Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вплив електричного струму на людину.

 

Однією з особливостей ураження електричним струмом, яка може загрожувати людині, являється відсутність зовнішніх ознак небезпеки. Людина не може завча­сно виявити цю небезпеку за допомогою органів чуття, побачити, почути і відчути її.

Тяжкість наслідків являється другою особливістю ураження електричним стру­мом. Тимчасова втрата працездатності при електротравмах, як правило,, тривала. 13 -15% всіх випадків виробничого травматизму припадає на електротравми зі смерте­льним наслідком.

Третя особливість ураження електричним струмом полягає в тому, що струм промислової частоти 10-25 мА, здатний викликати інтенсивні судоми м'язів. Внаслі­док цього настає "прикування" до струмовідних частин. Потерпілий самостійно не здатний звільнитися від дії електричного струму. Довготривале проходження струму такої величини може призвести до тяжких наслідків.

Дія електричного струму викликає різку реакцію відсмикування, а у ряді випадків і втрату свідомості. Внаслідок виникає небезпека механічного травмування через дію електричного струму. В цьому полягає четверта особливість ураження електричним струмом.

Дія струму на організм людини виявляється в складних та своєрідних формах. Проходячи через організм, струм надає теплову, механічну, біологічну та хімічну дію. Через хімічну дію розкладається кров та інші рідини організму. Теплова дія виявля­ється в опіках окремих ділянок тіла. Біологічна дія виявляється в подразненні і і збу­дженні живих тканин організму, що супроводжується мимовільними судомними ско­роченнями м'язів. Механічна дія призводить до розривів тканин організму.

Електричний удар (шок) викликає найбільшу небезпеку. При проходженні струму через тіло людини уражається весь організм, викликаючи повний або частковий па­раліч нервової системи, серця, органів дихання.

Наслідок ураження організму залежить від ряду факторів, зокрема: сили струму, опору тіла людини, величини напруги, частоти та роду струму, тривалості дії, а також індивідуальних особливостей людини та навколишнього середовища.

Основним фактором, що обумовлює ту чи іншу ступінь ураження, являється си­ла струму. Струм до 1 мА частотою 50 Гц практично не відчувається - це невідчут­ний струм. Він не становить небезпеки, його протікання через тіло людини припус­тиш у виробничих умовах. Підвищення сили струму призводить до появи відчуття - це відчутний струм. Безпечним струм являється тільки в тому випадку, коли люди­на, , яка опинилася під напругою спроможна самостійно вивільнитися від контакту з електродами. Такий струм прийнято називати відпускним. У разі, коли людина само­стійно не спроможна звільнитися від контакту, виникає небезпека тривалої судоми, Струм, що викликає підчас протікання через тіло людини непереборні судомні ско­рочення м'язів руки, в якій стиснуто провідник, називають не відпускним. Невідпускний струму як правило, не становить суттєвої небезпеки, якщо його дія припиняється достатньо швидко. Однак, враховуючи, що людина не може самостійно відірватися вод контакту зі струмовідними частинами, а тривала дія призводить до порушення дихання, невідпускний струм слід віднести до небезпечного. У разі протікання струму виникає небезпека порушення роботи серця. Може виникнути безладне, некоординоване (фібриляція) скорочення окремих волокон серця. Струм, що викликає фібриля­цію серця, називають фібриляційним.

Припустимі для людини струми оцінюються за критеріями електробезпеки. При­пустимим прийнято вважати струм в 0,5 - 1мА. Струм в 10-15 мА являється невідпу­скним. Струм в 50 мА уражає органи дихання і серцево-судинну систему (фібриляцій-ний струм). Струм в 100 мА призводить до зупинки серця і порушенню кровообігу, такий струм вважається смертельним.

У разі ураження струмом велике значення має опір людського тіла. Опір тіла електричному струму змінюється в широких межах від 100000 до 1000 Ом та зале­жить від стану шкіри (суха, волога, груба, пошкоджена чи непошкоджена), від площі та щільності контакту, а також від сили і частоти струму та тривалості його дії. По­шкодження шкір» (рани, подряпини, інші мікротравми), зволоження чи забруднення шкіри збільшує ступінь ураження, зменшуючи опір людини. Підвищення напруги зни­жує опір тіла. Так, при напругах до 40-45 В у зовнішньому шарі шкіри виникають зна­чні напруженості, які повністю або частково руйнують властивості цього шару, зни­жуючи повний опір людини. У разі збільшення напруги опір зменшується та при на­пругах 127-220 В практично падає до значення внутрішнього опору тіла.

На наслідок ураження впливає шлях струму в організмі. Найбільшу небезпеку становить шлях, коли струм проходить через життєво важливі органи людини (серце, легені, головний мозок). Так, під час протікання струму за шляхом "рука - рука" через серце проходить 3,3% загального струму, за шляхом "ліва рука - ноги" 3,7%, "права рука -ноги" 6,7%, "нога - нога" 0,4%.

Тривалість дії струму в багатьох випадках являється головним фактором, від якого залежить наслідок ураження. Це пояснюється тим, що з протягом часу різко падає опір шкіри і більш ймовірним стає ураження серця Під час короткочасної дії (0,1-0,5 сек.) струм порядку 100 мА не викликає фібриляцію серця. Якщо збільшити тривалість дії до 1 сек, то цей струм може призвести до смертельного наслідку. При зменшенні тривалості дії значення безпечних для людини струмів суттєво збільшу­ється.

Ступінь ураження залежить також від роду та частоти струму При напругах менше 500 В найбільш небезпечним є змінний струм частотою 50 Гц. У разі збільшення-або зменшення частоти ступінь ураження зменшується. При напругах приблизно 500*8 ступінь ураження як змінного, такі постійного струму практично од­накова. При напрузі більше 500 В ступінь ураження постійного струму значно біль­ше, ніж ураження змінного струму.

 


Один і той же струм , що прохо­дить через людину, у одного може викликати лише слабкі відчуття, а для іншого він може призвести до не­безпечного скорочення м'язів, а іноді і до смертельного наслідку. Психофі­зіологічний стан людини суттєво впливає на ступінь ураження. Вста­новлено, що здорові і фізично міцні люди більш легко переносять елект­ричні удари, ніж хворі та ослаблені. Деякі захворювання (хвороби шкіри, серцево-судинної та нервової систем, легень та інші), втомленість, нетве­резий стан тощо зменшують опір ор­ганізму і збільшують небезпеку ура­ження.

 


Навколишнє середовище (воло­гість, температура повітря, наявність заземлених металевих конструкцій і підлог, струмопровідного пилу тощо) додатково впливає на умови електро­безпеки. У вологих приміщеннях з високою температурою складаються негативні умові з електробезпеки і збільшується небезпека ураження. Велике значення має зміна атмо­сферного тиску: зниження його збіль­шує небезпеку ураження струмом, і навпаки. Збільшення парціального складу кисню у повітрі знижує чутли­вість організму до дії електричного струму. Характер впливу вмісту у по­вітрі вуглекислого газу зворотній: при збільшенні вуглекислого газу в повітрі чутливість організму до струму збі­льшується, а при зменшенні - знижу­ється. Основні залежності дії стуму на організм людини, які були зазначені вище показані на графіках мал. 4.7.3 - 4.7.5.

 

 

Основні залежності дії струму на будь яка дія електричного струму на людину може призвести до електричної травми. Розрізняють електротравми: місцеві і загальні.

До місцевих електротравм відносяться такі: електричний опік, металізація шкі­ри, електричний знак (специфічне ураження шкіри), електроофтальмія (запалення зовнішньої оболонки очей через дію ультрафіолетових променів електричної дуги), механічні пошкодження (розрив шкіри, вивих, переломи).

Загальні електротравми призводять до ураження всього організму. В залеж­ності від наслідків загальні електричні травми поділяються на 4 ступеня:

1 - судові скорочення м'язів без втрати свідомості;

2- судомні скорочення м'язів із втратою свідомості;

3 - втрата свідомості з порушенням дихання і серцевої діяльності;

4 - стан клінічної смерті.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. Автоматичне розвантаження по струму.
 3. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 4. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Активний вплив на проблему
 7. Активний опір у ланцюзі синусоїдального струму
 8. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 9. Аналіз впливу постачальників
 10. Аналіз впливу факторів на зміну сумми гуртової реалізації
 11. Аналіз факторів впливу на обсяги виробництва суспільного продукту.
 12. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику.
Переглядів: 4197

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Електротравматизм. | Аналіз умов ураження людини електричним струмом.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.