Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні юридичні професії та посади в Україні.

Професія, як правило, містить в собі ряд фахів.

Юридичний фах— це вузька сфера професійно-трудової діяльпості юриста з чітко визначеними повноваженнями, що потребує конкретних правових знань, умінь і навичок, необхідного рівня про­фесійно-правового мислення і діяльності.

Професія юриста дуже різноманітна і тому об’єктивно склалась відповідна спеціалізація в конкретних сферах застосування правових знань.

Суддя. Суддя не просто має відношення до закону, йому довірена вища влада законності, і тому тут замало однієї юридичної гра­мотності, треба бути ще й життєво мудрим. Адже до­водиться розбиратися в найскладніших ситуаціях, а істина одна. Тобто основне призначення судді — вста­новити істину в справі і прийняти єдине правильне рі­шення. Діяльність суддів регулюється ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».

Слідчий .Особливий професійний характер має діяльність та­кого спеціаліста, як слідчий. Він один з перших тор­кається фактів злочину і тому повинен бути скрупу­льозним у відборі матеріалу, уважно аналізувати об­ставини справи, бути сміливим і рішучим в прийнятті рішення. Підсумковим документом слідчого впровад­ження є звинувачувальний висновок.

Слідчий корпус згідно зі ст. 102 КПК України поділяється на слідчих прокуратури (територіальної, транспортної і військової), МВС, СБУ. Специфічний статус мають слідчі з особливо важливих справ, що безпосередньо підкоряються відповідним прокурорам керівникам правоохоронних відомств.

Призначення на посаду слідчого здійснюється відпо­відними прокурорами чи вищими керівниками право­охоронних органів. Повноваження слідчого містяться у впровадженні попереднього розслідування у всіх спра­вах, що віднесені до його компетенції. Порядок впро­вадження слідства регулюється кримінально-процесуальним законодавством.

Прокурор — це спеціаліст, який згідно Закону Ук­раїни від 5 листопада 1991 р. «Про прокуратуру» по­кликаний здійснювати вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів органами держав­ної виконавчої влади, місцевого і регіонального само­врядування, політичними партіями, громадськими ор­ганізаціями, підприємствами, закладами, організаціями незалежно від форм власності, підкореності і прина­лежності, посадовими особами і громадянами.

Прокурорами можуть призначатися громадяни Ук­раїни, які мають вищу юридичну освіту і володіють необхідними діловими і моральними якостями.

Генеральний прокурор України призначається Вер­ховною Радою України за поданням Голови Верхов­ної Ради України. Строк повноважень Генерального прокурора і підкорених йому прокурорів — 5 років. На посаду прокурорів Республіки Крим, областей, м. Києва й прирівняних до них прокурорів признача­ються особи у віці не молодше ЗО років, які мають стаж роботи не менше 7 років; на посаду районних і міських прокурорів — у віці не молодше 25 років зі стажем роботи в органах прокуратури чи на судових посадах не менше 3 років.

Адвокат — це спеціаліст, безпосередньою функцією якого є надання юридичної допомоги громадянам і ор­ганізаціям, захист і охорона їх прав і законних інте­ресів. Адвокати на правах добровільного членства об'­єднуються у відповідні колегії. За Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Всі названі юридичні спеціальності в тій чи іншій мірі пов'язані з правосуддям як одним з найбільші гострих ділянок юридичної практики. Тільки цим, мабуть, можна пояснити увагу, яка приділяється їй в си­стемі юридичної освіти.

Юрисконсульт. Це спеціаліст, основне призначення якого — проведен­ня правової роботи в міністерствах та інших централь­них і місцевих органах виконавчої влади, на підпри­ємствах. Суть правової роботи, як це витікає із змісту-законодавства, полягає в здійсненні завдань по зміц­ненню законності в діяльності тих органів і підпри­ємств, де працює юрисконсульт, в активному використанні всіх правових засобів, що забезпечують ефектив­ність їх діяльності тощо. На посаду юрисконсульта призначають осіб, які, як правило, мають вищу юри­дичну освіту. Призначення здійснюється керівником того закладу чи підприємства, при якому працює юрис­консульт.

Нотаріус. Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на
які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.


Читайте також:

 1. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 4. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 5. Артеріальний пульс, основні параметри
 6. АРХІТЕКТУРА НАРОДНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ.
 7. Аспекти незалежності аудиторської професії
 8. Аспекти незалежності аудиторської професії.
 9. Б/. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
 10. Банківська система в Україні.
 11. Банківська система та її основні функції
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
Переглядів: 18008

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Невід'ємною властивістю юридичної діяльності і юридичної прак­тики є професіоналізм. | Політична свідомість як форма відображення політичного буття. Політична свідомість суспільства, соціальної групи. Рівні, структура та типи політичної свідомості.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.