Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування

Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність застосуван­ня стратегічного підходу до системи господарювання на підприємствах туризму.

Розробляючи комплексну програму дій по виконанню пріоритетних для підприємства завдань, визначаючи його місію та головну мету, стратегія формулює цілі та способи досягнення цих завдань так, щоб вказати підприємству певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом. Першим, найбільш суттєвим і визначальним рішенням за стратегічного планування с вибір цілей Основну ціль підприємства називають місією Виходячи із загальної міси підприємства, формулюють його інші стратегічні цілі, які мають бути конкрет­ними та вимірюваними, збалансованими, зорієнтованими в часі та досяжними, ресурсно забезпеченими та такими, що підтри­мують одна одну

Після визначення міси та цілей починається діагностичний етап стратегічного планування Першим важливим кроком є вивчення зовнішнього середовища- це безперервний процес спостереження, вивчення та контролю дії зовнішніх чинників щодо підприємства для того, щоб своєчасно та вичерпно визначити можливості й загрози для підприємства, тобто позитивну і негативну дію зовнішніх чинників - політичних, економічних, науково-технічних, соціальних, міжнародних тощо

Для розробки та здійснення стратегії велике значення має аналіз ринкових чинників, які через свою постійну й високу мінливість можуть безпосередньо вплинути на успіх або крах підприємства Мова йде про мікроекономічний аналіз попиту, пропозиції та рівня конкуренції

Методи вибору генеральної стратегії можна розділити на дві групи перша - за монопрофільної діяльності або вузької номенклатури туристичних послуг, що пропонуються споживачам, друга - за диверсифікованого виробництва

Аналіз показує, що туристичні організації, фірми, компанії, які успішно конкурують у сфері туризму, керуються трьома страте­гічними методами, які застосовуються як окремо, так у поєднанні

1 Розвиток виробництва існуючого туристичного продукту за сформованими напрямками

2 Розширення географії поїздок, формування і продаж послуг за рахунок нових районів туристичного призначення

3 Упровадження зустрічних сфер туристичної діяльності, в тому числі через створення нових підприємств

Розвиток туризму на основі стабільного ринку та стійкого становища на ньому можна простежити на прикладі роботи Бюро міжнародного молодіжного туризму „Супутник" 3 1958 року до 1995 року „Супутник" зберігав постійне зростання туристичних продажів та пропозицій За період з 1970 по 1985 роки ця компанія щорічно збільшувала обсяги наданих туристичних послуг на 15%, випереджаючи темпи зростання інших підприємств та об'єднань До 1993 року „Супутник" фактично був єдиним виробником посчуг за сформованими напрямками і зумів підійти до рівня стабільного продажу туристичного продукту в Україні та майже в усіх країнах колишнього СРСР, навіть в умовах власної децентралізації

Розвиток туризму за рахунок розширення географи подорожей та формування нового туристичного продукту приніс успіх багатьом туристичним підприємствам, які з'явились на туристич­ному ринку в 1992-1994 роках На противагу „Супутнику" та „Інтуристу", такі туристичні фірми, як „Сам", „Гамалія", „Венея", „Яна" та інші, активно розвиваються за рахунок постійного запровадження нових маршрутів і турів, а також нових типів програм перебування Нові тури та послуги в поєднанні з ринком попиту дозволили цим фірмам розширити реалізацію власного туристичного продукту практично у всіх регіонах України і досягти високих показників у розвитку своїх підприємств

Упровадження нових видів діяльності зумовило подальший розвиток деяких великих і середніх туристичних підприємств Починаючи з 1996 року керівництво ряду великих фірм приймає рішення про вкладання коштів у розбудову туристичної інфра­структури (будівництво готелів, мотелів, ресторанів, кафе, придбання пасажирського транспорту тощо) І сьогодні вони найбільш представницькі компанії в туристичній галузі України Це готельний комплекс „Дніпро" в Києві, туристичні комплекси „Буковель" в Івано-Франківській області та „Мигово" в Чернівецькій, туристичні об'єднання „Турист" та „Супутник" і багато інших

При виборі відповідної стратегії необхідно мати на увазі, що викладені вище методи можна поєднувати і вони можуть збігатися при розробці програми розвитку на декілька років Базова стратегія як генеральний напрямок є стрижнем стратегіч­ного плану підприємства Згідно із циклом розвитку можна вибрати одну з таких базових стратегій

стратегію зростання, що відбиває намір підприємства збільшувати обсяги продажу, прибутку капіталовкладень тощо,

стратегію стабілізації - в разі діяльності підприємства за відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку;

стратегію виживання — суто оборонну стратегію, що застосовується за глибокої кризи підприємства.

Стратегія туристичного підприємства повинна бути добре розроблена і чітко сформульована, а потім доведена до відома кожного працівника. Щоб полегшити процес формування стратегії підприємства, необхідно використати просте й наочне графічне зображення, відоме під назвою „дерево цілей"(див. рис. 6.2.1)

„Дерево цілей" кожної фірми може включати такі важливі складові, як: ціль (1-й рівень), підцілі (2-ий рівень: підцілі 2.1, 2.2, 2.3,...), завдання фірми щодо реалізації цілей і підцілей (3-й рівень: завдання 3.1, 3.2, 3.3,. . .), основні показники стратегічного плану фірми (4-й рівень: показники 4.1, 4.2, 4.3, . . .). Далі можлива розшифровка шляхів досягнення кожного показника з більшим ступенем деталізації.

Деталізація стратегічного плану фірми може проводитись або для фірми в цілому, або за окремими підрозділами фірми, окремими напрямками роботи. Великі туристичні підприємства проводять деталізацію стратегії по напрямках своєї діяльності: туропера-торської, турагентської. супутньої. Малим фірмам достатньо розробити генеральну стратегію по основному виду діяльності.

Окрім наочності, побудова дерева цілей дозволяє керівництву підприємства проаналізувати всі складові комерційного успіху, побачити їх вплив на реалізацію цілей і кінцевий результат роботи. Дерево цілей допомогае кожному працівнику фірми побачити власне місце у виконанні поставлених перед підприємством завдань і усвідомити відповідальність за свою ділянку роботи. В кінцевому результаті все це приводить до значного зростання ефективності роботи фірми, поліпшення якості послуг і економічних показників.

Одним із важливих етапів створення туристичної фірми с її бізнес-план (бізнес-програма) майбутньої діяльності. Він с основою фінансового менеджменту як для нового підприємства, так і для діючої фірми.

Бізнес-план підприємства це письмовий документ, в якому викладена суть, напрямки і способи реалізації підприємницької ідеї, схарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві важливі функції: зовнішню (ознайомлення заінтересованих ділових людей із сутністю та ефективністю реалізації нової підприєм­ницької ідеї) і внутрішню (відпрацювання системи управління впровадження підприємницького проекту).

Розробка бізнес-плану нового підприємства провадиться поетапним (ітеративним) методом, а кінцевою метою є обґрунту­вання необхідності створення цього підприємства або реалізіція його інвестиційної програми.

Перша складова бізнес-плану для нового підприємства - вибір основного виду статутної діяльності. Якщо ця туристична діяльність - туроператорська, то необхідно пам'ятати, що виключною діяльністю такого підприємства є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних і супутніх послуг. Якщо ця туристична діяльність - турагентська, то таке підприємство або фізична особа здійснює посередницьку діяльність щодо реалізації туристичного продукту туроператора та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг.

Наступним етапом бізнес-плану є вибір дислокації бізнесу (його географії). Якщо майбутня основна діяльність пов'язана з формуванням (виробництвом) та реалізацією внутрішніх турів, то необхідно визначити регіон прийому-відправки туристів. Якщо фірма буде займатись також міжнародним туризмом, то необхідно вибрати ті країни і регіони, куди буде реалізовуватись туристичний продукт, вироблений підприємством. А це пов'язано з маркетингом ринку туристичних послуг у вибраних країнах, вивченням специфіки їх макро- і мікроекономіки, податкової політики, нормативно-правової бази, інфраструктури, туристично-рекреацій­них ресурсів та ін.

Черговим етапом бізнес-плану є дослідження ринку туристич­них послуг. Мета цого етапу:

• довести конкурентоспроможність вибраних регіонів (країн);

• вибрати в цих регіонах свій сегмент туристичного бізнесу.
Доведення конкурентоспроможності регіону необхідне не

тільки самому підприємцю, але і його майбутнім інвесторам. Тут вимагається виняткова об'єктивність аналізу й облік всіх потенцій­но можливих факторів, бо саме на цьому етапі починається формування прогнозу майбутніх джерел доходу.

Визначивши регіон ринку збуту туристичних послуг, необхідно провести розрахунок максимально можливої ємності цього ринку на перспективу по роках, місяцях, сезонах, днях тижня.

Потім приступають до аналізу конкурентного середовища. При цьому вивчається статистика чисельності туристичних фірм, зареєстрованих у даному регіоні, обсяги реалізації їх туристичних послуг, цінові фактори, наявність монополістів, відмінностей власного туристичного продукту від аналогічного продукту конкурентів. Якщо обсяг ринку і рівень конкуренції дозволяє „вписатись"у туристичний бізнес у цьому регіоні, то приймається рішення по сегментації ринку послуг і розробці наступних етапів бізнес-плану.

Одним із важливих елементів виживання туристичного підприємства в умовах конкуренції є ціновий фактор, але для нового підприємства маневрування ціною послуг можливе в певних межах, за винятком виробництва нового позаконкурентного туристичного продукту.

Важливою складовою бізнес-плану с маркетинг-план, який включає такі складові: технологія реалізації туристичного продукту, способи стимулювання продажів, ціноутворення, стратегія рекламної компанії, формування громадської думки про фірму та ін.

Наступним етапом бізнес-планування є план виробництва туристичних послуг і контроль якості туристичного продукту. Тут необхідно розглянути питання підготовки турів. їх методичне забезпечення, наявність страхування та договірної документації, формування пакета документів на одержання ліцензії, розробки системи забезпечення і контролю якості наданих послуг тощо.

Одним із відповідальних етапів бізнес-плану є планування роботи персоналу, що поєднує в собі такі аспекти, як розрахунок необхідної кількості працівників, формування штатного розкладу, розробка кваліфікаційних вимог до персоналу, посадових інструк­цій і форм оплати праці та ін.

Доцільно включати в бізнес-план також розділи „Юридичне планування" та „Управління ризиками", в яких, зокрема, вказються форма власності, правовий статус підприємства, схема підлеглості, загроза банкрутства, санкції і штрафи контролюючих органів.

Найбільш важливий і складний розділ бізнес-плану - „Стра­тегія фінансування" або „Фінансовий план". Він є основою фінан­сового менеджменту, від якого залежить стабільна робота під­приємства. Фактично цей розділ узагальнює всі попередні розділи бізнес-плану. Основна мета фінансового плану - це забезпечення позитивного грошового залишку від початку до закінчення впровадження проекту. Окрім того, фінансовий план розкриває необхідність у капіталі й ефективність його використання.

Фінансовий менеджмент і прогнозування фінансової стабіль­ності підприємства повинні бути прив'язані до вибраних сегментів ринку й регіону конкуренції, а також ув'язані з іншими розділами бізнес-плану.

Якщо створюване туристичне підприємство має на меті реалізацію конкретного інвестиційного проекту, то в бізнес-план уводиться додатковий розділ „Інвестиційне планування".


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 8. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 11. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 12. Автопідприємства вантажних автомобілів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Планування діяльності туристичного підприємства | Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.