Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Господарські договори на проведення науково – дослідних робіт, порядок їх укладання.

Лекція 16: Науково - дослідна діяльність бюджетних установ

План

1. Науково - дослідна діяльність бюджетних установ, її особливості та завдання обліку витрат.

2. Склад і класифікація витрат на науково – дослідні роботи (НДР).

3. Синтетичний та аналітичний облік витрат на НДР.

4. Облік розрахунків із замовниками за виконані НДР.

Науково-дослідні інститути Національної Академії наук Украї­ни, Академії медичних наук України, наукові інститути, наукові частини та сектори державних вищих навчальних закладів крім наукової бюджетної тематики виконують НДР за договорами із замовниками та отримують доходи, які плануються та обліковуються в складі коштів спеціального фонду. Ці наукові установи є основними організаційними ланками в нашій науці. Тут використовуються ресурси і створюється наукова продукція. Наукові установи — це специфічні підприємства, де предмети і засоби праці поєднуються з живою працею у виробничому процесі, результатом якого виступає наукова продукція — нові знання, нові методи, технічні, технологічні та організаційні рішення.

Якими б неподібними були наукові установи за профілем, масштабами, можна визначити такі відмітні ознаки наукового вироб­ництва:

1. Невизначеність, вірогідний характер отримуваного результату. Ця риса означає відсутність прямого зв’язку між витратами ресурсів і результатами. Однакові витрати можуть привести до різко відмінних результатів. Можливе отримання негативного результату;

2. Творчий характер праці, роль особистого фактора, неперед­бачуваність творчих досягнень;

3. Нематеріальність, інформаційний характер продукції. Результатом цього є її невідчужуваність, складність виміру результату діяльності, що ускладнює оцінювання як роботи, так і працівника. Уявлення щодо нематеріальності наукової продукції не протирічить тому, що ця інформація повинна мати матеріальний носій і не втрачати своєї інформаційної суті;

4. Неповторність — науковий пошук завжди спрямований на отримання нових результатів. На відміну від матеріального вироб­ництва, де, в основному, кожна одиниця продукції повторює попередню, а дотримання стандартів є обов’язковим, у науці не може створюватися результат, вже отриманий раніше;

5. Циклічність. Кожна НДР — разовий процес. Цикл може бути достатньо тривалим, що викликає тривалий часовий розрив між затратами ресурсів і отриманням результатів. Протягом циклу продукція, як правило, не може видаватися і використовуватися частинами;

6. У науці частка живої праці набагато більша, ніж у більшості галузей матеріального виробництва і бюджетних установах. Це знаходить відображення в питомій вазі заробітної плати. Нематеріальність продукту призводить до відсутності достатньо точних кількісних показників, які вимірюють результати праці, що утруднює стимулювання трудових зусиль;

7. Предмети праці — це об’єкти дослідження і вже накопичених знань, які піддаються впливу так само, як і в матеріальному виробництві, але в науковому виробництві вони виступають не як сировина для подальшого перетворення її на матеріальний продукт, а як джерело інформації про результати впливу на нього.

У практиці планування та обліку для характеристики витрат живої та уречевленої праці на проведення НДР застосовується термін «витрати на виробництво», а щодо закінченої наукової продукції вони виражаються в її собівартості (на відміну від поняття «видатки на утримання бюджетної установи»).

Задачами обліку виконуваних НДР є:

— облік і контроль за виконанням тематичного плану в цілому і за окремими договорами;

— своєчасне і повне відображення собівартості НДР;

— контроль за дотриманням планових показників собівартості і виявлення фінансових результатів за кожною темою;

— контроль за здійсненням режиму економії і виявленням резервів подальшого зниження собівартості НДР.

Згідно з Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструк­торських робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830, до витрат, що включаються у собівартість НДР, належать:

— витрати на теоретичні (пошукові) дослідження, розроблення технічних пропозицій, виконання розрахункових робіт, мо­делювання процесів;

— витрати, пов’язані з добором і вивченням науково-техніч­ної літератури, інформаційних матеріалів вітчизняних і зарубіжних видань, проведенням досліджень на патентну чистоту, складанням аналітичних оглядів з досліджуваних проблем, вибором напряму досліджень, складанням методики виконання робіт, роз­робленням техніко-економічного обґрунтування, технічного завдання і планової документації;

— витрати на проектування, розроблення робочої документації та виготовлення дослідних зразків або макетів, засобів для їх випробування, монтаж та налагодження, а також роботи, пов’я­зані з підготовкою експерименту;

— витрати на дослідні роботи і випробування, узагальнення та аналіз результатів досліджень і розроблення пропозицій про впровадження у виробництво результатів виконаної роботи або обґрунтування доцільності чи недоцільності подальшого проведення робіт;

— витрати на винахідництво і раціоналізацію;

— витрати на розроблення дослідно-технологічного регламенту, дослідно-промислового регламенту, положень технології серійного виробництва створених зразків виробів, на здійснення авторського нагляду;

— витрати на передачу підприємствам, установам та організаціям своїх науково-технічних досягнень і надання інформації щодо впровадження та використання ними передового досвіду.

Витрати, що включаються у собівартість НДР, групуються за:

— видами витрат (елементами, статтями);

— темами і завданнями НДР, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання цих робіт;

— календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість НДР (місяць, квартал, рік);

— місцем виконання НДР (відділ, сектор, лабораторія та інші підрозділи установи).

Витрати, пов’язані з розробленням НДР, під час планування, обліку та калькулювання собівартості групуються за статтями:

— витрати на оплату праці;

— матеріали;

— паливо та опалення для науково-виробничих цілей;

— витрати на службові відрядження;

— спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт;

— витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи та організації;

— інші витрати;

— накладні витрати.

До статті «Витрати на оплату праці» належать витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати наукових працівників (включаючи заробітну плату керівників наукових підрозділів), науково-технічного і науково-допоміжного персоналу, а також працівників майстерень і дослідних виробництв, які мають безпосереднє відношення до виконання робіт за конкретними темами.

Аспіранти можуть залучатися до виконання госпрозрахункових робіт із зарахуваннями їх на посаду і оплатою у розмірі 0,5 ставки молодшого наукового співробітника за умови, що тема роботи за договором збігається з тематикою дослідження за дисертаційною роботою, аспірант успішно виконує індивідуальний план і є згода наукового керівника.

Списання витрат на оплату праці на відповідні теми здійсню­ється на підставі відомостей обліку робочого часу, які ведуться в наукових підрозділах установи і містять дані про кількість людино-днів, відпрацьованих кожним співробітником за темами, та про їх оклади.

Відомість підписується керівниками підрозділів (відділів, лабораторій), перевіряється планово-економічним відділом і в уста­новлені терміни передається в бухгалтерію. На підставі даних відомостей бухгалтерія здійснює нарахування заробітної плати та її розподіл за окремими темами пропорційно часу (людино-дням), витраченому кожним виконавцем.

На статтю «Матеріали» відносяться витрати реактивів, хімікатів, різного роду металів та інших матеріальних цінностей, витрачених на виконання НДР (за вирахуванням отриманих відходів). Відпускання матеріалів зі складу для виконання НДР за договорами здійснюється за окремими вимогами в розмірах дійсної потреби, але не більше як на місяць, з урахуванням загального розміру матеріальних витрат, передбачених кошторисом. Вартість матеріалів, відпущених науковому підрозділу зі складу за вимогою, списується на витрати відповідної теми виходячи з цін їх придбання без урахування ПДВ, націнок, комісійних винагород, сплачених постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, витрати на транспортування, доставку і зберігання.

Інший порядок списання встановлено для матеріалів, витрачання яких підлягає особливому контролю (дорогоцінні метали, алмази, спирт, отрути тощо). В момент відпускання зі складу вони не списуються на собівартість НДР, а зараховуються в підзвіт представника наукового підрозділу. Списання зазначених матеріалів на витрати за темою здійснюється один раз на місяць на підставі актів про витрачання, які складаються керівниками наукових підрозділів і затверджуються керівниками установи.

До статті «Паливо та енергія для науково-виробничих цілей» належать витрати на придбання у сторонніх організацій будь-якого палива для технологічних цілей на проведення НДР.

На статтю «Витрати на службові відрядження» відносяться витрати на відрядження і наукові експедиції, безпосередньо пов’я­зані з виконанням НДР за договорами із замовниками. Фактичні витрати на відрядження і наукові експедиції включаються у собівартість конкретних тем на підставі перевірених і затверджених авансових звітів виконавців.

За статтею «Спецобладнання для наукових (експериментальних) робіт» обліковуються витрати на придбання чи виготовлення устаткування, інструментів, приладів та інших пристроїв, передбачених кошторисом для виконання визначених госпрозра­хункових тем.

Устаткування, яке надійшло, до моменту передачі його в наукові підрозділи обліковується на складі. Списання вартості спец­устаткування зі складу на витрати за темою здійснюється на підставі вимог. Для забезпечення контролю за збереженням цього устаткування в процесі виконання НДР його облік здійснюється як в натуральному, так і в грошовому виразі за фактичною вартістю виготовлення чи придбання. Якщо спеціальне устаткування за умовою договору (чи письмової згоди замовника) не передається замовнику, то після закінчення теми воно інвентаризується, оцінюється за ціною можливого використання і оприбутковується в складі основних засобів, матеріалів, МШП. При цьому на вартість оприбуткованого спецустаткування витрати на виконання НДР не зменшуються.

До статті «Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації» належать витрати на оплату науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт, виконуваних сторонніми підприємствами та організаціями. Вар­тість цих робіт відноситься на відповідну тему на підставі оплачених рахунків контрагентів. Зазначені витрати можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість НДР за прямими ознаками і називаються прямими витратами.

До статті «Накладні витрати» включаються витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість окремої теми і пов’язані з управлінням, обслуговуванням та організацією наукового виробництва в цілому. Накладні витрати, передбачені в кошторисній калькуляції договірних робіт, щомісячно спису­ються на витрати конкретних тем пропорційно обсягам витрат на оплату праці основних виконавців. Номенклатуру статей накладних витрат наведено в додатку 3.

Облік витрат на виробництво в наукових установах організується на основі позамовного методу. Об’єктом обліку витрат і каль­кулювання виступає науково-дослідна тема (замовлення, експедиція), яка виконується за договором із замовником. Підставою для витрачання коштів на виконання робіт за темою є затверджений тематичний план наукової установи, належним чином оформ­лений договір і надходження авансу від замовника. Проведення яких-небудь витрат на науково-дослідні роботи до укладення договорів не допускається. Для обліку укладених договорів на виконання науково-дослідних тем планово-економічним відділом наукової установи складається і ведеться протягом року спеціальне зведення договорів. Кожному договору і додатковій угоді присвоюється порядковий номер, який одночасно слугує обліковим шифром для віднесення витрат на певну тему.

Встановлені облікові шифри повідомляються всім виробничим відділам, бухгалтерії, іншим підрозділам наукової установи і вказуються у первинних документах, які стосуються даної теми.

Витрати, пов’язані з виконанням НДР за договорами із замовниками, обліковуються на активному субрахунку № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами».

У дебет цього рахунка протягом місяця відносяться всі прямі витрати, а в кінці місяця — й накладні, які попередньо збираються на субрахунку № 801. З кредиту субрахунка № 823 списується фактична собівартість закінчених і зданих замовнику робіт.

За журнально-ордерної форми обліку всі витрати на проведення НДР групуються з початку в накопичувальній відомості № 8 в розрізі калькуляційних статей. Записи у відомості проводяться один раз в місяць на підставі розшифровок до журналів-ордерів, в яких мали місце обороти за дебетом субрахунка № 823.

Аналітичний облік витрат на НДР за договорами із замовниками ведеться в картці обліку фактичних витрат на проведення НДР.

Фактичні витрати на проведення робіт за темою відображаються в картці на підставі первинних документів наростаючим підсум­ком з початку року в розрізі встановлених статей калькуляції.

Віднесення витрат за калькуляційними статтями здійснюється у відповідності до їх економічного змісту і прийнятої методики групування за кожною калькуляційною статтею.

Основні бухгалтерські проводки з обліку витрат за договорами наведено в табл. 1.


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. The peace – порядок
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 6. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 7. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.
 8. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 9. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 10. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 11. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
 12. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
Переглядів: 1313

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фашизм, неофашизм. | МІКРОФЛОРА ШКІРИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.