Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття відтворення населення та його показники.

Література

Контрольні питання

 

1. Що означає відтворення населення?

2. Назвіть основні показники режиму відтворення населення.

3. Що показує ефективність відтворення поколінь?

4. Як розраховується загальний коефіцієнт природного приросту населення?

5. Що характеризуєістинний коефіцієнт зростання і приросту населення?

6. Що таке період співіснування?

7. За якими таблицями розраховують чисельність і статево-вікової склад населення?

8. Що таке нетто-коефіцієнт відтворення населення?

 

1. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення: Підручник. – К.: Вища шк.., 1993, с. 350-377.

2. Демографічні дослідження. – К.: НАН Ін-т економіки, 2000.- Вип..22.

3. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост.вивч. дисц. - К.:КНЕУ, 2003,с. 79-88.

4. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2000, с.236-240.

5. В. М. Медков Демография/ Ученик – М. ИНФРА-М, 2004, с. 224-233.

 

В широкому смислі слова поняття відтворення населення охоплює всі процеси, всі види руху населення – природний, міграційний, соціальний. Відтворення означає відновлення кількості населення, статево-вікового і сімейного складу та всіх інших його структур і властивостей, перед усім соціально-економічних. У цьому процесі відтворення репродукуються на більш високому щаблі розвитку, люди як головний елемент продуктивних сил, як носії виробничих відносин, котрим притаманні властивості більш високої соціальної якості щодо освіти, професії, культури тощо.

Процес відтворення населення статистика досліджує з двох боків. Вивчається й оцінюється відтворення всього населення як процес його оновлення внаслідок заміщення померлих людей поколінням народжених. І, з другого боку, відтворення жіночого покоління, тобто жінок репродуктивного віку.

Основні показники режиму відтворення населення – абсолютні прирости, темпи зростання і приросту фактичного та теоретичного (тобто змодельованого населення), темпи зростання і приросту поколінь та часові дії цих тенденцій.

У системі показників відтворення населення виділяютьсімосновних:

1. Загальний коефіцієнт природного приросту населення, що є різницею загальних коефіцієнтів народжуваності та смертності:

 

Від'ємне чи додатне значення kе, що подається в промільних пунктах, свідчить про певний характер відтворення населення. Відтворення може бути розширеним, якщо kе > 0, простим, якщо kе=0; звуженим, якщо kе< 0.

Загальний коефіцієнт природного приросту є емпіричним показником. Його величина залежить не лише від інтенсивності процесів, а й від статево-вікової структури населення, для якого він розрахований.

2. Істинний коефіцієнт природного приросту населення r — є теоретичним показником. Його величина залежить лише від вікової інтенсивності народжуваності та смертності теоретичного населення — моделі населення. Структура теоретичного населення формується з числа народжених за умови постійних рівнів народжуваності та смертності. «Вантаж минулого» в такому населенні відсутній, тоді як реальне населення має структуру, що склалася історично.

Обидва згаданих показники характеризують темп приросту населення в цілому. Як і всі показники темпу приросту, вони можуть бути перераховані у показники темпу зростання.

Наступні чотири показники є показниками відтворення жіночого покоління. їх розраховують як сумарні по­казники на основі поперечного аналізу поколінь сучасників, тобто за методом умовного покоління.

3. Сумарний коефіцієнт плідності . Зміст його можна охарактеризувати як середнє число дітей, що може народити одна жінка за певного рівня народжуваності та за умови, що жінка проживе весь дітородний період. За величиною сумарного коефіцієнта плідності визнача­ють можливість відтворення поколінь батьків. Для простого відтворення він повинен дорівнювати 2,2—2,3 в умовах народжуваності та смертності, характерних для нашої країни.

4. Чистий сумарний коефіцієнт плідності визначає, яку кількість дітей може народити в середньому одна жінка за умови постійної інтенсивності вікової плідності за роки, які вона зможе прожити у середньому в дітородному періоді за певного рівня смертності. Якщо сумарний коефіцієнт плідності розраховують для «безсмертних» у дітородному періоді життя жінок, чистий сумарний коефіцієнт плідності враховує фактор смертності.

5. Брутто-коефіцієнт, відтворення населення R визначає можливий темп відтворення жіночого покоління. Він показує, яке число дочок може народити в середньому одна жінка при певному рівні плідності за умови, що вона проживе весь дітородний період, «безсмертна» в дітородному періоді.

6. Нетто-коефіцієнт відтворення населення — дорівнює середньому числу дівчаток, яких може народити одна жінка при певному рівні плідності за роки, які вона може прожити у дітородному періоді за певного рівня смертності. Він враховує два фактори — плідність жінок та їх смертність. Нетто-коефіцієнт відтворення населення— один з найпопулярніших показників статистики населення. За умови, що він перевищує 1(R0 >1), покоління дочок перевищує покоління матерів. Це свідчить про те, що у однієї матері народжується більше, ніж одна дочка. Отже, покоління матерів відтворюється розширено. За умови, що

Rо = 1, покоління матерів лише заміщується, від творення просте. При R0 < 1 покоління матерів відтворюється звужено.

Нетто-коефіцієнт відтворення населення має подвійний зміст. З одного боку —це число дівчаток, які в майбутньому замінять своїх матерів, з другого — темп зростання жіночого покоління за певний період.

7. Період, за який вичерпується процес відтворення материнського покоління, в свою чергу, обчислюють на основі сьомого показника — середньої довжини жіночого покоління . Зміст цього показника також подвійний. Це знайшло відображення навіть у символіці. Середню довжину жіночого покоління позначають Т — час, протягом якого здійснюється відтворення жіночого покоління, і — цей символ відбиває спосіб розрахунку і другий зміст показника — «середній вік матері при народженні останньої дочки».

Нетто-коефіцієнт відтворення населення, істинний коефіцієнт зростання населення і середня довжина жіночого покоління є параметрами при розрахунку моделі стабільного населення.

24.2. Методика обчислення сумарних показників режиму відтворення населення.

Вихідними даними для розрахунку сумарного коефіцієнта плідності та брутто-коефіцієнта відтворення є вікові коефіцієнти плідності, які є показниками інтенсивності, а отже, дають змогу визначити рівень плідності, що не залежить ні від чисельності жінок дітородного віку, ні від їхньої вікової структури. Розрахунок здійснюють на 1000 жінок, що вступили у 15-річний вік життя і всі дожили до 50 років, тобто величина кожної вікової групи однакова і незмінна.

Джерелом для розрахунку коефіцієнтів слугують дані поточної звітності новонароджених за короткий період один-два роки, а також чисельність жінок за віковими групами або ж за даними перепису чи оцінки. Ці показники характеризують плідність у реальному населенні.

Чистий сумарний коефіцієнт плідності та нетто-коефіцієнт відтворення населення — покажуть, скільки дітей і, відповідно, скільки дочок може народитися в середньому в однієї жінки, але не за всі 35 років дітородного віку, а за стільки років в дітородному віці при такому рівні смертності, який був у календарному періоді розрахунку вікових коефіцієнтів плідності.

Обчислення сумарного коефіцієнта плідності здійснюється корегуванням вікових коефіцієнтів плідності х до х + 1 для розрахунку коефіцієнтів використовують один-з показників таблиці смертності—числа тих, що живуть в інтервалі віку . Числа є табличним середнім населенням тих, хто дожив до середини кожної вікової групи, при порядку вимирання таблиці смертності):

:

коефіцієнти tх середнє число років

,

де , а – середнє число жsнjr, які живуть у віковому п'ятирічному інтервалі.

δ = 0,488. В Україні останнім часом вона коливається в межах 0,485—0,487.

Зваживши сумарний коефіцієнт плідності на δ, одержимо брутто-коефіцієнт відтворення населення R,

який показує середнє число дівчаток, що може народити одна жінка, проживши весь дітородний період:

Нетто-коефіцієнт відтворення населення показує середнє число дочок

або .

Нетто-коефіцієнт відтворення - один з основних показників, що визначає режим відтворення.

Якщо >1, режим відтворення розширений, якщо = 1 — просте відтворення, якщо < 1–– режим відтворення звужений, тобто кожне наступне покоління матерів менше від попереднього.

Нетто-коефіцієнт відтворення аналізується в динаміці з урахуванням впливу окремих

або

Нетто-коефіцієнт відтворення сучасна статистика отримує за методом умовного покоління. Між тим відомий дослідник П. Денуа, у 1941 р. за таблицями смертності та показниками народжуваності реальних поколінь вперше обчислив нетто-коефіцієнт відтворення населення реального покоління жінок. Проте, незважаючи на всі переваги статистичного аналізу за методом реального покоління, широке його застосування навряд чи можливе , оскільки потребує ідеальної статистики за багатолітній історичний період.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Аналіз диференціації населення за доходами
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Антропологічні особливості давнього населення території України
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція № 24 режим відтворення населення. | Показники середньої довжини жіночого покоління, приросту населення і співіснування поколінь.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.