Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Природа виникнення назви. Умотивовані слова та слова з втраченою мотивацією.

Отже, денотативний блок у складі семантики слова відображає співвідношення з позначуваним у процесі номінації та визначає об’єктивні властивості денотатів. Денотація створює й зберігає зв’язки між мисленням, мовою та дійсністю, задає логіку просторово-часових відношень. Для експресивних одиниць вирішальним є блок конотативного значення, що породжує їх прагматичний потенціал, вказує на їх призначення. Інакше кажучи, денотативне значення задає орієнтир у процесі номінації, у той час як конотація формує оцінку явища мовцем, вказує на шляхи концептуалізації знань, визначає етнокультурну специфіку та стилістику слова. Завдяки конотації мовні одиниці є ефективним засобом реалізації мовленнєвих стратегій та відображення емоційних станів мовців.

 

Високий ступінь абстрагування, що властивий значенню, його гнучкість у лексичних зв'язках з іншими одиницями словника у значній мірі визначаються мотиваційними особливостями лексичних одиниць. Загальновизнаними є чотири види мотивації: фонетико-морфологічна, етимологічна, морфологічна та зумовлена семантичним полем.

Фонетико-морфологічна мотивація, або наслідувальна, спирається на явище звуконаслідування. Її найпереконливіші випадки реалізації відносять до прямого наслідування природних звуків. Існує, як відомо із загального мовознавства, звуконаслідувальна теорія походження і розвитку мови. Так, серед англійських дієслів із значенням “бити” є набори, що об'єднуються єдиним інваріантом, який зберігає остаточні явища звуконаслідувального характеру, поєднані з звуковою мотивацією, наприклад: whip, whack, swish, slap. У структурі значення цього ряду є компоненти, поєднані як з дією особи, так і свистом повітря, що його розтинає зброя або батіг. Залишки ономатопеї спостерігються і в словах, які означають зіткнення (речей, транспорту і подібне). Лексико-семантичне значення ряду слів супроводжується звуковими ефектами. Про сучасну продуктивність цієї мотивації говорити важко, оскільки вона склалася історично. Проте залишки звуконаслідування у мові досить міцні - вони лише стерлися у процесі довгого вжитку.

Етимологічна мотивація, що заснована на зв'язку слова з історичними джерелами - словами, які існували у мові раніше. Визначення початкового значення і подальший його розвиток - невід'ємна частина історичного дослідження значення. Етимологічно значення власне англійських слів складають дійсний грунт мови. Їх можна прослідкувати до найдавніших писемних пам'ятників і навіть до реконструйованих праіндоєвропейських джерел. Значення таких слів як shine, bid, bind, bear, fare, fall денотативно не змінилося протягом відомого нам часу їхнього вживання. Серед власномовних слів вирізняємо такі, що мають первинне етимологічне значення, наприклад, ache, яке з самого початку означало “to throb with pain”, та слова, значення яких інтегрувало якісь інші початкові значення: acre, наприклад, у давньоанглійській мові означало field - поле. Етимологічні дані відсутні лише в поодиноких словах, як, наприклад, у слові dodge.

Морфологічна мотивація стосується лише слів, що складаються з більше, ніж однієї морфеми. Морфологічна мотивація реалізується за допомогою словотворчих морфем, особливо суфіксів. Слова scholarly, kingly, soldierly вважаються морфологічно умотивованими, оскільки до іменникових основ додається суфікс -ly, який одночасно претворює іменник у прикметник і надає слову ознак, притаманих як іменникові, так і прислівникові.

Мотивація, зумовлена семантичним полем - найскладніший тип мотивації. Окреме значення лексеми або один із компонентів цього значення може набирати переваги над рештою компонентів чи, навіть, над прямим визначенням у контексті. Інколи слово набуває нового значення, що відрізняється від традиційного, умотивованого етимологічно. Тому цей тип мотивації у значній мірі ґрунтується на стосунках слова з позамовними реаліями функціональних зв'язках нового семантичного угрупування. Так, нового значення у наш час набули слова загальновживані слова chip i card.

Мотивація семантичного поля особливо важлива для визначення інваріанта - значення, спільного для споріднених понять. Так, значення, to dance є інваріантним серед лексико-граматичного об'єднання dance, frolic, jive, waltz, shimmie, boogie-woogie, glide, rock, twist. Інваріантне значення мотиваційно ширше від спільного синонімічного значення, проти інваріанти можна розрізняти навіть серед синонімічного ряду. У ряді синонімів із значенням “рухатися” існують два протиставлені інваріанти: - arrive, come, reach.


Читайте також:

 1. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 2. Аваль виражається словами
 3. Агропромислова інтеграція. Агропромисловий комплекс (АПК).
 4. Ахарактеризуйте социально – политической жизни украинских земель в межвоенный период в составе Польши. Сравните с положением украинцев в составе Румунии и Чехословакии.
 5. Багатозначні слова
 6. Багатозначні слова
 7. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 8. Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
 9. Безпосередньо збутові ризики та причини їх виникнення
 10. Біохімічна гіпотеза виникнення життя.
 11. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
 12. Бюджетний дефіцит як економічне явище та причини його виникнення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Конотативне та денотативне значення, їх призначення у процесі спілкування. | Поняття внутрішньої форми (ВФ) слова.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.