Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Механізм вироблення системи цілей організації

Таблиця 1. Ключові цілі промислового підприємства

Формування і класифікація цілей організації

Загальні цілі визначають концепцію розвитку фірми за ос­новними напрямами і розробляються на тривалу перспективу. До складу загальних цілей входить генеральна мета або місія і кілька загально-організаційних цілей, які розкривають і конк­ретизують її зміст.

Загально-організаційні цілі можуть бути орієнтовані, напри­клад, на досягнення фінансової стабільності, на забезпечення оп­тимальної рентабельності, завоювання тих або інших ринків, на розробку нових напрямів розвитку, нових видів діяльності фірми.

Специфічні цілі розробляються в межах загальних цілей щодо основних видів діяльності в кожному виробничому підрозділі фірми і можуть виражатися в кількісних та якісних показниках. На відміну від загальних специфічні цілі бувають двох типів: операційні й оперативні. Перші ставляться перед окремими працівниками, другі — перед підрозділами.

Приклад ключових цілей, що можуть бути поставлені перед підрозділами промислового підприємства, наведено в табл. 1.

У реальних умовах визначені цілі мають бути конкретизо­вані і кількісно вимірювані за допомогою відповідних показ­ників.

Діяльність менеджерів носить багатоплановий характер. Поряд із стратегічними цілями й завданнями їм доводиться вирішувати величезну кількість поточних і оперативних пи­тань. Крім економічних перед ними стоять соціальні, органі­заційні, наукові й технічні завдання. Поряд із регулярно по­вторюваними, традиційними проблемами вони повинні при­ймати рішення в непередбачених ситуаціях і т. ін.

 

Підрозділ Головна мета
Маркетинг Вийти на перше місце за продажем продукції "А" на внутрішньому ринку
Виробництво Досягти найвищої продуктивності праці при виробництві всіх або окремих видів продукції НДДКР Завоювати лідерські позиції з нових видів продукції (послуг), використовуючи на дослідження і розробки визначений відсоток прибутків від обсягу реалізації (продажів)
Фінанси Зберігати і підтримувати на необхідному рівні всі види фінансових ресурсів
Персонал Забезпечити умови, необхідні для розвитку творчого потенціалу працівників і підвищення зацікавленості в роботі
Менеджмент Забезпечити головні сфери управлінського впливу і пріоритетні завдання, котрі забезпечують одержання запланованих результатів

 


При системному підході використовується така кваліфіка­ція цілей:

1. Залежно від важливості для організації цілі можуть бути стратегічними і тактичними. Стратегічні орієнтовані на вирі­шення перспективних масштабних проблем, які якісно зміню­ють життя й імідж організації, наприклад досягнення першості в своїй сфері діяльності, вихід на міжнародні ринки, докорін­не оновлення виробничої бази тощо.

Стратегічні цілі визначають характер діяльності на перспек­тиву, і для їх реалізації потрібні великі витрати.

Тактичні цілі є проміжними відносно стратегічних і відоб­ражують окремі етапи досягнення їх, наприклад проведення модернізації чи капітального ремонту. Оперативні цілі визна­чаються на основі стратегії розвитку фірми і реалізуються в рамках стратегічних ідей та поточних установок.

2. За часовою ознакою з погляду їх реалізації цілі поділяють на довгострокові (більше 5 років), середньострокові (1—5 років) і короткострокові (до одного року). Для короткострокових цілей характерна значно більша, ніж для довгострокових, деталіза­ція і конкретизація дій, що передбачені для їх досягнення. Самі вони є етапами на шляху досягнення довгострокових цілей.

3. За змістом цілі поділяються на технологічні, економічні, виробничі, адміністративні, маркетингові, науково-технічні, соціальні тощо.

До технологічних цілей можна віднести комп'ютеризацію, впровадження гнучких технологій, створення нових підрозділів. Прикладом економічних цілей є зміцнення фінансової стабіль­ності організації, збільшення прибутковості, підвищення рин­кової вартості капіталу, прискорення його оборотності.

Виробничі цілі можуть стосуватися випуску визначеного обсягу товарів і послуг, підвищення їхньої якості, зниження собівартості.

Адміністративні цілі передбачають, наприклад, досягнення високої керованості організацією, надійної взаємодії між співробітниками, високої дисципліни, узгодженості в роботі.

Маркетингові цілі пов'язані із завоюванням тих або інших ринків збуту, із збільшенням кількості покупців, клієнтів, з продовженням життєвого циклу товарів і послуг, досягненням лідерства в цінах таін.

Науково-технічні цілі орієнтують фірму, підприємство на створення і впровадження у виробництво нових і вдосконален­ня існуючих зразків продукції, доведення їх до рівня вимог світових стандартів.

Соціальні цілі зосереджені на створенні сприятливих умов праці, життя і відпочинку працівників, підвищенні їхнього освітнього й кваліфікаційного рівня тощо (ліквідація важкої фізичної праці, налагодження відносин соціального партнер­ства, забезпечення людей високоякісним медичним обслугову­ванням і т. ін.).

4. За формою вираження можна говорити про цілі, які вира­жені у кількісних і якісних показниках. У першому випадку мова йде, наприклад, про виробництво продукції в гривнях, тоннах, штуках; у другому — про досягнення благополучного морально-психологічного клімату в колективі, що нічим вимі­ряти не можна.

Різноманітність цілей і завдань менеджменту настільки ве­лика, що без комплексного, системного підходу до визначення їхнього складу не може обійтися жодна організація, незалеж­но від її розмірів, спеціалізації, виду, форми власності. Процес визначення цілей залежно від особливостей органі­зації може відбуватися як централізовано, так і децентралізо­вано.

У першому випадку забезпечується єдина орієнтація всіх цілей у межах організації але для нижчих рівнів управління вони виявляться нав'язаними, а тому можуть викликати опір виконавців.

В іншому випадку ці проблеми знімаються, але ускладнюється процес координації цілей, спрямування їх у єдине русло.

Децентралізоване встановлення цілей може здійснюватися двояко: зверху вниз — як конкретизація на ниж­чих рівнях управління цілей, сформульованих на вищих; зни­зу вгору — як узагальнення верхніми рівнями всієї палітри цілей, вироблених на нижчих рівнях.

Проте в будь-якому ви­падку всі ці процеси спрямовуються і контролюються вищим керівництвом організації.

По-перше, цілі можуть випливати одна з одної, утворюючи своєрідне дерево, від стовбура якого, що відповідає місії орга­нізації, відходить кілька великих гілок, кожна з яких симво­лізує загально-організаційну мету; решта розгалужується на дрібніші гілки, кожна з яких відповідає специфічній меті, а та, у свою чергу, теж може бути конкретизована. (рис.1)

Специфічні Загальноорганізаційні ------------------------- ------------------------------------------ ------------------------- Місія --------------------------- ------------------------------------------- -------------------------- Цілі Рис. 1 «Дерево цілей».

 

Сутність цього методу полягає в структуризації цілей шля­хом виявлення зв'язків між ними й засобами досягнення їх згідно з принципами дедуктивної логіки і застосування деяких евристичних процедур.

"Дерево цілей"дає змогу побачити повну картину взаємозв'язків майбутніх подій, аж до одержання переліку конкретних завдань, і здобути інформацію про віднос­ну важливість їх. Воно є система цілей кількох ієрархічних рівнів. Досягнення головної мети ґрунтується на реалізації низки більш низького рівня, що виступають засобом стосовно першого і т. д.

Із встановленням під-цілей, для реалізації яких не потрібно додаткових узгоджень "цілі — засоби", досягається максималь­на конкретизація основних параметрів цілі.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 5. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 6. IV. Розподіл нервової системи
 7. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 8. IV. Філогенез кровоносної системи
 9. POS-системи
 10. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 11. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 12. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
Переглядів: 1217

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Концепція цілей організації в сучасному менеджменті | Громадські організації – асоціації кулінарів, офіціантів, барменів, сомельє – завдання, вплив на розвиток галузі, проведення виставок та конкурсів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.