Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види управлінських рішень

Управлінські рішення відрізняються різноманітністю форм і змісту. Тому використовують різні ознаки для їх групування та класифікації, виділяючи як загальні, так і особливі риси, притаманні окремим видам рішень (див. табл. 1.5).

Таблиця 1.5. види управлінських рішень

№ з/п Класифікаційна ознака Види управлінь-ких рішень Характеристика
За цілями підпри-ємства Стратегічні (перспективні) Рішення, які встановлюють основні шляхи розвитку об'єкта управління на тривалий період часу. Вони, головним чином, стосуються розширення або скорочення бізнесу і його ресурсів, або виходу на ринки інших країн чи випуску нових видів продукції
Тактичні (поточні) Це рішення, які покликані забезпечувати досягнення найближчих цілей, вирішення, як правило, часткових завдань, які збирають від кількох тижнів до кількох місяців. Ця група містить такі рішення, як калькуляція цін на товари та послуги, рекламні та торгівельні витрати. Вони в основному мають характер регулювання чи коригування відхилень у системі, зумовлених непередбаченими раніше обставинами
Оперативні (щоденні) Передбачають негайне втручання до стану і розвитку об'єкта управління приймаються, як правило службовцями найнижчих ланок, більшість з яких тимчасові та базуються на конкретній Інформації: наприклад, відповіді на запити покупців щодо характеристик товару. їхні рішення, звичайно, є меншими за масштабом та впливають на вузький діапазон виробничих процесів
За періодом дії Довгострокові (прогнозні) Призначені для досягнення стратегічних цілей підприємства, тому період їх виконання складає від одного до п'яти років
Середньострокові (тактичні) Пов’язані з виконанням тактичних цілей і вирішенням поточних проблем. Часовий інтервал їх вирішення становить період до одного року
Короткострокові (оперативні) Забезпечують виконання щоденних рішень, пов'язаних і виробничими питаннями. Період виконання може займати час від декількох хвилин або годин до декількох днів або тижнів
За функціональним змістом Організуючі Пов'язані з вирішенням загально-організаційних питань, що визначають діяльність підприємства н цілому
Координуючі Характеризують управлінські функції в межах виконання конкретних проектів або робіт, передбачають розподіл функціональних обов'язків і поточне керівництво
Активізуючі Визначають рішення і дії керівництва, спрямовані на прискорення термінів або обсягів виконання робіт, пов'язані з прийняттям заходів стимулюючого характеру, мотивацією праці
Регулюючі Спрямовані на вирішення питань поточного характеру, пов’язаних з виконанням конкретних робіт. Передбачають постійний аналіз стану і розвитку об'єкта управління та внесення своєчасних змін до виконуваних робіт
Контролюючі Включають заходи, що застосовуються керівництвом для визначення стану і поведінки об'єкта управління, оцінки відхилень від заданих параметрів і приведення показників до нормального рівня
За масштабом виконання Загальні (глобальні) Пов'язані з питаннями, що стосуються всього персоналу господарюючого суб'єкта, можуть визначати режим праці, умови роботи
Спеціальні Пов'язані з функціонуванням окремих структурних підрозділів або виконанням окремих видів робіт, що потребують врахування специфічних умов їх організації та виконання
  За характером рішення     Стандартні або прийняті автоматично Це такі рішення, що однозначно диктуються обставинами, постійно повторюються. Вони пропонують набір стандартних дій: вимагають від керівника інструктажу, інформації про початок дій, контролю, стимулювання
Творчі Пов'язані 3 унікальними ситуаціями, передбачають нестандартні дії та вимагають від керівника дослідження проблем, розробки альтернатив, вибору варіантів, навчання виконавців
Прийняті за аналогією Якщо це рішення відноситься до групи щоденних, тоді його характеристика співпадає зі стандартними рішеннями. У випадку, якщо рішення є разовим, але подібні рішення приймались в межах підприємства чи галузі, тоді порядок дій керівництва визначається за аналогічною ситуацією
За умовами імовірності В умовах визначеності Рішення приймаються в умовах визначеності, коли керівник точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору. Наприклад, можна точно встановити на найближчу перспективу, якими будуть витрати на виробництво певного виробу, оскільки орендна плата, вартість матеріалів і робочої сили відомі або можуть бути розраховані з високою точністю
В умовах ризику Належать рішення такі, результати яких не Е визначеними, але імовірність кожного результату відома. Імовірність визначається як ступінь можливості здійснення певної події і змінюється від 0 до 1. Сума імовірностей усіх альтернатив повинна дорівнювати одиниці
В умовах невизначеності Рішення приймається в умовах невизначеності, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів. Це відбувається тоді, коли фактори, які вимагають обліку, настільки нові й складні, що про них неможливо отримати достатньо релевантної інформації. В підсумку імовірність певного наслідку неможливо передбачити з достатнім ступенем достовірності. Невизначеність характерна для деяких рішень, які доводиться приймати в обставинах, які швидко змінюються
За характером впливу Директивні Визначаються наказовим характером інформування про виконання робіт. Доводяться до відома виконавців у вигляді наказів або розпоряджень керівництва, включають
Нормативні Такі рішення містяться, як правило, у зовнішніх та внутрішніх нормативних документах {норми, нормативи, інструкції, порядки). Можуть носити як загальний, так і спеціальний характер, є обов'язковими для виконання
Методичні Пов'язані з визначенням конкретного порядку, виконання певних видів робіт. Доводяться до виконавців через розроблені методики, методичні розробки, вказівки, рекомендації, порядки, стандарти. Як правило, є обов'язковими для дотримання, проте Можуть передбачати певні коригування
Орієнтуючі Приймаються в ході видачі завдань, делегування повноважень, носять спрямовуючий характер, покликані задавати основний напрям дій
Рекомендуючі Можуть носити зовнішній та внутрішній характер, спрямовані на надання описових характеристик певних дій, робіт Виконання таких рішень є бажаним, але не обов'язковим
Дозволяючі Пов’язані, як правило, з аналізом відповідності дій виконавців цілям підприємства та надання дозволу на виконання таких дій. Можуть повідомлятись у вигляді усних або письмових дозволів, резолюцій, надписів
За способом прийняття Індивідуальні Таке рішення приймається однією особою і передбачає повне покладання відповідальності за наслідки його прийняття на що особу. Приймається за короткий період часу. Застосовується для вирішення простих, шаблонних питань процедурного характеру
Колективні Прийняття такого рішення здійснюється групою осіб, передбачає значні витрати часу на його прийняття, проте дозволяє зібрати достатню кількість інформації щодо проблеми.
Консультативні (дорадчі) Приймаються з урахуванням думки багатьох осіб, що мають відношення до проблеми, передбачає знаходження компромісу між усіма наявними думками
За ступенем ефективності Оптимальні Такі рішення враховують найкраще співвідношення дій та їх ефективність, також можуть передбачати рівне урахування Інтересів сторін, що приймають рішення
Раціональні Спрямовані на стабільне підвищення ефективності дій у перспективі, тому на етапі прийнятгя такого рішення може спостерігатись зворотній ефект-перевищення витрат над ефектом від виконаних робіт
За способом обгрунтування Організаційні рішення Це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, зумовлені посадою. Мета організаційного рішення - забезпечення руху до поставлених перед підприємством завдань
Інтуїтивні рішення Ґрунтуються на припущенні, що вони засновані на "шостому почутті", та передчутті, що вибір правильний. Вони приймаються за наявності значного досвіду роботи і відсутність часу. Недоліком них рішень є відсутність гарантії успіху
Адаптаційні рішення Базуються на аналогії з минулими успішними діями. Приймаються за умов, що є достатні загальні знання, досвід, здоровий глузд. Недоліками такого рішення € те, їда здоровий глузд зустрічається рідко, необхідний досвід може бути відсутній, обставини можуть не відповідати тим, які вже були
Раціональні (аналітичні) Ґрунтуються на всебічному науковому аналізі, наявності можливостей дослідження Проблеми. Недоліком таких рішень можуть бути великі затрати часу та засобів
Засновані на суб’єктивних судженнях Такі рішення сприймаються на віру як аксіома це може бути думка чи висновок експерта, фахівця, спеціаліста. Ці рішення типові для ситуації, в якій управлінець не володіє достатньою компетенцією для самостійного аналізу, а тому звертається за допомогою до професіонала
11 За альтернативністю рішень Безальтернативні Мають лише один варіант дій. Як правило, є бінарними, передбачають два протилежних варіанти дій
Багатоваріантні Такі рішення мають декілька різних варіантів дій, з яких вибирається оптимальний
Інноваційні Передбачають формування принципово-наукового варіанту. Штучно складаються Із елементів, які раніше були відкинуті
В залежності від особистості керівника Врівноважені рішення Приймаються керівниками, які уважно та критично відносяться до своїх дій, існуючих гіпотез та їх перевірки. Зазвичай, перед тим як прийняти певне рішення, вони вже мають вихідну і лею
Імпульсивні рішення Рішення, що приймають особи, які досить легко генерують нові ідеї в необмежених кількостях, однак вони не в змозі їх як слід перевірити, оцінити
Інертні рішення Такі рішення стають результатом обережного пошуку. В них контрольні та уточнюючі дії переважають над генеруванням ідей, тому в таких випадках важко виявити оригінальність, новаторство
Ризиковані рішення Рішення, що відрізняються від імпульсивних тим, що їх автори не потребують ретельного обґрунтування своїх гіпотез та, якщо впевнені у собі, можуть вирішити проблеми на належному рівні
Обережні рішення Рішення характеризуються ретельністю оцінки керівником усіх варіантів. Вони у меншому ступені ніж інертні характеризуються новизною та оригінальністю

Також виділяють за об'єктами рішення виробничі, фінансові, кадрові, технічні, економічні, комерційні, некомерційні, соціальні, організаційні тощо. За способом передачі рішення до виконавця розрізняють письмові, усні та електронні рішення.

Класифікацію рішень слід розглядати як складний логіко-пізнавальний процес, який дає змогу упорядковувати їх і виявляти загальні закономірності та характерні особливості, властиві окремим їх різновидам. Для кожного виду рішень розробляють систему інформації, що орієнтує керівників у підготовці рішень, виборі кращого варіанту і реалізації прийнятого рішення.

 


Читайте також:

 1. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 2. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 3. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 4. Аналіз альтернативних рішень
 5. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 6. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 7. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінськихрішень
 8. Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
 9. База управлінських рішень і закони організації.
 10. Бюджет управлінських (загальноцехових) витрат
 11. Вибір місця розташування підприємства як проблема прийняття рішень.
 12. Вибір управлінських рішень
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність та функціональна наповненість управлінського рішення | Вимоги, що висуваються до управлінських рішень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.