Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Міжнародний ринок і ринкові ніші

ТЕМА 4. ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Міжнародний ринок і ринкові ніші 1

2. Підприємство і його місце на міжнародному ринку 6

3. Підприємство і конкурентоспроможність галузі та національної економіки 12

4. Міжнародне конкурентне середовище підприємства (організації) 18

5. Оцінка рівня та інтенсивності конкуренції на світових ринках. 23

 

Міжнародна конкурентоспроможність окремих підприємств, галузі і національної економіки проявляється тоді, коли вони ви­ходять на міжнародний ринок з власною продукцією. А тому слід розглянути питання про сутність ринку взагалі і особливості йо­го функціонування у міжнародному масштабі.

Сутність ринку різними авторами визначається дещо по різному. Саме поняття ринку може розглядатися з двох сторін:

Ø як система соціально-економічних відносин щодо обміну вар­тостями;

Ø як місце, де здійснюється такий обмін.

Ринок забезпечує обмін споживчими вартостями в усіх соці­ально-економічних системах і способах господарювання з часу виникнення товарного виробництва.

Якими ж ознаками характеризується ринок як система соці­альне-економічних відносин щодо товарного обміну? Це можуть бути такі ознаки:

Ø доступність для будь-якого споживання всіх товарів без будь яких обмежень;

Ø свобода реалізації товарів виробника і свобода вибору това­рів споживачами;

Ø статус товаровиробників у виробників продукції і послуг — можливість продажу їх на самостійне встановлюваних осно­вах.

Також невід'ємною ознакою ринку є наявність трьох його суб'єктів: виробників товарів, посередників і споживачів. Пріо­ритетне місце в цій системі належить споживачеві, котрий визна­чає — який товар і в якій кількості виробляти.

Щодо структури ринку то в ній розрізняють продуктову (ре­сурсну), елементну (технологічну) і територіальну (просторову). Продуктова (ресурсна) структура включає:

Ø перелік та питому вагу всіх видів товарів, які реалізуються на ринках;

Ø склад постачальників і покупців та їх частку у товарообороті;

Ø кількість оптових (роздрібних) одержувачів певного товару і частку кожного з них в обсязі споживання тощо.

Така структурна оцінка має важливе аналітичне значення і дуже потрібна у практичній роботі суб'єктів ринкових відносин і державних органів, які займаються регулюванням ринку.

У найбільш розвинутих формах ринку прослідковуєтьсяйогоелементарна структура, яка має такий склад:

Ø ринок засобів виробництва;

Ø ринок предметів споживання;

Ø ринок науково-технічної інформації;

Ø інноваційний ринок;

Ø ринок праці;

Ø грошово-кредитний і валютний ринки. Такий склад елементів ринку зумовлений рядом причин:

Ø по-перше, необхідністю реалізації продуктів трьох основних циклів суспільного виробництва (науково-технічного, іннова­ційного і виробничого); кожний з яких має свою фазу обміну;

Ø по-друге, розчленуванням продукту виробничого циклуназасоби виробництва і предмети споживання, які маютьтакожрізних споживачів і різні форми обороту продукції;

Ø по-третє, відділенням ринку інвестицій від ринку засобів ви­робництва у зв'язку з тимчасовим відривом вкладених капі­талів від одержаних готових до реалізації основних фондів. В результаті обмін між власниками фінансових ресурсів і тих, хто потребує капіталовкладень, відокремлюється від обміну засобів виробництва. Інвестиційні засоби перетворюються в особливий товар з власною ціною;

Ø по-четверте, наявністю працездатного населення, яке безпо­середньо не володіє власністю на засоби виробництва, а має право власності лише на свою робочу силу, що зумовлює іс­нування ринку праці. Виключення складає лише та частина населення, яка володіє певною частиною засобів виробницт­ва і члени кооперативів. На ринку праці відбувається обмін робочої сили на грошові засоби, які еквівалентні матеріаль­ним і духовним благам, які необхідні для її відтворення;

Ø по-п'яте, об'єктивною необхідністю існування грошових ек­вівалентів як особливого товару, споживча вартість якого ви­никає завдяки його здатності бути обміненим на інший товар.

Всі "елементні" ринки знаходяться у тісній і нерозривній вза­ємодії тому, що відтворювальний процес на фазі обміну не може відбуватися без будь-якого з них. (Лановой Т. Рынок и воспроизводство (АН Украины. Ин-т экономики. Отв. ред. И.И. Лукинов. —К.: Наук. думка, 1991. —С. 72-75).

Територіальна структура складається з ринків різних мас­штабів — місцевих, регіональних, національних і міжнародних ринків. Існування ринків різних масштабів пояснюється на­явністю різних можливостей виробництва того чи іншого товару в даному регіоні, з одного боку, а з другого — потребами спожи­вачів в цьому регіоні. (В даному терміні "регіон" застосовується відносно певної місцевості, регіону або країни).

Чим пояснюється існування міжнародного ринку? Науково-технічний прогрес створює умови для поглиблення спеціалізації виробництва, що, в свою чергу, веде до необхідності економічної інтеграції на рівні галузей і окремих країн. Виробництво певних видів продукції починає перевищувати потреби внутрішнього ринку, а з другого боку виробництво інших видів продукції все­редині країни або недостатнє, або зовсім відсутнє. Так виникає потреба в обміні продукцією між різними країнами, що і призво­дить до формування міжнародного ринку.

Поняття "міжнародний ринок" має узагальнюючий характер. В дійсності в світі існує не один, а цілий ряд міжнародних ринків, які розподіляються за видами продукції і регіонами розташуван­ня. Наприклад, міжнародний ринок нафти і нафтопродуктів, міжнародний ринок електронної продукції, автомобілів, зерна тощо.

За регіональною ознакою виділяються такі міжнародні рин­ки, як ринок ЄС, ринок країн Балтії, ринок країн СНД, ринок країн ЦЕФТА (Угорщина, Польща, Словакія, Чехія, Словенія), ринок країн НАФТА (США, Канада, Мексика), Північно-Африканський ринок, ринок країн Азії та Близького Сходу тощо.

Може бути поєднання ринків за видами продуктів і регіональ­ною ознакою. Наприклад, всі вище вказані регіональні ринки є міжнародними ринками продовольства.

В сучасних умовах, коли поглиблюється спеціалізація вироб­ництва, індивідуалізація попиту, зростає нестабільність галузевої структури, відбувається інтенсивне запровадження досягнень НТП, особливо актуальним стає визначення ніші для підприємства.

Ніша ринку не просто сегмент (або частина сегменту) будь-якого ринку, на якому даному підприємству зручніше працюва­ти. Це, по-перше, порівняно новий інноваційний вид бізнесу або виробничої діяльності (не обов'язково в науково-технічному від­ношенні, але й просто по виду обслуговування або формі госпо­дарювання); по-друге, дуже невелика за ємністю, вузькоспеціалізована галузь господарської діяльності. Ніша ринку зна­ходиться на стику двох або більше сегментів ринку. (Современный маркетинг. В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеев, Г.З. Автухова. Под ред. В.Е. Хруцкого. — М. Финансы и статистика. 1991. — С. 36).

Вибір ніші залежить від її привабливості. Звичайно ця приваб­ливість є функцією розміру і ступеня зростання ніші, інтенсивності прояву у даній ніші п'яти сил конкуренції, перспектив прибутку, стратегічної важливості ніші для інших основних конкурентів, а також рівня відповідності можливостей фірми потребам ніші.

При аналізі п'яти сил конкуренції на рівні ніші слід врахува­ти, що потенційними кандидатами на входження в нішу є фірми, які обслуговують інші ніші, а також компанії з інших галузей.

Для продукції ніші товаром-замісником може бути як про­дукція іншої частини галузі, так і продукція з інших галузей.

Суперниками діючої в ніші фірми можуть бути як інші фірми ніші, так і фірми інших частин галузі. Те ж саме стосується і рин­кової сили постачальників і покупців продукції фірми, яка обслу­говує нішу. Тобто на аналіз п'яти сил конкуренції серйозно впли­вають умови, які існують в інших ринкових нішах.

Для досягнення конкурентної переваги слід досягти успіху в зниженні витрат або диференціації продукції. Якщо нішова фір­ма вирішить диференціаціювати свою продукцію, то вона повин­на вивчити потреби покупців та знайти способи зниження витрат або підвищення віддачі для них від своєї продукції. Методи дифе­ренціації однакові як для спеціалізованої та і багатономенклатурної фірми.

Для досягнення конкурентної переваги цільова ніша повинна мати такі якості: 1) покупці повинні володіти різноманітними по­требами; 2) ланцюг виробництва — витрат повинен відрізнятися від аналогічного ланцюгу, який характерний для іншої ніші. (Артур Томпсон, Джон Формби. Экономика фирмы. (Пер. с англ. — М. ЗАО "Издательство БИНОМ", 1998. —С. 467-469).


Читайте також:

 1. Банківська система в ринковій економіці є звичайно дворівневою і включає центральний банк (емісійний) і комерційні (депозитні) банки різних видів.
 2. Валютний ринок
 3. Валютний ринок
 4. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 5. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 6. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 7. Виведення нових товарів на ринок
 8. Внутрішній і міжнародний маркетинг
 9. Внутрішній ринок – національний ринок – міжнародний ринок – світовий ринок
 10. Вторинний ринок
 11. Вторинний ринок
 12. Вторинний ринок страхових послуг
Переглядів: 1451

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Підприємство і його місце на міжнародному ринку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.065 сек.