Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Концепція цілей організації в сучасному менеджменті

Контрольні питання

до теми: «Поняття менеджменту»

1) Передумови виникнення менеджменту.

2) Типи моделей організації менеджменту, їх характеристики.

3) Раціоналістичні підходи в менеджменті.

4) Менеджмент і мораль.

5) Складові класичного менеджменту, їх характеристики.

6) Типи моделей організації менеджменту.

Лекція № 2 (2 год)

Тема 2.1.: Цілі менеджменту організації

 

План:

1.Концепція цілей організацій в сучасному менеджменті.

2.Формування і класифікація цілей організацій.

3.Механізм вироблення цілей

 

Одним із фундаментальних положень сучасного менедж­менту є те, що без чіткої, коротко сформульованої мети для всієї організації менеджмент не можливий. Керуючись поставле­ною метою, менеджери визначають напрями діяльності та кри­терії оцінювання внеску кожного працівника для її досягнення.

Мета — це бажаний результат, якого прагне досягти група, працюючи разом.

Мета є прямим наслідком (результатом) добре продуманого процесу аналізу і синтезу. Досягнення мети передбачає, що кожен член організацій повинен мати відповідне завдання.

Подібні завдання мають бути розроблені і для організації в ціло­му. Індивідуальні та організаційні завдання мають бути в та­кому співвідношенні, щоб виконання першого приводило до досягнення мети останнього. Ідея завдання, котра виникла із зародженням наукового менеджменту, підкреслює важливість попередньої розробки головної мети.

Багатство, прибуток як головна мета господарювання в ми­нулому все більше відсуваються сучасним менеджментом, і не без підстав, на другорядні місця.

По-перше, поряд із комерційними з'явилися некомерційні організації, наприклад публічні біржі, що не ставлять перед со­бою завдань безпосереднього збагачення, однак сприяють збільшенню прибутку в інших, у даному разі в брокерських кон­торах, що функціонують при них. Ще менш доречно говорити про прибуток благодійних організацій, фондів тощо, діяльність яких, однак, створює добру рекламу засновникам.

По-друге, сьогодні в більшості великих організацій при владі стоять не власники, а наймані управлінці, доходи яких по­вністю не визначаються розміром прибутку. Ці особи можуть мати свої цілі, які далеко не завжди пов'язані зі збагаченням, і в міру можливостей нав'язувати їх відповідним організаціям.

По-третє, сам прибуток сьогодні більшою мірою залежить не стільки від уміння продати створений товар, скільки від спро­можності виготовити те, що потрібно в певний момент людям, що користується попитом, задовольняє суспільні потреби.

Цілі менеджменту фірми визначають концепцію її розвитку й основний напрям ділової активності. Важливим чинником при визначенні цілей менеджменту є вміле поєднання об'єктивного і суб'єктивного в управлінні бізнесом.

У системі управління організацією цілі виконують ряд важ­ливих функцій.

По-перше, цілі представляють собою філософію організації, концепцію її діяльності й розвитку. А оскільки види діяльності лежать в основі загальної й управлінської структури, саме цілі визначають в кінцевому підсумку її характер і особливості.

По-друге, цілі зменшують невизначеність поточної діяль­ності як організації, так і окремої людини, стаючи для них орі­єнтиром у навколишньому світі, допомагають пристосуватися до нього, сконцентруватися на досягненні бажаних результатів і таким чином протистояти миттєвим поривам та бажанням, регулювати власні вчинки й поведінку в цілому. Це допомагає діяти швидше, з більшим ефектом, досягати задуманого з мінімальними затратами, а при однакових затратах отриму­вати додатковий виграш.

По-третє, цілі становлять основу критеріїв для виявлення проблем, прийняття рішень, контролю й оцінювання резуль­татів діяльності, спрямованої на їхню реалізацію, а також ма­теріального і морального заохочення працівників організації, які при цьому відзначилися.

По-четверте, цілі, особливо значні, незалежно від того, ре­альні вони чи ілюзорні, згуртовують навколо себе ентузіастів, спонукають їх добровільно брати на себе нелегкі обов'язки і докладати всіх можливих зусиль для їхнього виконання.

По-п'яте, офіційно проголошені цілі служать виправданням в очах громадськості необхідності й законності існування орга­нізації, особливо, якщо її діяльність спричиняє негативні на­слідки, наприклад забруднення навколишнього середовища.

Успішна реалізація перелічених функцій можлива за умо­ви, якщо цілі організації відповідають певній сукупності ви­мог, котрі висуваються до них.

По-перше, цілі мають бути конкретними, бажано, щоб вони мали не лише якісні, а й кількісні параметри. Такі цілі легше сприймаються людьми; їх простіше узгоджувати; вони є осно­вою для складання планів.

По-друге, цілі мають бути реальними, досяжними в даних умовах. Нереальні цілі не тільки не стимулюють трудові ко­лективи до активної діяльності, а й можуть навіть призвес­ти до небажаних результатів.

По-третє, цілі мають бути гнучкими, здатними до трансфор­мації і коригування відповідно до умов діяльності організації. У протилежному разі організація може втратити спроможність адаптуватися до умов, що змінюються, і потрапити в складну ситуацію, із якої буде дуже важко знайти вихід.

По-четверте, оскільки цілі, як правило, досягаються в ре­зультаті спільної діяльності людей, ці люди повинні їх визна­вати як свої особисті цілі, тобто бути відомими, зрозумілими, близькими для більшості членів організації. Це викликає до реалізації цілей зацікавленість і прагнення підвищувати ефек­тивність своєї праці.

По-п'яте, цілі мають бути сумісними одна з одною в часі й просторі і відображати сумісність інтересів суспільства, колек­тивів та індивідів, щоб уникнути конфліктів і кризових ситу­ацій. Цілі, неприйнятні хоча б для одного з рівнів господарю­вання, можуть бути просто не виконані або ж їх виконання буде гальмуватися.

Тому при визначенні цілей необхідно ретельно узгодити інтереси всіх сторін. Ефективність досягнення конк­ретної мети підвищується, якщо хід її досягнення може бути перевірено і скориговано у зв'язку зі зміною зовнішніх чин­ників та обставин.

По-шосте, цілі не можуть бути руйнівними (наприклад, на­сильницька колективізація або приватизація). Такі цілі здатні відкинути об'єкт і систему управління назад. Отже, вся робота з визначення і розробки цілей є важливим елементом мистецт­ва управління.

 


Читайте також:

 1. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 2. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 3. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 4. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
 5. АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
 6. Акти з охорони праці в організації.
 7. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 8. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 9. Аналіз сильних та слабких сторін організації
 10. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу
 11. Аналітична психологія. Концепція Карла Юнга
 12. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
Переглядів: 680

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ | Механізм вироблення системи цілей організації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.