Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Шкільний граматичний мінімум

Активний граматичний мінімум Пасивний граматичний мінімум
■ для вираження власних думок в усній (говоріння) чи письмовій (письмо) формах; ■ для розуміння чужих думок, сприйнятих в усній (аудіювання) чи письмовій (читання) формах. ■ для розуміння чужих ду­мок, сприйнятих в усній (аудіювання) чи письмо­вій (читання) формах.

Граматичні навички мовлення, як і всі інші, повинні характеризуватися такими ознаками, як автоматизованість, гнучкість та стійкість і формуватися поетапно.

В яких документах визначено зміст навчання граматики в початковій школі?

Що включає зміст навчання граматики?

З чого складається шкільний граматичний мінімум?

Що таке «активний та пасивний» граматичний мінімум?

Якими ознаками характеризуються граматичні навички мовлення?

 

 


  1. Поняття «граматична структура» і «зразок мовлення». Рівні мовленнєвих одиниць.
Оскільки необхідно формувати граматичні навички мовлення, вони, як і всі інші навички мовлення повинні характеризуватися певними ознаками? Якими? Граматичні навички мовлення повинні характеризуватися такими ознаками як автоматизованість, гнучкість та стійкість і повинні формуватися поетапно. Сформована репродуктивна навичка передбачає вміння того, хто говорить/пише спочатку вибратиграматичну структуру, яка б відповідала даній ситуації мовлення, а потім правильно оформитивідповідно до норм даної мови. Вибір та оформлення здійснюється паралельно: застосовуючи форму, учень повинен мати певний комунікативний намір, вирішувати конкретне мовленнєве завдання - щось запитати, попросити, комусь заперечити, підтвердити чи спростувати чиюсь думку тощо, з тим, щоб у його свідомості поєднувалися комунікативний намір та форма, за допомогою якої він виражається. Сформованість рецептивної граматичної навички - одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в письмовій і усній формах - передбачає разом з сприйманням звукового або графічного образу ГС розпізнавання граматичних форм та співвіднесення їх з певним значенням. Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру: їх називають граматичними сигналами, а структурувідповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень.Наприклад, сигнал ’S передає поняття приналежності: pupil’s book, teacher’s story. Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відбиває певні зв'язки між її компонентами. Розрізняють п'ять рівнів мовленнєвих одиниць: 1) Рівень словоформи (слово в його граматичній формі); 2) Рівень вільного словосполучення; 3) Рівень фрази / речення; 4) Рівень понад фразової єдності(відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний); 5) Рівень цілого тексту. Структури мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі можна зобразити наступними способами: ■ За допомогою вербальних правил (описових і правил - інструкцій) ■ Моделей - схем ■ Мовленнєвих зразків Спробуємо відобразити це на утворенні теперішнього неозначеного часу для 3-ї особо однини в англійській мові. (Наприклад: NV(е)s, де N – підмет в 3-й особі однини, а V(е)s – дієслово з закінченням -(е)s). Модель- схема може мати такий вигляд gets goes washes puts opens dresses writes snows watches Визначте, що означають прямокутники, а що – трикутники і ромб? Найпоширенішим способом організації одиниць мовлення з метою засвоєння її структури є зразок мовлення(ЗМ), що служить опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, які мають таку саму структуру. Робота із ЗМ передбачає не лише засвоєння його структури, але й оволодіння лексичними одиницями, що наповнюють цю структуру. Проте у кожному конкретному випадку вчитель повинен чітко уявляти, над чим він працює з учнями у вправі - над граматичною чи лексичною стороною мовлення. Найбільш ефективним має бути раціональне поєднання використання моделей - схем зі зразками мовлення та правилами. Для початкового етапу доцільно використовувати таку послідовність - зразок - модель - правило -інструкція. Варто відзначити, що для початкового етапу навчання ЇМ доцільно використовувати лексичний спосіб засвоєння граматичного матеріалу (неправильні дієслова, винятки іменників в множині, ступені порівняння прикметників та прислівників). Усвідомленню граматики виучуваної мови сприяє: вивчення її на основі порівняння з рідною мовою; співставлення нових для учнів явищ іноземної мови з вже вивченими раніше явищами цієї мови; всебічне розкриття граматичного явища, об'єма його значень і засобів вираження; використання елементів історії мови; використання зразків для дій по аналогії; трансформація структур. Як можна зобразити структуру мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі? Яку послідовність роботи при формування граматичних навичок слід використовувати для початкового етапу?

3. Етапи формування граматичних навичок.

ГС - ри, що входять до активного граматичного мінімуму, вживаються у всіх видах МД - аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Тому необхідно формувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами. Оскільки мовлення за своєю природою ситуативне, учнів слід знайомити з новими ГС у типових ситуаціях мовлення. З цією метою можна використовувати реальні та уявні ситуації, створені різними засобами - вербальний опис, ілюстративне, предметне або дійове унаочнення. Кожна структура має свою функціональну та формальну сторони. За кожною ГС закріплюються певні функції (називати предмети або осіб, вказувати на наявність предмета в певному місці, виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію тощо). При ознайомленні учнів з новою граматичною структурою вчитель передусім повинен звернути увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватися в нерозривній єдності з функцією. Розглянемо приклад фрагменту уроку, представленого в підручнику «Методика» (ред.. Ніколаєва С.Ю. С.78). Мета цього фрагменту - ознайомлення учнів з новою граматичною структурою. (Додаток 1.) Спробуємо проаналізувати цей фрагмент. Яка послідовність дій вчителя? Спочатку він визначає завдання, яке стоїть перед учнями: «навчитись говорити про те, що знаходиться в зазначеному місці і чого там немає». Тобто, вчитель чітко визначає функцію виучуваної ГС. Потім відбувається аудіювання структури в різному оточенні. Після уточнення фори самої ГС аудіювання повторюється. Далі йде перевірка розуміння почутого учнями за допомогою лаконічних відповідей на запитання вчителя, переклад речень на рідну мову, визначення інтонаційної структури та повторення за вчителем тільки тих тверджень, що відповідають дійсності. Далі можна запропонувати інші розповіді. На етапі ознайомлення завдяки використанню кількох ситуацій мовлення і різноманітного лексичного наповнення нової ГС починає формуватися така якість граматичної навички як гнучкість. На етапі автоматизації вона продовжує формуватися, але основна мета цього етапу - сформувати найсуттєвішу якість навички - автоматизованість. Вона формується на двох рівнях етапу автоматизації - на рівні фрази та на рівні понад фразової єдності, де, крім автоматизованості, має бути сформована ще й стійкість навички. Формування граматичних навичок мовлення пов'язано з використанням таких прийомів, як хорова та парна робота із використанням символів, активізують аудиторію (промовлене або написане слово, предмет, картина). При умові насиченого тренування матеріалу кожен учень може відтворити 15 - 20 однотипових зразків, тобто до ста речень за урок. Кероване тренування структур не зупиняється і в період використання їх в мовленні, коли увага учня перемикається з мовної форми на зміст висловлювання. Повному тренуванню підлягають структури не характерні для рідної мови, що не відповідають звичайному способу мислення учнів, їх звичці сполучувати слова і будувати речення. Ці структури засвоюються десь після 15-20 кратного повторення в різних мовленнєвих ситуаціях. Яким же чином треба знайомити учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму? Які прийоми використовуються для формування граматичних навичок мовлення?    

 


4. Система вправ для навчання граматики

Система вправ для навчання граматики.

Змістом етапу автоматизації є умовно - комунікативні, рецептивно

репродуктивні (на рівні фрази) та продуктивні(на рівні понад фразової єдності) типи вправ.

Розглянемо види вправ, що використовуються для автоматизації дій учнів з активним граматичним матеріалом.

Вправи, що виконуються на рівні фрази:

Імітація зразка мовлення (ЗМ) - мовленнєве завдання учнів - погодитися з учителем (або підтвердити те, що він говорить), якщо він правий. Використовується реальна ситуація. Вправу можна виконувати хором, (див. «Методика» - с. 81 - 84).

Підстановка у ЗМ - вправа, яка не змінює самої граматичної структури, замінюється лише лексична одиниця. Для полегшення дій учнів вчитель може спочатку показувати на конкретний предмет, що є на парті. Мовленнєве завдання -сказати, що є на парті товариша, ситуація - та ж сама. Після висловлювання одного з учнів клас може підтвердити, що він сказав.

Відповіді на різні типи запитань: спеціальні - у відповіді учень вживає ту саму структуру, що і в двох попередніх вправах; загальні - (з цих вправ починається автоматизація) учні дають короткі відповіді на запитання, важливо написати цю коротку відповідь на дошці для запобігання інтерференції вивченої ГС.

Вправи на трансформацію ЗМ (наприклад: із стверджувальної форми в заперечну). Мовленнєве завдання - виправити (або спростувати) твердження вчителя (пізніше - твердження учнів).

Самостійне вживання нової ГС в усному мовленні. Мовленнєве завдання -сказати товаришам, що цікаве є..., ситуація - та сама.

Вправи, що виконуються нарівні понад фразової єдності:

Об'єднання одно структурного ЗМ у діалогічну єдність у понад фразову єдність (твердження - твердження). У вправі використовується прийом «рухомі шеренги.

Об'єднання різноструктурних ЗМ у понад фразову єдність: учні по черзі висловлюються за поданим зразком. Одне з висловлювань учнів записується.

Варто зазначати, що на початковому етапі навчання весь граматичний матеріал засвоюється активно.

 

Які вправи необхідно використовувати для навчання граматики на початковому етапі?

- На рівні фрази

- На понад фразовому рівні?Читайте також:

  1. Визначення. Точки максимуму й мінімуму функції називаються точками екстремуму.
  2. Граматичний і антиграматичний напрями в методиці навчання орфографії
  3. З попередньої умови обирають такі настройки, які забезпечують мінімум обраного критерія (лінійного або квадратичного).
  4. Заробітна плата і прожитковий мінімум
  5. Значення прожиткового мінімуму у соціальній сфері
  6. ЛЕКЦІЯ 9 Порівняння маршрутів механічної обробки та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат
  7. Обсяг золотовалютних резервів має бути достатнім для покриття витрат на імпорт, як мінімум, за 3 місяці і т. ін.
  8. Старший дошкільний вік
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА 4 - ВАЛЮТА І ВАЛЮТНИЙ РИНОК. | Етапи формування репродуктивної граматичної навички

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.