Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття та ознаки органів державної влади

Важливою ознакою будь-якої держави є державний апарат -система органів державної влади (державних органів), через діяль­ність яких здійснюється державна влада (у формі представницької демократії), реалізуються функції держави та забезпечується за­хист її інтересів.

У структурно-організаційному плані орган державної влади яв­ляє собою певним чином організований колектив людей (одну осо­бу), який характеризується певними органотвірними ознаками, що в сукупності дозволяють відмежувати органи державної влади від інших державних інституцій та недержавних організацій - орга­нів місцевого самоврядування, громадських організацій, господар­ських товариств тощо. В літературі виділяють такі най­важливіші ознаки органу державної влади:

1) орган державної влади - організаційно відокремлена і віднос­но самостійна частина єдиного державного апарату України;

2) внутрішня структура органу державної влади - це система різних за характером, значенням, рівнем посад, що заміщуються лише громадянами України. Тобто, орган державної влади України - це ко­лектив людей- громадян України, які мають статус державного службовця або інший спеціальний статус ;

3) орган державної влади завжди має статутно-правовий харак­тер, тобто, на відміну від інших організацій він засновується на підставі Конституції та законів України, інших нормативних актів. Цим орган уповноважується державою діяти від її імені та за її до­рученням. При цьому визначений порядок формування органу пе­редбачає обрання або призначення його посадових осіб.

4) заснування будь-якого органу державної влади обумовлено не­обхідністю здійснення завдань і функцій держави. При цьому участь того чи іншого органу в їх здійсненні може бути різною. Ця ознака, зокрема, дозволяє відокремити органи державної влади від органів місцевого само­врядування, які згідно з Конституцією України не входять до систе­ми органів державної влади, а їх утворення обумовлене необхідністю здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування;

5) визначальною ознакою органу державної влади є наявність у нього державно-владних повноважень, що відокремлює їх від ін­ших держаних установ, які також утворюються державою для здійснення завдань і функцій держави, але на відміну від органів державної влади не наділяються владними повноваженнями, на­приклад, державні заклади освіти.

Державно-владні повноваження - необхідний атрибут усіх ор­ганів держави, що знаходить відображення в їхнім конституцій­ному найменуванні - «органи державної влади». Державно-влад­ний характер повноважень органів державної влади виявляється в тім, що:

а) рішення, які приймає орган державної влади, обов'язкові для виконання всіма громадянами, іноземцями, особами без громадян­ства, органами, установами і організаціями, їхніми посадовими особами, на яких поширюється компетенція цього органу;

6) для забезпечення виконання прийнятих рішень орган держав­ної влади наділяється необхідними матеріальними засобами;

в) виконання рішень органу державної влади, прийнятих у межах його компетенції, забезпечується не лише застосуванням різноманітних засобів переконання, заохочення, організаційно-ма­сової роботи тощо, а й можливістю застосування відповідних за­собів державного примусу.

Своє юридичне вираження державно-владні повноваження ор­гану знаходять у його компетенції. Компетенція органу державної влади - це складне правове явище, що обумовлює обґрунтування у спеціальній юридичній літературі різних підходів щодо визна­чення її елементів. Так, одні вчені до компетенції органу відносять його предмети відання, права та обов'язки , інші - функції та повноваження, предмети відання, повноваження й територіальні межі діяльності органу, юридично встановлені повноваження, права та обов'язки або лише визначені конституцією чи законом повноваження органу.

6. характерною рисою державних органів є те, що орган держави як відносно відокремлена частина однієї єдиної системи державних органів становить собою певним чином організований колектив громадян України (Кабінет Міністрів України), або одну особу, належну до громадянства України (Президент України, Генеральний прокурор України). Особливістю цих осіб є те, що вони мають статус державного службовця, визначеного Законом "Про державну службу".

7. важливою рисою державного органу є територіальний масштаб, межі його діяльності.

8. діяльність органу держави базується на застосуванні методів переконання та примусу.

9. відповідному видові державних органів притаманні власні форми організації, методи діяльності.

10. усі державні органи мають статус юридичної особи.

З урахуванням названих вище ознак, державний орган України (громадянин або колектив громадян) – це відносно відокремлена частина єдиної системи органів державної влади, .побудованої за конституційним принципом розподілу влади, який створюється у певному, визначеному законом, порядку і здійснює завдання та функції на підставі державно-владних повноважень, власної компетенції; його особовий склад об'єднується правовими зв'язками в одне ціле (якщо це не одноособовий орган) і діє на певній території за допомогою визначених форм організації та методів діяльності.


Читайте також:

 1. B грудини зі здавленням чи пораненням органів.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. VII. Філо- та онтогенез органів виділення
 5. VІІІ. Філогенез органів чуття
 6. А/. Поняття про судовий процес.
 7. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 8. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 12. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та характерні риси державної влади | Система органів державної влади

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.