Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Відображення в обліку курсових різниць

Поняття “курсова різниця” визначено у П(С)БО 21.

Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Валютний курс, своєю чергою, за п. 3 П(С)БО 21 – це встановлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Для визначення курсових різниць важливий саме курс НБУ та його зміна. Разом з тим у момент придбання валюти курс НБУ не змінюється. Проте не завжди зміни валютного курсу в бухобліку виникатимуть курсові різниці.

В бухгалтерському обліку курсові різниці визначають тільки за монетарними статтями в іноземній валюті. Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про активи й зобов’язання, які буде отримано або сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Тобто, монетарними можна назвати “грошові” статті балансу – як безпосередньо статті про наявні в підприємства грошові кошти в інвалюті, так і статті про валютну заборгованість, яку необхідно погасити грошовими валютними коштами.

Інші статті балансу вважають немонетарними і курсові різниці щодо них не визначають: курсові різниці не визначатимуться щодо бартерних ЗЕД договорів, щодо товарної заборгованості: дебіторської або кредиторської тощо.

Розраховують курсові різниці в бухгалтерському обліку відповідно до п. 8 П(С)БО 21. Курсові різниці за монетарними статтями в іноземній валюті визначають:

– на дату здійснення розрахунків (1);

– на дату балансу (за монетарними статтями, що значаться на кінець кварталу) (2).

Відображення курсових різниць в обліку залежить від того, з якими операціями вони пов’язані і до якого виду діяльності фактично належать. Тому курсові різниці, що виникають, умовно можна поділити на:

– операційні – виникають за валютними операціями, пов’язаними з операційною діяльністю (відображають з використанням субрахунків 714 “Дохід від операційної курсової різниці”, 945 “Втрати від операційної курсової різниці”);

– неопераційні – виникають за валютними операціями, пов’язаними з інвестиційною або фінансовою діяльністю (відображають з використанням субрахунків 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”, 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”).

Оскільки курсові різниці розраховують за курсом НБУ, що діє на відповідну дату, то:

– у разі зростання курсу НБУ виникає позитивна курсова різниця, що включається до доходів (Дт 312, 362... – Кт 714, 744);

– у разі зниження курсу НБУ виникає від’ємна курсова різниця, що списується на витрати (Дт 945, 974 – Кт 312, 632...).

Різниці, що виникають під час придбання валюти, неє курсовими. Тобто, різниця, що виникає між вартістю валюти за курсом НБУ та за комерційним курсом (тобто курсом, за яким валюту придбано фактично), не є в розумінні П(С)Б0 21 курсовою різницею. Проте, ураховуючи, що різниця, зумовлена розбіжностями таких курсів, може бути як позитивною, так і від’ємною, у бухгалтерському обліку її відображають з віднесенням до витрат або доходів періоду:

– якщо під час придбання валюти комерційний курс перевищує курс НБУ, то від’ємна різниця, що виникає, включається до витрат (Дт 949, 977 – Кт 333);

– якщо під час придбання валюти курс НБУ вищий від комерційного курсу, то позитивна курсова різниця, яка виникла, визнається доходом Дт 333 – Кт 719, 746).

У табл. 4.4 узагальнено інформацію про облік курсових різниць у бухгалтерському обліку.

Таблиця 4.4

Відображення курсових різниць (КР) у бухгалтерському обліку

Операція Бухгалтерський облік Операція Бухгалтерський облік
Що підлягає перерахунку Перерахунку з метою визначення КР підлягають монетарні статті балансу, зокрема статті про грошові кошти в інвалюті (пп. 7 – 8 П(С)БО 21) Що підлягає перерахунку Перерахунку з метою визначення КР підлягають монетарні статті балансу, зокрема статті про грошову заборгованість в інвалюті, тобто виражені в інвалюті: – дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги); – кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) (пп. 7 – 8 П(С)БО 21)
Купівля валюти КР не виникає; різниця, що виникає у зв’язку з відмінністю курсу НБУ від комерційного курсу, не вважається в розумінні П(С)БО 21 курсовою Виникнення заборгованості в інвалюті (КР не виникає)
Перерахунок на кінець звітного періоду + (виникає КР) Перерахунок на кінець звітного періоду + (виникає КР)
Перерахунок на дату здійснення розрахунків + (виникає КР) Перерахунок на дату розрахунків   + (виникає КР)
Продаж валюти + (виникає КР)

 

Курсові різниці, що виникають під час операцій із іноземною валютою, підлягають оподаткуванню.

Згідно зі ст. 153.1.3 Податкового кодексу України визначають курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховують у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) – у складі витрат платника податку.

Приклад 4. 26.03. отримано (зараховано на розподільний рахунок) виручку (передоплату) від нерезидента (передоплату за товар) у сумі 10000 євро (за курсом НБУ – 11,80 грн. за 1 євро). 27.03. виручку зараховано на валютний рахунок підприємства (за курсом НБУ – 11,87 грн. за 1 євро).

Одержана валютна виручка залишилася невикористаною (значилася на балансі підприємства) на кінець першого кварталу (курс НБУ на 31.03. – 11,95 грн. за 1 євро). У зв’язку з цим на кінець звітного періоду щодо неї було розраховано курсові різниці. На кінець першого кварталу товар нерезидентові ще не відвантажено.

В обліку операції прикладу будуть відображені наступним чином (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Кореспонденція рахунків із обліку курсових різниць

Дата Зміст операції Бухгалтер-ський облік Сума, грн., € Визначення об’єкта оподаткування
Дт Кт Д В
26.03. 1) Отримано виручку (аванс) від нерезидента (курс НБУ – 11,80 грн. За €1) 118000 €10000
27.03. 2) Зараховано виручку на поточний валютний рахунок підприємства (курс НБУ – 11,87 грн. за €1) 118000 €10000
3) Відображено курсову різницю КР = €10000 × (11,87 грн./€ – 11,80 грн./€) = 700 грн.
31.03. 4) На кінець звітного періоду визначено курсову різницю щодо залишку валюти на поточному рахунку підприємства (курс НБУ – 11,95 грн. за €1) КР = €10000 × (11,95 грн./€ – 11,87 грн./€) = 800 грн.

 

Відповідно до ст. 136.1.1 Податкового кодексу України, для визначення об’єкта оподаткування не враховується в доходи сума попередньої оплати та авансів, одержана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках подано нижче.

Дт 312 Кт
С-до -  
2) 118000 3) 700 4) 800  
Об. 119500 Об. -
С-до119500  

 

Дт 314 Кт
С-до -  
1) 118000 2) 118000
Об. 118000 Об. 118000
С-до -  

 

Дт 681 Кт
  С-до -
  1) 118000
Об. - Об. 118000
  С-до 118000

 

Дт 714 Кт
  С-до -
  3) 700 4) 800
Об. - Об. 1500
  С-до 1500

 

 


Читайте також:

 1. Автоматизовані форми та системи обліку.
 2. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ОБЛІКУ. ОБЛІКОВІ ВИМІРНИКИ.
 4. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ
 5. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ
 6. БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 7. Бухгалтерського обліку
 8. Бухгалтерського обліку
 9. Ваучерна система обліку і контролю грошових коштів
 10. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 11. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 12. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оборотно-сальдова відомість | Облік іноземної валюти на рахунках у банках

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.