної кiлькостi робочих мiсць за робiтничими професiями, у тому числi з гнучкими формами зайнятостi.

У разi скорочення чисельностi або штату працiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй у розмiрi, що перевищує встановлену квоту, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних рад зменшують або взагалi не встановлюють квоти для цих пiдприємств, установ i органiзацiй.

У разi вiдмови у прийомi на роботу громадян iз числа категорiй, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi, у межах установленої бронi з пiдприємств, установ i органiзацiй державна служба зайнятостi стягує штраф за кожну таку вiдмову у п'ятдесятикратному розмiрi неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Одержанi кошти спрямовуються до мiсцевої частини державного фонду сприяння зайнятостi населення i можуть використовуватися для фiнансування витрат пiдприємств, установ i органiзацiй, якi створюють робочi мiсця для цих категорiй населення понад встановлену квоту.

 Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 3. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 4. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 7. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 8. Активний характер соціальної політики.
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 11. Аналіз посередників в системі розподільчої політики
 12. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
Переглядів: 571

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Безробітні та їх правовий захист і статус | Джерела правових норм про працю та зайнятість населення в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.