Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Програмне забезпечення економічного аналізу

Автоматизовані інформаційні системи економічного аналізу

Берестов В., Лапиков В. Траты, которые мы выбираем. // Бухгалтер и компьютер.. – 2002 г. – № 4. – с. 29-31.

 

 

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідне застосування різних інструментів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Можна виділити три основні типа задач, що вимагають застосування економічного аналізу, для вирішення яких використовуються широко поширені програмні продукти.

Аналіз фінансового стану підприємства. В ньому зацікавлені як внутрішні, так і зовнішні по відношенню до підприємства користувачі економічною інформацією – інвестори, податкові служби і т.д. Він дає можливість оцінити поточний фінансовий стан підприємства і зробити висновки про основні тенденції його розвитку.

Задачі аналізу, зорієнтовані на розробку стратегічних управлінських рішень з розвитку бізнесу. В даному виді аналізу зацікавлені керівники підприємств і потенційні інвестори з метою оцінки ефективності інвестиційних проектів. Цей вид аналізу розрахований на складання довгострокових прогнозів розвитку бізнесу і дає оцінку ефективності новим напрямам діяльності.

Задачі аналізу, спрямовані на розробку тактичних рішень управління підприємством. Ці задачі є прерогативою служб оперативного управління і направлені на виявлення оптимальних шляхів рішення задач поточного розвитку бізнесу.

В наш час на російському ринку програмного забезпечення існує досить багато програм, зорієнтованих на підготовку аналітичної інформації. Вони в достатній мірі відрізняються як за обсягом задач аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, так і за реалізованими підходами до їх вирішення.

Можна виділити наступні основні групи програмних засобів, призначених для вирішення задач економічного аналізу:

1) системи автоматизації фінансового аналізу;

2) засоби автоматизації внутрішнього аналізу господарської діяльності;

3) системи автоматизації аналізу інвестиційних проектів;

4) інтелектуальні аналітичні системи.

Перші три групи програмних засобів є найбільш поширеними і користуються найбільшим попитом. До четвертою групи відносяться, насамперед, нейронмережеві аналітичні системи, які поки що застосовуються тільки невеликою кількістю крупних фінансових та виробничих структур. Можливості, які вони надають, потребують окремого розгляду, і тому їх аналіз в подальшому викладі не представлено.

 

Науковий і практичний інтерес представляє розробка концепції побудови економічного аналізу з використанням комп’ютерних технологій. Головною рисою у створенні такої концепції є розробка нових методик проведення економічного аналізу діяльності підприємств[1]. Саме вони можуть і повинні бути покладені в основу побудови нових програмних продуктів з економічного аналізу, використання яких в практиці аналітичної роботи покликано підвищити ефективність всієї системи управління діяльністю господарюючих суб’єктів в умовах динамічної зміни ринкових відносин.

Під програмним забезпеченням аналітичного процесу найчастіше розуміють сукупність математичного апарату алгоритмізації, вибору мови програмування, розробки програми, створення пакетів прикладних програм. Програмне забезпечення є сукупністю комплексів програм, розроблених згідно з принципами системності та адаптивності, максимально орієнтованих на стандартні пакети прикладних програм, які забезпечують досить ефективну реалізацію всіх елементів процесу розв’язку аналітичних завдань.

Програмне забезпечення економічного аналізу має свою специфіку, оскільки:

а) аналітичні завдання передбачають комплексний характер дослідження процесу, тобто високу концентрацію аналітичних процедур;

б) аналіз повинен забезпечувати максимальну оперативність представлення результатів;

в) існує багатоваріантність форм і змісту результатних даних, яка обумовлена інформаційними потребами користувачів різних рівнів управління;

г) висока значимість результатної інформації для прийняття управлінських рішень передбачає автоматизовану перевірку її достовірності;

д) необхідність урахування різноманітних джерел інформації.

Тому програми повинні бути гнучкими щодо внесення доповнень і мати високий рівень сегментації (модульності).

Перші аналітичні програми з’явилися разом з першими персональними комп’ютерами. Розвиток теоретичних основ економічного аналізу став поштовхом до подальшого удосконалення відповідних програмних продуктів, розширення їх функціональних можливостей і якісного покращання постановки завдань, які використовуються при їх розробці.

На початку 1980-х рр. випуск програми SuperCalc сформував основні принципи побудови та функціонування електронних таблиць, за допомогою яких виконують не тільки автоматичні розрахунки, а й моделюють реальні ситуації, оцінюють отримані результати.

При проведенні комплексних економічних досліджень інформаційна база аналізу повинна формуватися у розрахунку на її використання в межах не одного аналітичного завдання, а їх комплексу. Формування баз даних для аналітичних розрахунків – це складний процес, що передбачає раціональне групування й обробку первинної інформації та забезпечення її структурної побудови за рахунок процесів алгоритмізації. Таким чином, необхідною є побудова автоматизованого банку даних, де зосереджується значний за обсягом масив облікової, нормативно-довідкової, планової та іншої інформації. У подальшому шляхом інтегрування аналітичної обробки інформації одні й ті ж вихідні дані можуть бути задіяні у вирішенні ряду аналітичних завдань. Саме така організація формування вхідної інформаційної бази комплексного аналізу забезпечує виконання принципу однократного введення інформації з наступним багаторазовим і багатоаспектним її використанням. Бази даних дають змогу комплексно проаналізувати усі види діяльності господарюючого суб’єкта.

Дослідження вітчизняного ринку комп’ютерних програм показує, що більшість розробників орієнтуються на створення універсальних комплексних корпоративних систем, де значна увага приділяється аналітичним процедурам.

Автоматизована система економічного аналізу (АСЕА) – один з компонентів системи управління підприємством на сучасному етапі. Користувачі комп’ютерних програм, віддаючи перевагу універсальним (за умови можливості їх достатньо легкого налагодження і адаптації до особливостей бухгалтерського обліку в різних галузях, на конкретних підприємствах), підтвердили необхідність подальших розробок у сфері не вузькоспеціалізованих, а універсальних програм.

Зв’язок між обліковими й аналітичними програмами є безсумнівним. Саме тому розгляд питань побудови програмних продуктів з економічного аналізу у відриві від існуючих програм з бухгалтерського обліку є не лише недоцільним, але й неможливим. В цілому розширення аналітичних функцій бухгалтерських програм є закономірним і обґрунтованим. Для побудови аналітичних таблиць, виконання розрахунків, обов’язково потрібно знати основи бухгалтерського обліку, оскільки саме в системі обліку формується 60 % інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень. Дані бухгалтерського обліку є основою інформаційної бази економічного аналізу, тому будь-яка аналітична програма, в першу чергу, використовує дані бухгалтерського обліку. Зв’язок аналітичних систем з системами бухгалтерського обліку показано на рис.18.3.

Рис. 18.3. Зв’язок програмного забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу

Насичення ринку програмних продуктів програмами бухгалтерського обліку значно загострює конкуренцію. Боротьба за споживача
вимагає постійного удосконалення запропонованих на ринку програмних продуктів.

Деякі фірми-розробники програмного забезпечення комплексної автоматизації бухгалтерського обліку створюють окремі аналітичні програми, сумісні з їх власними бухгалтерськими програмами, які дозволяють проводити аналіз на підставі даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності, сформованої за допомогою програмного забезпечення бухгалтерського обліку.

Однак, необхідно відмітити, що більшість аналітичних програм обмежується використанням тільки даних фінансової звітності підприємства. Така обмеженість інформаційної бази, природно, впливає на глибину аналітичних досліджень й аналітичні можливості самих програмних продуктів, значно знижує обґрунтованість висновків за результатами такого дослідження.

Існують спроби реалізації облікових і аналітичних функцій в рамках єдиного програмного продукту, що є закономірним в умовах розвитку інформаційних потреб керівництва підприємства. Поєднання в одному програмному продукті облікових і аналітичних модулів можна розглядати як один з кроків удосконалення організації бухгалтерського обліку. Разом з тим, предметна область дослідження економічного аналізу за допомогою комп’ютерних технологій є більш широкою, ніж вона представлена в сучасному програмному забезпеченні автоматизованих систем бухгалтерського обліку, що містить лише обмежену кількість фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі фінансової звітності підприємства.

Різноманітність аналітичних завдань, відмінність у методичних підходах до їх практичної реалізації, порядку адаптації програмних продуктів до особливостей роботи користувачів, а також відмінність у порядку формування інформаційної бази аналізу, обумовлені особливостями тих чи інших програм з бухгалтерського обліку, роблять необхідною класифікацію програм економічного аналізу.

Класифікація програмного забезпечення економічного аналізу представлена на рис. 18.4.

Рис. 18.4. Класифікація програмного забезпечення економічного аналізу

Як зазначалось вище, розробники програмного забезпечення економічного аналізу розглядають програмні продукти як системи універсального характеру або загального призначення. Такий підхід зумовлюється єдністю використовуваних при проектуванні програмного забезпечення методик аналізу. Перш за все це стосується аналітичних програм, що пропонують розрахунок основних фінансових коефіцієнтів за даними фінансової звітності підприємства.

Орієнтація розробників на створення універсальних аналітичних програм, безумовно, покликана розширити коло потенційних покупців, які представляють певні галузі економіки та тих, що мають широкий ступінь диверсифікації своєї господарської діяльності. Як приклад таких програмних продуктів можна назвати програми ИНЭК-АФСП (аналіз фінансового стану підприємства – АФСП), Audit Expert.

Разом з тим особливості господарської діяльності і, відповідно, специфічні завдання економічного аналізу в різних галузях економіки змушує фірм-розробників пропонувати на ринку спеціальні аналітичні програми. На сьогодні існує досить велике коло аналітичних програм або аналітичних блоків в рамках облікових програм для комерційних банків і страхових організацій (програмний комплекс “ОФО-Банк” дозволяє формувати звітність банку та розраховувати основні показники діяльності банку; програми “Анализ финансового состояния страховых организаций Professional”, “Парус-Страхование” призначені для обліку і аналізу господарської діяльності страхових організацій; “Seles Expert” – програма управління персональним продажем; програма “АВеРС”, призначена для розрахунку і формування будівельних кошторисів і ресурсних відомостей; програми “ИНЭК-Аналитик”, “ИНЭК-Инвестор” і “Project Expert” дозволяють здійснити розробку бізнес-планів та інвестиційних проектів, а також провести оцінку їх економічної ефективності).

Необхідність комплексного проведення аналітичних досліджень різних напрямів стає основною причиною об’єднання функціональних можливостей аналітичних програм, що дозволяє здійснювати оцінку та аналіз поточного і прогнозного фінансового стану господарюючого суб’єкта, вибір найкращої стратегії його розвитку, розробку інвестиційних проектів і бізнес-планів, ефективне управління збутовою і маркетинговою діяльністю тощо.

Серед програм аналізу фінансового стану підприємства найбільшого розвитку і розповсюдження набули програми ретроспективного (підсумкового) аналізу фінансового стану господарюючого суб’єкта, який проводився на основі даних фінансової звітності організації за декілька звітних періодів, що є основним джерелом інформації при розрахунку фінансових коефіцієнтів. До таких програмних продуктів відносяться аналітичні програми “ИНЭК-АФСП”, “ИНЭК-Аналитик”, “Audit Expert”, “Експресс-анализ финансового состояния предприятия”.

Аналіз фінансового стану діяльності господарського суб’єкта, який проводиться на основі названих програмних продуктів і включає в себе дослідження широкого кола питань. В ході аналізу застосовуються як абсолютні, так і відносні показники.

Здійснимо характеристику основних програмних продуктів, що використовуються для економічного аналізу і є найбільш розповсюдженими (див. табл. 18.1).

Таблиця 18.1. Характеристика функціональних можливостей найбільш розповсюджених програм економічного аналізу

№ з/п Програмний продукт Функціональні можливості
ИНЭК Аналитик В програмі реалізовано комплексну оцінку фінансового стану підприємства, що кількісно характеризує рівень його фінансового стану, рейтинг щодо інших підприємств і рівень інвестиційної привабливості
ИНЭК Инвестор Дозволяє проводити оцінку фінансового стану об’єктів інвестування і розподілити об’єкти, що аналізуються, за кількома групами інвестиційної привабливості
Audit Expert Передбачені можливості проведення ретроспективного і перспективного аналізу. При здійсненні розрахунків можна отримати відповідні експертні висновки з використанням методик аналізу фінансового стану підприємств, що застосовуються як в Україні, так і за кордоном. На підставі даних бухгалтерських звітів є можливість отримання ряду аналітичних даних, що дозволяють провести не тільки аналіз поточного фінансового стану підприємства, але й оцінити динаміку його зміни, а також побудувати прогноз на найближчий час. Це єдина система, яка дозволяє провести часткову або повну переоцінку різних статей активів і пасивів балансу для проведення фінансового аналізу за реальними даними. В програмі є можливість проведення поглибленого дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства на основі власних методик
Sales Expert Призначена для управління збутовою діяльністю господарюючого суб’єкта. Вона дозволяє проводити маркетинговий аналіз (здійснювати оцінку стану підприємства на ринку, проводити порівняльний аналіз його збутової діяльності з конкурентами, формувати оптимальну структуру збуту продукції)
Forecast Expert Програма є інструментом прогнозування економічних показників і аналізу тенденцій ринку. З її допомогою можливе складання прогнозу щодо майбутнього обсягу продаж і доходів підприємств, рівня попиту на послуги або вироби, курсів валют, акцій або ф’ючерсів, залишків грошових коштів на рахунках
ИНЭК-АФСП На підставі вихідних даних дозволяє розраховувати такі параметри як ліквідність, фінансова стійкість, оборотність тощо. Програма містить довідник допустимих значень (верхню та нижню межу) коефіцієнтів для різних галузей економіки. Перевагою програми є те, що таблиці з розрахованими показниками можна зберігати в DBF-форматі та експортувати в EXCEL
ФинЭксперт Дана система спроектована як додаток до EXCEL і використовує в повному обсязі всі його можливості. Особливістю програми є можливість моделювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Для цього на основі даних за ряд звітних періодів розраховуються в динаміці основні коефіцієнти. Зміни показників проводяться із застосуванням математико-статистичних методів аналізу часових рядів. При зберіганні темпів зміни цих показників програма будує прогнозні показники та форми звітності, що є ефективними при їх використанні у плануванні на невеликих часових інтервалах
БЮСТ-Ф Працює в операційному середовищі Windows. Це табличний редактор на зразок EXCEL, що полегшує процес освоєння програми. Аналіз розподілено на внутрішній та зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться на підставі даних, які надходять з бухгалтерського комплексу “БЭСТ-4”, що полегшує роботу користувачів цієї програми. Інтеграція з “БЭСТ-4” дозволила генерувати звіти, які використовувались для факторного аналізу прибутку; аналізу продажу у розрізі груп товарів, покупців; оборотності товарів у консигнантів тощо
MARKETING Analytic 4 Програма складається з ряду модулів, кожен з яких виконує певні функції. Модуль с-Commerce призначений для збору інформації, необхідної для маркетингового аналізу комерційної діяльності підприємства. Модуль Analyzer містить засоби для оперативного аналізу маркетингових даних. Засоби побудови візуальних запитань та попереднього статистичного аналізу полегшують процес виділення даних, що цікавлять аналітика

 

Досвід використання програмних продуктів економічного аналізу дозволяє узагальнити основні вимоги до його проведення в умовах комп’ютерної обробки даних:

ð своєчасне і повне задоволення обчислювальних та інформаційних потреб при проведенні аналізу;

ð мінімальний час відповіді на аналітичні запити;

ð можливість подання вихідної інформації в табличній і графічній формах;

ð можливість внесення коригувань в методику розрахунків і в форми відображення кінцевого результату;

ð повторення процесу вирішення завдання з будь-якої довільно заданої точки (стадії) розрахунку;

ð можливість роботи в мережі;

ð простота діалогу в системі людина-машина.

Незважаючи на широкі функціональні можливості сучасних аналітичних комп’ютерних програм, більшість з них не повністю відповідають критеріям і характеристикам комплексного економічного аналізу, оскільки в якості основного (а іноді і єдиного) джерела формування інформаційної бази використовують фінансову звітність підприємства. Схоже обмеження інформаційної бази комплексного аналізу рамками фінансової звітності підприємства допускається тільки при проведенні зовнішнього аналізу. Розглянемо підтримку аналітичних можливостей найбільш поширених програмних продуктів економічного аналізу в таблиці 18.2.

За даними таблиці 18.2 видно, що основні можливості найбільш поширених аналітичних програм пов’язані з проведенням ретроспективного фінансового аналізу. До числа найменш розроблених аспектів побудови таких програм слід віднести питання методики аналітичного коригування вартісних показників інформаційної бази аналізу, розширення самої інформаційної бази за рахунок внесення до неї даних рахунків бухгалтерського обліку, у тому числі й аналітичних рахунків, а також позаоблікової інформації.

Виконання основних функцій аналізу можуть ефективно забезпечити ERP-системи. ERP (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства) – це сучасна концепція управління підприємством, що є логічним продовженням MRPII. Концепція MRPII (Manufacturing Resource Planning – планування виробничих ресурсів) – методологія детального планування виробництва підприємства, яка включає облік і планування завантаження виробничих потужностей; планування потреб у всіх ресурсах виробництва, планування виробничих затрат; моделювання ходу виробництва, його облік; планування випуску продукції, оперативне коригування плану та виробничих завдань. Концепція ERP має більші функціональні можливості, ніж MRPII, та дозволяє вирішувати наступні завдання:

ð проводити аналітичну розробку планових (нормативних) даних з бізнес-процесів;

ð здійснювати фіксацію результатів бізнес-процесів і надання користувачам проаналізованої інформації.

Застосовуючи механізм побудови фінансової звітності, в системі можна задати методики розрахунку необхідних коефіцієнтів і оперативно їх контролювати.


Таблиця 18.2.Можливості найбільш поширених програмних продуктів

№ з/п Програмний продукт Аналіз використан-ня ресурсної бази підпри-ємства Аналіз фінансових результатів і оцінка фінансового стану в тому числі проведення аналізу Графічне подання результатів аналізу Автоматичне формування висновків за результатами аналізу Використання в аналізі даних внутрішнього обліку та внутрішньої звітності  
структури фінансових результатів динаміки фінансових результатів вертикального аналізу бухгалтерського балансу ліквідності платоспроможності та фінансової стійкості оборотності засобів та капіталу рентабельності руху грошових коштів коригування вартісних показників інформаційної бази  
Ретроспек-тивний аналіз Прогнозний аналіз Ретроспек-тивний аналіз Прогнозний аналіз  
 
1 Audit Expert + + + + + + + + + + + ±  
2 Project Expert + + + + + + + + + + + +  
3 ИНЭК-АФСП + + + + + + + + + + +  
4 ИНЭК-Аналитик + + + + + + + + + + + + + + +  
5 ИНЭК-Инвестор + + + + + + + + + + + + + + +  
6 Бизнес-план + + + + + + + + + + + + + + +  
7 БЭСТ-Офис + + + + + + + + ± + ± +  
8 Экспресс-анализ + + + + + + + ± + ±  
9 Альт-Финансы + + + + + + ± ± ± ±   ±  
10 Альт-Инвест + + + + + + + + ± ± + ± +  
11 Альт-Прогноз + + + + + + + + ± ± + ± +  
12 Финансовый анализ + + + + + + + + +  
13 Галактика + + + + + + + + + + + + + + +  
14 NS2000 + + + + + + + + + + + + + +  
15 Бюджетное управление для 1С:Пред-приятия + + + + + + + + + + + + + +  
Примітка: + – програма забезпечує виконання функцій; – – програма не забезпечує виконання функцій; ± – програма частково забезпечує виконання функцій  

 

Функціональні можливості ERP-систем можна посилювати іншими спеціалізованими програмними продуктами. Це пов’язано з тим, що спеціалізовані програми можуть виконувати функції, які відсутні в ERP-системах; перш за все, функції, пов’язані з багатовимірним аналізом і багатопараметричним моделюванням. При цьому необхідним є створення інтерфейсів, які б дозволили спеціалізованим продуктам і ERP-системам обмінюватись інформацією один з одним.

Виконуючи функції з аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства, ERP-система використовується як джерело історичних даних. Ці дані можуть бути оброблені спеціалізованими статистичними та OLAP (On-Line Analytical Process) пакетами. Включення таких пакетів до складу ERP-системи середнього рівня, як правило, не практикується, і більш доцільним є використання сторонніх продуктів, узгодивши їх з ERP-системою. Слід зазначити, що база даних ERP-системи, будучи джерелом інформації для таких пакетів, повинна містити всі необхідні аналітичні ознаки, по яких потім будуть проводитись вибірки даних. Це повинно забезпечуватись на етапі введення інформації до ERP-системи.

Щодо оцінки інвестиційних проектів, паралельно з ERP-системою, використання спеціалізованих програмних продуктів виправдовується тим, що алгоритми розрахунків, що проводиться, є досить складними й специфічними, а розрахунок інвестиційних проектів слабо пов’язаний з інформаційним потоком основних бізнес-процесів підприємства, для обробки якого, перш за все, призначена ERP-система.

У системі “Галактика” (клас ERP-систем) є розвинені інструменти аналізу витрат для планування і прийняття рішень. Засоби одного з модулів системи “Контролінг” дозволяють проводити весь комплекс робіт зі складання планових кошторисів витрат підрозділів, кошторисів планової собівартості товарних запасів і реалізованої продукції, формувати звіт з планових витрат підприємства за будь-який період. Завдяки тому, що система функціонує на єдиній базі даних, для проведення планових і прогнозних розрахунків можна використовувати будь-яку облікову та техніко-економічну інформацію, необхідну для управління підприємством. Використання такої системи дозволяє розрахувати маржинальний дохід, рентабельність, точку беззбитковості по підприємству в цілому та окремих видах продукції. Система дозволяє здійснити факторний аналіз відхилень фактичних показників від планових, а також визначити вплив на розходження планових оцінок і фактичних даних зміни обсягу випуску продукції, цін виробничих запасів, норм їх витрат тощо.

Щодо фірм-розробників програмного забезпечення, то не дивлячись на те, що в останній час великі підприємства активно впроваджують дорогі зарубіжні системи Oracle, SAP, Scala, можна констатувати достатньо стійку тенденцію заміщення зарубіжних програм відповідними російськими та вітчизняними розробками, які є кращими за зарубіжні аналоги.

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 5. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 6. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 7. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 8. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 9. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 10. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 11. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 12. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.