Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Етапи розвитку інформаційних технологій

Засоби обчислювальної техніки створювались і удосконалювались, що призвело до значного полегшення праці людини. Для користувача кожне удосконалення спрямовувалось на підвищення рівня механізації та автоматизації виконання технічних операцій, які часто повторюються і створення нових засобів введення та виведення даних, збільшення обсягу пам’яті, розробку нових носіїв інформації тощо.

Кожне удосконалення інформаційних технологій було спрямоване на підвищення рівня механізації й автоматизації виконання технічних операцій, які часто повторюються; на створення нових засобів введення та виведення даних; на збільшення обсягу пам’яті; на розробку нових носіїв інформації тощо.

На початку епохи промислового використання інформаційних технологій процес автоматизації господарської діяльності підприємств зводився до того, що різні його служби могли придбати програми, які вирішували різні задачі. Кожна служба мала свою програму, але керівництво з окремих частин інформації не могло скласти цілісної картини того, що відбувається на підприємстві.

Однак автоматизація управління підприємством – лише один з інструментів вирішення проблем підприємства, необхідний, але не головний. Комплексна система автоматизації управління підприємством – це інформаційне середовище, здатне надавати актуальну та достовірну інформацію про всі бізнес-процеси підприємства (в тому числі територіально розподіленого та того, що має складну структуру), необхідну для планування операцій, їх виконання, реєстрації та аналізу – середовище, яке несе в собі технологічний регламент та управлінський досвід. В цьому середовищі реалізується повний ринковий цикл – від планування бізнесу до аналізу результатів діяльності підприємства та наступного коригування планів.

Засоби обчислювальної техніки створювалися і удосконалювалися так само, як і всі інші прилади, машини і обладнання, що призначались для полегшення праці людини: коли поставала та чи інша потреба, виникали й технічні засоби, призначені для її задоволення. На кожному з етапів розвитку науки та виробництва застосовувався певний підхід, пропонувалися відповідні конструктивні рішення й елементи. Наприклад, перші обчислювальні машини були механічними. Потім були створені електромеханічні та електронні. Для користувача кожне удосконалення спрямовувалося, на підвищення рівня механізації та автоматизації виконання технічних операцій, що часто повторюються; створення нових засобів введення та виведення даних; збільшення обсягу пам’яті; розробку нових носіїв інформації тощо (табл. 2.2).

Таблиця 2.2.Етапи розвитку інформаційних технологій, технічних засобів і задач, що вирішуються.

Період Технічні засоби Економічні задачі Тип інформаційної технології
1 2 3 4
Кінець 10-х – початок 40-х рр. ХХ ст. Друкуючі і рахунково-клавішні машини Механізація окремих елементів процесів управлінської праці Механізована
40-ві – початок 50-х рр. ХХ ст. Комплекси взаємодопов-нюючих машин –рахунково-перфораційних комплексів Механізація окремих ділянок роботи в системі управління Механізована
Кінець 50-их- початок 60-их рр. ХХ ст. Комп’ютери І, ІІ покоління Використання обчислювальної техніки для вирішення окремих найбільш трудомістких задач по нарахуванню заробітної плати, обліку запасів тощо; вирішення окремих оптимізованих задач Часткова електронна обробка даних
60-ті роки – початок 70-тих рр. ХХ ст. Комп’ютери ІІ, ІІІ покоління Електронна обробка планової і поточної інформації, зберігання в пам’яті обчислювальних машин нормативно-довідкових даних, роздрук машинограм на паперових носіях ЕСОД – електронна система обробки даних
70-ті рр. ХХ ст. Комп’ютери ІІІ покоління Комплексна обробка інформації на всіх етапах управлінського процесу діяльністю підприєм-ства, організації, перехід до роз-робки підсистем автоматизованих систем управління (АСУ) (матеріально-технічного оснащення, товароруху, контроль запасів і транспортних перевезень, облік реалізації готової продукції, планування і управління) Централізована автоматизована обробка інформації в умовах обчислювальних центрів колективного використання
80-ті роки ХХ ст. Комп’ютери ІV покоління Розвиток АСУТП (АСУ техноло-гічними процесами), систем автоматизованого проектування (САПР), АСУ підприємствами (АСУП), галузевих АСУ (ГАСУ), загальнодержавних АСУ (ЗАСУ): планових розрахунків, статистики, матеріально-технічного оснащення, науки і техніки, фінансових розрахунків тощо. Тенденція до централізації обробки даних, вирішення задач в багатокористу-вацькому режимі, перехід до безпаперової експлуатації обчислювальної техніки Спеціалізація технологічних рішень на базі мінікомп’ютерів, персональних комп’ютерів і віддаленого доступу до масивів даних з одночасною універсалізацією способів обробки інформації на базі потужних комп’ютерів
Кінець 80-их рр. – по теперішній час Комп’ютери V покоління Комплексне вирішення еконо-мічних задач; об’єктно-орієнто-ваний підхід в залежності від системних характеристик предметної області; широкий спектр додатків; мережева організація інформаційних структур; переважання інтерактивної взаємодії користувача в ході експлуатації обчислювальної техніки. Реалізація інтелектуального людино-машинного інтерфейса, систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-порадчих систем НІТ (нова інформаційна технологія) – поєднання засобів обчислювальної техніки, засобів зв’язку і оргтехніки

Першим застосуванням саме електронних обчислювальних машин для бухгалтерського обліку вважається запровадження американською компанією “Дженерал Електрик” у 1954 році на заводі у м. Луісвілль в штаті Кентуккі (США) комп’ютерної системи нарахування заробітної плати. З появою таких машин прискореними темпами почали розвиватися системи обробки даних та інформаційно-пошукові системи. В цей період в США та Західній Європі розроблялись автономні комп’ютерні системи для обробки даних при управлінні підприємствами та відділеннями фірм. Однак через недостатню надійність обладнання, складність програмування та їх високу вартість основними власниками або орендарями таких систем були великі підприємства, а малі та середні підприємства зазвичай купували їх машинний час.

Створення комп’ютерів наступного, третього покоління дозволило усунути більшість недоліків систем, побудованих на обчислювальних машинах попередніх поколінь. Серійне виробництво комп’ютерів третього покоління, їх висока швидкодія, можливість роботи у режимах розподілу часу та телеобробки, використання алгоритмічних мов високого рівня призвели до розповсюдження цих машин у різних галузях господарської діяльності, науки, охорони здоров’я тощо.

Подальший розвиток техніки та технології електронної обробки даних, вдосконалення системи їх передачі призвели на початку 70-х років ХХ ст. до розповсюдження комп’ютерних мереж, чому сприяло також впровадження на малих та середніх підприємствах мінікомп’ютерів і побудованих на їх основі термінальних пристроїв. Багато великих компаній почали об’єднувати комп’ютери, розташовані у різних географічних пунктах у великі обчислювальні мережі.

Наступним етапом був випуск персональних комп’ютерів. При цьому не тільки великі та середні, але й малі підприємства отримали можливість створювати власні системи обробки даних та використовувати досконаліші наукові методи управління.

 

Теми рефератів:

1. Етапи розвитку комп’ютерних інформаційних систем підприємства.

2. Взаємозв’язок інформаційних систем та інформаційних технологій.

3. Зміни організаційної та виробничої структури підприємства під впливом комп’ютеризації.

4. Зміна технологій бізнес-процесів під впливом комп’ютеризації.

5. Роль та призначення рахунково-клавішних машин.

6. Роль та призначення машин-рахунково-перформаційних комплексів.

7. Роль та призначення комп’ютерів 2-го та 3-го поколінь.


Читайте також:

 1. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. III.Цілі розвитку особистості
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 7. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 8. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 11. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття інформаційних систем і технологій | Поняття радіоактивності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.